Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

Tình trạng : Đã biếtHiệu lực : Đã biết

LUẬT
ĐA DẠNG SINH HỌC
CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ THỨ TƯ

SỐ 20/2008/QH12 QUA NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật đa dạng sinh học.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tại Việt Nam.

1. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự đa dạng chủng loại của những hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc trưng hoặc đại diện thay mặt ; bảo vệ môi trường tự nhiên sống tự nhiên tiếp tục hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh sắc môi trường tự nhiên, nét đẹp độc lạ của tự nhiên ; nuôi, trồng, chăm nom loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; lưu giữ và dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn những vật mẫu di truyền .2. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường tự nhiên sống tự nhiên của chúng ; bảo tồn loài cây xanh, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường tự nhiên sống, nơi hình thành và tăng trưởng những đặc thù đặc trưng của chúng .3. Bảo tồn chuyển chỗ là bảo tồn loài hoang dã ngoài thiên nhiên và môi trường sống tự nhiên liên tục hoặc theo mùa của chúng ; bảo tồn loài cây cối, vật nuôi đặc hữu, có giá trị ngoài thiên nhiên và môi trường sống, nơi hình thành và tăng trưởng những đặc thù đặc trưng của chúng ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền trong những cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến hoặc cơ sở lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền .4. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học là cơ sở chăm nom, nuôi dưỡng, cứu hộ cứu nạn, nhân giống loài hoang dã, cây xanh, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền Giao hàng mục tiêu bảo tồn và tăng trưởng đa dạng sinh học .5. Đa dạng sinh học là sự nhiều mẫu mã về gen, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên .6. Đánh giá rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học là xác lập đặc thù nguy cơ tiềm ẩn tiềm ẩn và mức độ thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra trong hoạt động giải trí tương quan đến sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen, nhất là việc sử dụng, phóng thích sinh vật biến đổi gen và vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen .7. Gen là một đơn vị chức năng di truyền, một đoạn của vật chất di truyền lao lý những đặc tính đơn cử của sinh vật .8. Hành lang đa dạng sinh học là khu vực tiếp nối những vùng sinh thái xanh tự nhiên được cho phép những loài sinh vật sống trong những vùng sinh thái xanh đó hoàn toàn có thể liên hệ với nhau .9. Hệ sinh thái là quần xã sinh vật và những yếu tố phi sinh vật của một khu vực địa lý nhất định, có ảnh hưởng tác động qua lại và trao đổi vật chất với nhau .10. Hệ sinh thái tự nhiên là hệ sinh thái hình thành, tăng trưởng theo quy luật tự nhiên, vẫn còn giữ được những nét hoang sơ .11. Hệ sinh thái tự nhiên mới là hệ sinh thái mới hình thành và tăng trưởng trên vùng bãi bồi tại cửa sông ven biển, vùng có phù sa bồi đắp và những vùng đất khác .12. Khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên ( sau đây gọi là khu bảo tồn ) là khu vực địa lý được xác lập ranh giới và phân khu công dụng để bảo tồn đa dạng sinh học .13. Loài hoang dã là loài động vật hoang dã, thực vật, vi sinh vật và nấm sinh sống và tăng trưởng theo quy luật .14. Loài bị rình rập đe dọa tuyệt chủng là loài sinh vật đang có rủi ro tiềm ẩn bị suy giảm trọn vẹn số lượng thành viên .15. Loài bị tuyệt chủng trong tự nhiên là loài sinh vật chỉ còn sống sót trong điều kiện kèm theo nuôi, trồng tự tạo nằm ngoài khoanh vùng phạm vi phân bổ tự nhiên của chúng .16. Loài đặc hữu là loài sinh vật chỉ sống sót, tăng trưởng trong khoanh vùng phạm vi phân bổ hẹp và số lượng giới hạn trong một vùng chủ quyền lãnh thổ nhất định của Nước Ta mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên quốc tế .17. Loài di cư là loài động vật hoang dã có hàng loạt hoặc một phần quần thể chuyển dời liên tục, định kỳ hoặc theo mùa từ khu vực địa lý này đến khu vực địa lý khác .18. Loài ngoại lai là loài sinh vật Open và tăng trưởng ở khu vực vốn không phải là môi trường tự nhiên sống tự nhiên của chúng .19. Loài ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại so với những loài sinh vật địa phương, làm mất cân đối sinh thái xanh tại nơi chúng Open và tăng trưởng .20. Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài hoang dã, giống cây xanh, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, y tế, kinh tế tài chính, sinh thái xanh, cảnh sắc, thiên nhiên và môi trường hoặc văn hóa truyền thống – lịch sử vẻ vang mà số lượng còn ít hoặc bị rình rập đe dọa tuyệt chủng .21. Mẫu vật di truyền là vật mẫu thực vật, động vật hoang dã, vi sinh vật và nấm mang những đơn vị chức năng công dụng di truyền còn năng lực tái sinh .22. Nguồn gen gồm có những loài sinh vật, những vật mẫu di truyền trong khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở điều tra và nghiên cứu khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và trong tự nhiên .23. Phát triển vững chắc đa dạng sinh học là việc khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý những hệ sinh thái tự nhiên, tăng trưởng nguồn gen, loài sinh vật và bảo vệ cân đối sinh thái xanh Giao hàng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .24. Phóng thích sinh vật biến đổi gen là việc dữ thế chủ động đưa sinh vật biến đổi gen vào môi trường tự nhiên tự nhiên .25. Quản lý rủi ro đáng tiếc là việc thực thi những giải pháp bảo đảm an toàn để ngăn ngừa, giải quyết và xử lý và khắc phục rủi ro đáng tiếc so với đa dạng sinh học trong những hoạt động giải trí có tương quan đến sinh vật biến đổi gen và vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen .26. Quần thể sinh vật là một nhóm thành viên của cùng một loài sinh vật sinh sống và tăng trưởng trong một khu vực nhất định .27. Sinh vật biến đổi gen là sinh vật có cấu trúc di truyền bị biến hóa bằng công nghệ tiên tiến chuyển gen .28. Tri thức truyền thống cuội nguồn về nguồn gen là sự hiểu biết, kinh nghiệm tay nghề, sáng tạo độc đáo của người dân địa phương về bảo tồn và sử dụng nguồn gen .29. Tiếp cận nguồn gen là hoạt động giải trí tìm hiểu, tích lũy nguồn gen để nghiên cứu và điều tra tăng trưởng, sản xuất mẫu sản phẩm thương mại .30. Vùng đệm là vùng bao quanh, tiếp giáp khu bảo tồn, có công dụng ngăn ngừa, giảm nhẹ ảnh hưởng tác động xấu đi từ bên ngoài so với khu bảo tồn .

Điều 4. Nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học

1. Bảo tồn đa dạng sinh học là nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước và mọi tổ chức triển khai, cá thể .2. Kết hợp hòa giải giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý đa dạng sinh học ; giữa bảo tồn, khai thác, sử dụng hài hòa và hợp lý đa dạng sinh học với việc xóa đói, giảm nghèo .3. Bảo tồn tại chỗ là chính, phối hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ .4. Tổ chức, cá thể hưởng lợi từ việc khai thác, sử dụng đa dạng sinh học phải san sẻ quyền lợi với những bên có tương quan ; bảo vệ hài hoà giữa quyền lợi của Nhà nước với quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể .5. Bảo đảm quản trị rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học .

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học

1. Ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc trưng hoặc đại diện thay mặt cho một vùng sinh thái xanh, bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; bảo vệ trấn áp việc tiếp cận nguồn gen .2. Bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản, quan trắc, thống kê, thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu về đa dạng sinh học và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ; góp vốn đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật cho khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước ; bảo vệ sự tham gia của nhân dân địa phương trong quy trình kiến thiết xây dựng và thực thi quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học .3. Khuyến khích và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư, vận dụng tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiến, tri thức truyền thống lịch sử vào việc bảo tồn, tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học .4. Phát triển du lịch sinh thái xanh gắn với việc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ không thay đổi đời sống của hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn ; tăng trưởng bền vững và kiên cố vùng đệm của khu bảo tồn .5. Phát huy nguồn lực trong nước, ngoài nước để bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học .

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về đa dạng sinh học .2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về đa dạng sinh học .3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về đa dạng sinh học theo phân công của nhà nước .4. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về đa dạng sinh học theo phân cấp của nhà nước .

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học

1. Săn bắt, đánh bắt cá, khai thác loài hoang dã trong phân khu bảo vệ khắt khe của khu bảo tồn, trừ việc vì mục tiêu nghiên cứu và điều tra khoa học ; lấn chiếm đất đai, phá hoại cảnh sắc, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, nuôi trồng những loài ngoại lai xâm hại trong khu bảo tồn .2. Xây dựng khu công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ khắt khe của khu bảo tồn, trừ khu công trình Giao hàng mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; kiến thiết xây dựng khu công trình, nhà tại trái phép trong phân khu hồi sinh sinh thái xanh của khu bảo tồn .3. Điều tra, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên ; chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp ; cư trú trái phép, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên trong phân khu bảo vệ khắt khe và phân khu phục sinh sinh thái xanh của khu bảo tồn .4. Săn bắt, đánh bắt cá, khai thác bộ phận khung hình, giết, tiêu thụ, luân chuyển, mua, bán trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép loại sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .5. Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy tự tạo trái phép loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .6. Nhập khẩu, phóng thích trái phép sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen .7. Nhập khẩu, tăng trưởng loài ngoại lai xâm hại .8. Tiếp cận trái phép nguồn gen thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .9. Chuyển đổi trái phép mục tiêu sử dụng đất trong khu bảo tồn .

CHƯƠNG II
QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Mục I
QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
CỦA CẢ NƯỚC

Điều 12. Căn cứ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh của địa phương .2. Quy hoạch toàn diện và tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước .3. Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố thường trực TW .4. Kết quả triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW trước đó .5. Hiện trạng đa dạng sinh học, điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội đặc trưng của địa phương nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn .6. Nhu cầu bảo tồn, khai thác đa dạng sinh học của địa phương .7. Nguồn lực để thực thi quy hoạch .

Điều 13. Nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Phương hướng, tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW .2. Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học, điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn cấp tỉnh .3. Vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh, ranh giới và map khu vực dự kiến xây dựng khu bảo tồn, mô hình khu bảo tồn ; giải pháp tổ chức triển khai quản trị khu bảo tồn ; giải pháp không thay đổi đời sống của hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn .4. Nhu cầu bảo tồn chuyển chỗ ; mô hình, số lượng, phân bổ và kế hoạch tăng trưởng những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW .5. Tổ chức thực thi quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW .

Điều 14. Lập, thẩm định, thông qua, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua .2. nhà nước pháp luật trình tự, thủ tục lập, đánh giá và thẩm định, trải qua, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW .

Điều 15. Công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân trải qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tại trụ sở Ủy ban nhân dân những cấp có tương quan .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh, thành phố thường trực TW .

CHƯƠNG III
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN

Mục 1
KHU BẢO TỒN

Điều 16. Khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn

1. Khu bảo tồn gồm có :a ) Vườn quốc gia ;b ) Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên ;c ) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh ;d ) Khu bảo vệ cảnh sắc .2. Căn cứ vào mức độ đa dạng sinh học, giá trị đa dạng sinh học, quy mô diện tích quy hoạnh, khu bảo tồn được phân thành cấp vương quốc và cấp tỉnh để có chủ trương quản trị, góp vốn đầu tư tương thích .3. Khu bảo tồn phải được thống kê, kiểm kê diện tích quy hoạnh ; xác lập vị trí trên map thực trạng sử dụng đất hoặc xác lập tọa độ trên mặt nước biển .4. nhà nước pháp luật đơn cử tiêu chuẩn phân cấp khu bảo tồn .

Điều 17. Vườn quốc gia
Vườn quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây:

1. Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng so với vương quốc, quốc tế, đặc trưng hoặc đại diện thay mặt cho một vùng sinh thái xanh tự nhiên ;2. Là nơi sinh sống tự nhiên tiếp tục hoặc theo mùa của tối thiểu một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ;3. Có giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, giáo dục ;4. Có cảnh sắc môi trường tự nhiên, nét đẹp độc lạ của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái xanh .

Điều 18. Khu dự trữ thiên nhiên

1. Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên gồm có :a ) Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên cấp vương quốc ;b ) Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên cấp tỉnh .2. Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên cấp vương quốc phải có những tiêu chuẩn đa phần sau đây :a ) Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng so với vương quốc, quốc tế, đặc trưng hoặc đại diện thay mặt cho một vùng sinh thái xanh tự nhiên ;b ) Có giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi .3. Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên cấp tỉnh là khu thuộc nhằm mục đích mục tiêu bảo tồn những hệ sinh thái tự nhiên trên địa phận .

Điều 19. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh

1. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh gồm có :a ) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp vương quốc ;b ) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh .2. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp vương quốc phải có những tiêu chuẩn hầu hết sau đây :a ) Là nơi sinh sống tự nhiên liên tục hoặc theo mùa của tối thiểu một loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ;b ) Có giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, giáo dục .3. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh là khu thuộc nhằm mục đích mục tiêu bảo tồn những loài hoang dã trên địa phận .

Điều 20. Khu bảo vệ cảnh quan

1. Khu bảo vệ cảnh sắc gồm có :a ) Khu bảo vệ cảnh sắc cấp vương quốc ;b ) Khu bảo vệ cảnh sắc cấp tỉnh .2. Khu bảo vệ cảnh sắc cấp vương quốc phải có những tiêu chuẩn hầu hết sau đây :a ) Có hệ sinh thái đặc trưng ;b ) Có cảnh sắc môi trường tự nhiên, nét đẹp độc lạ của tự nhiên ;c ) Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi .3. Khu bảo vệ cảnh sắc cấp tỉnh là khu thuộc nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ cảnh sắc trên địa phận .

Điều 21. Nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn

1. Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học ; việc phân phối những tiêu chuẩn hầu hết để xác lập khu bảo tồn .2. Thực trạng những hệ sinh thái tự nhiên, những loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, những loài hoang dã khác, cảnh sắc thiên nhiên và môi trường, nét đẹp độc lạ của tự nhiên .3. Diện tích đất, mặt nước ; thực trạng sử dụng đất, mặt nước ; số lượng dân cư sống tại nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn ; giải pháp quy đổi mục tiêu sử dụng đất .4. Trích lục map, vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh dự kiến xây dựng khu bảo tồn .5. Vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục sinh sinh thái xanh, phân khu dịch vụ – hành chính ; ranh giới từng phân khu ; giải pháp không thay đổi đời sống hoặc di tán hộ mái ấm gia đình, cá thể ra khỏi nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn .6. Kế hoạch quản trị khu bảo tồn .7. Tổ chức quản trị khu bảo tồn .8. Vị trí địa lý, diện tích quy hoạnh, ranh giới vùng đệm của nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn .9. Tổ chức triển khai dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn .

Điều 22. Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

1. Việc lập, thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc được triển khai theo sự phân công, phân cấp của nhà nước .2. Trình tự, thủ tục lập dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc được lao lý như sau :a ) Tổ chức tìm hiểu, nhìn nhận thực trạng đa dạng sinh học nơi dự kiến xây dựng khu bảo tồn theo những tiêu chuẩn để xác lập khu bảo tồn pháp luật tại những điều 17, 18, 19 và 20 của Luật này và lập dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn ;b ) Tổ chức lấy quan điểm bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan, Uỷ ban nhân dân những cấp, quan điểm hội đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong khu vực dự kiến xây dựng khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn ;c ) Tổ chức đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động .3. Hồ sơ dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc gồm có :a ) Văn bản ý kiến đề nghị xây dựng khu bảo tồn của cơ quan lập dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc ;b ) Dự án xây dựng khu bảo tồn với những nội dung pháp luật tại Điều 21 của Luật này ;c ) Ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị khu bảo tồn lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Luật này và quan điểm của những bên tương quan pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều này ;d ) Kết quả thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc .

Điều 23. Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc .2. Quyết định xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc phải có những nội dung đa phần sau đây :a ) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích quy hoạnh khu bảo tồn và vùng đệm ;b ) Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích quy hoạnh phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu hồi sinh sinh thái xanh, phân khu dịch vụ – hành chính ;c ) Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn ;d ) Kế hoạch hồi sinh những hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn ;đ ) Phương án không thay đổi hoặc sơ tán hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống trong khu bảo tồn ; giải pháp quy đổi mục tiêu sử dụng đất trong khu bảo tồn ;e ) Chức năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ban quản trị khu bảo tồn .3. Quyết định xây dựng khu bảo tồn cấp vương quốc được gửi đến Uỷ ban nhân dân những cấp nơi có khu bảo tồn, cơ quan lập dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn theo lao lý tại khoản 1 Điều 22 của Luật này và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị khu bảo tồn lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Luật này .

Điều 24. Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn và quyết định thành lập khu bảo tồn cấp tỉnh

1. Căn cứ vào, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng khu bảo tồn cấp tỉnh sau khi có quan điểm của Uỷ ban nhân dân những cấp có tương quan, quan điểm hội đồng dân cư sinh sống hợp pháp trong khu vực dự kiến xây dựng khu bảo tồn hoặc tiếp giáp với khu bảo tồn và quan điểm đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị khu bảo tồn lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Luật này .2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị khu bảo tồn pháp luật tại khoản 1 Điều 27 của Luật này chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan pháp luật trình tự, thủ tục lập, thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn cấp tỉnh ; nội dung quyết định hành động xây dựng khu bảo tồn cấp tỉnh .

Điều 25. Sử dụng đất trong khu bảo tồn

1. Căn cứ quyết định hành động xây dựng khu bảo tồn, cơ quan có thẩm quyền giao đất theo pháp luật của Luật đất đai có nghĩa vụ và trách nhiệm giao đất cho Ban quản trị khu bảo tồn hoặc tổ chức triển khai khác được giao quản trị khu bảo tồn .2. Việc sử dụng đất và việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trong khu bảo tồn được triển khai theo pháp luật của pháp luật về đất đai, Luật này và những lao lý khác của pháp luật có tương quan .

Điều 26. Phân khu chức năng và ranh giới khu bảo tồn

1. Khu bảo tồn có những phân khu công dụng sau đây :a ) Phân khu bảo vệ khắt khe ;b ) Phân khu phục sinh sinh thái xanh ;c ) Phân khu dịch vụ – hành chính .2. Khu bảo tồn phải được cắm mốc để xác lập ranh giới ; phân khu bảo vệ khắt khe trong khu bảo tồn phải được xác lập diện tích quy hoạnh, vị trí trên thực địa hoặc tọa độ trên mặt nước biển .3. Ban quản trị khu bảo tồn hoặc tổ chức triển khai được giao quản trị khu bảo tồn chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân những cấp nơi có khu bảo tồn tổ chức triển khai việc cắm mốc phân định ranh giới khu bảo tồn .

Điều 27. Trách nhiệm quản lý khu bảo tồn

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai quản trị khu bảo tồn theo sự phân công, phân cấp của nhà nước .

2. Việc quản lý khu bảo tồn phải được thực hiện theo quy định của Luật này và Quy chế quản lý khu bảo tồn.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn.

Điều 28. Tổ chức quản lý khu bảo tồn  

1. Khu bảo tồn cấp vương quốc có Ban quản trị. Ban quản trị khu bảo tồn cấp vương quốc là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự chủ về kinh tế tài chính hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa tự chủ về kinh tế tài chính .2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, khu bảo tồn cấp tỉnh được giao cho Ban quản trị là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự chủ về kinh tế tài chính hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa tự chủ về kinh tế tài chính hoặc tổ chức triển khai được giao quản trị khu bảo tồn theo pháp luật của pháp luật .

Điều 29. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn
Ban quản lý khu bảo tồn, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn có các quyền và trách nhiệm sau đây:

1. Bảo tồn đa dạng sinh học theo lao lý của Luật này và quy định quản trị khu bảo tồn ;2. Xây dựng, trình cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hồi sinh hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn ;3. Quản lý hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học, tích lũy nguồn gen, vật mẫu di truyền ; theo dõi, tổ chức triển khai tích lũy thông tin, số liệu, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu và lập báo cáo giải trình thực trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn ; có giải pháp phòng, trừ dịch bệnh trong khu bảo tồn ;4. Kinh doanh, liên kết kinh doanh trong nghành du lịch sinh thái xanh, điều tra và nghiên cứu khoa học, nghỉ ngơi và những hoạt động giải trí dịch vụ khác trong khu bảo tồn theo lao lý của pháp luật ;5. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an thiên nhiên và môi trường, công an phòng cháy, chữa cháy và chính quyền sở tại địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn ;6. Được san sẻ quyền lợi từ hoạt động giải trí tiếp cận nguồn gen thuộc khoanh vùng phạm vi khu bảo tồn ;7. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp luật .

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn  

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Khai thác nguồn lợi hợp pháp trong khu bảo tồn theo lao lý của Luật này, quy định quản trị khu bảo tồn và những lao lý khác của pháp luật có tương quan ;b ) Tham gia, hưởng quyền lợi từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, dịch vụ trong khu bảo tồn ;c ) Hưởng chủ trương tặng thêm, tương hỗ, bồi thường, tái định cư theo pháp luật của pháp luật ;d ) Thực hiện quy định quản trị khu bảo tồn ;đ ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp luật .2. nhà nước pháp luật đơn cử việc triển khai Điều này .

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn
Tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp trong khu bảo tồn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Khai thác nguồn lợi hợp pháp trong khu bảo tồn theo pháp luật của Luật này, quy định quản trị khu bảo tồn và những lao lý khác của pháp luật có tương quan ;2. Tiếp cận nguồn gen, san sẻ quyền lợi từ việc tiếp cận nguồn gen và những hoạt động giải trí hợp pháp khác trong khu bảo tồn theo lao lý của pháp luật ;3. Thực hiện quy định quản trị khu bảo tồn ;4. Tiến hành những hoạt động giải trí khác theo lao lý của pháp luật ;5. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp luật .

Điều 32. Quản lý vùng đệm của khu bảo tồn

1. Vị trí, diện tích quy hoạnh vùng đệm được pháp luật trong quyết định hành động xây dựng khu bảo tồn và phải được xác lập trên map thực trạng sử dụng đất hoặc xác lập tọa độ trên mặt nước biển .2. Mọi hoạt động giải trí trong vùng đệm phải tuân thủ quy định quản trị vùng đệm do Thủ tướng nhà nước phát hành .

3. Chủ dự án đầu tư trong vùng đệm của khu bảo tồn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; trong thành phần Hội đồng thẩm định phải có đại diện ban quản lý khu bảo tồn.
Trường hợp dự án đầu tư trong vùng đệm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố môi trường hoặc phát tán chất thải độc hại thì quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải xác định khoảng cách an toàn để không gây tác động xấu đến khu bảo tồn, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn.

Điều 33. Báo cáo về hiện trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn

1. Định kỳ 3 năm một lần, Ban quản trị khu bảo tồn, tổ chức triển khai được giao quản trị khu bảo tồn có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình thực trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị khu bảo tồn lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Luật này .2. Báo cáo thực trạng đa dạng sinh học của khu bảo tồn phải có những nội dung đa phần sau đây :a ) Thực trạng, thực trạng phục sinh và kế hoạch phục sinh những hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn ;b ) Thực trạng và kế hoạch bảo tồn những loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong khu bảo tồn ;c ) Yêu cầu đặt ra so với bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn ;d ) Hiện trạng sử dụng đất trong khu bảo tồn .

Mục 2
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN

Điều 34. Điều tra, đánh giá và xác lập chế độ phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên

1. Các hệ sinh thái tự nhiên phải được tìm hiểu, nhìn nhận và xác lập chính sách tăng trưởng bền vững và kiên cố .2. Hệ sinh thái rừng tự nhiên phải được tìm hiểu, nhìn nhận và xác lập chính sách tăng trưởng bền vững và kiên cố theo pháp luật của pháp luật về bảo vệ và tăng trưởng rừng và những pháp luật khác của pháp luật có tương quan .3. Hệ sinh thái tự nhiên trên biển phải được tìm hiểu, nhìn nhận và xác lập chính sách tăng trưởng vững chắc theo pháp luật của pháp luật về thủy hải sản và những pháp luật khác của pháp luật có tương quan .4. Hệ sinh thái tự nhiên trên những vùng đất ngập nước tự nhiên, vùng núi đá vôi, vùng đất chưa sử dụng không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được tìm hiểu, nhìn nhận và xác lập chính sách tăng trưởng bền vững và kiên cố theo pháp luật tại Điều 35 và Điều 36 của Luật này và những pháp luật khác của pháp luật có tương quan .

Điều 35. Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng đất ngập nước tự nhiên

1. Đất ngập nước tự nhiên là vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước tiếp tục hoặc trong thời điểm tạm thời, kể cả vùng biển có độ sâu không quá 6 mét khi ngấn nước thủy triều thấp nhất .2. Việc thống kê, kiểm kê vùng đất ngập nước tự nhiên được triển khai theo pháp luật của pháp luật về đất đai .3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tìm hiểu, thống kê, kiểm kê, nhìn nhận thực trạng đa dạng sinh học, xác lập chính sách tăng trưởng vững chắc hệ sinh thái tự nhiên và xác lập vị trí, diện tích quy hoạnh vùng đất ngập nước tự nhiên trên map thực trạng sử dụng đất hoặc tọa độ trên mặt nước biển .

Điều 36. Phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng không thuộc hệ sinh thái rừng

1. Vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng không thuộc hệ sinh thái rừng có hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng hoặc đại diện thay mặt cho một vùng phải được tìm hiểu, nhìn nhận thực trạng đa dạng sinh học và xác lập chính sách tăng trưởng bền vững và kiên cố .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tìm hiểu, thống kê, nhìn nhận thực trạng đa dạng sinh học và xác lập chính sách tăng trưởng bền vững và kiên cố hệ sinh thái tự nhiên trên vùng núi đá vôi và vùng đất chưa sử dụng không thuộc hệ sinh thái rừng .

CHƯƠNG IV
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOÀI SINH VẬT

Mục 1
BẢO VỆ LOÀI THUỘC DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

Điều 37. Loài được đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ gồm có :a ) Loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ;b ) Giống cây xanh, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm .2. nhà nước pháp luật đơn cử tiêu chuẩn xác lập loài và chính sách quản trị, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; phát hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .

Điều 38. Đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Căn cứ vào pháp luật tại Điều 37 của Luật này, tổ chức triển khai, cá thể sau đây có quyền đề xuất loài được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ :a ) Tổ chức, cá thể triển khai đề tài, dự án Bất Động Sản tìm hiểu, điều tra và nghiên cứu về loài sinh vật ở Nước Ta ;b ) Tổ chức, cá thể được giao quản trị rừng, khu bảo tồn, vùng đất ngập nước, biển và hệ sinh thái tự nhiên khác ;c ) Hội, hiệp hội và tổ chức triển khai khác về khoa học và công nghệ tiên tiến, thiên nhiên và môi trường .

2. Đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải được lập thành hồ sơ gửi bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để tổ chức thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này.

3. Hồ sơ đề xuất đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ gồm có :a ) Tên đại trà phổ thông, tên địa phương, tên khoa học của loài được ý kiến đề nghị ;b ) Vùng phân bổ, số lượng thành viên ước tính, điều kiện kèm theo sống và thực trạng nơi sinh sống tự nhiên tiếp tục hoặc theo mùa của loài được đề xuất ;c ) Các đặc tính cơ bản, tính đặc hữu, giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, y tế, kinh tế tài chính, sinh thái xanh, cảnh sắc, môi trường tự nhiên hoặc văn hoá – lịch sử dân tộc của loài được ý kiến đề nghị ;d ) Mức độ bị rình rập đe dọa tuyệt chủng của loài được đề xuất ;đ ) Chế độ quản trị, bảo vệ và nhu yếu đặc trưng khác ;e ) Kết quả tự nhìn nhận và đề xuất việc đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .

Điều 39. Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Bộ, cơ quan ngang bộ sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ phải tổ chức triển khai Hội đồng đánh giá và thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để lập Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trình nhà nước quyết định hành động .2. nhà nước pháp luật đơn cử trình tự, thủ tục thẩm định và đánh giá hồ sơ ý kiến đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .

 Điều 40. Quyết định loài được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. nhà nước quyết định hành động loài được đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài nguy cấp, quý và hiếm được ưu tiên bảo vệ với những nội dung chính sau đây :a ) Tên loài ;b ) Đặc tính cơ bản của loài ;c ) Chế độ quản trị, bảo vệ đặc trưng .2. Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải được công bố công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng .3. Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi có nhu yếu, loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải được tìm hiểu, nhìn nhận quần thể để sửa đổi, bổ trợ .

Điều 41. Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Khu vực có loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 37 của Luật này sinh sống tự nhiên liên tục hoặc theo mùa phải được tìm hiểu, nhìn nhận để lập dự án Bất Động Sản xây dựng khu bảo tồn .2. Nhà nước xây dựng hoặc giao cho tổ chức triển khai, cá thể xây dựng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .3. Việc đưa loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vào nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thả loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ cơ sở cứu hộ cứu nạn vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý chấp thuận bằng văn bản .4. nhà nước lao lý đơn cử thẩm quyền, trình tự, thủ tục đưa loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hoặc thả vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng .

Mục 2
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC LOÀI SINH VẬT

Điều 42. Thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

1. Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu và điều tra khoa học, du lịch sinh thái xanh, gồm có :a ) Cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ;b ) Cơ sở cứu hộ cứu nạn loài hoang dã ;c ) Cơ sở lưu giữ giống cây xanh, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm có giá trị đặc biệt quan trọng về khoa học, y tế, kinh tế tài chính, sinh thái xanh, cảnh sắc, môi trường tự nhiên hoặc văn hóa truyền thống – lịch sử dân tộc ; cơ sở lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền .2. Cơ sở có đủ những điều kiện kèm theo sau đây được cấp giấy ghi nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học :a ) Diện tích đất, chuồng trại, cơ sở vật chất cung ứng nhu yếu về nuôi, trồng, nuôi sinh sản loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; cứu hộ cứu nạn loài hoang dã ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền ;b ) Cán bộ kỹ thuật có trình độ tương thích ;c ) Năng lực kinh tế tài chính, quản trị cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học .3. Hồ sơ ĐK xây dựng cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học gồm có :a ) Đơn ĐK xây dựng ;b ) Dự án xây dựng ;c ) Giấy tờ chứng tỏ có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 Điều này .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy ghi nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học .5. nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, cứu hộ cứu nạn loài hoang dã, lưu giữ giống cây xanh, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền, ĐK xây dựng, cấp, tịch thu giấy ghi nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học .

Điều 43. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá thể quản trị cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có những quyền sau đây :a ) Hưởng chủ trương, chính sách khuyễn mãi thêm, tương hỗ của Nhà nước theo pháp luật của pháp luật ;b ) Tiếp nhận, triển khai dự án Bất Động Sản tương hỗ từ tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ;c ) Hưởng những khoản thu từ hoạt động giải trí du lịch và những hoạt động giải trí khác của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo lao lý của pháp luật ;d ) Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi phát sinh từ nguồn gen do mình quản trị ;đ ) Nuôi, trồng, nuôi sinh sản, cứu hộ cứu nạn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; lưu giữ giống cây cối, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền ;e ) Trao đổi, Tặng Ngay cho loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ship hàng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, điều tra và nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái xanh theo lao lý của pháp luật ;g ) Quyền khác theo pháp luật của pháp luật .2. Tổ chức, cá thể quản trị cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm nom loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ; lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen và vật mẫu di truyền ;b ) Đăng ký, khai báo nguồn gốc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ với cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;c ) Có giải pháp phòng dịch, chính sách chăm nom, chữa bệnh cho những loài tại cơ sở của mình ;d ) Tháng 12 hằng năm báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực trạng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại cơ sở của mình ;đ ) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý tại khoản 4 Điều 41 của Luật này được cho phép đưa loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vào nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của mình hoặc thả loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ cơ sở cứu hộ cứu nạn của mình vào nơi sinh sống tự nhiên của chúng ;e ) Nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp luật .

Điều 44. Loài hoang dã bị cấm khai thác và loài hoang dã được khai thác có điều kiện trong tự nhiên

1. Việc khai thác có điều kiện kèm theo loài hoang dã trong tự nhiên được triển khai theo pháp luật của pháp luật về bảo vệ và tăng trưởng rừng, pháp luật về thuỷ sản và những pháp luật khác của pháp luật có tương quan .2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật đơn cử việc bảo vệ loài hoang dã bị cấm khai thác trong tự nhiên và việc khai thác loài hoang dã được khai thác có điều kiện kèm theo trong tự nhiên ; định kỳ công bố Danh mục loài hoang dã bị cấm khai thác trong tự nhiên và Danh mục loài hoang dã được khai thác có điều kiện kèm theo trong tự nhiên .

Điều 45. Nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ship hàng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu và điều tra khoa học, du lịch sinh thái xanh theo pháp luật của Luật này .2. Việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng, cấy tự tạo 1 số ít loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng, cấy tự tạo ship hàng mục tiêu thương mại được thực thi theo lao lý của pháp luật .

Điều 46. Trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển các loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và mẫu vật di truyền, sản phẩm của chúng
Việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, lưu giữ, vận chuyển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và mẫu vật di truyền của chúng phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái; việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, vận chuyển một số loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng phục vụ mục đích thương mại được thực hiện theo quy định cụ thể của Chính phủ.

Điều 47. Cứu hộ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

1. Cá thể loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị mất nơi sinh sống tự nhiên, bị lạc, bị thương, bị bệnh phải được đưa vào cơ sở cứu hộ cứu nạn để cứu chữa, nuôi dưỡng, chăm nom và thả lại nơi sinh sống tự nhiên của chúng .2. Tổ chức, cá thể phát hiện thành viên loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị mất nơi sinh sống tự nhiên, bị lạc, bị thương hoặc bị bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở cứu hộ cứu nạn nơi gần nhất. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kịp thời báo cáo giải trình với cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc báo cơ sở cứu hộ cứu nạn nơi gần nhất .3. Cá thể loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sau khi được cứu hộ cứu nạn trở lại trạng thái thông thường được xem xét thả lại nơi sinh sống tự nhiên của chúng. Trường hợp thành viên loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bị mất nơi sinh sống tự nhiên thì được xem xét đưa vào nuôi, trồng tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học tương thích .4. nhà nước lao lý đơn cử việc cứu hộ cứu nạn loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .

Điều 48. Bảo vệ giống cây trồng, vật nuôi đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức triển khai tìm hiểu, nhìn nhận giống cây cối, vật nuôi đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe doạ tuyệt chủng để đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .2. Việc tiếp cận nguồn gen cây xanh, vật nuôi đặc hữu hoặc có giá trị đang bị rình rập đe dọa tuyệt chủng được thực thi theo pháp luật tại Mục 1 và Mục 2 Chương V của Luật này và những lao lý khác của pháp luật có tương quan .

Điều 49. Bảo vệ loài vi sinh vật và nấm đặc hữu hoặc có giá trị đang bị đe doạ tuyệt chủng

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan tổ chức triển khai tìm hiểu, nhìn nhận, tích lũy, dữ gìn và bảo vệ loài vi sinh vật và nấm đặc hữu hoặc có giá trị đang bị rình rập đe dọa tuyệt chủng để đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ .2. Việc tiếp cận nguồn gen loài vi sinh vật và nấm đặc hữu hoặc có giá trị đang bị rình rập đe dọa tuyệt chủng được triển khai theo lao lý tại Mục 1 và Mục 2 Chương V của Luật này và những lao lý khác của pháp luật có tương quan .

Mục 3
KIỂM SOÁT LOÀI NGOẠI LAI XÂM HẠI

Điều 50. Điều tra và lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại

1. Loài ngoại lai xâm hại gồm có loài ngoại lai xâm hại đã biết và loài ngoại lai có rủi ro tiềm ẩn xâm hại .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai tìm hiểu để lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa phận và báo cáo giải trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ, cơ quan ngang bộ khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai tìm hiểu, xác lập loài ngoại lai xâm hại, thẩm định và đánh giá và phát hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại .

Điều 51. Kiểm soát việc nhập khẩu loài ngoại lai xâm hại, sự xâm nhập từ bên ngoài của loài ngoại lai

1. Cơ quan hải quan chủ trì phối hợp với những cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu kiểm tra, phát hiện và giải quyết và xử lý vi phạm trong việc nhập khẩu loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với những cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai kiểm tra, nhìn nhận năng lực xâm nhập của loài ngoại lai từ bên ngoài để có giải pháp phòng ngừa, trấn áp loài ngoại lai xâm hại .

Điều 52. Kiểm soát việc nuôi trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

1. Việc nuôi trồng loài ngoại lai có rủi ro tiềm ẩn xâm hại chỉ được triển khai sau khi có hiệu quả khảo nghiệm loài ngoại lai đó không có rủi ro tiềm ẩn xâm hại so với đa dạng sinh học và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép .2. Việc nuôi trồng, tăng trưởng loài ngoại lai trong khu bảo tồn chỉ được thực thi sau khi có tác dụng khảo nghiệm loài ngoại lai đó không có rủi ro tiềm ẩn xâm hại so với đa dạng sinh học của khu bảo tồn và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép .3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan pháp luật việc khảo nghiệm và việc cấp phép nuôi trồng, tăng trưởng loài ngoại lai .

Điều 53. Kiểm soát sự lây lan, phát triển của loài ngoại lai xâm hại

1. Nhà nước góp vốn đầu tư, khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư triển khai những chương trình cô lập và diệt trừ loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai tìm hiểu, xác lập khu vực phân bổ, lập kế hoạch cô lập và diệt trừ loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại tại địa phương .3. Tổ chức, cá thể phát hiện loài ngoại lai xâm hại phải thông tin ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gần nhất. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kịp thời báo cáo giải trình với cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan trình độ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có giải pháp trấn áp .

Điều 54. Công khai thông tin về loài ngoại lai xâm hại

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch Danh mục loài ngoại lai xâm hại, thông tin về khu vực phân bổ, mức độ xâm hại của loài ngoại lai xâm hại trên trang thông tin điện tử của mình .2. Cơ quan hải quan và những cơ quan có thẩm quyền tại cửa khẩu có nghĩa vụ và trách nhiệm niêm yết Danh mục loài ngoại lai xâm hại tại cửa khẩu .3. Các cơ quan thông tin đại chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền về loài ngoại lai xâm hại và giải pháp trấn áp, cô lập, diệt trừ loài ngoại lai xâm hại .

CHƯƠNG V
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN

Mục 1
QUẢN LÝ, TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ NGUỒN GEN

Điều 55. Quản lý nguồn gen

1. Nhà nước thống nhất quản trị hàng loạt nguồn gen trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .2. Nhà nước giao cho tổ chức triển khai, cá thể quản trị nguồn gen theo pháp luật sau đây :a ) Ban quản trị khu bảo tồn, tổ chức triển khai được giao quản trị khu bảo tồn quản trị nguồn gen trong khu bảo tồn ;b ) Chủ cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến, cơ sở lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ nguồn gen quản trị nguồn gen thuộc cơ sở của mình ;c ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị, sử dụng đất, rừng, mặt nước quản trị nguồn gen thuộc khoanh vùng phạm vi được giao quản trị, sử dụng ;d ) Ủy ban nhân dân cấp xã quản trị nguồn gen trên địa phận, trừ trường hợp pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này .

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen

1. Tổ chức, cá thể được giao quản trị nguồn gen có những quyền sau đây :a ) Điều tra, tích lũy nguồn gen được giao quản trị ;b ) Trao đổi, chuyển giao, phân phối nguồn gen được giao quản trị cho tổ chức triển khai, cá thể khác theo pháp luật của pháp luật ;c ) Hưởng quyền lợi do tổ chức triển khai, cá thể tiếp cận nguồn gen san sẻ theo pháp luật tại Điều 58 và Điều 61 của Luật này .2. Tổ chức, cá thể được giao quản trị nguồn gen có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thông báo với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về hoạt động giải trí trao đổi, chuyển giao, cung ứng nguồn gen cho tổ chức triển khai, cá thể khác để sử dụng cho mục tiêu điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và sản xuất mẫu sản phẩm thương mại ;b ) Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi với tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen pháp luật tại Điều 59 của Luật này ;c ) Kiểm soát việc tìm hiểu, tích lũy nguồn gen của tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen ;d ) Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về việc quản trị nguồn gen .

Điều 57. Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen
Trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen được quy định như sau:

1. Đăng ký tiếp cận nguồn gen ;2. Hợp đồng bằng văn bản với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi theo lao lý tại Điều 58 và Điều 61 của Luật này ;3. Đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này .4. nhà nước pháp luật đơn cử trình tự, thủ tục tiếp cận nguồn gen .

Điều 58. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1. Sau khi ĐK, tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu tiếp cận nguồn gen phải hợp đồng bằng văn bản với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen về việc tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi .2. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai việc tiếp cận nguồn gen .3. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi phải có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Mục đích tiếp cận nguồn gen ;b ) Nguồn gen được tiếp cận và khối lượng tích lũy ;c ) Địa điểm tiếp cận nguồn gen ;d ) Kế hoạch tiếp cận nguồn gen ;đ ) Việc chuyển giao cho bên thứ ba tác dụng tìm hiểu, tích lũy nguồn gen ;e ) Hoạt động điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và sản xuất mẫu sản phẩm thương mại từ nguồn gen ;g ) Các bên tham gia điều tra và nghiên cứu tăng trưởng và sản xuất loại sản phẩm thương mại từ nguồn gen ;h ) Địa điểm thực thi nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và sản xuất mẫu sản phẩm thương mại từ nguồn gen ;i ) Chia sẻ quyền lợi thu được với Nhà nước và những bên có tương quan, gồm có cả việc phân loại quyền sở hữu trí tuệ so với tác dụng phát minh sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen và bản quyền tri thức truyền thống lịch sử về nguồn gen .4. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi phải được gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai việc tiếp cận nguồn gen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này .5. Tranh chấp, khiếu nại tương quan đến việc tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi được xử lý theo pháp luật của pháp luật Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 59. Giấy phép tiếp cận nguồn gen

1. Các điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm có :a ) Đăng ký với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;b ) Đã ký hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen ;c ) Việc tiếp cận nguồn gen không thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều này .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm có :a ) Đơn ý kiến đề nghị tiếp cận nguồn gen ;b ) Bản sao hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen .3. Giấy phép tiếp cận nguồn gen phải có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Mục đích sử dụng nguồn gen ;b ) Nguồn gen được tiếp cận và khối lượng tích lũy ;c ) Địa điểm tiếp cận nguồn gen ;d ) Các hoạt động giải trí được triển khai tương quan đến nguồn gen ;đ ) Định kỳ báo cáo giải trình tác dụng nghiên cứu và điều tra tăng trưởng, sản xuất loại sản phẩm thương mại tương quan đến nguồn gen được tiếp cận .4. Các trường hợp không cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm có :a ) Nguồn gen của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép ;b ) Việc sử dụng nguồn gen có rủi ro tiềm ẩn gây hại so với con người, môi trường tự nhiên, bảo mật an ninh, quốc phòng và quyền lợi vương quốc .5. Trường hợp vì quyền lợi vương quốc, quyền lợi hội đồng, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có quyền cấp phép tiếp cận nguồn gen mà không cần phải có sự đồng ý chấp thuận của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen .6. nhà nước pháp luật đơn cử thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen .

Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen

1. Tổ chức, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có những quyền sau đây :a ) Điều tra, tích lũy nguồn gen và những hoạt động giải trí khác theo lao lý của giấy phép tiếp cận nguồn gen ;b ) Đưa nguồn gen không thuộc Danh mục nguồn gen bị cấm xuất khẩu ra khỏi chủ quyền lãnh thổ Nước Ta theo pháp luật của pháp luật ;c ) Kinh doanh loại sản phẩm sản xuất từ nguồn gen được phép tiếp cận ;d ) Quyền khác theo pháp luật của giấy phép tiếp cận nguồn gen, hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi .2. Tổ chức, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Tuân thủ những pháp luật của giấy phép tiếp cận nguồn gen ;b ) Báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen về tác dụng điều tra và nghiên cứu tăng trưởng, sản xuất mẫu sản phẩm thương mại theo thời hạn pháp luật trong giấy phép tiếp cận nguồn gen ;c ) Chia sẻ quyền lợi thu được với những bên tương quan, gồm có cả việc phân loại quyền sở hữu trí tuệ so với tác dụng phát minh sáng tạo trên cơ sở tiếp cận nguồn gen và bản quyền tri thức truyền thống lịch sử về nguồn gen ;d ) Nghĩa vụ khác theo lao lý của giấy phép tiếp cận nguồn gen, hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi .

Điều 61. Chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen

1. Lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen phải được san sẻ cho những bên sau đây :a ) Nhà nước ;b ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao quản trị nguồn gen ;c ) Tổ chức, cá thể được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen và những bên có tương quan khác được pháp luật trong giấy phép tiếp cận nguồn gen .2. Lợi ích thu được từ việc tiếp cận nguồn gen phải được san sẻ trên cơ sở hợp đồng tiếp cận nguồn gen và san sẻ quyền lợi, những pháp luật khác của pháp luật có tương quan .3. nhà nước lao lý đơn cử việc quản trị, san sẻ quyền lợi thu được từ việc tiếp cận nguồn gen .

Mục 2
LƯU GIỮ, BẢO QUẢN MẪU VẬT DI TRUYỀN; ĐÁNH GIÁ NGUỒN GEN;
QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ NGUỒN GEN; BẢN QUYỀN TRI THỨC
TRUYỀN THỐNG VỀ NGUỒN GEN

Điều 62. Lưu giữ và bảo quản mẫu vật di truyền

1. Bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tổ chức triển khai việc lưu giữ và dữ gìn và bảo vệ lâu dài hơn vật mẫu di truyền của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài nhập khẩu Giao hàng công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, nhân giống, lai tạo giống, ứng dụng và tăng trưởng nguồn gen .2. Tổ chức, cá thể phát hiện, lưu giữ vật mẫu di truyền của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình ngay với cơ quan trình độ về tài nguyên và môi trường tự nhiên của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có giải pháp giải quyết và xử lý .3. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư lưu giữ và dữ gìn và bảo vệ lâu bền hơn vật mẫu di truyền để hình thành ngân hàng nhà nước gen Giao hàng công tác làm việc bảo tồn đa dạng sinh học và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .

Điều 63. Điều tra, thu thập, đánh giá, cung cấp, quản lý thông tin về nguồn gen

1. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện chương trình điều tra, thu thập, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen thuộc phạm vi quản lý và cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu về nguồn gen cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen.

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể thực thi tìm hiểu, tích lũy, nhìn nhận, phân phối thông tin về nguồn gen để thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu về nguồn gen và bảo vệ quyền được tiếp cận cơ sở tài liệu về nguồn gen .3. nhà nước pháp luật đơn cử việc cung ứng thông tin về nguồn gen .

Điều 64. Bản quyền tri thức truyền thống về nguồn gen

1. Nhà nước bảo lãnh bản quyền tri thức truyền thống lịch sử về nguồn gen, khuyến khích và tương hỗ tổ chức triển khai, cá thể ĐK bản quyền tri thức truyền thống cuội nguồn về nguồn gen .2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan hướng dẫn thủ tục ĐK bản quyền tri thức truyền thống cuội nguồn về nguồn gen .

Mục 3
QUẢN LÝ RỦI RO DO SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN GÂY RA ĐỐI
VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 65. Trách nhiệm quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học

1. Trách nhiệm quản trị rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học được pháp luật như sau :a ) Tổ chức, cá thể nghiên cứu và điều tra tạo ra sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen phải ĐK với Bộ Khoa học và Công nghệ và phải có những điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và cán bộ trình độ theo pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ ;b ) Tổ chức, cá thể nhập khẩu sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép ;c ) Tổ chức, cá thể điều tra và nghiên cứu, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen phải công khai thông tin về mức độ rủi ro đáng tiếc và những giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc theo pháp luật tại Điều 67 của Luật này .2. nhà nước lao lý đơn cử nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và tổ chức triển khai, cá thể trong việc quản trị rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học .

Điều 66. Lập, thẩm định báo cáo đánh giá rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học; cấp giấy chứng nhận an toàn của sinh vật biển đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biển đổi gen đối với đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá thể điều tra và nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen phải lập báo cáo giải trình nhìn nhận rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học .2. Báo cáo nhìn nhận rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học phải có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Mô tả giải pháp nhìn nhận rủi ro đáng tiếc ;b ) Mức độ rủi ro đáng tiếc so với đa dạng sinh học ;c ) Biện pháp quản trị rủi ro đáng tiếc .3. Báo cáo nhìn nhận rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học phải được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền đánh giá và thẩm định .4. nhà nước lao lý đơn cử việc lập, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nhìn nhận rủi ro đáng tiếc do sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra so với đa dạng sinh học và việc cấp giấy ghi nhận bảo đảm an toàn của sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen so với đa dạng sinh học .

Điều 67. Công khai thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen gây ra đối với đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá thể điều tra và nghiên cứu tạo ra, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen phải công khai thông tin về mức độ rủi ro đáng tiếc và giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc so với đa dạng sinh học .2. nhà nước pháp luật đơn cử việc công khai thông tin và giải pháp quản trị rủi ro đáng tiếc .

Điều 68. Quản lý cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi gen liên quan đến đa dạng sinh học

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản trị cơ sở tài liệu về sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen tương quan đến đa dạng sinh học ; thiết kế xây dựng trang thông tin điện tử về sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen tương quan đến đa dạng sinh học .2. Tổ chức, cá thể nghiên cứu và điều tra tạo ra, nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen tương quan đến đa dạng sinh học phải phân phối thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường .3. Tổ chức, cá thể điều tra và nghiên cứu tạo ra, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen tương quan đến đa dạng sinh học phải phân phối thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi điều tra và nghiên cứu tạo ra, phóng thích sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen .4. Tổ chức, cá thể cung ứng thông tin về sinh vật biến đổi gen, vật mẫu di truyền của sinh vật biến đổi gen tương quan đến đa dạng sinh học phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn của thông tin do mình cung ứng .

CHƯƠNG VI
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 69. Hợp tác quốc tế và việc thực hiện điều ước quốc tế về đa dạng sinh học

1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết thực thi điều ước quốc tế về đa dạng sinh học mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lan rộng ra hợp tác về bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học với những nước, vùng chủ quyền lãnh thổ, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .2. Hợp tác quốc tế về bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học được triển khai trên nguyên tắc bình đẳng, những bên cùng có lợi, không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau, vì mục tiêu bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học, bảo vệ cân đối sinh thái xanh ở Nước Ta và trên toàn cầu .3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan điều tra và nghiên cứu, yêu cầu việc đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế về đa dạng sinh học .4. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo cho tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta, người Nước Ta định cư ở quốc tế, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học .

Điều 70. Hợp tác với các nước có chung biên giới với Việt Nam
Nhà nước ưu tiên hợp tác với các nước có chung biên giới với Việt Nam bằng các hoạt động sau đây:

1. Trao đổi thông tin, dự báo tình hình, dịch chuyển về đa dạng sinh học ;2. Phối hợp quản trị hiên chạy dọc đa dạng sinh học, tuyến di cư xuyên biên giới của những loài ; bảo vệ những loài di cư ;3. Tham gia những chương trình bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học, những chương trình, dự án Bất Động Sản bảo vệ những loài di cư và bảo vệ hiên chạy đa dạng sinh học .

CHƯƠNG VII
CƠ CHẾ, NGUỒN LỰC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 71. Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, quản lý thông tin, số liệu về đa dạng sinh học

1. Nhà nước góp vốn đầu tư cho việc tìm hiểu cơ bản hệ sinh thái tự nhiên, loài hoang dã, giống cấy trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm, nguồn gen có giá trị ship hàng công tác làm việc bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học .2. Nhà nước góp vốn đầu tư và khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư điều tra và nghiên cứu khoa học Giao hàng công tác làm việc bảo tồn, tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .3. tin tức, số liệu tìm hiểu cơ bản, hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học phải được tích lũy và quản trị thống nhất trong Cơ sở tài liệu về đa dạng sinh học vương quốc .4. Tổ chức, cá thể có hoạt động giải trí tương quan đến đa dạng sinh học có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin, số liệu tìm hiểu cơ bản, tác dụng điều tra và nghiên cứu khoa học theo nhu yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được san sẻ thông tin về đa dạng sinh học theo pháp luật của pháp luật .5. Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật đơn cử về hoạt động giải trí tìm hiểu cơ bản, việc cung ứng, trao đổi và quản trị thông tin về đa dạng sinh học ; thống nhất quản trị Cơ sở tài liệu về đa dạng sinh học vương quốc .

Điều 72. Báo cáo về đa dạng sinh học

1. Báo cáo về đa dạng sinh học là một phần của Báo cáo thiên nhiên và môi trường vương quốc .2. Báo cáo về đa dạng sinh học phải có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Hiện trạng và diễn biến của những hệ sinh thái tự nhiên hầu hết ;b ) Hiện trạng, vùng phân bổ, số lượng thành viên ước tính, đặc thù của loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, sinh vật biến đổi gen và loài ngoại lai xâm hại ;c ) Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học ; áp lực đè nén, thử thách so với đa dạng sinh học ;d ) Yêu cầu đặt ra so với đa dạng sinh học ;đ ) Đánh giá quyền lợi của bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học so với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;e ) Giải pháp và kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học .3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có tương quan kiến thiết xây dựng báo cáo giải trình về đa dạng sinh học .

Điều 73. Tài chính cho việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học

1. Kinh phí cho việc bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học được hình thành từ những nguồn sau đây :a ) giá thành nhà nước ;b ) Đầu tư, góp phần của tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ;c ) Thu từ dịch vụ thiên nhiên và môi trường tương quan đến đa dạng sinh học và những nguồn khác theo lao lý của pháp luật .2. Chi góp vốn đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước cho việc bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học được sử dụng cho những mục tiêu sau đây :a ) Điều tra cơ bản về đa dạng sinh học ;b ) Phục hồi những hệ sinh thái tự nhiên ;c ) Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ;d ) Đầu tư thiết kế xây dựng, tăng cấp, tái tạo cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước ;đ ) Thực hiện những chương trình trấn áp, cô lập, diệt trừ những loài ngoại lai xâm hại ;e ) Đầu tư khác tương quan đến việc bảo tồn và tăng trưởng vững chắc đa dạng sinh học theo lao lý của pháp luật .3. Chi tiếp tục từ ngân sách nhà nước cho bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học được sử dụng cho những mục tiêu sau đây :a ) Quan trắc, thống kê, quản trị thông tin, tài liệu về đa dạng sinh học ; thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu về đa dạng sinh học ;b ) Tổ chức kiến thiết xây dựng báo cáo giải trình thực trạng đa dạng sinh học, báo cáo giải trình thực trạng khu bảo tồn ; lập, thẩm định và đánh giá quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, chương trình, dự án Bất Động Sản bảo tồn đa dạng sinh học ;c ) Lập, thẩm định Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Danh mục loài ngoại lai xâm hại, Danh mục loài hoang dã bị cấm khai thác trong tự nhiên, Danh mục loài hoang dã được khai thác có điều kiện kèm theo ngoài tự nhiên, Danh mục nguồn gen bị cấm xuất khẩu ; tìm hiểu, nhìn nhận quần thể để sửa đổi, bổ trợ Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ;d ) Quản lý khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Nhà nước ;đ ) Xây dựng và thử nghiệm quy mô bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học ;e ) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học ;g ) Đào tạo, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ về đa dạng sinh học ;h ) Hợp tác quốc tế về bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học .

Điều 74. Dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá thể sử dụng dịch vụ thiên nhiên và môi trường tương quan đến đa dạng sinh học có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho tổ chức triển khai, cá thể cung ứng dịch vụ .2. nhà nước lao lý đơn cử về dịch vụ thiên nhiên và môi trường tương quan đến đa dạng sinh học .

Điều 75. Bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học

1. Tổ chức, cá thể xâm hại khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, giống cây cối, vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị, loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, hiên chạy đa dạng sinh học thì phải bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp luật .2. Việc bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái và khủng hoảng thiên nhiên và môi trường gây ra so với đa dạng sinh học được thực thi theo pháp luật của pháp luật .3. Tiền bồi thường thiệt hại về đa dạng sinh học cho Nhà nước được góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí bảo tồn và tăng trưởng bền vững và kiên cố đa dạng sinh học theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp luật có tương quan .

CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 76. Quy định chuyển tiếp

1. Các vườn vương quốc, khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước trong nước, khu dự trữ tài nguyên vạn vật thiên nhiên thủy sinh đã xây dựng theo pháp luật của Luật bảo vệ và tăng trưởng rừng, Luật thủy sản trước khi Luật này có hiệu lực hiện hành nếu phân phối những tiêu chuẩn xác lập khu bảo tồn theo lao lý của Luật này thì không phải ra quyết định hành động xây dựng lại .2. Các loại giấy phép, giấy ghi nhận đã cấp cho những cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trước khi Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành nếu tương thích với pháp luật của Luật này thì vẫn có giá trị thi hành .

Điều 77. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 78. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng

Source: https://vvc.vn
Category: Bảo Tồn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM