Luật Việc làm 2013, Luật Việc làm mới nhất 2021

QUỐC HỘI
——-

Luật số : 38/2013 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
————–

 

LUẬT

VIỆC LÀM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật việc làm,

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là công dân Nước Ta từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực lao động và có nhu yếu thao tác .2. Việc làm là hoạt động giải trí lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp lý cấm .3. Tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc là lao lý về kiến thức và kỹ năng trình độ, năng lượng thực hành thực tế và năng lực ứng dụng kiến thức và kỹ năng, năng lượng đó vào việc làm mà người lao động cần phải có để triển khai việc làm theo từng bậc trình độ kỹ năng và kiến thức của từng nghề .4. Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách nhằm mục đích bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, tương hỗ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .5. Việc làm công là việc làm trong thời điểm tạm thời có trả công được tạo ra trải qua việc thực thi những dự án Bất Động Sản hoặc hoạt động giải trí sử dụng vốn nhà nước gắn với những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ) .

Điều 4. Nguyên tắc về việc làm

1. Bảo đảm quyền thao tác, tự do lựa chọn việc làm và nơi thao tác .2. Bình đẳng về thời cơ việc làm và thu nhập .3. Bảo đảm thao tác trong điều kiện kèm theo an toàn lao động, vệ sinh lao động .

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về việc làm

1. Có chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội nhằm mục đích tạo việc làm cho người lao động, xác lập tiềm năng xử lý việc làm trong kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; sắp xếp nguồn lực để triển khai chủ trương về việc làm .2. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm mục đích góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, tăng trưởng thị trường lao động .3. Có chủ trương tương hỗ tạo việc làm, tăng trưởng thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp .4. Có chủ trương nhìn nhận, cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề .5. Có chủ trương khuyến mại so với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ trình độ kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động tương thích với điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .6. Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số .

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về việc làm

1. Ban hành và tổ chức triển khai triển khai văn bản quy phạm pháp luật về việc làm .2. Tuyên truyền, phổ cập và giáo dục pháp lý về việc làm .3. Quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, nhìn nhận, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc và bảo hiểm thất nghiệp .4. Quản lý tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của TT dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động giải trí dịch vụ việc làm .5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về việc làm .6. Hợp tác quốc tế về việc làm .

Điều 7. Thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về việc làm trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.
Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.

3. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, triển khai quản trị nhà nước về việc làm tại địa phương .

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, hoạt động cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai và cá nhân tạo việc làm cho người lao động ; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc thiết kế xây dựng và giám sát việc triển khai chủ trương, pháp lý về việc làm theo pháp luật của pháp lý .2. Cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, thông dụng chủ trương, pháp lý về việc làm ; tạo việc làm ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động theo lao lý của pháp lý .3. Cá nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ thế chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo việc làm .

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp .2. Xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động .3. Tuyển dụng, sử dụng người lao động vào thao tác trái pháp luật của pháp lý .4. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc tận dụng dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động để triển khai những hành vi trái pháp lý .5. Gian lận, trá hình hồ sơ trong việc thực thi chủ trương về việc làm .6. Cản trở, gây khó khăn vất vả hoặc làm thiệt hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động .

Chương 2.
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

MỤC 1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠO VIỆC LÀM

Điều 10. Tín dụng ưu đãi tạo việc làm
Nhà nước thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác.

Điều 11. Quỹ quốc gia về việc làm

1. Nguồn hình thành Quỹ vương quốc về việc làm gồm có :a ) Chi tiêu nhà nước ;b ) Nguồn tương hỗ của tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước ;c ) Các nguồn hợp pháp khác .2. Việc quản trị, sử dụng Quỹ vương quốc về việc làm theo pháp luật của pháp lý .

Điều 12. Đối tượng vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

1. Đối tượng được vay vốn từ Quỹ vương quốc về việc làm gồm có :a ) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thương mại ;b ) Người lao động .2. Đối tượng pháp luật tại khoản 1 Điều này thuộc những trường hợp sau đây được vay vốn từ Quỹ vương quốc về việc làm với mức lãi suất vay thấp hơn :a ) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thương mại sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số ;b ) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, người khuyết tật .

Điều 13. Điều kiện vay vốn

1. Đối tượng pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này được vay vốn từ Quỹ vương quốc về việc làm khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có dự án Bất Động Sản vay vốn khả thi tại địa phương, tương thích với ngành, nghề sản xuất kinh doanh thương mại, lôi cuốn thêm lao động vào thao tác không thay đổi ;b ) Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền nơi triển khai dự án Bất Động Sản ;c ) Có bảo vệ tiền vay .2. Đối tượng lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này được vay vốn từ Quỹ vương quốc về việc làm khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ;b ) Có nhu yếu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc lôi cuốn thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền nơi thực thi dự án Bất Động Sản ;c ) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi triển khai dự án Bất Động Sản .3. nhà nước lao lý mức vay, thời hạn, lãi suất vay cho vay, trình tự, thủ tục vay vốn và điều kiện kèm theo bảo vệ tiền vay .

Điều 14. Cho vay ưu đãi từ các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ tạo việc làm
Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ, Nhà nước sử dụng các nguồn tín dụng khác để cho vay ưu đãi nhằm thực hiện các chính sách gián tiếp hỗ trợ tạo việc làm.

MỤC 2. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN

Điều 15. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

1. Căn cứ kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, Nhà nước tương hỗ quy đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn .2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia quy đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng những chính sách sau đây :a ) Hỗ trợ học nghề ;b ) Tư vấn không lấy phí về chủ trương, pháp lý về lao động, việc làm, học nghề ;

c) Giới thiệu việc làm miễn phí;
Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này.

Điều 16. Hỗ trợ học nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn
Người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc học nghề trình độ sơ cấp ở cơ sở đào tạo nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh tạo việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ để phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng việc làm tại chỗ cho người lao động ở khu vực nông thôn thông qua các hoạt động sau đây:

1. Vay vốn từ Quỹ vương quốc về việc làm theo pháp luật tại những điều 11, 12 và 13 của Luật này ;2. Hỗ trợ phân phối thông tin về thị trường tiêu thụ mẫu sản phẩm ;3. Miễn, giảm thuế theo lao lý của pháp lý về thuế .

MỤC 3. CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG

Điều 18. Nội dung chính sách việc làm công

1. Chính sách việc làm công được thực thi trải qua những dự án Bất Động Sản hoặc hoạt động giải trí sử dụng vốn nhà nước gắn với những chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trên địa phận cấp xã, gồm có :a ) Xây dựng hạ tầng ship hàng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ;b ) Xây dựng hạ tầng công cộng ;c ) Bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;d ) Ứng phó với biến hóa khí hậu ;đ ) Các dự án Bất Động Sản, hoạt động giải trí khác ship hàng hội đồng tại địa phương .2. Các dự án Bất Động Sản, hoạt động giải trí lao lý tại khoản 1 Điều này khi triển khai lựa chọn nhà thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu, trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ nhu yếu phải lao lý nhà thầu tham gia thầu yêu cầu giải pháp sử dụng lao động thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 19 của Luật này .3. nhà nước lao lý cụ thể việc tổ chức triển khai thực thi chủ trương việc làm công .

Điều 19. Đối tượng tham gia

1. Người lao động được tham gia chủ trương việc làm công khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực thi dự án Bất Động Sản, hoạt động giải trí ;b ) Tự nguyện tham gia chủ trương việc làm công .2. Người lao động lao lý tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số ; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị tịch thu đất nông nghiệp ; người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm được ưu tiên tham gia chủ trương việc làm công .3. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể sử dụng người lao động lao lý tại khoản 1 Điều này khi thực thi dự án Bất Động Sản, hoạt động giải trí không thuộc lao lý tại khoản 1 Điều 18 của Luật này .

MỤC 4. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC

Điều 20. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo cho người lao động có nhu yếu và năng lực đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng .2. Người lao động là người dân tộc thiểu số ; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị tịch thu đất nông nghiệp ; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu yếu đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng được Nhà nước tương hỗ :a ) Học nghề, ngoại ngữ ; hiểu biết phong tục tập quán, pháp lý của Nước Ta và nước đảm nhiệm lao động ;b ) Đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề để phân phối nhu yếu của nước tiếp đón lao động ;c ) Vay vốn với lãi suất vay khuyến mại .3. nhà nước lao lý cụ thể chủ trương tương hỗ đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng lao lý tại Điều này .

Điều 21. Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên

1. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể xử lý việc làm cho người trẻ tuổi ; tạo điều kiện kèm theo cho người trẻ tuổi phát huy tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong tạo việc làm .2. Nhà nước tương hỗ tạo việc làm cho người trẻ tuổi trải qua những hoạt động giải trí sau đây :a ) Tư vấn, xu thế nghề nghiệp và trình làng việc làm không tính tiền cho người trẻ tuổi ;b ) Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người trẻ tuổi triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an, người trẻ tuổi tình nguyện hoàn thành xong trách nhiệm triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;c ) Hỗ trợ người trẻ tuổi lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp .3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể điểm b và điểm c khoản 2 Điều này .

Điều 22. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động
Nhà nước hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua các hoạt động sau đây:

1. Thu thập, phân phối thông tin thị trường lao động, nghiên cứu và phân tích, dự báo thị trường lao động, liên kết cung và cầu lao động ;2. Hiện đại hóa hoạt động giải trí dịch vụ việc làm và mạng lưới hệ thống thông tin thị trường lao động ;3. Đầu tư nâng cao năng lượng TT dịch vụ việc làm ;4. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể tham gia tăng trưởng thị trường lao động .

Chương 3.
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 23. Nội dung thông tin thị trường lao động

1. Tình trạng, khuynh hướng việc làm .2. tin tức về cung và cầu lao động, dịch chuyển cung và cầu lao động trên thị trường lao động .3. tin tức về lao động là công dân quốc tế thao tác tại Nước Ta và người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng .4. tin tức về tiền lương, tiền công .

Điều 24. Quản lý thông tin thị trường lao động

1. Cơ quan quản trị nhà nước về thống kê tổ chức triển khai tích lũy, công bố và thiết kế xây dựng, quản trị cơ sở tài liệu so với thông tin thị trường lao động là chỉ tiêu thống kê vương quốc theo pháp luật của pháp lý về thống kê .2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tích lũy và công bố những thông tin thị trường lao động thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ đảm nhiệm ngoài những thông tin thị trường lao động thuộc mạng lưới hệ thống chỉ tiêu thống kê vương quốc ; phát hành quy định quản trị, khai thác, sử dụng và phổ cập thông tin thị trường lao động ; thiết kế xây dựng mạng thông tin và cơ sở tài liệu thị trường lao động .3. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình quản trị thông tin thị trường lao động tại địa phương .4. Các cơ quan lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm định kỳ công bố thông tin thị trường lao động .

Điều 25. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai, hướng dẫn việc tích lũy, tàng trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền pháp luật tại khoản 2 Điều 24 của Luật này .2. Ủy ban nhân dân những cấp tổ chức triển khai việc tích lũy, tàng trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa phận thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và cá thể tích lũy, tàng trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo lao lý của pháp lý .

Điều 26. Cung cấp thông tin thị trường lao động
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có trách nhiệm cung cấp chính xác và kịp thời thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Phân tích, dự báo và phổ biến thông tin thị trường lao động

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì việc nghiên cứu và phân tích, dự báo và thông dụng thông tin thị trường lao động thuộc thẩm quyền .2. Ủy ban nhân dân những cấp tổ chức triển khai việc nghiên cứu và phân tích, dự báo và thông dụng thông tin thị trường lao động trên địa phận thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 28. Bảo đảm an toàn, bảo mật và lưu trữ thông tin thị trường lao động

1. Thông tin thị trường lao động trong quy trình thiết kế xây dựng, quản lý và vận hành, tăng cấp mạng thông tin và cơ sở tài liệu thông tin thị trường lao động phải được bảo vệ bảo đảm an toàn .2. Thông tin thị trường lao động phải được bảo mật thông tin gồm có :a ) tin tức thị trường lao động gắn với tên, địa chỉ đơn cử của từng tổ chức triển khai, cá thể, trừ trường hợp được tổ chức triển khai, cá thể đó đồng ý chấp thuận cho công bố ;b ) tin tức thị trường lao động đang trong quy trình tích lũy, tổng hợp, chưa được người có thẩm quyền công bố ;c ) tin tức thị trường lao động thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước theo pháp luật của pháp lý .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và cá thể khai thác, sử dụng thông tin thị trường lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và tàng trữ thông tin theo pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Chương 4.
ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Điều 29. Mục đích đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Đánh giá, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc nhằm mục đích công nhận Lever kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp theo trình độ của người lao động .2. Người lao động được tham gia nhìn nhận, cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc để hoàn thành xong năng lượng nghề nghiệp của bản thân, tìm việc làm tương thích hoặc việc làm nhu yếu phải có chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc .

Điều 30. Nguyên tắc, nội dung đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

1. Việc nhìn nhận kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây :a ) Bảo đảm sự tự nguyện của người lao động ;b ) Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc ;c ) Theo từng bậc trình độ kiến thức và kỹ năng của từng nghề ;d ) Chính xác, độc lập, khách quan, công minh, minh bạch .2. Nội dung nhìn nhận kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc gồm có :a ) Kiến thức trình độ, kỹ thuật ;b ) Kỹ năng thực hành thực tế việc làm ;c ) Quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động .

Điều 31. Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề

1. Tổ chức nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề là tổ chức triển khai hoạt động giải trí có điều kiện kèm theo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận hoạt động giải trí nhìn nhận, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc .2. Tổ chức nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận hoạt động giải trí nhìn nhận, cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc khi có đủ điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực .3. Tổ chức nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề được thu phí theo lao lý của pháp lý về phí và lệ phí .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể điều kiện kèm theo, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí nhìn nhận, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc .

Điều 32. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

1. Tiêu chuẩn kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc được thiết kế xây dựng theo từng bậc trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho mỗi nghề và khung trình độ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc. Số lượng bậc trình độ kiến thức và kỹ năng nghề phụ thuộc vào vào mức độ phức tạp của từng nghề .2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì thiết kế xây dựng tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc cho từng nghề thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị và đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá và thẩm định, công bố tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc .3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kiến thiết xây dựng, đánh giá và thẩm định và công bố tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc .

Điều 33. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Người lao động đạt nhu yếu ở bậc trình độ kiến thức và kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc ở bậc trình độ đó theo lao lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .2. Chứng chỉ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc có giá trị trong khoanh vùng phạm vi cả nước. Trường hợp có sự công nhận, thừa nhận lẫn nhau về chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc giữa Nước Ta với vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ khác thì chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc có giá trị tại vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ đã công nhận, thừa nhận và ngược lại .

Điều 34. Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có các quyền sau đây:

a ) Lựa chọn tổ chức triển khai nhìn nhận kiến thức và kỹ năng nghề ;b ) Được cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc khi đạt nhu yếu về trình độ kỹ năng và kiến thức nghề tương ứng ;c ) Khiếu nại về hiệu quả nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc theo lao lý của pháp lý .2. Người lao động tham gia nhìn nhận, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chấp hành nội quy, quy định về nhìn nhận, cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc của tổ chức triển khai nhìn nhận kiến thức và kỹ năng nghề ;b ) Nộp phí nhìn nhận, cấp chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc theo lao lý của pháp lý .

Điều 35. Những công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

1. Người lao động làm việc làm tác động ảnh hưởng trực tiếp đến bảo đảm an toàn và sức khoẻ của cá thể người lao động hoặc hội đồng phải có chứng từ kỹ năng và kiến thức nghề vương quốc .2. nhà nước lao lý hạng mục việc làm pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Chương 5.
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều 36. Dịch vụ việc làm

1. Dịch vụ việc làm gồm có : tư vấn, ra mắt việc làm ; đáp ứng và tuyển lao động theo nhu yếu của người sử dụng lao động ; tích lũy, phân phối thông tin về thị trường lao động .2. Tổ chức dịch vụ việc làm gồm có TT dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động giải trí dịch vụ việc làm .

Điều 37. Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, gồm có :a ) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản trị nhà nước xây dựng ;b ) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức triển khai chính trị – xã hội xây dựng .2. Trung tâm dịch vụ việc làm được xây dựng phải tương thích với quy hoạch do Thủ tướng nhà nước phê duyệt và có đủ điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ) quyết định hành động xây dựng TT dịch vụ việc làm lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này ; người đứng đầu tổ chức triển khai chính trị – xã hội cấp TW quyết định hành động xây dựng TT dịch vụ việc làm pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này .3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể điều kiện kèm theo xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của TT dịch vụ việc làm .

Điều 38. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có những trách nhiệm sau đây :a ) Tư vấn, ra mắt việc làm cho người lao động và phân phối thông tin thị trường lao động không tính tiền ;b ) Cung ứng và tuyển lao động theo nhu yếu của người sử dụng lao động ;c ) Thu thập thông tin thị trường lao động ;d ) Phân tích và dự báo thị trường lao động ;đ ) Thực hiện những chương trình, dự án Bất Động Sản về việc làm ;e ) Đào tạo kiến thức và kỹ năng, dạy nghề theo pháp luật của pháp lý ;2. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản trị nhà nước về việc làm xây dựng thực thi những trách nhiệm theo lao lý tại khoản 1 Điều này và triển khai việc đảm nhiệm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động .

Điều 39. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

1. Doanh nghiệp hoạt động giải trí dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động giải trí dịch vụ việc làm do cơ quan quản trị nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp .2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động giải trí dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ .3. Doanh nghiệp hoạt động giải trí dịch vụ việc làm được xây dựng Trụ sở hoạt động giải trí dịch vụ việc làm .4. Doanh nghiệp hoạt động giải trí dịch vụ việc làm được thu phí theo lao lý của pháp lý về phí, lệ phí .5. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 40. Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

1. Tư vấn, ra mắt việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động .2. Cung ứng và tuyển lao động theo nhu yếu của người sử dụng lao động .3. Thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động .4. Phân tích và dự báo thị trường lao động .5. Đào tạo kỹ năng và kiến thức, dạy nghề theo lao lý của pháp lý .6. Thực hiện những chương trình, dự án Bất Động Sản về việc làm .

Chương 6.
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

MỤC 1. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 41. Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp

1. Bảo đảm san sẻ rủi ro đáng tiếc giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp .2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động .3. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp .4. Việc thực thi bảo hiểm thất nghiệp phải đơn thuần, thuận tiện, thuận tiện, bảo vệ kịp thời và khá đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia .5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất, công khai minh bạch, minh bạch, bảo vệ bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo lãnh .

Điều 42. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp

1. Trợ cấp thất nghiệp .2. Hỗ trợ tư vấn, ra mắt việc làm .3. Hỗ trợ Học nghề .4. Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động .

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thao tác theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác như sau :a ) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác không xác lập thời hạn ;b ) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác xác lập thời hạn ;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo lao lý tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc mái ấm gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp .3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp ; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ mái ấm gia đình, hộ kinh doanh thương mại, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác và cá thể có dịch vụ thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng thao tác hoặc hợp đồng lao động lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 44. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác có hiệu lực hiện hành .2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 57 của Luật này và trích tiền lương của từng người lao động theo mức lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 57 của Luật này để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .3. Căn cứ vào tình hình kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Nhà nước chuyển kinh phí đầu tư tương hỗ từ ngân sách nhà nước vào Quỹ theo mức do nhà nước pháp luật tại khoản 3 Điều 59 của Luật này .

Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng những khoảng chừng thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi mở màn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác theo pháp luật của pháp lý mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp .2. Sau khi chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo lao lý tại những điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này .3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo lao lý của pháp lý về lao động, pháp lý về viên chức .

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm do cơ quan quản trị nhà nước về việc làm xây dựng .2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày TT dịch vụ việc làm tiếp đón đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp ; trường hợp không đủ điều kiện kèm theo để hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp thì phải vấn đáp bằng văn bản cho người lao động .3. Tổ chức bảo hiểm xã hội triển khai việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp .

MỤC 2. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 47. Điều kiện, thời gian và mức hỗ trợ

1. Người sử dụng lao động được tương hỗ kinh phí đầu tư huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề để duy trì việc làm cho người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời gian ý kiến đề nghị tương hỗ ;b ) Gặp khó khăn vất vả do suy giảm kinh tế tài chính hoặc vì nguyên do bất khả kháng khác buộc phải đổi khác cơ cấu tổ chức hoặc công nghệ tiên tiến sản xuất, kinh doanh thương mại ;c ) Không đủ kinh phí đầu tư để tổ chức triển khai giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động ;d ) Có giải pháp huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .2. Thời gian tương hỗ giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo giải pháp được phê duyệt và không quá 06 tháng .3. nhà nước lao lý cụ thể Điều này và mức tương hỗ kinh phí đầu tư huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, bảo vệ cân đối quỹ bảo hiểm thất nghiệp .

Điều 48. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

1. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề và sử dụng lao động theo giải pháp đã được phê duyệt ; sử dụng nguồn kinh phí đầu tư đúng đối tượng người dùng, đúng mục tiêu và thực thi báo cáo giải trình hiệu quả tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc khóa giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề .2. Người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai lao lý của pháp lý về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề .

MỤC 3. TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều 49. Điều kiện hưởng
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác, trừ những trường hợp sau đây :a ) Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác trái pháp lý ;b ) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng ;2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác so với trường hợp lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này ; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 36 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động so với trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này ;3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TT dịch vụ việc làm theo pháp luật tại khoản 1 Điều 46 của Luật này ;4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ những trường hợp sau đây :a ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an ;b ) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;c ) Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;d ) Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù ;đ ) Ra quốc tế định cư ; đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng ;e ) Chết .

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở so với người lao động thuộc đối tượng người dùng thực thi chính sách tiền lương do Nhà nước lao lý hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo lao lý của Bộ luật lao động so với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động tại thời gian chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác .2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng .3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo pháp luật tại khoản 1 Điều 46 của Luật này .

Điều 51. Bảo hiểm y tế

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm y tế .2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông tin với TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ những trường hợp sau đây :a ) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn thương tâm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Trường hợp bất khả kháng .2. Đối với trường hợp pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp .3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Điều này .

Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông tin về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo pháp luật tại Điều 52 của Luật này .2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời hạn được hưởng theo quyết định hành động thì liên tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực thi thông tin về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo lao lý tại Điều 52 của Luật này .3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau đây :a ) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ;b ) Tìm được việc làm ;c ) Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, nghĩa vụ và trách nhiệm công an ;d ) Hưởng lương hưu hằng tháng ;đ ) Sau 02 lần phủ nhận nhận việc làm do TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình làng mà không có nguyên do chính đáng ;e ) Không thực thi thông tin tìm kiếm việc làm hằng tháng theo pháp luật tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục ;g ) Ra quốc tế để định cư, đi lao động ở quốc tế theo hợp đồng ;h ) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên ;i ) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp lý bảo hiểm thất nghiệp ;k ) Chết ;l ) Chấp hành quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;m ) Bị TANDTC công bố mất tích ;n ) Bị tạm giam ; chấp hành hình phạt tù .

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.
Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

MỤC 4. HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ

Điều 54. Tư vấn, giới thiệu việc làm
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Điều 55. Điều kiện được hỗ trợ học nghề
Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đủ những điều kiện kèm theo pháp luật tại những khoản 1, 3 và 4 Điều 49 của Luật này ;2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác theo lao lý của pháp lý .

Điều 56. Thời gian, mức hỗ trợ học nghề

1. Thời gian tương hỗ học nghề theo thời hạn học nghề thực tiễn nhưng không quá 06 tháng .2. Mức tương hỗ học nghề theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước .

MỤC 5. QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Điều 57. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Mức đóng và nghĩa vụ và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được lao lý như sau :a ) Người lao động đóng bằng 1 % tiền lương tháng ;b ) Người sử dụng lao động đóng bằng 1 % quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp ;c ) Nhà nước tương hỗ tối đa 1 % quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách TW bảo vệ .2. Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gồm có :a ) Các khoản đóng và tương hỗ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này ;b ) Tiền sinh lời của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư từ quỹ ;c ) Nguồn thu hợp pháp khác .3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như sau :a ) Chi trả trợ cấp thất nghiệp ;b ) Hỗ trợ giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động ;c ) Hỗ trợ học nghề ;d ) Hỗ trợ tư vấn, trình làng việc làm ;đ ) Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp ;e ) Ngân sách chi tiêu quản trị bảo hiểm thất nghiệp triển khai theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội ;g ) Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ .

Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động thuộc đối tượng người dùng triển khai chính sách tiền lương do Nhà nước pháp luật thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực thi theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp .2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hành động thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực thi theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo lao lý của Bộ luật lao động tại thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp .

Điều 59. Quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán độc lập. Tổ chức bảo hiểm xã hội triển khai việc thu, chi, quản trị và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .2. Hoạt động góp vốn đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo vệ bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu suất cao và tịch thu được khi thiết yếu, trải qua những hình thức sau :a ) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước ; trái phiếu của ngân hàng nhà nước thương mại do Nhà nước chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ ;b ) Đầu tư vào những dự án Bất Động Sản quan trọng theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ;c ) Cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng tăng trưởng Nước Ta, Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng nhà nước thương mại do Nhà nước chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ vay .3. nhà nước pháp luật cụ thể tỷ suất tương hỗ từ ngân sách nhà nước ; việc quản trị, sử dụng Quỹ ; tổ chức triển khai thực thi bảo hiểm thất nghiệp .

Chương 7.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 60. Điều khoản chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động giải trí trình làng việc làm trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì được liên tục hoạt động giải trí dịch vụ việc làm cho đến hết thời hạn của giấy phép đã được cấp .2. Trung tâm ra mắt việc làm được xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành liên tục hoạt động giải trí dịch vụ việc làm thì đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm .3. Tổ chức nhìn nhận kiến thức và kỹ năng nghề đã được cấp giấy ghi nhận hoạt động giải trí nhìn nhận, cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành thì liên tục hoạt động giải trí cho đến hết thời hạn của giấy ghi nhận đã được cấp .4. Thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý cửa Luật bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp được cộng để tính thời hạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật tại Điều 45 của Luật này .

Điều 61. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái .

2. Các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Chương IX – Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM