Cultural heritage nghĩa là gì?

 • Dr. Logan is also a Professor of Cultural Heritage at Deakin University that has been working with UNESCO since 1990 to put Hanoi sites, such as the Imperial Citadel of Thang Long, on the World Heritage list .Tiến sĩ Logan cũng là một giáo sư về di sản văn hóa tại Đại học Deakin, trường đã thao tác với UNESCO kể từ năm 1990 để đặt những vị trí ở Thành Phố Hà Nội, ví dụ điển hình như Hoàng thành Thăng Long vào list Di sản Thế giới .
 • ” Silbo Gomero is the most important pre-Hispanic cultural heritage we have. It is unique and has many values – historial, linguistic, anthropological and aesthetic “, says Moises Plasencia, Director of the Canary Islands ” Historical Heritage department. Senor Plasencia has begun working to persuade UNESCO to tư vấn La Gomera efforts to save the island’s language .

  Silbo Gomero là di sản văn hóa của Tây Ban nha mà chúng ta có. Nó là dy nhất và nhiều giá trị- lịch sử, ngôn ngữ học, nhân lọa học và thẩm mỹ, nói Moises Plasencia, Người chỉ huy của đảo Canary lịch sử di sản. Senor Plasencia đã bắt đầu làm việc để thuyết phục UNESCO để hỗ trợ La Gomera để cứu ngôn ngữ của hòn đảo.

  Bạn đang đọc: Cultural heritage nghĩa là gì?

 • Many events will be held to celebrate Vietnam Cultural Heritage Day on November 23 and the 17 th anniversary Hoi An was recognised as a world heritage site on December 4 .Có rất nhiều những sự kiện sẽ được tổ chức triển khai để kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Nước Ta vào ngày 23 tháng 11 và kỷ niệm lần thứ 17 Hội An được công nhận là một di sản quốc tế vào ngày mồng 4 tháng 12 .
 • “ The royal literature on Huế royal architecture ” and “ Phúc Giang School Woodblocks ” were recognised as documentary heritage at the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific ( MOWCAP ) ’ s 7 th General meeting in May năm nay. Meanwhile, the practice related to the Vietnamese belief in worshipping Mother Goddesses of the Three Realms was officially recognised by UNESCO as intangible cultural heritage of humanity in December .Các văn học hoàng gia về kiến trúc hoàng gia Huế ” và ” Trường mộc bản Phúc Giang ” đã được công nhận là di sản tài liệu vào bộ nhớ của Ủy ban Thế giới cho cuộc họp chung lần thứ 7 của khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Thái Bình Dương ( MOWCAP ) vào tháng 5 năm năm nay. Trong khi đó, việc thực hành thực tế tương quan đến tín ngưỡng Nước Ta trong thờ Mẹ nữ thần của Tam Giới đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của trái đất trong tháng mười hai .
 • And these incredibly beautiful boreal forests were the inspiration for some of the most famous art in Canadian history, the Group of Seven were very inspired by this landscape, and so the boreal is not just a really key part of our natural heritage, but also an important part of our cultural heritage .Và những khu rừng phía bắc tuyệt đẹp là nguồn cảm hứng cho một số ít tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử vẻ vang Canada, nhóm Bảy, nhóm những họa sỹ vẽ tranh phong cảnh của Canada từ năm 1920 – 1933, lấy cảm hứng nhiều bởi quang cảnh này, và do đó, so với chúng tôi, phương bắc không phải là chỉ là một phần rất quan trọng của di sản vạn vật thiên nhiên, mà còn là một phần quan trọng của di sản văn hóa .
 • During those 4 centuries, Hue became an extensive complex of unique architectural and cultural relics. In 1993, the Hue imperial complex was recognized by UNESCO as a World Cultural Heritage Site. The city has become a mecca of Vietnamese tourism .Trong thế kỷ thứ 4, Huế đã trở thành một tổng hợp to lớn những di tích lịch sử kiến trúc và văn hóa độc lạ. Năm 1993, quần thể di tích lịch sử Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa quốc tế. Thành phố này đã trở thành một điểm đến mê hoặc của du lịch Nước Ta .
 • Preserving Britain’s cultural heritage : to restore a legendary theatrical dressBảo tồn di sản văn hóa nước Anh : Khôi phục lại phục trang sân khấu lịch sử một thời
 • Work on preserving and restoring the cultural heritage .Công việc bảo tồn và tôn tạo những di tích lịch sử văn hóa .
 • This important project funded the restoration and preservation of a collection of 70 Buddhist and ancestral devotional artifacts that represent part of the rich cultural heritage of Vietnam .Đây là một dự án Bất Động Sản hỗ trợ vốn quan trọng giúp phục chế và bảo tồn bộ sưu tập gồm 70 hiện vật đồ gỗ sơn thếp. Các hiện vật này là một phần của kho tàng di sản văn hóa đa dạng chủng loại của Nước Ta .
 • The worshipping rituals of the Hung Kings are closely related to the ancestral worshipping tradition of most Vietnamese families which forms an important part of people’s spiritual lives. It was recognised as a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2012 .Các nghi lễ thờ cúng những vua Hùng có tương quan ngặt nghèo đến sự thờ cúng tổ tiên truyền thống cuội nguồn của hầu hết những mái ấm gia đình Nước Ta nơi mà hình thức là một bộ phận quan trọng của đời sống ý thức của dân cư. Nó đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của trái đất UNESCO vào năm 2012 .
 • Theme parks are undergoing other changes, too, as they try to present more serious social and cultural issues, and move away from fantasy. This development is a response to market forces and, although museums and heritage sites have a special, rather distinct, role to fulfil, they are also operating in a very competitive environment, where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors: their assets are already in place. However, exhibits must be both based on artefacts and facts as we know them, and attractively presented. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history are thus in a difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of ‘evidence’ and ‘attractiveness’, especially given the increasing need in the heritage industry for income-generating activities.

  Cũng như vậy, những khu vui chơi giải trí công viên theo chủ đề đang trải qua những thay đổi khác, trong nỗ lực trình diễn những yếu tố nghiêm trọng về văn hóa và xã hội, và rời xa khỏi trí tưởng tượng. Sự tăng trưởng này là một phản ứng tới sức mạnh thị trường và, mặc dầu những kho lưu trữ bảo tàng và khu di tích lịch sử có một sựu đặc biệt quan trọng, đúng hơn là sựu độc lạ, có vai trò triển khai, chúng cũng đang hoạt động giải trí trong một môi trường tự nhiên cạnh tranh khắc nghiệt, nơi mà những người du lịch thăm quan tạo ra những lựa chọn về phương pháp và khu vực để dùng thời hạn rãnh của họ. Những chuyên viên về di sản và kho lưu trữ bảo tàng không phải ý tưởng ra những câu truyện và tái tạo những môi trường tự nhiên lịch sử dân tộc để lôi cuốn khách du lịch thăm quan của họ : những gia tài của họ đã đặt tại đó. Tuy nhiên, những vật tọa lạc đều phải dựa vào những vật tạo tác và sự thực như tất cả chúng ta biết về chúng và trình diễn một cách lôi cuốn. Do đó, những người chuyên nghiệp đã thành công xuất sắc trong thẩm mỹ và nghệ thuật của lịch sử dân tộc diễn giải, trong một thực trạng khó khăn vất vả, họ phải hướng đến một hướng đi hạn hẹp giữa những nhu yếu của ‘ vật chứng ’ và ‘ sự lôi cuốn ’, đặc biệt quan trọng cho những nhu yếu ngày càng tăng thiết yếu trong ngành công nghiệp di sản cho những hoạt động giải trí tạo lệch giá .

 • Recently, however, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. The key word in heritage display is now ‘ experience ‘, the more exciting the better and, if possible, involving all the senses. Good examples of this approach in the UK are the Jorvik Centre in York ; the National Museum of Photography, Film and Television in Bradford ; and the Imperial War Museum in London. In the US the trend emerged much earlier : Williamsburg has been a prototype for many heritage developments in other parts of the world. No one can predict where the process will end. On so-called heritage sites the re-enactment of historical events is increasingly popular, and computers will soon provide virtual reality experiences, which will present visitors with a vivid image of the period of their choice, in which they themselves can act as if part of the historical environment. Such developments have been criticised as an intolerable vulgarisation, but the success of many historical theme parks and similar locations suggests that the majority of the public does not share this opinion .Tuy nhiên, mới gần đây, những thái độ so với lịch sử dân tộc và phương pháp nó được trình diễn đã biến hóa. Từ khóa trong sự tọa lạc những di sản này giờ đây là ‘ thưởng thức ’, ngày càng mê hoặc và tốt đẹp hơn, nếu hoàn toàn có thể, tương quan đến toàn bộ những giác quan. Ví dụ nổi bật của giải pháp này ở Anh là TT Jorvik tại York ; Bảo tàng Nhiếp ảnh Quốc gia, Phim và Truyền hình ở Bradford ; Bảo tàng Chiến tranh Đế quốc ở London. Tại Anh khuynh hướng này nổi lên sớm hơn nhiều : Williamsburg là hình mẫu tiên phong cho nhiều tăng trưởng di sản trong những phần của quốc tế. Không ai hoàn toàn có thể Dự kiến nơi nào quy trình sẽ kết thúc. Trên cái gọi là khu di tích lịch sử phát hành lại những sự kiện lịch sử dân tộc phổ cập nhanh gọn, và những máy tính sẽ nhanh gọn phân phối những thưởng thức trong thực tiễn, nó sẽ trình diễn cho người thăm quan với những hình ảnh sôi động của những quy trình tiến độ lựa chọn của họ, nơi mà bản thân họ hoàn toàn có thể hành vi như một phần của môi trường tự nhiên lịch sử vẻ vang. Những sự tăng trưởng như vậy đã bị chỉ trích như một sự thông dụng hóa không hề gật đầu được, nhưng thành công xuất sắc của nhiều khu vui chơi giải trí công viên chủ đề lịch sử dân tộc và những khu vực tựa như cho thấy rằng việc hầu hết quần chúng không đống ý với quan điểm này .
 • So what we’ve been suggesting is that we either need to amend the World Heritage Convention, so that it can adopt and urge universal protection of these World Heritage sites, or we need to change the name and call it Half – the – World Heritage Convention .Vậy điều mà chúng tôi đang ý kiến đề nghị là tất cả chúng ta cần cải tổ Hiệp ước di sản quốc tế để nó hoàn toàn có thể biến hóa và thôi thúc sự bảo vệ của quốc tế so với những vùng di sản này, hoặc ta cần đổi khác danh nghĩa và gọi nó là Hiệp ước di sản 50% quốc tế .
 • Priority will be given to the development of community cultural institutions ( village cultural houses, regional cultural centers, museums, libraries, theaters, parks, entertainment areas, etc. ) .Ưu tiên tăng trưởng những thiết chế văn hóa hội đồng ( nhà văn hóa làng xã ; TT văn hóa vùng, kho lưu trữ bảo tàng, thư viện, rạp hát, khu vui chơi giải trí công viên, những khu đi dạo vui chơi … ) .
 • This is a special photographic exhibition, organized by a group of artists and photographers to sell artworks to tư vấn the Lang House Heritage Restoration Fund, to rebuild the only aristocratic architectural heritage Quan Lang that was ruined in Hoa Binh in late 2013 .Đây là một triển lãm ảnh đặc biệt quan trọng bán tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ để tương hỗ Quỹ Phục hồi di sản nhà Lang, để kiến thiết xây dựng lại di sản kiến trúc quý tộc độc lạ và duy nhất nhà Quan Lang đã bị hủy hoại ở Hòa Bình vào cuối năm 2013 .
 • ” One is understanding how to be a global citizen, and the other is understanding who you are, ” Gaglio said. ” A big part of this is heritage. Families want to have their students speak with their grandparents and keep that rich heritage alive. “” Một là sự hiểu biết làm thế nào để trở thành một công dân toàn thế giới, và điều còn lại chính là sự hiểu biết bạn là ai ” Gaglio nói. ” Một phần đông của chương trình này là di sản. Các mái ấm gia đình muốn con em của mình của mình chuyện trò với ông bà của họ và giữ gìn những di sản đa dạng và phong phú sống sót. “
 • Now the easiest way to fall down in this, and not be real real, right, the easiest way not to be true to yourself is not to understand your heritage, and thereby repudiate that heritage .Nào, cách dễ nhất để rơi vào trường hợp này và không trở thành 2 lần thật, cách dễ nhất để không chân thực với bản thân không phải là hiểu những di sản của mình, và phủ nhận di sản đó .
 • Two years ago, we were approached by a partner of ours to digitally preserve an important heritage site, a UNESCO heritage site in Uganda, the Royal Kasubi Tombs .Hai năm trước, một trong những tập sự của chúng tôi nhu yếu chúng tôi bảo tồn bằng kĩ thuật số một di sản quan trọng – – một di tích lịch sử UNESCO ở Uganda, những lăng mộ hoàng gia Kasubi .
 • Angkor Watt is one of the world’s cultural heritage.

  Angkow Watt là một trong những di sản văn hóa quốc tế .

 • Hoi An was certified by UNESCO as a World Cultural Heritage Site .Hội An được UNESCO công nhận là Di Sản Văn Hóa Thế Giới.

Source: https://vvc.vn
Category : Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay