Những điểm mới trong Luật Công đoàn ( sửa đổi)

Những điểm mới trong Luật Công đoàn ( sửa đổi)

Những điểm mới trong Luật Công đoàn ( sửa đổi)
Ngày 20.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII, thông qua Luật công đoàn ( sửa đổi). Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Luật công đoàn được thông qua tạo hành lang pháp lý mới cho tổ chức công đoàn hoạt động. Trong Luật này có một số nội dung mới đáng chú ý sau:

Một là : Tất cả những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ và trách nhiệm trích nộp kinh phí đầu tư CĐ bằng 2 % quỹ lương làm địa thế căn cứ đóng BHXH, mặc dầu cơ quan, tổ chức triển khai, Doanh Nghiệp đó đã xây dựng được CĐ cơ sở hay chưa .

Kinh phí CĐ nhằm góp phần bảo đảm hoạt động của CĐ – tổ chức đại diện cho người lao động làm việc tại các DN – để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; mặt khác để bảo đảm vai trò của CĐ trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt công việc, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm ra nhiều sản phẩm, bảo đảm cho DN hoạt động bình thường và phát triển.

Khoản góp phần này đã được triển khai hiệu suất cao từ năm 1957 đến nay. Quy định mức góp phần này trọn vẹn không phải là điều kiện kèm theo buộc NLĐ gia nhập CĐ nên không trái với nguyên tắc tự nguyện. Vì vậy, việc thu kinh phí đầu tư CĐ cần lao lý so với toàn bộ những cơ quan, tổ chức triển khai, Doanh Nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức triển khai, Doanh Nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức triển khai CĐCS .
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ý kiến đề nghị Quốc hội cho giữ địa thế căn cứ để tính mức thu kinh phí đầu tư CĐ là quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ. Đối với đối tượng người tiêu dùng là NLĐ không phải đóng bảo hiểm xã hội thì quỹ lương trả cho họ không tính là địa thế căn cứ để đóng kinh phí đầu tư CĐ. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết trải qua Điều 26 Luật CĐ ( sửa đổi ) lao lý kinh tế tài chính CĐ như sau : Điều 26 : Tài chính công đoàn : Tài chính công đoàn gồm những nguồn thu sau đây :
1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo pháp luật của Điều lệ Công đoàn Nước Ta ;
2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đóng bằng 2 % quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ;
3. Ngân sách chi tiêu nhà nước cấp tương hỗ ;
4. Nguồn thu khác từ hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể thao, hoạt động giải trí kinh tế tài chính của công đoàn ; từ đề án, dự án Bất Động Sản do Nhà nước giao ; từ viện trợ, hỗ trợ vốn của tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế .

Hai là: Không cho phép LĐ là người nước ngoài gia nhập CĐVN:
Một trong những vấn đề quan trọng được Quốc hội biểu quyết là về quyền gia nhập và hoạt động CĐ của lao động là người nước ngoài (khoản 2, Điều 5 trong dự thảo Luật CĐ sửa đổi). Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình ra 2 phương án: Phương án 1: Không quy định quyền gia nhập và hoạt động công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài. Phương án 2: Người lao động là người nước ngoài làm việc tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam mà có tổ chức công đoàn cơ sở, nếu có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và hợp đồng lao động còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên thì được gia nhập và hoạt động công đoàn”.

Quốc hội đã triển khai biểu quyết trải qua giải pháp 1 “ Không pháp luật quyền gia nhập và hoạt động giải trí CĐ Nước Ta của lao động là người quốc tế ” với 371 / 469 số phiếu ưng ý ( chiếm 93,99 % ). Với hiệu quả này, Luật CĐ ( sửa đổi ) không được cho phép LĐ là người quốc tế được gia nhập CĐVN .

Ba là: Thêm cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn:

Về việc bảo vệ cho cán bộ công đoàn hoạt động giải trí, UBTVQH cho rằng, cán bộ CĐ không chuyên trách vừa phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với người sử dụng LĐ như đã cam kết trong hợp đồng lao động, vừa có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai công dụng đại diện thay mặt, bảo vệ quyền, quyền lợi của NLĐ với tư cách là cán bộ CĐ. Trong quan hệ với người SDLĐ, cán bộ CĐ luôn ở vị trí yếu thế. Do đó, Luật CĐ cần phải có chính sách đặc trưng để lôi cuốn NLĐ tham gia tổ chức triển khai CĐ nói chung và hoạt động giải trí CĐ nói riêng, đồng thời góp thêm phần bảo vệ tốt hơn quyền và quyền lợi hợp pháp của cán bộ CĐ không chuyên trách trong quan hệ với người SDLĐ. Để bảo vệ tính thống nhất với BLLĐ ( sửa đổi ), Quốc hội đã trải qua Luật CĐ ( sửa đổi ) trong đó có khoản 1, Điều 25 lao lý : “ Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác đến hết nhiệm kỳ ” .

Bốn là: Không đổi tên Tổng LĐLĐVN sang Tổng Công đoàn Việt Nam:
Về hệ thống tổ chức và tên gọi của công đoàn các cấp (điều 7 của dự thảo Luật CĐ sửa đổi), có ý kiến tán thành với đề xuất đổi tên gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành “Tổng Công đoàn Việt Nam”; có ý kiến đề nghị cân nhắc việc đổi tên “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” thành “Tổng Công đoàn Việt Nam”, vì cho rằng quy định như vậy là không phù hợp với quy định tại Điều 10 Hiến pháp và quyền quyết định tên gọi của mình của Đại hội Công đoàn và Điều lệ CĐVN.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong quy trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật CĐ, nhiều quan điểm ý kiến đề nghị luật đổi tên gọi của tổ chức triển khai CĐ để khắc phục thực trạng không thống nhất về tên gọi của những cấp CĐ như lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tên gọi của CĐ thuộc quyền quyết định hành động của Đại hội CĐ toàn nước và được ghi nhận tại Điều lệ CĐVN .
Hơn nữa, việc lao lý tên gọi đơn cử của tổ chức triển khai CĐ trong Luật CĐ cũng tương quan trực tiếp đến 1 số ít pháp luật trong Hiến pháp và những văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Quốc hội cho giữ tên gọi “ Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta ” trong luật và đã được QH trải qua .
Từ nay đến thời gian Luật công đoàn có hiệu lực hiện hành thi hành ( 01/01/2013 ), tất cả chúng ta cần làm tốt 1 số ít việc làm đơn cử như sau :
Cần biến hóa nhận thức cho rằng, Luật Công đoàn và việc thi hành Luật Công đoàn là việc riêng của tổ chức triển khai CĐ. Chấp hành pháp lý là nghĩa vụ và trách nhiệm của tổng thể những cấp, những ngành và toàn xã hội, tổng thể mọi tổ chức triển khai và cá thể đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ tráng lệ .
Tập trung tăng nhanh công tác làm việc tuyên truyền, phổ cập Luật Công đoàn đến mọi cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ, kể cả người sử dụng LĐ .

Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện thông tin của tổ chức CĐ.

Tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Công đoàn. CĐ phối hợp với những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai hữu quan triển khai quyền kiểm tra, giám sát theo lao lý của pháp lý ; gắn kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Công đoàn với kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp lý lao động. Thông qua công tác làm việc kiểm tra, giám sát, CĐ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm .
Tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai và phương pháp hoạt động giải trí CĐ, bảo vệ cho hoạt động giải trí CĐ tương thích với cơ chế thị trường theo xu thế XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, đặc biệt quan trọng là triển khai có hiệu suất cao vai trò của tổ chức triển khai CĐ trong quan hệ LĐ, cũng như vai trò của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc tương hỗ CĐCS và đại diện thay mặt chăm sóc, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ ở những nơi chưa có tổ chức triển khai CĐCS ; phát huy hiệu quả việc sử dụng những quyền CĐ theo pháp luật của Luật Công đoàn ( sửa đổi ) .
Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, nâng cao năng lượng và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ CĐ. Thực hiện nghiêm chính sách bảo vệ cán bộ CĐ, nhất là so với cán bộ CĐ không chuyên trách ở những doanh nghiệp .

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM