Bài luận tiếng anh hay về tình bạn

“Friends are needed in every stage of life.” Bạn bè luôn cần thiết trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Dù trong ngôn ngữ nào cũng không thiếu những mỹ từ để nói về tình bạn. Cùng học tiếng Anh qua bài luận tiếng anh về tình bạn dưới đây nhé:

bài luận tiếng anh tình bạn

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet and pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Tình bạn là một trong những món quà quý giá nhất của cuộc sống. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm ngọt ngào và dễ chịu. Tình bạn thực chất, là một tài sản trong cuộc sống.

Friendship is good and necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to share his joys and sorrows. There goes a saying  “Friendship increases happiness and diminishes misery by doubling our joy and dividing our grief”.

Tình bạn tốt và thiết yếu. Con người không hề sống một mình vì họ là những hữu thể xã hội. Họ cần có một ai đó để san sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Có một câu nói rằng “ Tình bạn làm tăng niềm hạnh phúc và giảm bớt đau khổ bằng cách nhân đôi niềm vui và chia nhỏ nỗi buồn của chúng tôi ” .

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due to bad friends. Therefore, we have to choose our friends very carefully. We have to remember the maxim “All that glitters is not gold”.  We have to distinguish between fair-weather friends and true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

Tình bạn hoàn toàn có thể tạo nên hoặc làm hỏng tất cả chúng ta. Tất cả phụ thuộc vào vào cách tất cả chúng ta chọn bạn. Chúng ta dành nhiều thời hạn với họ. Tinh thần, hành vi, thái độ của họ cũng tác động ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đã trở thành mối phiền phức xã hội chủ yếu là do bè bạn xấu. Do đó, tất cả chúng ta phải chọn bạn thật cẩn trọng. Chúng ta phải nhớ câu châm ngôn “ Tất cả những gì lấp lánh lung linh không phải là vàng ”. Chúng ta phải phân biệt giữa bè bạn nhất thời và người bạn thật sự. Người bạn thật sự ở lại với tất cả chúng ta qua những thăng trầm đời sống, trong khi bạn hữu nhất thời chỉ được nhìn thấy trong những ngày nắng .

True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ and that you are ‘someone’ and not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race and sex.

Tình bạn đúng nghĩa là cảm giác yêu thương, chia sẻ và chăm sóc. Đó là một cảm giác rằng ai đó hiểu và biết ơn bạn vì bạn tồn tại, mà không cần bất kỳ sự nịnh hót nào. Nó đem lại cảm giác rằng bạn ‘được muốn’ và rằng bạn là ‘ai đó’ mà không phải là một người vô danh trong đám đông. Tình bạn đúng nghĩa không có ranh giới về giai cấp, tín ngưỡng, chủng tộc hay giới tính.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times.

Những người bạn tốt là những cột trụ lớn của đời sống. Một người có một người bạn thật sự trong đời sống đã là điều như mong muốn. Nó không quan trọng rằng bạn có gặp gỡ bè bạn của mình tiếp tục không, mà là mức độ bạn chăm sóc và đồng cảm với nhau trong khi tốt đẹp cũng như trong lúc khó khăn vất vả .

Một bài luận tiếng anh hay phải đưa ra được những mặt đối lập của một vấn đề. Dùng các trích dẫn, châm ngôn hay tục ngữ cũng là một cách để bài viết thêm sinh động và hấp dẫn đấy! Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài luận tiếng anh theo chủ đề ở bên dưới nhé!

Source: https://vvc.vn
Category : Thời sự

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay