Hướng dẫn 07/HD – ĐCT-TC: Xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội | Phụ nữ thủ đô

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 Số: 07/HD – ĐCT-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực thi Điều lệ Hội ; địa thế căn cứ trong thực tiễn thiết kế xây dựng, quản trị hội phí, quỹ hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta phát hành Hướng dẫn kiến thiết xây dựng, quản trị và sử dụng quỹ hội trong những cấp Hội như sau :

   I. ĐÍCH, YÊU CẦU

– Giúp những cấp Hội kiến thiết xây dựng, sử dụng và quản trị tốt nguồn quỹ hội để dữ thế chủ động tổ chức triển khai những hoạt động giải trí chăm sóc đời sống vật chất, niềm tin cho cán bộ, hội viên, nhằm mục đích tập hợp, lôi cuốn hội viên tích cực tham gia hoạt động giải trí Hội, góp thêm phần củng cố, thiết kế xây dựng tổ chức triển khai Hội vững mạnh .

– Việc thiết kế xây dựng, sử dụng, quản trị quỹ hội phải bảo vệ ý thức tiết kiệm ngân sách và chi phí, hiệu suất cao và theo hướng dẫn của Đoàn quản trị Trung ương Hội .

II. NGUYÊN TẮC

– Xây dựng, sử dụng và quản trị quỹ hội phải bảo vệ nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai minh bạch, minh bạch, do tập thể cán bộ / hội viên quyết định hành động theo đa phần .

– Quỹ của cấp nào thì cấp ấy quản trị và sử dụng theo thẩm quyền .

– Các cấp Hội phải kiến thiết xây dựng quy chế về sử dụng và quản trị quỹ hội .

– Quá trình kiến thiết xây dựng, sử dụng và quản trị quỹ hội phải thực thi đúng pháp luật của pháp lý và Điều lệ Hội .

III. NỘI DUNG

  1. Xây dựng quỹ hội

        

  1.1. Quỹ hội được xây dựng từ các nguồn sau:

– Phần giữ lại từ hội phí theo tỷ suất pháp luật tại Hướng dẫn thực thi Điều lệ Hội ;
– Nguồn góp phần từ những tổ chức triển khai thành viên ;
– Do cán bộ Hội, hội viên tự nguyện góp phần hoặc lao động gây quỹ ;
– Nguồn thu hợp pháp khác : từ những đề tài, chương trình, dự án Bất Động Sản được trích phí quản trị, phí chênh lệch ngày công, những loại phí khác ; từ tương hỗ của cá thể, tổ chức triển khai và những hoạt động giải trí dịch vụ hợp pháp .

1.2. Một số lưu ý:  

Không kết hợp thu tiền đóng góp xây dựng quỹ hội khi giao vốn vay cho hội viên;

– Không thu khoản góp phần nguồn vào khi mới tham gia hoạt động và sinh hoạt Hội ( thường được những địa phương gọi là “ chân quỹ ” ) nếu chưa có sự tự nguyện của hội viên .

  1. Sử dụng quỹ Hội

– Đối với quỹ hội do cán bộ Hội, hội viên góp phần hoặc lao động gây quỹ : việc sử dụng do những thành viên thiết kế xây dựng quỹ thống nhất quyết định hành động .

– Đối với nguồn thu hợp pháp từ những đề tài, chương trình, dự án Bất Động Sản được trích phí quản trị, phí chênh lệch ngày công, những loại phí khác : tỷ suất trích nộp do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quản trị quyết định hành động .

– Đối với nguồn thu từ tương hỗ của cá thể, tổ chức triển khai và những hoạt động giải trí dịch vụ hợp pháp, việc sử dụng do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trực tiếp có nguồn thu quyết định hành động trên cơ sở thống nhất của những thành viên trong tập thể bằng văn bản và không trái với pháp luật của Điều lệ, pháp lý về quản lý tài chính .

– Định hướng 1 số ít nội dung chi quỹ hội :

+ Tổ chức họp hoạt động và sinh hoạt định kỳ, họp sơ kết, tổng kết ; phát động trào lưu : tiền nước uống, trang trí khánh tiết, chi văn phòng phẩm, thuê trang thiết bị Giao hàng hội nghị ; tu dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên … ;

+ Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền: mua sách báo, in ấn, photo tài liệu, biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt Hội…;

+ Chi thăm hỏi động viên ốm đau, hiếu, hỷ, trợ cấp khó khăn vất vả ; Chi khen thưởng : in giấy ghi nhận khen thưởng, làm khung, thuê viết giấy ghi nhận khen thưởng, chi mua quà thưởng hoặc chi tiền thưởng kèm theo ( không được vượt quá mức pháp luật của Nhà nước ) ;

+ Chi những hoạt động giải trí phát sinh khác theo quyết định hành động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quản trị .

Ngoài những nội dung chi trên, so với cấp TW, tỉnh, huyện hoàn toàn có thể sử dụng quỹ hội chi cho những hoạt động giải trí sau : chi những hoạt động giải trí tổ chức triển khai ở cơ sở ( trường hợp ngân sách Nhà nước không đủ bảo vệ ) trong đó ưu tiên những đia bàn dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ; chi những hoạt động giải trí nhân đạo, từ thiện, cứu trợ khẩn cấp do thiên tai, địch họa …

  1. Quản lý quỹ hội

3.1. Bộ phận quản lý quỹ:

3.1.1. Đối với cấp TW, cấp tỉnh và cấp huyện : gắn với bộ phận làm công tác làm việc kinh tế tài chính – kế toán của cơ quan chuyên trách Hội ở mỗi cấp .

3.1.2. Đối với cấp cơ sở ( gồm có cả chi hội / tổ phụ nữ ), tối thiểu gồm 03 người :

– quản trị hoặc chi / tổ trưởng tổ phụ nữ : quyết định hành động những khoản thu, chi của quỹ trên cơ sở tuân thủ quy chế sử dụng quỹ .

– 01 người giữ quỹ : quản trị quỹ và triển khai việc thu, chi, tạm ứng theo quyết định hành động thu, chi đã được duyệt ; báo cáo giải trình với chỉ huy, quản trị về số tiền hiện có tại quỹ .

– 01 người vào sổ theo dõi thu, chi đã được duyệt ; những khoản thu, chi đều phải ghi chép vào sổ theo dõi, tập hợp và tàng trữ chứng từ bảo vệ đúng nguyên tắc kinh tế tài chính .

3.2. Sổ sách theo dõi và quản lý tiền mặt

– Quỹ hội phải được theo dõi qua Sổ thu, chi quỹ hội hoặc phần mền quản lý tài chính ( nếu có ). Nội dung ghi chép khoa học, bảo vệ nguyên tắc kinh tế tài chính .

– Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, những chi hội / tổ phụ nữ có số quỹ lớn hoàn toàn có thể cho hội viên vay / mượn để khắc phục khó khăn vất vả, tăng trưởng kinh tế tài chính … ; không để tiền mặt tại quỹ quá 2 triệu đồng so với chi hội / tổ phụ nữ và không quá 5 triệu đồng so với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở .

3.3. Quy định về việc thu, chi quỹ:

– Các khoản thu, chi đều phải được viết phiếu thu, chi ( so với cấp cơ sở phải được biểu lộ trong Sổ theo dõi ) kèm theo những chứng từ tương quan chứng tỏ về việc thu, chi ( nếu có ) .

– Ít nhất 3 tháng / lần, phải so sánh, kiểm tra sổ sách và báo cáo giải trình chỉ huy, quản trị trực tiếp về tình hình quỹ hội .

– Chứng từ thu, chi được tàng trữ theo trình tự thời hạn .

  1. Chế độ kiểm tra, giám sát

Định kỳ hàng năm và nhiệm kỳ, những cấp Hội tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc quản trị, sử dụng quỹ hội và báo cáo giải trình công khai minh bạch theo thẩm quyền .

Căn cứ vào Hướng dẫn này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta đề xuất Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ những tỉnh, thành phố, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Ban Phụ nữ Quân đội điều tra và nghiên cứu, chỉ huy và tổ chức triển khai thực thi tương thích với nhu yếu trong thực tiễn của địa phương, đơn vị chức năng .

Hướng dẫn này sửa chữa thay thế Hướng dẫn số 14 HD / ĐCT ngày 27/6/2013 của Đoàn quản trị Trung ương Hội và có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký .

Nơi nhận:       

– Thường trực Đoàn quản trị ;
– Ban Thường vụ Hội LHPN những tỉnh / thành ;
– Hội phụ nữ BCA, Ban PN QĐ ;
– Ban Nữ công, TLĐLĐ Nước Ta ;
– Các ban, đơn vị chức năng cơ quan TW Hội ;
– Hội NTT Nước Ta và Thương Hội NDN Nước Ta ;
– Lưu : VT, TC .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã Ký)

 

Trần Thị Hương

Source: https://vvc.vn
Category : Thế giới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay