Nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin

Ngày 29/6/2006, tại kỳ họp 9 – Quốc hội khóa XI đã trải qua Luật Công nghệ thông tin. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất kiểm soát và điều chỉnh một cách tổng lực và rất đầy đủ về hoạt động giải trí ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin. Luật Công nghệ thông tin là công cụ để tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực thi tiềm năng hình thành, tăng trưởng xã hội thông tin, rút ngắn quy trình triển khai công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia và trước mắt để thực thi có hiệu suất cao những nội dung cơ bản của kế hoạch tăng trưởng công nghệ thông tin và truyền thông online Nước Ta mà Thủ tướng nhà nước vừa phát hành. Luật Công nghệ thông tin là cơ sở pháp lý quan trọng để xác lập rõ nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về Công nghệ thông tin của nhà nước, những bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương để bảo vệ sự phân công, phối hợp, tổ chức triển khai triển khai hiệu suất cao kế hoạch tăng trưởng Công nghệ thông tin.

Luật Công nghệ thông tincó vị trí quan trọng, quy định những điều kiện thiết yếu để bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp đáng kể và ngày càng tăng cho GDP, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Các quy định về quản lý, cấp phép, đăng ký được quy định ở mức tối thiểu và cần thiết nhằm tạo ra môi trường rõ ràng, minh bạch và lành mạnh nhằm thúc đẩy các các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bạn đang đọc: Nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin

Nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin gồm 6 chương, 79 điều, đơn cử như sau : Chương I. Những lao lý chung gồm 12 điều. Nội dung của Chương này pháp luật những yếu tố về khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người tiêu dùng vận dụng, vận dụng luật, lý giải từ ngữ, chủ trương của nhà nước về công nghệ thông tin, nội dung quản trị nhà nước cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan quản trị nhà nước về công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin, thanh tra công nghệ thông tin, hiệp hội công nghệ thông tin và những hành vi bị nghiêm cấm. Chương II. Ứng dụng công nghệ thông tin gồm 24 điều và được lao lý thành 4 mục. Các lao lý của Chương này tạo hành lang pháp lý cơ bản để thôi thúc những hoạt động giải trí ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt của đời sống kinh tế tài chính – xã hội. Mục 1 pháp luật những yếu tố chung nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trên thiên nhiên và môi trường mạng. Mục 2, mục 3 lao lý đơn cử về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước và trong thương mại vì đây là hai nội dung trọng tâm nhằm mục đích thôi thúc hoạt động giải trí ứng dụng công nghệ thông tin. Mục 4 lao lý về ứng dụng công nghệ thông tin trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ như giáo dục – giảng dạy, y tế, văn hóa truyền thống thông tin, quốc phòng, bảo mật an ninh và một số ít nghành nghề dịch vụ khác. Mục 1. Quy định chung về ứng dụng công nghệ thông tin – pháp luật về nguyên tắc hoạt động giải trí ứng dụng công nghệ thông tin ; ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong việc quản trị, sử dụng, truyền đưa thông tin số ; tàng trữ trong thời điểm tạm thời thông tin số ; cho thuê chỗ tàng trữ thông tin số ; công cụ tìm kiếm thông tin số ; tích lũy, giải quyết và xử lý, sử dụng, tàng trữ, cung ứng thông tin cá thể trên thiên nhiên và môi trường mạng ; thiết lập trang thông tin điện tử. Với những pháp luật cơ bản như vậy đã bảo vệ để những tổ chức triển khai, cá thể được tự do hoạt động giải trí ứng dụng công nghệ thông tin trong những ngành, nghành nghề dịch vụ mà pháp lý không cấm. Đối với một số ít ngành, nghành nghề dịch vụ nhất định phải tuân thủ pháp luật của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan. Một nội dung đáng chú ý quan tâm trong Luật là tổ chức triển khai, cá thể sử dụng tên miền vương quốc Nước Ta “. vn ” khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông tin với Bộ Bưu chính – Viễn thông. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền vương quốc Nước Ta “. vn ” thì cần thông tin trên môi trường tự nhiên mạng với cơ quan quản trị. Mục 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước – tạo ra khung pháp lý quan trọng tăng nhanh “ chính phủ nước nhà điện tử ” ở Nước Ta. Luật lao lý về nguyên tắc, điều kiện kèm theo, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước ; hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước trên môi trường tự nhiên mạng ; trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Mục 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại nhằm mục đích khẳng định chắc chắn mọi tổ chức triển khai, cá thể có quyền tham gia hoạt động giải trí thương mại trên môi trường tự nhiên mạng. Mục này pháp luật về đối tượng người dùng, nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại ; trang thông tin điện tử bán hàng, cung ứng thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên thiên nhiên và môi trường mạng ; xử lý hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên thiên nhiên và môi trường mạng ; giao dịch thanh toán trên thiên nhiên và môi trường mạng. Mục 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong 1 số ít nghành như giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, quốc phòng, bảo mật an ninh, …. Ứng dụng công nghệ thông tin trong những nghành nghề dịch vụ chuyên ngành ngoài việc tuân thủ pháp luật của Luật Công nghệ thông tin, còn phải tuân thủ pháp lý chuyên ngành có tương quan. Chương III. Phát triển công nghệ thông tin với 16 điều được chia thành 4 mục.

Mục 1. Quy định về nghiên cứu- phát triển công nghệ thông tin; cơ sở vật chất, kỹ thuật phụ vụ cho hoạt động nghiên cứu- phát triển công nghệ thông tin; tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Mục 2. Quy định về tăng trưởng nguồn nhân lực công nghệ thông tin gồm có chủ trương tăng trưởng ; chứng từ công nghệ thông tin ; sử dụng nhân lực và phổ cập kỹ năng và kiến thức công nghệ thông tin. Mục 3. Quy định về tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin trong đó xác lập rõ mô hình hoạt động giải trí công nghiệp công nghệ thông tin ; chủ trương tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin ; tăng trưởng thị trường công nghiệp công nghệ thông tin ; mẫu sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm ; khu công nghệ thông tin tập trung chuyên sâu. Mục 4. Quy định tăng trưởng dịch vụ công nghệ thông tin gồm có mô hình và chủ trương tăng trưởng dịch vụ công nghệ thông tin. Chương IV. Các giải pháp bảo vệ ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin gồm 21 điều được chia thành 4 mục. Mục 1. Cơ sở hạ tầng thông tin cho ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin – pháp luật về nguyên tắc tăng trưởng hạ tầng thông tin ; bảo vệ hạ tầng thông tin ship hàng ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin ; hạ tầng thông tin ship hàng những cơ quan nhà nước ; hạ tầng thông tin Giao hàng công ích ; cơ sở tài liệu của bộ, ngành, địa phương ; bảo vệ hạ tầng thông tin. Mục 2. Đầu tư cho công nghệ thông tin. Đây là nội dung quan trọng nhằm mục đích thôi thúc tăng trưởng công nghệ thông tin. Mục này pháp luật đơn cử về Đầu tư của tổ chức triển khai, cá thể cho công nghệ thông tin ; góp vốn đầu tư của nhà nước cho công nghệ thông tin ; góp vốn đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin ; góp vốn đầu tư và tăng trưởng công nghệ thông tin Giao hàng nông nghiệp và nông thôn. Mục 3. Hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin – lao lý nguyên tắc, nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho những thành phần kinh tế tài chính lan rộng ra hợp tác về công nghệ thông tin với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, thôi thúc sự tăng trưởng công nghệ thông tin Nước Ta phân phối nhu yếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế. Mục 4. Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp và tương hỗ người sử dụng mẫu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Mục này pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước, xã hội trong việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng ; bảo vệ tên miền vương quốc ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nghành công nghệ thông tin ; chống thư rác, vi rút máy tính và ứng dụng gây hại ; bảo vệ trẻ nhỏ tránh những thông tin xấu đi ; bảo vệ bảo đảm an toàn, bí hiểm thông tin ; tương hỗ người tàn tật trong ứng dụng và tăng trưởng công nghệ thông tin. Chương V. Giải quyết tranh chấp và giải quyết và xử lý vi phạm gồm 3 điều lao lý mang tính nguyên tắc hình thức và thẩm quyền xử lý tranh chấp công nghệ thông tin nói chung và tranh chấp về ĐK, sử dụng tên miền vương quốc Nước Ta “. vn ” ; giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về công nghệ thông tin. Chương VI. Điều khoản thi hành gồm 2 điều lao lý về hiệu lực hiện hành thi hành, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước qui định cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ thông tin.

Tổ chức thực hiện

Luật Công nghệ thông tin sẽ có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/01/2007, để Luật sớm đi vào đời sống một cách hiệu suất cao thì những việc làm cần tập trung chuyên sâu tiến hành là : – Bộ Bưu chính – Viễn thông đã phát hành Chỉ thị số 07 / CT-BBCVT ngày 28/07/2006 về tiến hành Luật Công nghệ thông tin, chỉ huy những đơn vị chức năng, cơ quan thuộc Bộ, những Sở Bưu chính – Viễn thông tiến hành những việc làm thiết yếu bảo vệ thực thi luật một cách hiệu suất cao.

– Bộ Bưu chính-Viễn thông đã nghiên cứu, đang trong quá trình xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ thông tin như: Nghị định quy định về ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, Nghị định về Công nghiệp – Công nghệ thông tin, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về Công nghệ thông tin và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

– Chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, phổ cập nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin trong mọi nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; nâng cao hiểu biết về pháp lý công nghệ thông tin của mọi tổ chức triển khai, cá thể. – Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình cũng cần dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng những văn bản thiết yếu để sớm đưa Luật Công nghệ thông tin vào đời sống.

Luật Hoàng Anh

Source: https://vvc.vn
Category: Công nghệ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay