Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 – https://vvc.vn


Ta vẫn hiểu, quan điểm là điểm nhìn, điểm quan sát hoặc điểm xuất phát quy định hướng tâm lý, cách xem xét, nhận ra và giải quyết và xử lý những sự vật, hiện tượng kỳ lạ khách quan trong tự nhiên và đời sống xã hội. Quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống có vai trò rất quan trọng vì nó tạo tiền đề cho việc hoạch định những chính sách, chủ trương và phát hành những quyết định hành động tương quan tới những hoạt động giải trí bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống vì bản thân thế hệ tất cả chúng ta thời điểm ngày hôm nay, vì tổ tiên, cha ông và những bậc tiền bối, đồng thời còn vì những thế hệ tương lai. Do đó quan điểm đúng đắn về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống cũng sẽ có tính năng tích cực thôi thúc quy trình tăng trưởng quốc gia và hội nhập quốc tế .

1. Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa

Quan điểm này phải được phong cách thiết kế dựa trên cơ sở 5 quan điểm cơ bản chỉ huy sự nghiệp kiến thiết xây dựng và tăng trưởng văn hóa truyền thống Nước Ta đã được xác lập rõ trong Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ) của Đảng ( 1 ) .
Nghị quyết đã chứng minh và khẳng định trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa truyền thống trong toàn cảnh mới ở nước ta. “ Di sản văn hóa truyền thống là gia tài vô giá, kết nối hội đồng dân tộc bản địa, là cốt lõi của truyền thống dân tộc bản địa, cơ sở để phát minh sáng tạo những giá trị văn hóa truyền thống mới và giao lưu văn hóa truyền thống. Hết sức coi trọng bảo tồn, thừa kế, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử ( bác học và dân gian ) văn hóa truyền thống cách mạng gồm có cả văn hóa truyền thống vật thể và phi vật thể ” .
Qua đó ta thấy, 5 quan điểm cơ bản chỉ huy tăng trưởng văn hóa truyền thống của Nước Ta là tương đối thống nhất với những quan điểm về chủ trương văn hóa truyền thống mà nhiều vương quốc khác cũng đang theo đuổi. Đó là : gắn văn hóa truyền thống với hệ tư tưởng – chính trị ; văn hóa truyền thống bộc lộ đặc trưng dân tộc bản địa ; mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống là một loại sản phẩm & hàng hóa ( 2 ) .
Có thể hiểu, văn hóa truyền thống luôn gắn bó máu thịt với dân tộc bản địa và tư tưởng, chính trị, đồng thời còn được nhìn nhận là loại sản phẩm & hàng hóa đặc biệt quan trọng vì thế những vương quốc luôn hướng hoạt động giải trí văn hóa truyền thống vào 3 tiềm năng lớn là : bảo vệ di sản và khuyến khích hoạt động giải trí phát minh sáng tạo ; bảo vệ sự tiếp cận bình đẳng của tổng thể mọi người so với văn hóa truyền thống ; tạo thời cơ cho tổng thể mọi người tham gia vào phát minh sáng tạo, phổ cập và tận hưởng văn hóa truyền thống ( 3 ) .
Với nhận thức như trên, trong quy trình thiết kế xây dựng kế hoạch tăng trưởng văn hóa truyền thống đến năm 2020, Bộ VHTTDL đã nghiên cứu và điều tra và vận dụng phát minh sáng tạo 5 quan điểm chỉ huy của Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ) và xác lập rõ những trách nhiệm trọng tâm cần thực thi, trong đó có trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. “ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống dân tộc bản địa là trách nhiệm then chốt của kế hoạch tăng trưởng văn hóa truyền thống. Tập trung tìm hiểu tổng lực, nghiên cứu và điều tra, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống và văn hóa truyền thống phi vật thể ; những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống rực rỡ, văn hóa truyền thống dân gian của từng địa phương, từng vùng văn hóa truyền thống, từng vùng dân tộc bản địa ; nghề thủ công truyền thống, tiệc tùng tiêu biểu vượt trội, kho tàng Hán Nôm. Kết hợp phải hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống với những hoạt động giải trí tăng trưởng kinh tế tài chính, du lịch vững chắc .
Điều tra, sưu tầm, kiến thiết xây dựng ngân hàng nhà nước tài liệu về văn hóa truyền thống vật thể và văn hóa truyền thống phi vật thể tiêu biểu vượt trội .
Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn lâu dài hơn tài liệu, hiện vật tại những kho lưu trữ bảo tàng, cơ quan tàng trữ tư liệu lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ ở TW và địa phương .
Thực hiện những hình thức tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu vượt trội và chính sách chủ trương để những nghệ nhân phổ cập, truyền dạy nghề cho những thế hệ ” ( 4 ) .
Như vậy, với tư cách là trách nhiệm then chốt trong kế hoạch tăng trưởng văn hóa truyền thống đến năm 2020, những hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ di sản văn hóa truyền thống đã được tiếp cận tổng thể và toàn diện với nhiều hình thức hoạt động giải trí phong phú, có tính năng hỗ trợ lẫn nhau .

2. Một số vấn đề cơ bản bảo tồn di sản văn hóa

Trong xu thế hội nhập quốc tế, những vương quốc luôn tuân thủ khuynh hướng lớn là : tôn trọng sự phong phú văn hóa truyền thống, bảo vệ và tôn vinh truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa làm nền tảng ý thức và động lực thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, trong đó có tiềm năng kiến thiết xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Với ý thức rằng “ phong phú văn hóa truyền thống tạo nên một quốc tế nhiều mẫu mã và phong phú, ngày càng tăng những lựa chọn và nuôi dưỡng năng lực và giá trị của con người, và vì thế, phong phú văn hóa truyền thống là một động lực thôi thúc sự tăng trưởng vững chắc cho những hội đồng, những dân tộc bản địa và những vương quốc ”, UNESCO đã trịnh trọng công bố trong lời nói đầu Công ước Bảo vệ và phát huy sự phong phú của những miêu tả văn hóa truyền thống được trải qua tại phiên họp lần thứ 33 tổ chức triển khai tại Paris từ ngày 3 đến 21-10-2005. Là một vương quốc đa tộc người như Nước Ta, quan điểm tôn trọng sự phong phú văn hóa truyền thống càng có ý nghĩa cấp thiết hơn khi nào hết. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia và giao lưu văn hóa truyền thống với quốc tế, tất cả chúng ta cần phải chăm sóc bảo vệ truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa để hội nhập mà không bị hòa tan .
Văn hóa nói chung, di sản văn hóa truyền thống nói riêng được chứng minh và khẳng định là bộ phận hữu cơ trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội. Kinh tế và văn hóa truyền thống là những yếu tố có mối liên hệ mật thiết, phụ thuộc vào và ảnh hưởng tác động tương hỗ, bổ trợ lẫn nhau. Hơn nữa trong cấu trúc nền kinh tế thị trường theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phải đặt ra trách nhiệm ship hàng nhu yếu tăng trưởng bằng cách ảnh hưởng tác động tới việc giáo dục, tu dưỡng nhân cách con người và đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực có chất lượng cho tăng trưởng. Do đó bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phải vì tiềm năng tăng trưởng và gắn với tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội. Nhìn thoáng qua, có vẻ như khó hoàn toàn có thể kết nối kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống, di sản văn hóa truyền thống. Cái thứ nhất hầu hết tương quan đến sản xuất, cạnh tranh đối đầu, doanh thu tối đa và tăng trưởng, trong khi cái thứ hai luôn hướng tới những giá trị nhân văn cao quý, chân – thiện – mỹ, Giao hàng cho quyền lợi chung của hội đồng mà không phải là những tham vọng vị kỷ của cá thể. Nhưng sẽ bảo tồn như thế nào, bằng phương tiện đi lại nào nếu không có cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc thiếu nguồn kinh phí đầu tư do nền kinh tế tài chính mang lại. Và do đó bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phải ship hàng tiềm năng tăng trưởng và cũng là nhu yếu tự thân của chính mình .
Di sản văn hóa truyền thống cần được bảo vệ và phát huy giá trị với tư cách là một bộ phận cấu thành môi trường tự nhiên sống của quả đât ( thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống xã hội, cái vạn vật thiên nhiên thứ hai ), trong đó chủ quyền lãnh thổ vương quốc, khoảng trống sống sót và mạng lưới hệ thống đô thị và những khu vực dân cư là những đại diện thay mặt nổi bật nhất. Di sản văn hóa truyền thống còn được coi trọng và tôn vinh vì đó là loại gia tài quý giá không hề thay thế sửa chữa, không hề tái sinh, nhưng lại rất dễ bị biến dạng và tổn thương trước tác động của những tác nhân tự nhiên và cách hành xử thiếu văn hóa truyền thống do chính con người gây ra. Theo định nghĩa tại Điều 1 Luật bảo vệ môi trường tự nhiên của Nước Ta “ Môi trường gồm có những yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất tự tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có tác động ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự sống sót và tăng trưởng của con người và vạn vật thiên nhiên ”. Môi trường sống của con người có 3 bộ phận cấu thành : thiên nhiên và môi trường tự nhiên, thiên nhiên và môi trường tự tạo và thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống xã hội, trong đó di sản văn hóa truyền thống hàm chứa trong bản thân nó cả 3 hợp phần ( nơi tất cả chúng ta sống – văn hóa truyền thống vật thể, cách tất cả chúng ta sống – văn hóa truyền thống phi vật thể và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quanh ta ). Khái niệm di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh lại bao hàm : những khuôn khổ kiến trúc, những khu vực lịch sử dân tộc ; thiên nhiên và môi trường – cảnh sắc vạn vật thiên nhiên bao quanh di tích lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể gắn với di tích lịch sử. Từ đặc trưng đó đặt ra nhu yếu bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phải gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên và ngược lại, bảo vệ thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên là tạo ra thiên nhiên và môi trường tự nhiên trong lành cho sự sống sót vĩnh viễn của di sản, cao hơn nữa, còn tạo nên sức mê hoặc thẩm mỹ và nghệ thuật cho di sản văn hóa truyền thống .

Xã hội hóa (huy động nguồn lực xã hội) các hoạt động văn hóa cần được nhìn nhận một cách chuẩn xác và toàn diện. Con người được coi là trung tâm của quá trình phát triển. Và do đó, di sản văn hóa phải luôn gắn con người và cộng đồng cư dân địa phương nơi nó được sáng tạo ra và hiện đang được thực hành và truyền dạy. Đồng thời mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa luôn phải hướng vào việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của công chúng trong xã hội. Trước tiên, xã hội hóa được định nghĩa là “quá trình mà qua đó chúng ta có thể tiếp nhận được nền văn hóa của xã hội – nơi chúng ta sinh ra, là quá trình mà nhờ nó chúng ta đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử được coi là thích hợp trong xã hội của chúng ta”(5). Đó cũng là quá trình cá nhân liên tục chủ động học hỏi lĩnh hội kiến thức văn hóa, giá trị văn hóa, kinh nghiệm, bài học từ trong lịch sử để làm giàu thêm đời sống tinh thần của mình, từng bước hình thành nhân cách con người để hòa nhập vào xã hội, từ con người cá nhân thành con người xã hội (từ bầy đàn thành một thực thể xã hội có tổ chức), từ cá thể độc lập thành một thành viên của cộng đồng. Thông qua xã hội hóa phần con sẽ thu hẹp lại tối thiểu, phần người được không ngừng gia tăng và thăng hoa.

Xã hội hóa những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống được hiểu là kiến thiết xây dựng hội đồng nghĩa vụ và trách nhiệm của những những tầng lớp dân cư trong xã hội, tự nguyện tham gia vào việc tạo lập và cải tổ thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính, xã hội lành mạnh và thuận tiện cho tăng trưởng kinh tế tài chính cũng như những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống. Nhờ thế tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lôi cuốn những nguồn lực, thành phần kinh tế tài chính, những cộng đồng cư dân trong xã hội tham gia phát minh sáng tạo, cung ứng và phổ cập những mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống ( loại sản phẩm & hàng hóa đặc biệt quan trọng ) có chất lượng cao thỏa mãn nhu cầu nhu yếu tận hưởng văn hóa truyền thống phong phú của công chúng .
Trong quy trình xã hội hóa, nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong việc khuynh hướng cho những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống ( khuynh hướng chứ không làm thay, nhất là không được khoán trắng cho hội đồng ), đồng thời tăng cường góp vốn đầu tư và hỗ trợ vốn cho những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thì mới mong thực thi có hiệu suất cao chủ trương xã hội hóa những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống nói chung và hoạt động giải trí bảo tồn di sản văn hóa truyền thống nói riêng. Hướng đích cần triển khai là :
Đổi mới, nâng cao chất và hiệu suất cao quản trị nhà nước, quan trọng hơn cả là có giải pháp nâng cao năng lượng cũng như văn hóa truyền thống đạo đức của đội ngũ cán bộ quản trị để ngăn ngừa những biến thái hoàn toàn có thể xảy ra trong quy trình xã hội hóa những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống .
Sáng tạo nhiều hình thức hoạt động giải trí đa dạng và phong phú, vừa mê hoặc, vừa tương thích với phong tục, tập quán của dân tộc bản địa cũng như nhu yếu những những tầng lớp dân cư khác nhau trong xã hội .
Tôn trọng và phát huy tối đa vai trò của hội đồng trong những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống .
Huy động nguồn lực tại chỗ và của cả xã hội .
Tạo ra sự kích thích, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí mang đặc thù đòn kích bẩy để tăng trưởng năng lượng cộng đồng bằng kinh tế tài chính, trang thiết bị, kiến thiết xây dựng hạ tầng, giảng dạy nâng cao chất lượng nguồn lực .
Bản chất của hoạt động giải trí bảo tồn là giữ gìn, bảo vệ những yếu tố nguyên gốc trong di sản văn hóa truyền thống. Trước hết cần nhận thức di sản văn hóa truyền thống như là một dạng mẫu sản phẩm được phát minh sáng tạo trong những điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống đơn cử qua nhiều quá trình tăng trưởng. Do đó tất cả chúng ta cần làm rõ mối quan hệ giữa di sản văn hóa truyền thống với những quá trình lịch sử dân tộc mà nó đã được phát minh sáng tạo để tìm thấy những thông tin, kinh nghiệm tay nghề và cả bài học kinh nghiệm lịch sử dân tộc, trong đó quan trọng nhất là tính nguyên gốc và tính chân xác lịch sử vẻ vang của di sản .
Tính nguyên gốc gắn với những bộ phận cấu thành của di tích lịch sử được phát minh sáng tạo ngay từ lúc khởi dựng bắt đầu. Còn tính chân xác lịch sử vẻ vang lại gắn với những dấu ấn phát minh sáng tạo được hình thành trong quy trình sống sót của di tích lịch sử. Như vậy, yếu tố nguyên gốc và yếu tố chân xác lịch sử vẻ vang sẽ quyết định hành động những mặt giá trị của di tích lịch sử. Yếu tố gốc gắn với sự khởi thủy, phát minh sáng tạo bắt đầu, tính nguyên mẫu, nó trái chiều với sự sao chép, yếu tố gốc còn là những địa thế căn cứ đáng đáng tin cậy, ngược với những gì là phỏng đoán hoặc giả thiết. Còn tính chân xác lịch sử vẻ vang lại trái chiều với những gì là trá hình hoặc làm giả như thật .
Đối với di sản văn hóa truyền thống vật thể, tính nguyên gốc cần được xem xét ở cả 3 thuộc tính dưới đây :
Tính nguyên gốc bộc lộ ở mẫu mã, phong thái ; về vật tư, kỹ thuật thiết kế xây dựng và độ tinh xảo trong chế tác xây đắp ; về công suất sử dụng ; về khu vực kiến thiết xây dựng và về môi trường tự nhiên cảnh sắc sinh thái xanh .

Tính nguyên gốc liên quan tới sự diễn biến liên tục trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển của di sản. Và do đó, trong cùng một di sản vẫn có thể tích hợp các yếu tố nguyên gốc của nhiều giai đoạn phát triển tạo nên sự hoàn chỉnh của một tổng thể.

Tính nguyên gốc gắn với những khoảnh khắc thời hạn, thời gian di sản đạt đến đỉnh điểm về những mặt giá trị : lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống và khoa học .
Cần xuất phát từ đặc trưng của mô hình di sản văn hóa truyền thống phi vật thể để xác lập tính nguyên gốc của nó. Di sản văn hóa truyền thống vật thể có năng lực sống sót như một thực thể khách quan ngoài bản thân con người ; ngược lại, di sản văn hóa truyền thống phi vật thể tiềm ẩn trong bản thân con người và chỉ được bộc lộ ra như một hiện tượng văn hóa nhờ hành vi, hành vi ( hoạt động giải trí diễn xướng ) của con người. Đặc biệt, di sản văn hóa truyền thống phi vật thể chỉ được phát minh sáng tạo, bảo tồn và trao truyền bằng phương pháp truyền miệng, truyền nghề ( bí kíp nghề nghiệp ) và thị phạm bằng hành động diễn xướng .
Về cơ bản, di sản văn hóa truyền thống phi vật thể khi nào cũng mang đặc thù dân gian, tức là chúng liên tục được tăng trưởng và đổi khác tùy thuộc vào điều kiện kèm theo tự nhiên và xã hội của những nền văn hóa truyền thống, những cộng đồng văn hóa địa phương, đồng thời lại nhờ vào vào năng lực phát minh sáng tạo và nhu yếu tận hưởng của chủ thể văn hóa truyền thống .
Điều kiện tiên quyết bảo vệ sự sống sót lâu bền hơn và chuyển giao di sản văn hóa truyền thống phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác là nó phải được gắn với đời sống đương đại luôn sôi động của một cộng đồng cư dân nhất định ( mái ấm gia đình, dòng tộc, làng xã … ) chứ không phải đông cứng hay hóa thạch trong kho kho lưu trữ bảo tàng. Nghĩa là, di sản văn hóa truyền thống phi vật thể phải sống sót ngay trong khoảng trống văn hóa truyền thống nơi cộng đồng cư dân đã phát minh sáng tạo ra nó và liên tục phân phối nguồn sinh khí cho nó sống sót mãi mãi .
Di sản văn hóa truyền thống phi vật thể thuộc chiếm hữu hội đồng và những nghệ nhân dân gian, do đó nó không khi nào nhất thành không bao giờ thay đổi, nó luôn hàm chứa những tác nhân lịch sử vẻ vang, đồng thời phải mang hơi thở thời đại của những chủ thể văn hóa truyền thống và vùng miền văn hóa truyền thống – nơi nó được phát minh sáng tạo và đang được lưu truyền. Bởi vậy rất khó xác lập yếu tố nguyên gốc bắt đầu .
Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử gắn với tăng trưởng du lịch bền vững và kiên cố là khuynh hướng tân tiến được vận dụng thoáng rộng trên toàn quốc tế. Di tích chỉ hoàn toàn có thể được bảo tồn và chuyển giao cho thế hệ tương lai nếu nó còn thực sự có ích và có năng lực phân phối nhu yếu sử dụng và tận hưởng phong phú của con người ở thời gian hiện tại. Đó cũng là con đường biện chứng để quá khứ gắn bó với hiện tại và liên tục có ích cho tương lai .
Tôn tạo di tích lịch sử cần được hiểu là một dạng hoạt động giải trí khoa học nhằm mục đích đạt tới hai tiềm năng cơ bản : vô hiệu khỏi di tích lịch sử những yếu tố được bổ trợ qua những tiến trình tăng trưởng mà không hàm chứa những giá trị lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, khoa học, ngược lại còn làm suy giảm giá trị hoặc che khuất những yếu tố có giá trị của di tích lịch sử và thiết lập những điều kiện kèm theo vật chất, kỹ thuật ( hạ tầng cơ sở kỹ thuật ) tạo lập những cơ sở dịch vụ thiết yếu, thuận tiện nhất cho hành khách thuận tiện tiếp cận những yếu tố gốc, cảm thụ với hiệu suất cao cao nhất những mặt giá trị của di tích lịch sử .
Áp dụng giải pháp tôn tạo di tích lịch sử cũng tức là gật đầu nguyên tắc tái tạo thích nghi cùng những biến hóa thiết yếu trong những khu vực bảo vệ, thậm chí còn ngay cả trong khu vực bảo vệ I của di tích lịch sử. Quan điểm này đã được khẳng định chắc chắn trong những lao lý của Luật Di sản văn hóa truyền thống ( 6 ) .
Kinh nghiệm trong thực tiễn chỉ ra rằng, không hề có một công thức hay quy mô sẵn có manh đặc thù vạn năng, cứng ngắc trong hoạt động giải trí bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phi vật thể. Ngược lại, việc bảo tồn di tích lịch sử, những quan điểm đơn cử, kế hoạch tăng trưởng, những quy mô hay nguyên tắc mang đặc thù kim chỉ nan phải được vận dụng linh động tùy thuộc vào điều kiện kèm theo lịch sử vẻ vang và tự nhiên, nét đặc trưng và những mặt giá trị tiêu biểu vượt trội của những di tích lịch sử đơn cử. Có lẽ duy nhất một quan điểm nên được không cho là bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phải gắn với tăng trưởng, Giao hàng tiềm năng tăng trưởng, nhất là tăng trưởng du lịch vững chắc .
_______________

1, 4. Chiến lược phát triển văn hóa văn hóa thể dục thể thao, du lịch và gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2012, tr.154, 161.

2, 3. Nguyễn Văn Tình, Chính sách văn hóa trên thế giới và việc hoàn thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2009, tr.53, 158.

5. Nhóm tác giả, Nhập môn xã hội học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993, tr.27.

6. Xem Luật Di sản văn hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.51.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 346, tháng 4-2013
Tác giả : Đặng Văn Bài

Đánh giá post

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay