Quyết định 758/QĐ-BTTTT 2022 tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Bưu điện TW

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

__________Số : 758 / QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________TP.HN, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Bưu điện trung ương

_________BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGCăn cứ Luật Quản lý, sử dụng gia tài công ngày 21/6/2017 ;Căn cứ Nghị định số 17/2017 / NĐ-CP ngày 17/02/2017 của nhà nước Quy định công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ tin tức và Truyền thông ;Căn cứ Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017, của Thủ tướng nhà nước pháp luật tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị ;Xét đề xuất của Cục Bưu điện TW tại Phiếu trình số 222 / PTr-CBĐTW ngày 10/3/2021 về việc phê duyệt đề xuất kiến nghị kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Bưu điện Trung ương và Công văn số 73 / CBĐTW-TCKT ngày 19/01/2022 về việc kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ yêu cầu tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục ;Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Bưu điện TW ( Chi tiết tại những Phụ lục kèm theo ) .2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này không gồm có :- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi tiếp tục và chi góp vốn đầu tư thường trực Cục ( nếu có ). Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phát hành và vận dụng tại đơn vị chức năng theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng nhà nước và những văn bản hướng dẫn của Bộ tin tức và Truyền thông .- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng thông dụng và máy móc, thiết bị Giao hàng hoạt động giải trí chung của Cục. Đơn vị thực thi theo lao lý tại những Điều 5, 6, 7 Quyết định số 50/2017 / QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng nhà nước .

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lao lý tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đuợc sử dụng làm địa thế căn cứ để lập kế hoạch và dự trù ngân sách ; giao, góp vốn đầu tư, shopping, thuê, khoán kinh phí đầu tư sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng .

2. Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách và tài sản công.

3. Khi phát sinh những trách nhiệm đột xuất được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm ưu tiên sử dụng máy móc, thiết bị sẵn có của đơn vị chức năng để thực thi trách nhiệm được giao để bảo vệ sử dụng gia tài công tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao. Trường hợp máy móc, thiết bị sẵn có không hề phân phối nhu yếu triển khai trách nhiệm đột xuất được giao thì đơn vị chức năng có nghĩa vụ và trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động phê duyệt : Mua sắm, thuê, nhận điều chuyển … gia tài công để hoàn thành xong trách nhiệm đột xuất được giao .

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Bưu điện TW có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Rà soát những máy móc, thiết bị hiện có của đơn vị chức năng để bảo vệ thực thi theo đúng định mức pháp luật tại Quyết định này ; báo cáo giải trình Bộ tin tức và Truyền thông triển khai những thủ tục thanh lý hoặc điều chuyển máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có vượt định mức .b ) Căn cứ dự trù Ngân sách chi tiêu nhà nước được giao hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động việc trang bị bổ trợ hoặc sửa chữa thay thế những máy móc, thiết bị chuyên dùng đã đủ điều kiện kèm theo thanh lý để bảo vệ đúng tiêu chuẩn, định mức được duyệt .c ) Quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đúng mục tiêu được giao, góp vốn đầu tư, shopping và bảo vệ tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao theo đúng lao lý của Luật Quản lý, sử dụng gia tài công và những văn bản pháp lý có tương quan .d ) Trong quy trình tiến hành triển khai, khi phát sinh nhu yếu cần kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức pháp luật tại khoản 1 Điều 1 – Quyết định này, thủ trưởng đơn vị chức năng địa thế căn cứ pháp luật hiện hành và tính năng, trách nhiệm được giao thiết kế xây dựng thuyết minh kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức của đơn vị chức năng và báo cáo giải trình Bộ tin tức và Truyền thông xem xét, quyết định hành động .2. Vụ Kế hoạch – Tài chính có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lao lý tại Quyết định .b ) Tổng hợp quan điểm đề xuất kiến nghị của đơn vị chức năng, báo cáo giải trình Bộ trưởng xem xét kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo lao lý của pháp lý .

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục trưởng Cục Bưu điện trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4 ;- Bộ trưởng ( để b / c ) ;- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ;- Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT ;- Cục BĐTW ;- Lưu : VT, KHTC ( 15 b ) .

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Anh Tuấn

Source: https://vvc.vn
Category: Thiết Bị

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay
Liên kết:SXMB