Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại

I – Kỹ nǎng soạn thảo những lao lý chung, hoàn toàn có thể Open trong nhiều loại hợp đồng thương mại khác nhauI – Kỹ nǎng soạn thảo những pháp luật chung, hoàn toàn có thể Open trong nhiều loại hợp đồng thương mại khác nhauThương nhân và những cá thể, tô chúc khác có quyên tham gia ký kết hợp đồng mua và bán hàng hóa ; nhưng để xác lập duợc quyên hợp pháp đó và tư cách chủ thể của những bên thì cân phai có những thông tin sau :

(i) Đối với tổ chức:

Bạn đang đọc: Kỹ năng soạn thảo một số điều khoản cơ bản của hợp đồng thương mại

( ii ) Đối với cá thể : ghi những thông tin :Noi dung trên ghi đúng mực theo chúng minh thu nhân dân hoǎc ho chiéu hoǎc ho khâu và cūng nên kiểm tra trước khi ký kétNội dung của lao lý này cần đề cập những yếu tố : phương pháp, khu vực và thời hạn giao dịch thanh toán( i ) Phương thức giao dịch thanh toán :Phuong thuc giao dịch thanh toán là cách thúc mà những bên thuc hiên nghĩa vu giao, nhan tiên. Co ban có ba phuong thúc thanh toán giao dịch sau :Phuong thuc giao dịch thanh toán trực tiép : khi thực hiên phuong thuc này những bên truc tiép thanh toán giao dịch vói nhau, có thê dùng tiên mặt, séc hoặc hối phiếu. Các bên hoàn toàn có thể trực tiếp giao nhận hoặc trải qua dịch vụ chuyển tiên của bưu điện hoặc ngân hàng nhà nước. Phuong thúc này thường được sử dụng khi những bên dã có quan hệbuôn bán vĩnh viễn và tin cậy lẫn nhau, vói những họp đông có giá trị không lớn. Đối với việc mua và bán hàng hóa quốc tế thường không sử dụng phương pháp này boi dô rui ro cho bên bán hàng là rat cao .Phuong thuc giao dịch thanh toán trực tiép : khi thực hiên phuong thuc này những bên truc tiép giao dịch thanh toán vói nhau, có thê dùng tiên mặt, séc hoặc hối phiếu. Các bên hoàn toàn có thể trực tiếp giao nhận hoặc trải qua dịch vụ chuyển tiên của bưu điện hoặc ngân hàng nhà nước. Phuong thúc này thường được sử dụng khi những bên dã có quan hệbuôn bán vĩnh viễn và tin yêu lẫn nhau, vói những họp đông có giá trị không lớn. Đối với việc mua và bán hàng hóa quốc tế thường không sử dụng phương pháp này boi dô rui ro cho bên bán hàng là rat cao .Luu ý : viêc giao dịch thanh toán trực tiếp trong những họp đông thuong mại giữa những thương nhân Nước Ta với nhau hoặc với cá thể, tổ chức triển khai khác trên lanh thô Viet Nam chi duoc su dung dông tiên Viêt Nam chứ không duợc su dung những dông tiên cúa vương quốc khác, dông tiên chung châu Âu ( ngoại tê ) ( Điêu 4, Điêu 22 Pháp lênh Ngoai hôi nǎm 2005 ) .Phương thức tín dụng thanh toán chứng từ : là phương pháp giao dịch thanh toán trải qua ngân hàng nhà nước và sử dụng công cụ thư tín dụng ( L / C ). Thu tín dụng là văn bản pháp lý mà ngân hàng nhà nước cam kết trả tiển cho người bán hàng theo những pháp luật của thư tín dụng .Phương thức tín dụng thanh toán chứng từ : là phương pháp thanh toán giao dịch trải qua ngân hàng nhà nước và sử dụng công cụ thư tín dụng ( L / C ). Thu tín dụng là văn bản pháp lý mà ngân hàng nhà nước cam kết trả tiển cho người bán hàng theo những lao lý của thư tín dụng .Phuong thức nhờ thu : là phương pháp giao dịch thanh toán mà trong dó sau khi giao hàng nguời bán hàng sẽ úy thác cho ngân hàng nhà nước thu tiển từ người mua hàng trên cơ sở hối phiếu do nguời bán ký phát .Phuong thức nhờ thu : là phương pháp thanh toán giao dịch mà trong dó sau khi giao hàng nguời bán hàng sẽ úy thác cho ngân hàng nhà nước thu tiển từ người mua hàng trên cơ sở hối phiếu do nguời bán ký phát .Phương thức nhờ thu và tín dụng thanh toán chứng từ ( L / C ) là hai phương pháp được vận dụng phổ cập so với việc mua và bán hàng hóa quốc tế, thục hiện phuong thúc này rât thuân tiên cho ca hai bên trong việc giao dịch thanh toán, đặc biệt quan trọng là bảo vệ được cho bên mua lấy được tiển khi đã giao hàng. Vể thủ tục đơn cử thì ngân hàng nhà nước sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm lý giải và hướng dẫn những bên khi lựa chọn phương thúc giao dịch thanh toán này .Như vậy, địa thế căn cứ vào đặc thù riêng của hợp đổng, mối quan hệ, những điểu kiện khác mà những bên hoàn toàn có thể lựa chọn một trong ba phuong thức thanh toán giao dịch nêu trên cho tương thích .( ii ) Địa điểm thanh toán giao dịch :Địa điểm giao dịch thanh toán là nơi thục hiện việc giao dịch thanh toán ( trảtiển ), những bên nên thỏa thuận hợp tác rõ về khu vực thanh toán giao dịch, trong truòng hợp chon phuong thúc giao dịch thanh toán truc tiêp. Ví du : thoa thuận là “ bên mua có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch tiển cho bên bán tại noi giao hàng ” .( iii ) Thời hạn thanh toán giao dịch :Đây là một nội dung quan trọng cẩn phải thỏa thuận hợp tác rõ, bởi trên trong thực tiễn bên bán luôn muốn trả tiển nhanh còn bên mua luôn muốn trả tiển chậm. Căn cứ vào thời gian giao hàng, những bêncó thể lựa chọn một trong những thời gian sau : trả tiển trước khi giao hàng, trả tiển tại thời gian giao hàng và trả tiển sau khi nhận hàng. Thời gian ( thời gian ) thanh toán giao dịch cẩn xác lập đơn cử vào ngày, tháng, năm. Tuy nhiên, dôi với hợp đổng có giá trị lớn đểtạo thuận tiện cho bên mua triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch thì nên pháp luật trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Ví dụ : Thời han thanh toán giao dịch : trong vong10 ngày kế từ ngày nhận hàng, bên mua phải thanh toán giao dịch tiền cho bên bán ” .Việc xác lập rõ thời hạn giao dịch thanh toán sẽ là cơ sở quan trọng trong việc tính lãi quá hạn hoặc nhu yếu bồi thường thiệt hại khi bên mua vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .Thông thường những bên thỏa thuận hợp tác hai giải pháp là phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Phạt vi phạm hợp đồng chỉ được vận dụng khi những bên thỏa thuận hợp tác lựa chọn chế tài này trong hợp đồng, còn để vận dụng chế tài bồi thường thiệt hại thì không nhất thiết phải có thỏa thuận hợp tác từ trước .Phat vì pham là mót loại ché tài do những bèn tu lua chon, nó có ý nghīa nhu môt biên pháp trùng phạt, rǎn de, phòng ngia vi phạm hợpdông ; nhằm mục đích nângcao ý thức tôn trọng họp dồng cúa những bên. Khi thoa thuan những bên can dua trên mói quan hē, dō tìn tuòng lǎn nhau mà quy dinh hoǎc không quy dính vè vǎn dê phat vi pham. Thông thuòng, voi nhung ban hàng có moi quan hê thân thiét, tin cây lan nhau, uy tín của những bên dã duợc khang dinh trong một thòi gian dài thì họ không quy dinh ( thoa thuan ) diêu khoan này. Còn trong những truòng hop khác thì nên có thoa thuận về phạt vi phạmVê mức phạt thì do những bên thỏa thuận hợp tác có thê an dinh môt sốtiên phat cu thê hoac dua ra cách thúc tính tiên phat linh động theo % giá tri phân hop dông vi pham. Theo Diêu 18 Bo luat Dân sự năm năm ngoái : “ Phạt vi phạm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hop dông, theo dó bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phai nôp môt khoan tiên cho bên bị vi phạm. Múc phat vi pham do những bên thoa thuan, trừ truòng hợp luật tương quan có lao lý khác ”. Nhưng theo Điểu 301 Luat Thuong mai nǎm 2005, sua dổi, bổ trợ nǎm 2017, 2019 thì quyên thỏa thuận vê múc phat vi pham cúa những bên bi hạn chế, đơn cử : “ Mức phạt so với vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đông hoặc tổng mức phạt dôi vói nhiêu vi pham do những bên thoa thuan trong hợp đồng, nhưng không quá 8 % giá trị phẩn nghia vụ hợp đổng bị vi phạm ” .
Do vậy, những bên khi thôa thuận vể mức phạt phải căn cú vào lao lý của Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ trợ năm 2017, 2019 để lựa chọn mức phạt trong khoanh vùng phạm vi từ 8 % trở xuống, nếu những bên thỏa thuận hợp tác mức phạt lớn hơn ( ví dụ 12 % ) thì phẩn vượt quá ( 4 % ) được coi là vi phạm điều cấm của pháp lý và bị vô hiêu .
Vê những trường hợp vi phạm bị vận dụng chế tài phạt những bên cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác đơn cử cho tương thích theo hướng cứ vi phạm những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng là bị phạt hoặc chỉ một sốvi phạm đơn cử mới bị phạt. Ví dụ thỏa thuận hợp tác là : “ Nếu bên bán vi phạm vể chất luọng hàng hóa thì sẽ bị phạt 6 % giá trị phân hàng hóa không đúng chất lượng. Nếu hết thời hạn thanh toán giao dịch mà bên mua vẫn không trả tiển thì sẽ bị phạt 5 % của số tiền chậm trả ” .

4 – Điều khoản không bình thường

Bất khả kháng là sự kiện pháp lý phát sinh ngoài ý muốn chủ quan của những bên, ảnh hưởng tác động trục tiếp đến việc triển khai hợp đồng đã ký. Đó là những sự kiện vạn vật thiên nhiên hay chính trị xã hội nhu : bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, núi lua, sóng thân, cuộc chiến tranh, bạo động, đình công … Đây là những trường hợp thường gặp làm cho một hoặc cả hai bên không hề thực thi được hoặc thực hiên không đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Khi một bên vi phạm hợp đồng do gặp sự kiện bất khả kháng thì pháp lý không buộc phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vê tài sån ( không bị phạt vi phạm, không phải bồi thường thiệt hại ). Trên trong thực tiễn, nếu không thỏa thuận hợp tác rõ vể bất khả kháng thì rất dễ bị bên vi pham lọi dung bất khả kháng để thoái thác nghĩa vụ và trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho bên bị vi phạm .
Trong lao lý này những bên cẩn phải định nghĩa về bất khảkháng và lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của bên gặp sự kiện bất khả kháng .

5 – Điều khoản xử lý tranh chấp

Các hinh thúc giải quyét tranh cháp bao gòm :
( i ) Thuong luong giua những bên ;
( ii ) Hòa giǎi giǔa những bén do mót cơ quan, tô chức hoǎc cá thể duoc những bên lua chon làm trung gian hòa giai ;
( iii ) Giai quyét tai trong tài hoǎc giai quyét tai Tòa án .
Đói vói hình thúc giai quyet tranh chấp bàng thuong luong hay hòa giái thì những bên có toàn quyên lua chon mà không bi ràng buoc boi những quy dinh cua pháp luat .
Đói với viêc lua chon giai quyét tai trong tài hay tai Tòa án thì thoa thuan phai phù hop vói quy dinh cúa pháp luat, cu thê :

 • Truòng hop thu nhat : hop dong thuong mai giüa thuong nhân vói thuong nhân khi có tranh chấp thì những bên có quyên lua chọn hình thúc giai quyết tai trọng tà hoǎc tai Tòa án ; neu có sự tham gia cúa thưong nhân quốc tế thì những bên còn hoàn toàn có thể lua chon một tô chúc trọng tài cua Viêt Nam hoǎc lua chon mot tô chức trọng tài của quốc tế để giải quyế. Viêc lua chon mot to chức trọng tài để giai quyết tranh chấp là rất quan trọng, những bên trước khi lựa chon cân phai khám phá ky vê : trình dộ, uy tín cúa những trọng tài viên, quy tac trong tài và lê phí trong tài sau đó mói xem xét và quyết dinh .

 • Truòng hop thú hai : hop dông thuong mai giũa những thưong nhân với những tô chúc, cá thể khác không phai là thuong nhân khi có tranh chấp phai chú ý quan tâm dến thời diểm xác lập thỏa thuận hợp tác trong tài. Nếu thoa thuan trong tài lap tù truoc 01/01/2011 thì vấn đề chì do Tòa án có thắm quyến xử lý, những bên không thế lựa chọn trọng tài để xử lý ‘. Đối với thôn thuận trọng tài lập từ ngày 01/01/2011, khi Luật trong tài thương mai năm 2010 có hiệu lực hiện hành pháp luát thi những bên duợc lua chon giài quyết tai trọng tài hoặc Tòa án, như trường hợp thứ nhát, do Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đā quy dịnh lan rộng ra thẩm quyển của trọng tài thuong mai .

 • Trường hợp thứ ba : tranh chấp giữa những bên không phái là thương nhân nhưng là trnh cháp trong hoạt động giải trí thương mại. nhu tranh chấp vê hợp đồng góp vốn xây dựng công ty, hop dong chuyển nhưọng cổ phẩn vốn góp giữa những thành viên công ty và giữa thành viên công ty với người không phải là thành viên công ty. Điêu 2 Luật Trọng tài thương mại nǎm 2010 lao lý trọng tài thuong mai có thẩm quyên giai quyết những “ tranh chấp giũa những bên phát sinh từ hoạt động giải trí thương mại ” và những tranh chấp khác mà pháp lý pháp luật được xử lý bàng Trong tài theo lao lý của pháp luat và ” tranh chấp khác ” là những tranh chấp nào. Theo lao lý cua Luat Thuong mai nǎm 2005, sua dôi, bổ trợ nǎm 2017, 20198, hoạt dộng thương mại bao gôm moi hoat đông có muc dích sinh loi, bao gôm ca hoat dông dâu tu. Do dó, hoàn toàn có thể hiểu, tranh chấp trong quan hệ góp von, chuyển nhưọng vốn … cũng là một loai tranh chấp phát sinh từ hoạt động giải trí thưong mại và những bên có quyền thỏa thuận hợp tác lựa chọn Tòa án hay trọng tài thương mại để xử lý

Khi những bên lựa chọn hình thức xử lý tranh chấp tại trọng tài thì nên thỏa thuận hợp tác rõ việc lựa chọn 1 số tổ chức triển khai trọng tài đơn cử. Ví dụ : pháp luật xử lý tranh chấp : ” Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc tương quan đến hợp đồng này sẽ được xử lý tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Nước Ta bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Nước Ta ” .
Riêng so với hợp đồng mua và bán hàng hóa giữa thương nhân Nước Ta và thương nhân quốc tế thì không riêng gì lựa chọn một tổ chức triển khai trọng tài ; mà những bên còn phải chăm sóc đến việc lựa chọn luật vận dụng khi xử lý tranh chấp là : Luật của bên mua, luật của bên bán hay luật quốc tế ( những công ước quốc tế – ví dụ : Công ước Viên năm 1980 về mua và bán hàng hóa ). Đây là yếu tố rất là quan trọng, để tránh những thua thiệt do thiếu hiểu biết pháp lý của nước ký kết hợp đồng hay pháp lý quốc tế thì thương nhân Nước Ta nên chọn pháp lý Nước Ta để vận dụng cho hợp đồng .

6 – Điều khoản thi hành

Diêu khoan này cân ghi rõ : thòi han hiêu lực cua hop dông, sô ban hop dong goc, so trang cúa môi ban, giá tri pháp lý cúa mỗi ban. Việc yêu câu đại diện thay mặt hợp pháp của những bên ký nháy vào từng trang cúa hợp đồng là kỹ nǎng cân thiết, phòng khi có tranh chấp, những bên xuất trình những văn ban họp đông có giữa nội dung những trang không giống nhau. Cuối cùng là chũ ký cúa dai diện hop pháp cúa hai bên. Theo pháp luat Viêt Nam, chữ ký ( chứkhông phai con dấu ) là quan trọng, có mức giá tri xác dinh thòi diểm hình thành hop đông .

7 – Điều khoản lý giải thuật ngữ hoặc phụ lục của hợp đồng

Hợp đông thương mại là một dạng hợp đồng không riêng gì chịu sự điểu chỉnh của pháp luat mà còn bi anh huong boi những thói quen thương mại, thông lệ, tập quán và pháp luat quốc tế, có nhiều nội dung hợp đồng như hợp đồng nhượng quyến thương mại, hợp đồng thuê hàng hóa v.v. là những hợp đồng mang tính chât chuyên ngành cao, nội dung phức tạp và tương quan đến nhiểu nghành nghề dịch vụ chuyên ngành đặc trưng. Đế bảo vệ việc triển khai hợp đồng một cách thuận tiện, thì việc dua ra những khái niệm cho những nội dung cân được hiểu và vận dụng thống nhát, khoa học là rat quan trọng. Việc làm này là cân thiết nhằm mục đích tránh thực trạng có phát sinh xung dột, tranh cãi giũa những bên vê cách hiêu cúa noi dung dó cũng như trấn áp được thực trạng áp dung tùy tiện những diêu khoan cua hop dông gây ra tình trang phá võ hop dong .

II – Kỹ năng soạn thảo 1 số ít pháp luật của hợp đồng mua và bán hàng hóa

1 – Điều khoản tên hàng hóa

Tên hàng hóa là nội dung không thểthieu duợc trong tất ca những hợp đông. Để thuận tiện cho việc triển khai hợp đông và han chế tranh chấp phát sinh, tên hàng hóa cẩn được xác dinh một cách rõ ràng. Hàng hóa thuòng có tên chung và tên riêng. Ví du : hàng hóa – gao ( tên chung ), gao te, gao nếp ( tên riêng ). Nên khi xác lập tên hàng hóa phai là tên riêng, đặc biệt quan trọng với những hàng hóa là san phẩm máy móc thiết bị .
Tùy từng loai hàng hóa mà những bên có thê lua chọn môt hoặc nhiểu cách xác lập tên hàng hóa sau đây cho tương thích : tên và nguồn gốc ; tên và nhà phân phối ; tên và phụ lục hoặc catalô ; tên thương mại ; tên khoa học ; tên kèm theo tác dụng và dǎc diêm ; tên theo nhãn hàng hóa hoặc vỏ hộp đóng gói .
Ví du tên hàng : Xe máy Nước Ta vói những dǎc diểm sau : nhãn hiêu Honda, mẫu mã Wave, dung tích 97 cm3, loai xe nữ, màu sơn tím đỏ – đen, số khung : 123567, sô máy : 456412 .
Không phải tổng thể những loại hàng hóa đều được phép mua và bán trong thương mại mà chỉ có những loại hàng hóa không bị cấm kinh doanh thương mại mới được phép mua và bán. Ngoài ra, so với những hàng hóa hạn chế kinh doanh thương mại, hàng hóa kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo, việc mua và bán chỉ được triển khai khi hàng hóa và những bên mua hàng hóa cung ứng không thiếu những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý. Vấn đề này, được lao lý bổ trợ tại 1 số ít văn bản sau : Luật thương mại năm 2005, sửa đổi, bổ trợ năm 2017, 2019 ; những điều : Điều 25, Điều 26, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 59/2006 / NĐ-CP ngày 12/6/2006 lao lý chi tiết cụ thể Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại, hạn chế kinh doanh thương mại và kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .

2 – Điều khoản chất lượng hàng hóa

Chát luọng hàng hóa phối hợp cùng vói tên hàng sě giúp những bên xác lập duọc hàng hóa một cách rô ràng, chi tiết cụ thể. Trên thực tiễn nếu điểu khoản này không rō ràng thì rát khó thục hiện hợp đồng và rất dễ phát sinh tranh chấp. Dưới góc nhìn pháp lý “ chất lượng loại sản phẩm, hàng hóa là : tông thê những thuộc tính ( nhũng chỉ tiêu kỹ thuật, những đặc trưng ) của chúng, được xác lập bằng những thông số kỹ thuật hoàn toàn có thể đo được, so sánh được tương thích với những điểu kiện kỹ thuật hiện có, biểu lộ năng lực phân phối nhu yếu của xã hội và của cá thể trong những điểu kiện sản xuất tiêu dùng xác lập, tương thích với hiệu quả của loại sản phẩm, hàng hóa ” ( Diêu 3, Nghi dịnh số 179 / 2004 / NĐ-CP ngày 21/10/2004 pháp luật quản lý nhà nước vể chất lượng mẫu sản phẩm, hàng hóa ) .
Nói chung chat luong san pham, hàng hóa được biểu lộ trải qua những chỉ tiêu kỹ thuật và những đặc trưng của chúng. Muon xác dinh duoc chat luong hàng hóa thì tuy theo tùng loai hàng hóa đơn cử dể xác lập, dựa vào những chỉ tiêu về cơ lý, những chỉ tiêu về hóa học hoặc những dặc tính khác của hàng hóa dó .
Ví dụ : Thoa thuan vê chat luong cua gao
Tại một họp đồng mua và bán gạo những bên dã thoa thuan nhu sau :
1. Hàng hóa : Gao trắng Viêt Nam .
2. Quy cách phẩm chất : Tấm : 35 % là tối đa ; Thuy phân : tôi da 14,5 % ; Tap chat : tôi da 0,4 % ; Gao vu Mùa cúa nǎm 2005 và 2006 .
Nếu những bên thỏa thuận hợp tác chất lượng hàng hóa theo một tiêu chuẩn chung cua một quôc gia hay quôc tê thì hoàn toàn có thể chi dẫn tới tiêu chuẩn đó mà không cẩn phải diễn giai cụ thể. Ví du những bên thoa thuân : “ chất lượng da giây theo tiêu chuan Viêt Nam theo Quyêt đinh số 15/2006 / QĐ-BCN ngày 26/5/2006 vê viêc phát hành tiêu chuẩn ngành Da – Giẩy ”. Văn bản này hoàn toàn có thể dua vào muc tài liêu kèm theo cúa hop đông .

3 – Điều khoản số lượng ( khối lượng )

Diêu khoan này bộc lộ mặt lượng cua hàng hóa trong hop đông, nội dung cân làm rõ là : đơn vị chức năng tính, tổng số lượng ( trọng luong ) hoặc phuong pháp xác dinh số luong ( trong lưong ). Ví du : trong hop đông mua và bán dá thiết kế xây dựng, dể xác dinh số luong những bên hoàn toàn có thể lua chon môt trong những cách sau : theo trong luong tinh ( kilogam, tạ, tấn ), theo mét khối, theo toa xe, toa tầu, hay theo khoang thuyền

 • Đối với hợp đồng mua và bán hàng hóa quốc tế thì cần phải pháp luật đơn cử cách xác lập số lượng và đơn vị chức năng giám sát bởi mạng lưới hệ thống giám sát của những nước có sự độc lạ

 • Đối với những hàng hóa có số lượng lớn hoặc do đặc trưng của hàng hóa hoàn toàn có thể tự đổi khác tăng giảm số lượng theo thời tiết thì cũng cần lao lý một độ dung sai ( tỷ suất rơi lệch ) trong tổng số lượng ( khối lượng ) cho tương thích

Ví du : hàng hóa là gao khí bén bán càn tình dóng góì vào lúc thời tiét ẩm là đủ nhưng đên khi giao hàng cho bên mua gặp thời tiết khô cứng khô dǎn dén só luong bi thiéu theo thòa thuàn trong hop dong ; néu truòng hop này không quy dinh mot ty le sai lēch được cho phép thì sẽ xay ra tranh chap .

4 – Điều khoản giá thành

Các bên khi thoa thuan vê giá ca cân dê câp những nôi dungsau : don giá, tông giá tri và dong tiên thanh toán giao dịch .
Vê don giá có thê xác dinh giá co dinh hoǎc dua ra cách xác dinh giá ( giá di động ). Giá co dinh thuòng áp dung vi hođông mua và bán loai hàng hóa có tính ôn dinh cao vê giá và thòi han giao hàng ngắn. Giá di động thường được vận dụng với những hợp dông mua và bán loai hàng giá nhay cam ( dễ biến đông ) và được thuc hiên trong thòi gian dài. Trong trường hợp này nguòi ta thuòng quy dinh giá sẽ dược điêu chỉnh theo giá thi truòng hoǎc theo sự biến hóa của những yếu tố tác đong den giá san pham .
Ví dụ : trong hợp đồng mua và bán sút xây dung ( sat cây phi 16 ), hai bên dã xác dinh giá là 200.000 dông / cây nhung loai thép cây này được san xuất từ nguyên vật liệu thép nhâp khẩu và giá thép nhập khẩu bên bán không làm chủ được nên đã bao luu diêu khoán này là : “ Bên bán có quyển điêu chính giá tǎng theo ty lệ % tǎng tuong ứng cúa giá thép nguyên liêu nhập khẩu ” .

5 – Điều khoản luân chuyển và giao nhận

( i ) Van chuyên hàng hóa
Vận chuyển hàng hóa là một nội dung hết sứe phue tap trong trường hợp mua và bán hàng hóa với số lượng lớn, vận chuyến trén một hành trình dài dài trong nước hoặc ra quốc tế, trải qua nhiếu phương tiện đi lại luân chuyển khác nhau. Đặc biệt là với những hàng hóa mà khi luân chuyển hoặc báo quan không dúng cách sěgáy ra hóng hóc, giam chát lượng, như những thiết bị diên từ hay lương thực, thực phẩm. Do vậy, những bên phải chăm sóc dến những van dê sau :

 • Lua chọn phuong tiên van chuyên cho phù hop vói hàng hóa, van chuyen bang : ôtô, tàu hoa, tàu thuy hay máy bay ?

 • Lựa chọn người luân chuyển nếu những bên không tự thuc hiên việc vận chuyến .

 • Ván dê dóng gói, bao quan hàng hóa thuòng thuoc nghia vu cúa nguời bán, nhưng bên mua hàng cūng có quyên dưa ra những yêu cẩu đơn cử để bảo vệ chất lượng hàng hóa cúa mình sau khi mua .

( ii ) Giao nhận hàng
Trong nôi dung này cân xác dinh rõ : thòi điểm giao nhận, địa diêm giao nhân và phương pháp giao nhận :

 • Thòi điểm giao nhân : những bên hoàn toàn có thể lua chon môt thòi diểm ấn đinh ( giờ … ngày … ) hoǎc trong môt khoang thoi gian xác đinh ( từ ngày … đến ngày … ) ; với những hợp đổng mua và bán hàng hóa có số lượng lớn, luân chuyển trên quãng đường dài thì nên thoa thuận trong một khoang thời hạn tương thích, tạo điêu kiện cho những bên triển khai đúng hợp đông .

Các bên cũng hoàn toàn có thể lựa chọn giao hàng theo từng đợt khác nhau tai những thòi diểm khác nhau hoặc khi bên bán có sẵn ( đú ) hàng hóa và phương tiện đi lại để giao hàng ngay cho bên mua thì hoàn toàn có thể chọn thời gian giao hàng theo yêu cẩu cúa bên mua. Ví du : trong mua và bán vật tư kiến thiết xây dựng ( xi mǎng, cát, dá soi ) thường thì người bán giao hàng theo nhu yếu của người mua và theo tiến đọ thiết kế khu công trình

 • Địa điểm giao nhận : là một yếu tố rât quan trọng bởi nó tương quan trực tiếp đến ngân sách luân chuyển và ảnh hưởng tác động đến giá mua và bán hàng hóa. Các bên cần thỏa thuận hợp tác rõ vị trí, khu vực giao nhận một cách đơn cử như tại : kho / bãi / cảng … số nhà … đường phố … Q. / huyện … tỉnh … vương quốc … Đối với bên mua càng phải chăm sóc đến yếu tố này bởi nếu không có thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không rõ về khu vực giao hàng thì phải vận dụng luật mà Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi bổ trợ năm 2017, 2019 thì lao lý theo hướng có lợi cho bên bán .

 • Cách thức giao nhận : những bên nên pháp luật rõ phương pháp giao nhận và phương pháp ghi nhận việc giao nhận. Ví dụ : giao hàng kèm theo chứng từ như : hóa đơn mua và bán, giấy ghi nhận về chất lượng hàng hóa, vận đơn ( sách vở tương quan đến việc luân chuyển ), phiếu xuất kho, nhập kho. Cách thức lập biên bản giao nhận, biên bản về việc kiểm tra chất lượng trước khi giao nhận

( iii ) Ky nǎng soan thao mot so diêu khoan cua hop dông xây dựng công ty
Hop dông thành lap công ty duoc dàm phán, ký ket giua những bên góp von thành lap công ty, vói muc dích kinh doanh thương mại chung, cùng chia se quyên quan lý, loi nhuan, rui ro. Pháp luat Viêt Nam vê thu tuc dǎng ký kinh doanh thương mại không yêu câu họp dông xây dựng công ty là môt vǎn ban phai có trong hô so dǎng ký kinh doanh thương mại, tuy nhiên, dê cho mõi công ty ra dòi, những thành viên góp võn kinh doanh thương mại chung đêu phai thỏa thuận hợp tác với nhau vê những nôi dung co ban sau dây :
( 1 ) Điều khoán cam kết vê góp von. Cân ghi rõ :
– Loai tài san góp von. Nếu là góp von bằng hiên vật, những bên cùng nhau định giá theo giá thi truong, neu là vàng ngoai tê tu do chuyên dôi phai quy dôi theo giá thi truong tai thoi diêm gop von .
– Tién độ góp vốn : không có lao lý buộc những bên phâi góp đủ vốn cam kết ngay tại thời gian ĐK kinh doanh thương mại, tuy nhiên, khi thồa thuận tiến trình góp vốn, những bên chú ý quan tâm rằng :

( i ) Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, thời hạn góp dù vốn cam kết tối da là 3 năm .
( ii ) Đối với công ty cổ phẩn, cổ đông phái thanh toán giao dịch dù sốtiển ĐK mua CP trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày đuọc cấp giǎy .
( iv ) Kỹ năng soạn thảo một số ít điểu khoản của hợp đổng liên kết kinh doanh
Trên thực tiễn, khi soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đổng liên kết kinh doanh, những nhà đầu tư và doanh nghiệp thường mắc lỗi sau :
– Thường soạn thảo nội dung của hợp đổng liên kết kinh doanh và nội dung của điểu lệ liên kết kinh doanh giống hệt nhau. Hậu quả của việc này là cả hai tài liệu đểu rất dài dòng và lặp lại những nội dung, nhưng lại không điểu chỉnh tổng lực hết những vấn để. Các nhà đầu tư nên soạn thảo hợp đổng liên kết kinh doanh theo hướng tập trung chuyên sâu điểu chỉnh mối quan hệ của những bên trong liên kết kinh doanh và điểu lệliên doanh nên tập trung chuyên sâu hơn vào việc điểu chỉnh hoạt động giải trí của doanh nghiệp liên kết kinh doanh ;
– Việc dung hòa quyền lợi giữa bên bỏ vốn đẩu tư lớn ( cô đông lớn ) và bên bỏ vốn góp vốn đầu tư ít ( cổ đông nhỏ ) là rất khó và cẩn có sựđàm phán khôn khéo, kiên trì. Thông thường, cổ đông lớn ( thường là bên quốc tế ) muốn có nhiểu quyển hơn và hoàn toàn có thể dữ thế chủ động trong việc ra quyết định hành động hoặc phê chuẩn những vấn để hoạt động giải trí của doanh nghiệp liên kết kinh doanh. Cổ đông nhỏ ( thường là bên Nước Ta ) cũng cẩn phải bảo vệ mình và dành lấy một số ít quyển nhất định, nếu không hoàn toàn có thể dẫn tới thực trạng bị cổ đông lớn “ xử ép ”, “ ép lỗ ” buộc bên góp vốn đầu tư nhỏ phải rút khỏi liên kết kinh doanh và giao lại liên kết kinh doanh cho cổ đông lớn. Để dung hòa quyền lợi và đi đến liên kết kinh doanh thành công xuất sắc, những bên cần hiểu rõ vai trò của mình gắn với tỷ suất góp vốn. Cách bảo vệ tốt nhất cho bên góp vốn đầu tư nhỏ là pháp luật quyền phủ quyết của bên góp vốn đầu tư nhỏ cho những yếu tố quan trọng :
– Bên quốc tế thường ưu tiên lựa chọn pháp lý quốc tế để kiểm soát và điều chỉnh thanh toán giao dịch hợp đồng liên kết kinh doanh. Tuy nhiên, điều này là không tương thích với pháp luật hiện hành của pháp lý Nước Ta, bắt buộc những bên phải lựa chọn pháp lý Nước Ta để kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng liên kết kinh doanh :
– Pháp luật Nước Ta được cho phép lựa chọn cơ quan tài phán quốc tế để phân xử trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Bên quốc tế thường thích lựa chọn cơ quan tài phán ở quốc tế vì theo quan điểm của họ cơ quan tài phán quốc tế sẽ bảo vệ tính minh bạch và công minh tốt hơn. Bên quốc tế thường nhìn nhận thấp yếu tố rằng phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế trên thực tiễn rất khó và rất ít khi được công nhận và cho thi hành tại Nước Ta. Bên Nước Ta cần quan tâm về ngân sách rất tốn kém khi tham gia phân xử tại cơ quan tài phán quốc tế và nên lựa chọn cơ quan tài phán tại Nước Ta
( v ) Kỹ năng soạn thảo 1 số ít diêu khoàn của họp dồng mua và bán doanh nghiệp
Hop đồng mua và bán doanh nghiêp thuòng duọc sù dung trong truòng hợp mua và bán doanh nghiệp một chủ sở hữu, bời việc mua và bán những loai hình doanh nghiêp khác duọc thuc hiên trải qua tiến trình mua và bán, chuyển nhuọng cô phân vôn góp .
Khi đàm phán và soạn thảo hợp đồng mua và bán doanh nghiệp, cần quan tâm 1 số ít điểu khoán :
– Đôi tuọng của hợp đồng : cần thỏa thuận hợp tác rõ những giá trị và gia tài được chuyển nhượng ủy quyền, không phải chỉ là gia tài hữu hình mà còn gồm có những gia tài vô hình như tên thương mại, những giá trị lợi thế khác ;
– Thỏa thuận đơn cử vể chuyển giao quyển và nghĩa vụ và trách nhiệm : bên mua cân có thoa thuân rõ quyên cua mình trong viêc tiếp tuc su dụng tên thương mại, nhằn hiệu hàng hóa, hệ thông dại lý, nhán công … Bên bán cần thỏa thuận hợp tác rõ việc chuyến giao cho bên mua những nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng lao động và hợp dồng khác vói những dôi tác …
– Thỏa thuận đơn cử vể nghia vụ hướng dẫn ký thuật cúa bên bán sau khi chuyển giao doanh nghiệp, thỏa thuận vê phuong thức giao nhận và thực trạng tài sân khi chuyển giao …
( vi ) Kỹ năng soạn thảo một số ít điểu khoàn cua hop dông hop tác kinh doanh thương mại
Do hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại là cơ so tien hành một hình thúc đâu tu, do dó, khi soan thao, đàm phán họp đổng hợp tác kinh doanh thương mại, những doanh nghiệp cẩn quan tâm :
– Phân định rõ quyển và nghĩa vụ và trách nhiệm cua mỗi bên trong quy trình tiến hành dự án Bất Động Sản ;
– Co chế góp vốn, sử dụng vốn đâu tu ;
– Nguyên tắc phân loại sán phẩm hay doanh thu, phân loại rúi ro, nguyên tac thuc hiên những nghĩa vu kinh tế tài chính với nhau và với nhà nước ;
– Nguyên tac xu lý tài san khi cham dút hop dông …
– Thời điểm có hiệu lực hiện hành của hợp dông. Cân luu ý rằng, trường hop phai làm thủ tục đâu tư, họp dông hop tác kinh doanh thương mại chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành thực thi khi những bên hợp doanh cấp giấy ghi nhận dâu tu .
Tóm lại, nội dung của hợp đổng trọn vẹn do những bên thoa thuận và quyết định hành động cho tương thích với những điểu kiện hoàn cánh và loai hàng hóa cu thê. Tuy nhiên, những thoa thuận đó phai trong khuôn khổ pháp lý được cho phép ( không vi pham những diêu câm của pháp lý ). Để có một vǎn ban hợp dông rõ ràng, ngặt nghèo, dễ đọc, dễ hiểu vàdễ triển khai, bao đám được quyên lợi cho những bên thì yên cầu những bên phải thận trọng, hiểu biết pháp lý và có kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn trong việc soạn thảo và ký kết hợp đông thương mai .

 

III – Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

( i ) Bài viết trong nghành nghề dịch vụ pháp …. được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học hoặc phổ cập kiến thức và kỹ năng pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại .
( ii ) Bài viết có sử dụng những kiến thức và kỹ năng hoặc quan điểm của những chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng đáng tin cậy. Tại thời gian trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý chấp thuận với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tìm hiểu thêm, bởi nó hoàn toàn có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết .

( iii ) Trường hợp cần giải đáp vướng mắc về yếu tố có tương quan, hoặc cần quan điểm pháp lý cho vấn đề đơn cử, Quý vị vui vẻ liên hệ với chuyên viên, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp lý : ( 024 ) 66 527 527, E-mail : [email protected].

Source: https://vvc.vn
Category : Kỹ Thuật Số

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB