Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống do tỉnh Nghệ An ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : 35/2015 / QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/03/2007 của liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1077/TTr-SNN-TCCB ngày 15/5/2015; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNV ngày 22/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

1. Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống là đơn vị chức năng sự nghiệp có thu, thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và thông tin tài khoản riêng theo lao lý của pháp lý .
2. Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống chịu sự quản trị chỉ huy trực tiếp về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của Sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn ; đồng thời chịu sự chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn về trình độ, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .
3. Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có chức năng tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, bảo vệ, tăng trưởng rừng đặc dụng ; bảo tồn, phát huy về những giá trị đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật ; bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang ; điều tra và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cứu hộ cứu nạn và tăng trưởng sinh vật ; giáo dục nâng cao nhận thức thiên nhiên và môi trường và đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ; tăng trưởng du lịch sinh thái xanh theo lao lý của pháp lý thuộc khoanh vùng phạm vi do Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được giao quản trị .
4. Trụ sở chính của Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đặt tại Khối Hợp Hòa, thị xã Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An .

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống triển khai nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 186 / 2006 / QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng nhà nước về việc phát hành Quy chế quản trị rừng ; Nghị định số 117 / 2010 / NĐ-CP ngày 24/12/2010 của nhà nước về tổ chức triển khai và quản trị mạng lưới hệ thống rừng đặc dụng, đơn cử :
1. Quản lý, bảo vệ và bảo tồn những hệ sinh thái tự nhiên, những loài sinh vật đặc hữu ; hồi sinh tài nguyên và cảnh sắc thiên nhiên trên diện tích quy hoạnh được giao :
a ) Bảo vệ, bảo tồn những hệ sinh thái tự nhiên. Bảo vệ, bảo tồn tăng trưởng bền vững và kiên cố những nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nguồn nước và những tác nhân thiên nhiên khác ; phòng cháy, chữa cháy rừng ; phòng trừ sâu bệnh hại và sinh vật ngoại lai xâm hại ; ngăn ngừa kịp thời những hành vi xâm hại rừng, thiên nhiên và môi trường cảnh sắc ;
b ) Phục hồi những hệ sinh thái rừng tự nhiên, những loài động, thực vật có rủi ro tiềm ẩn bị tuyệt chủng ; bảo tồn tính đa dạng sinh học ;
c ) Bảo tồn và tôn tạo những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống cảnh sắc trong Khu bảo tồn .
2. Lập những báo cáo giải trình quy hoạch, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng và bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai minh bạch quy hoạch và tổ chức triển khai triển khai theo pháp luật của pháp lý và phân công của Sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn .
3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế :
a ) Xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học về bảo vệ, bảo tồn, tăng trưởng hội đồng, thực vật rừng, đa dạng sinh học, đặc biệt quan trọng là so với những loài động, thực vật quý và hiếm, đặc hữu và nguy cấp ; Tổ chức tiến hành sau khi được phê duyệt ;
b ) Tổ chức những dịch vụ nghiên cứu và điều tra khoa học, học tập tại Khu bảo tồn .
c ) Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen những loài động, thực vật quý và hiếm .
d ) Xây dựng chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế về quản trị, bảo vệ, bảo tồn, tăng trưởng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ; tổ chức triển khai những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế sau khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền .
đ ) Nghiên cứu những quy mô lâm nghiệp trang trại, quy mô khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư ở vùng đệm, quy mô làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân vùng đệm .
4. Tổ chức cứu hộ cứu nạn, bảo tồn và tăng trưởng sinh vật rừng theo Điều 31 Nghị định số 117 / 2010 / NĐ-CP của nhà nước .
a ) Tiếp nhận, cứu hộ cứu nạn những loài địa phương hoặc những loài tương thích với sinh cảnh tự nhiên của khu rừng đặc dụng hoặc những loài được phép điều tra và nghiên cứu khoa học trong đề tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
b ) Nuôi cứu hộ cứu nạn, nuôi bán hoang dã nhằm mục đích mục tiêu tái thả sinh vật về thiên nhiên và môi trường tự nhiên và ship hàng điều tra và nghiên cứu khoa học ; thả sinh vật về thiên nhiên và môi trường sống tự nhiên của chúng sau khi cứu hộ cứu nạn nuôi ;
c ) Nghiên cứu, duy trì giống gốc, phân phối nguồn giống cho tăng trưởng gây nuôi theo pháp luật của Nhà nước ; tích lũy vật mẫu, nguồn gen sinh vật theo pháp luật ; tàng trữ, bảo tồn nguồn gen những loài nguy cấp, quý và hiếm, đặc hữu, những loài có rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng. Cung ứng nguồn giống sinh vật, dịch vụ thú y cho những tổ chức triển khai và cá thể để gây nuôi tăng trưởng vững chắc theo lao lý hiện hành của Nhà nước .
d ) Tổ chức thực thi công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học theo những đề tài, dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật về cứu hộ cứu nạn, tăng trưởng sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;
đ ) Hợp tác quốc tế về cứu hộ cứu nạn, bảo tồn và tăng trưởng sinh vật .
5. Sử dụng bền vững và kiên cố tài nguyên, hoạt động giải trí dịch vụ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống .

a) Khai thác, sử dụng bền vững, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, đảm bảo chức năng bảo tồn, duy trì và phát triển sự đa dạng sinh học của rừng; thu thập mẫu vật, lưu trữ, bảo tồn nguồn gen sinh vật theo quy định; bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử và môi trường.

b ) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt những quy hoạch, dự án Bất Động Sản tăng trưởng du lịch sinh thái xanh và tổ chức triển khai thực thi theo đúng pháp luật pháp lý về bảo vệ và tăng trưởng rừng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, du lịch, di sản văn hóa truyền thống và quy định quản trị khu rừng đặc dụng ;
c ) Tự tổ chức triển khai hoặc liên kết kinh doanh, link hoặc cho những tổ chức triển khai, cá thể khác thuê môi trường tự nhiên rừng để tổ chức triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dịch vụ nghỉ ngơi, du lịch sinh thái xanh ; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh của những tổ chức triển khai, cá thể theo hợp đồng đã ký kết ;
d ) Tổ chức, triển khai những chủ trương về dịch vụ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của nhà nước về chủ trương chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ; dịch vụ nghiên cứu và điều tra và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, giá trị đa dạng sinh học cho những tổ chức triển khai, cá thể sử dụng theo pháp luật của pháp lý ;
6. Tổ chức kiến thiết xây dựng những chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội cho hội đồng địa phương .
a ) Chủ động thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản, đề án tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và lan rộng ra sinh kế cho hội đồng dân cư sống trong vùng lõi và vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ; tổ chức triển khai những hoạt động giải trí lôi cuốn hội đồng tham gia quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng, góp thêm phần không thay đổi xã hội, bảo vệ quốc phòng bảo mật an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân vùng lõi và vùng đệm theo tiềm năng bảo tồn và tăng trưởng vững chắc ;
b ) Nghiên cứu kiến thiết xây dựng những quy mô lâm nghiệp trang trại, quy mô khuyến nông, lâm, ngư ở vùng đệm, quy mô làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong vùng đệm .
7. Tuyên truyền, thông dụng, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho hội đồng dân cư ; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành những pháp luật của pháp lý về quản trị, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống .
8. Lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đánh giá, giám sát và triển khai những dự án Bất Động Sản có tương quan đến quản trị bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên, vườn thực vật, cây xanh, hoa lá cây cảnh, quy mô nông lâm khi được cơ quan có thẩm quyền giao ; tự phong cách thiết kế hoặc thuê tư vấn phong cách thiết kế những dự án Bất Động Sản quản trị, bảo vệ rừng của Ban quản trị Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống theo pháp luật hiện hành hoặc được Sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn giao ; tham gia góp ý, phản biện, đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội có tương quan hoặc ảnh hưởng tác động trực tiếp đến Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống hoặc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An .
9. Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng là Ban quản trị rừng đặc dụng ; thực thi chính sách thống kê, báo cáo giải trình tình hình diễn biến tài nguyên rừng ; tình hình hiệu quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng theo pháp luật .
10. Phối hợp ngặt nghèo với cấp ủy, chính quyền sở tại địa phương và những cơ quan chức năng để triển khai có hiệu suất cao công tác làm việc quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng ; tham mưu yêu cầu những giải pháp tăng cường những hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ và tăng trưởng rừng .
11. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế, kinh tế tài chính, gia tài được giao theo lao lý hiện hành của Nhà nước .
12. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao .

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Ban gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc, trong đó, Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống .
a ) quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh chỉ định, miễn nhiệm chức danh Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ;
b ) Giám đốc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và pháp lý về hàng loạt hoạt động giải trí của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống ; những Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ huy 1 số ít mặt, nghành công tác làm việc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Giám đốc và pháp lý về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền quản lý những hoạt động giải trí của Ban quản trị ;
c ) Giám đốc đồng thời là Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống chỉ định, không bổ nhiệm những chức vụ trưởng, phó những phòng, trạm, bộ phận thường trực Khu bảo tồn theo phân cấp quản trị hiện hành .
2. Các phòng trình độ, nhiệm vụ, đơn vị chức năng thường trực :
a ) Phòng Tổ chức, Hành chính :
b ) Phòng Kế hoạch, Tài chính ;
c ) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế .
d ) Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống :
– Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có Hạt trưởng ( đồng thời là Giám đốc Ban quản trị ) và không quá 03 Phó Hạt trưởng. Việc xây dựng, lao lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế và công tác làm việc cán bộ của Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống triển khai theo quá trình pháp luật và phân cấp quản trị hiện hành :
– Tổ chức cỗ máy giúp việc của Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống gồm có những bộ phận : Cơ quan Hạt ; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và những Trạm Quản lý bảo vệ rừng .
đ ) Căn cứ nhu yếu trong thực tiễn về công tác làm việc cứu hộ cứu nạn, bảo tồn, tăng trưởng sinh vật ; giáo dục thiên nhiên và môi trường, dịch vụ môi trường tự nhiên và những lao lý, điều kiện kèm theo về nguồn lực của Khu bảo tồn, Giám đốc Ban quản trị khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống hoàn toàn có thể đề xuất Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động xây dựng Trung tâm Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật và Trung tâm Giáo dục đào tạo môi trường tự nhiên và Dịch Vụ Thương Mại thiên nhiên và môi trường rừng .

Điều 4. Biên chế, số lượng người làm việc

1. Biên chế, số lượng người thao tác của Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu tổ chức chức vụ, vị trí việc làm theo lao lý, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và điều kiện kèm theo, tình hình thực tiễn năng lực ngân sách của tỉnh, của cơ quan, đơn vị chức năng .
2. Căn cứ quyết định hành động về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người được hợp đồng lao động của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Giám đốc Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống được ký kết hợp đồng lao động theo lao lý của pháp lý .
3. Việc quản trị, tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống thực thi theo pháp luật của pháp lý và phân cấp quản trị hiện hành .

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống có nghĩa vụ và trách nhiệm địa thế căn cứ những pháp luật tại Quyết này và pháp luật của pháp lý hiện hành, lao lý đơn cử nhiệm vụ, quyền hạn của những phòng trình độ, nhiệm vụ thuộc Ban và tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao ;
2. Trong quy trình triển khai nếu có khó khăn vất vả, vướng mắc hoặc chưa tương thích, Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tổng hợp báo cáo giải trình với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét, quyết định hành động .

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống tại Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống;

Chánh Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ; Giám đốc những Sở : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ ; Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng, quản trị Ủy Ban Nhân Dân những huyện có tương quan ; Giám đốc Ban quản trị Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
– Bộ Nội vụ (để b/c);
– Tổng cục Lâm nghiệp;
– Cục Kiểm lâm;
– Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– PVP (NN) UBND tỉnh;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– CV: NN;
– Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay