Tổng hợp bộ từ vựng tiếng anh về Giáo dục | chủ đề Education

3. Một số đề bài IELTS writing mẫu để vận dụng từ vựng IELTS educationd ) Một số từ vựng tiếng anh chủ đề Giáo dục đào tạo khácc ) Từ vựng tiếng anh về Giáo dục đào tạo – người học, người dạy

2. Những nhóm từ vựng tiếng anh về Giáo dục cần nhớ

Bạn đang đọc: Tổng hợp bộ từ vựng tiếng anh về Giáo dục | chủ đề Education

Chủ đề giáo dục luôn là một trong những chủ đề phổ biến và dễ làm nhất trong kì thi IELTS. Tuy nhiên thí sinh cũng không nên vì thế mà chủ quan và bỏ qua việc học từ vựng IELTS chủ đề này. Trong bài viết này, Patado sẽ cung cấp cho các bạn tổng hợp bộ từ vựng tiếng anh về Giáo dục phổ biến nhất.

Xem thêm:

1. Tìm hiểu về chủ đề giáo dục trong khi thi IELTS

Trong những năm gần đây, chủ đề giáo dục xuất hiện rất nhiều trong bài thi IELTS, đặc biệt là ở phần thi writing. Không chỉ được sử dụng trong đề thi IELTS, chúng ta cũng nói về chủ đề này rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Vì thế việc có một vốn từ vựng IELTS thuộc chủ đề education không chỉ giúp bạn viết IELTS tốt mà còn trang bị cho bạn khả năng giao tiếp tốt hơn khi đề cập tới vấn đề giáo dục.

2. Những nhóm từ vựng tiếng anh về Giáo dục cần nhớ

Tổng hợp bộ từ vựng tiếng anh về Giáo dục đào tạo thông dụng nhất để những bạn tìm hiểu thêm :

a) Từ vựng tiếng anh về Giáo dục – chuyên ngành học, môn học

Comprehensive education / ˌkɑmpriˈhɛnsɪv ˌɛʤəˈkeɪʃən / giáo dục tổng lực
Vocational course / voʊˈkeɪʃənəl kɔrs / Khóa học hướng nghiệp
Distance learning course / ˈdɪstəns ˈlɜrnɪŋ kɔrs / Khóa học huấn luyện và đào tạo từ xa
Math / mæθ / Toán
Foreign Language ˈfɔrənˈlæŋgwəʤ / Ngoại ngữ
Literature / ˈlɪtərəʧər / Văn học
Physics / ˈfɪzɪks / Vật lý
Biology / baɪˈɑləʤi / Sinh học
Chemistry /ˈkɛməstri / Hóa học
History / ˈhɪstəri / Lịch sử
Physical education / ˈfɪzɪkəl ˌɛʤəˈkeɪʃən / Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất
Art / ɑrt / Nghệ thuật
Music / ˈmjuzɪk / Âm nhạc
Geography / ʤiˈɑgrəfi / Địa lý
Science / ˈsaɪəns /  Khoa học
Algebra / ˈælʤəbrə / Môn đại số
Business / ˈbɪznəs / Ngành Kinh tế, kinh doanh thương mại
Engineering / ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ / Ngành kỹ sư
Medicine / ˈmɛdəsən / Ngành y học
Social science:  / ˈsoʊʃəl ˈsaɪəns:/ Ngành khoa học xã hội
Psychology / saɪˈkɑləʤi /  Ngành tâm lý học
Biological and biomedical sciences / ˌbaɪəˈlɑʤɪkəl ænd ˌbaɪoʊˈmɛdɪkəl ˈsaɪənsəz/ Công nghệ sinh học công nghệ cao
Computer Science / kəmˈpjutər ˈsaɪəns / Ngành công nghệ tiên tiến máy tính
Communication / kəmˌjunəˈkeɪʃən /  Ngành tiếp thị quảng cáo
English Language and Literature /ˈɪŋglɪʃˈlæŋgwəʤ ænd ˈlɪtərəʧər / Ngành văn học tiếng Anh
Extra-curricular activities / ˈɛkstrə-kəˈrɪkjələr ækˈtɪvətiz Hoạt động ngoại khóa
Research /riˈsɜrʧ/ Bài điều tra và nghiên cứu khoa học
Core curriculum / kɔr kəˈrɪkjələm /  Môn học cốt lõi, môn tiên quyết

b) Từ vựng tiếng anh về Giáo dục – đơn vị đào tạo

Kindergarten / ˈkɪndərˌgɑrtən / Trường mẫu giáo
Highschool / ˈhaɪˌskul / Trường cấp 3
University/College / ˌjunəˈvɜrsəti/ˈkɑlɪʤ / Trường ĐH cao đẳng
Primary school – pre-school education / ˈpraɪˌmɛri skul–pri–skul ˌɛʤəˈkeɪʃən / Trường cấp 1
Education institution / ˌɛʤəˈkeɪʃən ˌɪnstɪˈtuʃən/ Tổ chức giáo dục
Secondary school / ˈsɛkənˌdɛri skul / Trường cấp 2
Post graduate / poʊst ˈgræʤuɪt / Sau ĐH, cao học
Boarding school / ˈbɔrdɪŋ skul / Trường nội trú
Public schools / ˈpʌblɪk skulz / Trường công
Private school / ˈpraɪvət skul / Trường tư
A single-sex school / ə ˈsɪŋgəl–sɛks skul / Trường một giới tính ( trường nam sinh hoặc nữ sinh )
Co education school / koʊ 

ˌɛʤəˈkeɪʃən

 skul /

Trường có cả hai giới tinh

c) Từ vựng tiếng anh về Giáo dục – người học, người dạy

Certificate / sərˈtɪfɪkət / Chứng chỉ
Be Graduated from / bi ˈgræʤuˌeɪtɪd frʌm / Tốt nghiệp tại
Undergraduate / ˌʌndərˈgræʤəwət / Chưa tốt nghiệp
Play truant / pleɪ ˈtruənt / Trốn học
Drop out of school / drɑp aʊt ʌv skul / Bỏ học
Gap year / gæp jɪr / Nghỉ một năm học
Bachelor of Arts Degree/Bachelor of Science Degree / ˈbæʧələr ʌv ɑrts dɪˈgri/ Bằng cử nhân ( BA / BSs )
Masters of Arts/Masters of Science / ˈbæʧələr ʌv ˈsaɪəns dɪˈgri

ˈmæstərz ʌv ɑrts/ˈmæstərz ʌv ˈsaɪəns /

Bằng thạc sĩ ( MA / MSc )
Doctorate / ˈdɑktərət / Bằng tiến sỹ ( PhD )
Double-major / ˈdʌbəl–ˈmeɪʤər / Học tuy nhiên bằng
Senior / ˈsinjər / Sinh viên năm cuối
Freshman / ˈfrɛʃmən / Sinh viên năm nhất
Sophomore / ˈsɑfˌmɔr / Sinh viên năm hai
Academic qualifications  / ˌækəˈdɛmɪk ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz / Bằng cấp, học vị
Lecturer  / ˈlɛkʧərər / Giảng viên
Teacher / ˈtiʧər / Giáo viên
Teaching assistant / ˈtiʧɪŋ əˈsɪstənt / Người trợ giảng
Principal / ˈprɪnsəpəl / Hiệu trưởng
Vice principal / vaɪs ˈprɪnsəpəl: / Phó hiệu trưởng
Monitor / ˈmɑnətər / Lớp trưởng

d) Một số từ vựng tiếng anh chủ đề Giáo dục khác

Assign homework / əˈsaɪn ˈhoʊmˌwɜrk / Giao bài tập
Literacy / ˈlɪtərəsi / Biết chữ
Illiteracy / ɪˈlɪtərəsi / Mù chữ
Lab work / læb wɜrk / Học phòng thí nghiệm
Tuition fees / tjuˈɪʃən fiz / Học phí
Project work:  / ˈprɑʤɛktɜrk / Dự án nhóm
Presentation / ˌprɛzənˈteɪʃən / Thuyết trình
Dissertation / ˌdɪsərˈteɪʃən / Bài nghị luật
Essay / ˈɛˌseɪ / Bài luận văn
Field Report / fild rɪˈpɔrt / Bài báo cáo giải trình thực tập
Dissection / daɪˈsɛkʃən / Giải phẫu động vật hoang dã
Self-discipline / sɛlf–ˈdɪsəplən / Kỷ luật

3. Một số đề bài IELTS writing mẫu để áp dụng từ vựng IELTS education

1. Đề thi writing IELTS chủ đề education

2. Đề IELTS speaking chủ đề education kèm hướng trả lời:

Đề IELTS speaking chủ đề education kèm hướng trả lời

Vừa rồi Patado đã cung cấp cho các bạn bộ từ vựng tiếng anh về Giáo dục cũng như một số đề bài viết từ mức độ từ dễ đến khó để các bạn có thể áp dụng ngay bộ từ vựng này. Mọi chi tiết về việc học IELTS xin liên hệ tới hotline 024.6285.5588 hoặc truy cập website: patadovietnam.edu.vn để được tư vấn tận tình.

4/5 – ( 7 bầu chọn )

Source: https://vvc.vn
Category : Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay