United States Chỉ số chất lượng không khí (AQI): Mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực

Alabama GOOD 37 37 13 9 3 17 90 Alaska GOOD 26 26 14 6 10 -5 76 Arizona GOOD 42 42 32 10 26 12 52 Arkansas GOOD 30 30 14 7 0 16 76 California GOOD 32 32 20 7 4 9 83 Colorado GOOD 37 37 21 9 17 4 62 Connecticut GOOD 20 20 15 5 13 10 47 Delaware GOOD 26 26 21 4 0 12 41 Florida GOOD 30 30 17 7 14 22 82 Georgia GOOD 43 43 17 10 14 18 86 Hawaii GOOD 18 18 9 4 1 25 71 Idaho GOOD 38 38 18 9 9 -1 84 Illinois GOOD 28 28 14 6 1 7 68 Indiana GOOD 32 32 14 7 3 8 60 Iowa GOOD 31 31 12 7 7 3 69 Kansas GOOD 26 26 23 6 19 13 52 Kentucky GOOD 25 25 13 6 6 12 38 Louisiana GOOD 31 31 17 7 11 20 95 Maine GOOD 14 14 8 3 2 6 50 Maryland GOOD 29 29 20 6 3 14 36 Massachusetts GOOD 27 27 23 5 0 10 49 Michigan GOOD 30 30 13 7 1 4 62 Minnesota GOOD 23 23 7 4 1 2 67 Mississippi GOOD 47 47 19 12 2 17 88 Missouri GOOD 24 24 13 5 10 9 49 Montana GOOD 29 29 16 7 6 -8 80 Nebraska GOOD 27 27 16 6 8 6 49 Nevada GOOD 28 28 24 6 21 14 47 New Hampshire GOOD 22 22 20 5 7 8 48 New Jersey GOOD 27 27 17 5 0 11 43 New Mexico GOOD 39 39 49 8 26 9 54 New York GOOD 31 31 21 7 1 7 60 North Carolina GOOD 27 27 13 6 4 16 76 North Dakota GOOD 28 28 18 7 12 -1 68 Ohio GOOD 30 30 14 7 2 7 63 Oklahoma GOOD 46 46 25 12 20 17 88 Oregon GOOD 32 32 14 8 1 3 81 Pennsylvania GOOD 24 24 14 4 7 8 56 Rhode Island GOOD 20 20 10 4 0 11 43 South Carolina MODERATE 51 51 26 14 2 17 81 South Dakota GOOD 47 47 54 7 54 1 59 Tennessee GOOD 28 28 12 6 0 16 78 Texas GOOD 29 29 16 7 2 20 87 Utah GOOD 25 25 25 4 2 9 61 Vermont GOOD 18 18 17 4 0 7 50 Virginia GOOD 20 20 14 4 8 14 42 Washington GOOD 25 25 10 6 2 1 84 West Virginia GOOD 28 28 16 5 0 8 57 Wisconsin GOOD 24 24 12 5 8 4 72 Wyoming GOOD 28 28 23 4 10 1 88

Source: https://vvc.vn
Category : Môi trường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay