Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác

Phương pháp giải:

Mạch cầu có sơ đồ như hình vẽ :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Quảng cáo

Mạch cầu được chia làm 2 loại : mạch cầu cân đối và mạch cầu không cân đối .
* Mạch cầu cân đối có những đặc thù sau :

– Về điện trở:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
(R5 là đường chéo của cầu)

– Về dòng điện : I5 = 0
– Về HĐT : U5 = 0
Suy ra : I1 = I2 ; I3 = I4 ; U1 = U3 ; U2 = U4
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

* Mạch cầu không cân bằng:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

I5 khác 0 ; U5 khác 0
a ) Đối với mạch cầu cân đối :
Vì I5 = 0 ; U5 = 0 nên ta hoàn toàn có thể bỏ R5 và vẽ lại mạch .
Mạch được vẽ lại như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Mạch trở thành ( R1 nt R3 ) / / ( R2 / / R4 ). Và ta tính điện trở tương tự như mạch hỗn hợp thường thì .

Quảng cáo

b ) Đối với mạch cầu không cân đối :
Ta cần sử dụng chiêu thức chuyển mạch để tính điện trở tương tự của mạch điện. Có 2 cách chuyển mạch như sau :
+ Chuyển mạch tam giác thành sao .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Lồng hai mạch vào nhau để tìm x, y, z .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Ta có :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Cộng 3 phương trình theo vế rồi chia cho 2 ta được :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Lấy ( 4 ) trừ lần lượt cho ( 1 ) ; ( 2 ) ; ( 3 ), ta được

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

+ Cách chuyển từ mạch sao thành mạch tam giác
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Lồng hai mạch vào nhau ta được hình
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Từ những biểu thức ( 5 ) ở phần trên ta chia những biểu thức theo vế có :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Khử R2 và R3, ta có :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Bài tập ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Cho đoạn mạch như hình vẽ bên. Biết các giá trị điện trở R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 5Ω; R4 = 2 Ω; R5 = 8Ω.

Tính điện trở tương tự của đoạn mạch bằng 2 cách chuyển mạch .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Rtd = 3,75 Ω.

Hướng dẫn giải:

Cách 1 : Chuyển mạch tam giác thành sao
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Áp dụng những công thức tìm x, y, z :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Vậy mạch sau khi chuyển ta được [ ( R1 nt x ) / / ( R3 nt z ) ] nt y
Điện trở tương tự của mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Cách 2 : Chuyển mạch sao thành tam giác
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Mạch sau khi biển đổi thì trở thành : [ ( Y / / R3 ) nt ( Z / / R4 ) ] / / X
Ta có :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương tự toàn mạch là
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Quảng cáo

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ, các điện trở có độ lớn R1 = 1Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω; R4 = 4Ω; R5 = 5Ω.

Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB ( Sử dụng cả 2 cách biển đổi ) .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Hướng dẫn giải:

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Cách 1 : biển đổi mạch sao thành tam giác .
Vùng khoanh tròn chọn đổi khác thành mạch tam giác .
Ta có :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch sau khi đổi khác : [ ( Y / / R1 ) nt ( Z / / R2 ) ] / / X
Điện trở tương tự RY1Z2

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương tự của mạch là :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Cách 2 : Biển đổi mạch tam giác thành sao .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Mạch đổi khác trở thành : X nt [ ( Z nt R2 ) / / ( Y nt R4 ) ]
Điện trở tương tự của mạch là :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Qua hai ví dụ minh họa, những em hoàn toàn có thể đổi khác những mạch sao, tam giác theo những nút tùy ý mà vẫn có hiệu quả tương tự như .

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Cho mạch điện như hình 24. Trong đó: R1 = R4 = 4Ω; R2 = 2Ω; R3 = 8Ω; R5 = 10Ω. Điện trở các dây nối và khóa K không đáng kể.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch khi :
a ) K mở .
b ) K đóng .

Tóm tắt

R1 = R4 = 4 ; R2 = 2 ; R3 = 8 ; R5 = 10. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch khi :
a ) K mở .
b ) K đóng .
Hiển thị đáp án
a ) Khi K mở, dòng điện không đi qua R5 nên hoàn toàn có thể bỏ lỡ R5 và vẽ lại mạch điện như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Sơ đồ mạch điện : ( R1 nt R3 ) / / ( R2 nt R4 )
Điện trở tương tự của mạch là :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

b) Khi K đóng, xét tỉ số:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Nên đây là mạch cầu cân đối. Do đó I5 = 0 và U5 = 0. Ta vẽ lại mạch như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Sơ đồ mạch : ( R1 nt R3 ) / / ( R2 / / R4 )
Điện trở tương tự của mạch là
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: a) 4Ω; b) 4Ω.

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ, các điện trở có độ lớn: R1 = 5Ω; R2 = 2Ω; R3 = 10Ω; R4 = 30Ω; R5 = 5Ω.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB .

Tóm tắt

R1 = 5 ; R2 = 2 ; R3 = 10 ; R4 = 30 Ω ; R5 = 5 Ω .
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu không cân bằng. Để tính điện trở tương đương ta cần biến đổi mạch. Chọn cách biến đổi mạch tam giác thành sao.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Áp dụng những công thức tìm x, y, z :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Vậy mạch sau khi chuyển ta được [ ( R1 nt x ) / / ( R3 nt z ) ] nt y
Điện trở tương tự của mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ, các giá trị điện trở là R1 = R3 = R4 = 2 Ω; R2 = 10 Ω; R5 = 4 Ω; R6 = 20 Ω.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

Tóm tắt

R1 = R3 = R4 = 2 Ω ; R2 = 10 Ω ; R5 = 4 Ω ; R6 = 20 Ω .
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu không cân bằng. Để tính điện trở tương đương của mạch ta cần biến đổi mạch. Chọn cách biến đổi mạch sao thành tam giác.

Chuyển mạch sao thành tam giác :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
R1 = R3 = R4 = 2 ; R2 = 10 ; R5 = 4 Ω ; R6 = 20 Ω .

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Mạch sau khi biển đổi thì trở thành : { [ ( Y / / R2 ) nt ( Z / / R4 ) ] / / X } nt R6
Ta có :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương tự toàn mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Rtd = 160/7 Ω.

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = R5 = 3Ω, R2 = 2 Ω; R4 = 6 Ω.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB.

Tóm tắt

R1 = R3 = R5 = 3 Ω ; R2 = 2 Ω ; R4 = 6 Ω. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB .
Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu không cân bằng. Để xác định điện trở tương đương ta cần biển đổi mạch.

Chuyển mạch tam giác thành sao
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
R1 = R3 = R5 = 3 Ω ; R2 = 2 Ω ; R4 = 6 Ω .
Áp dụng những công thức tìm x, y, z :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Vậy mạch sau khi chuyển ta được [ ( R1 nt x ) / / ( R2 nt z ) ] nt y
Điện trở tương tự của mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Bài 5: Cho mạch cầu như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của mạch. Biết R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 20Ω, R4 = 17,5Ω, R5 = 25Ω.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Tính điện trở tương tự của mạch. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 20 Ω, R4 = 17,5 Ω, R5 = 25 Ω .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu không cân bằng.

Để tính điện trở tương tự của mạch cần biển đổi mạch .
Biển đổi mạch tam giác thành sao .
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 20 Ω, R4 = 17,5 Ω, R5 = 25 Ω .

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Mạch đổi khác trở thành : X nt [ ( Z nt R2 ) / / ( Y nt R4 ) ]
Điện trở tương tự của mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Rtd ≈ 14,9 Ω.

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 1Ω, R2 = 0,4Ω, R3 = 2Ω, R4 = 6Ω, R5 = 1Ω. Xác định điện trở tương đương của đoạn mạch

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

R1 = 1 Ω, R2 = 0,4 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 6 Ω, R5 = 1 Ω. Xác định điện trở tương tự của đoạn mạch .
Hiển thị đáp án
Mạch điện trên chính mà một mạch cầu, hoàn toàn có thể vẽ lại cho dễ nhìn như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Xét tỉ số
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu không cân bằng. Để xác định điện trở tương đương của mạch ta cần biến đổi mạch điện.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
R1 = 1 Ω, R2 = 0,4 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 6 Ω, R5 = 1 Ω
Áp dụng những công thức tìm x, y, z :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Vậy mạch sau khi chuyển ta được [ ( R1 nt x ) / / ( R2 nt z ) ] nt y
Điện trở tương tự của mạch là

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Rtd ≈ 1,9 Ω

Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 3Ω; R2 = 4Ω; R3 = 12Ω; R4 = 16Ω; R5 = 10 Ω. Xác định điện trở tương đương của đoạn mạch

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Biết R1 = 3 Ω ; R2 = 4 Ω ; R3 = 12 Ω ; R4 = 16 Ω ; R5 = 10 Ω. Xác định điện trở tương tự của đoạn mạch
Hiển thị đáp án
Đây là dạng mạch cầu, hoàn toàn có thể vẽ lại như sau :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Xét tỉ số :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu cân bằng.

Vì vậy I5 = 0 ; U5 = 0. Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch tương tự : ( R1 nt R2 ) / / ( R3 nt R4 )

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án: Rtd = 5,6 Ω

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 3Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = 8Ω; R5 = 5 Ω. Xác định điện trở tương đương của đoạn mạch

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Biết R1 = 3 Ω ; R2 = 6 Ω ; R3 = 4 Ω ; R4 = 8 Ω ; R5 = 5 Ω. Xác định điện trở tương tự của đoạn mạch .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu cân bằng.

Vì vậy I5 = 0 ; U5 = 0. Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Sơ đồ mạch : ( R1 nt R2 ) / / ( R3 nt R4 )
R1 = 3 Ω ; R2 = 6 Ω ; R3 = 4 Ω ; R4 = 8 Ω ; R5 = 5 Ω .
Điện trở tương tự của mạch là :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Hãy xác định điện trở tương đương của mạch.Trong đó: R1 = 5; R2 = 2; R3 = 10; R4 = 4; R5 = 5.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Hãy xác lập điện trở tương tự của mạch. Trong đó : R1 = 5 ; R2 = 2 ; R3 = 10 ; R4 = 4 ; R5 = 5 .
Hiển thị đáp án

Xét tỉ số:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
nên đây là mạch cầu cân bằng.

Vì vậy I5 = 0 ; U5 = 0. Ta hoàn toàn có thể vẽ lại mạch như sau :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Sơ đồ mạch : ( R1 nt R3 ) / / ( R2 nt R4 )
R1 = 5 ; R2 = 2 ; R3 = 10 ; R4 = 4 ; R5 = 5 .
Điện trở tương tự của mạch là :

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Đáp án:
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = R3 = R4 = 2 Ω; R5 = R6 = 1 Ω; R7 = 4 Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn, điện trở của các ampe kế nhỏ không đáng kể. Tính điện trở RAB.

Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = R3 = R4 = 2 Ω ; R5 = R6 = 1 Ω ; R7 = 4 Ω. Rv >> RA = 0 .
Tính điện trở RAB .
Hiển thị đáp án
Chập P. với A ; N với Q ta được hình vẽ :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
R56 = R5 + R6 = 2 Ω
Ta thấy :
Phương pháp Tính điện trở tương đương của mạch cầu cực hay | Cách chuyển mạch sao thành mạch tam giác | Vật Lí lớp 9
Vậy mạch cầu cân đối, ta có I2 = 0, UMN = 0 và hoàn toàn có thể chập M với N
Suy ra : R1 / / R34 ⇒ R134 = 2/3 Ω ;
R7 / / R56 ⇒ R756 = 4/3 Ω
RAB = R134 + R756 = 2 Ω

Đáp án: RAB = 2Ω.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và giải thuật cụ thể khác :

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay