Câu hỏi nhận định đúng sai lý luận nhà nước và pháp luật – Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có – StuDocu

Câu hỏi nhận định đúng sai lý luận nhà nước

và pháp luật

1. Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có Nhà nước đều

là pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Các quan hệ xã hội của tất cả chúng ta được kiểm soát và điều chỉnh bơi những quy phạm đao đức và những quy phạm pháp luật, mà những quy phạm đạo đức thì hoàn toàn có thể được thể chế hóa và đưa lên thành những quy phạm pháp luật nhưng không phải quy phạm đạo đức nào cũng được dưa lên thành luật cả. Tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội vì vậy những quy tắc ứng xử được coi là những chuẩn mực đạo đứa đó đó không nhất thiết phải được xem là pháp luật mà nó song song sống sót trong xã hội .

2. Nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với xã hội

có giai cấp.

=> Nhận định này Đúng. Nhà nước mang thực chất giai cấp. Nó sinh ra, sống sót và tăng trưởng trong xã hội có giai cấp, là mẫu sản phẩm của đấu tranh giai cấp và do một hay một liên minh giai cấp nắm giữ .

3. Tùy vào các kiểu Nhà nước khác nhau mà bản chất Nhà

nước có thể là bản chất giai cấp hoặc bản chất xã hội.

=> Nhận định này Sai. Nhà nước nào cũng mang thực chất giai cấp .

4. Nhà nước mang bản chất giai cấp có nghĩa là Nhà nước

chỉ thuộc về một giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất

định trong xã hội.

=> Nhận định này Sai. Nhà nước mang bản chất giai cấp, nghĩa là Nhà nước là một
bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là công cụ bạo lực để
duy trì sự thống trị của giai cấp.

5. Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp

thông trị tổ chức ra và sử dụng để thể hiện sự thống trị đối

với xã hội.

=> Nhận định này Đúng. Nhà nước là một cỗ máy trấn áp đặc biệt quan trọng của giai cấp này so với giai cấp khác, là công cụ đấm đá bạo lực để duy trì sự thống trị của giai cấp

6. Không chỉ Nhà nước mới có bộ máy chuyên ch ế làm

nhiệm vụ cưỡng chế, điều đó đã tồn tại từ xã hội cộng sản

nguyên thủy.

=> Nhận định này Sai. Sự cưỡng chế trong xã hội cộng sản nguyên thủy không phải là một cỗ máy chuyên chế, mà do hàng loạt thị tộc bộ lạc tổ chức triển khai .

7. Nhà nước là một bộ máy bạo lực do giai cấp thống trị tổ

chức ra để trấn áp các giai cấp đối kháng.

=> Nhận định này Đúng. Từ sự nghiên cứu và phân tích thực chất giai cấp của Nhà nước cho thấy : Nhà nước là một cỗ máy đấm đá bạo lực do giai cấp thống trị tổ chức triển khai ra để chuyên chính những giai cấp đối kháng .

8. Nhà nước trong xã hội có cấp quản lý dân cư theo sự

khác biệt về chính trị, tôn giáo, địa vị giai cấp.

=> Nhận định này Sai. Đặc điểm cơ bản của Nhà nước là phân loại dân cư theo chủ quyền lãnh thổ, tổ chức triển khai thành những đơn vị chức năng hành chính – chủ quyền lãnh thổ trong khoanh vùng phạm vi biên giới vương quốc .

9. Trong ba loại quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị,

quyền lực tư tưởng thì quyền lực chính trị đóng vai trò

quan trọng nhất vì nó đảm bảo sức mạnh cưỡng chế của

giai cấp thống trị đối với giai cấp bị trị.

=> Nhận định này Sai. Quyền lực kinh tế tài chính là quan trọng nhất, vì kinh tế tài chính quyết định hành động chính trị, từ đó bảo vệ quyền áp đặt tư tưởng .

10. Kiểu Nhà nước là cách tổ chức quyền lực của Nhà nước

và những phương pháp để thực hiện quyền lực Nhà nước.

=> Nhận định này Sai. Kiểu Nhà nước là toàn diện và tổng thể những đặc thù cơ bản của Nhà nước, bộc lộ thực chất giai cấp, vai trò xã hội, những điều kiên sống sót và tăng trưởng của Nhà nước trong một hình thái kinh tế tài chính xã hội nhất định .

11. Chức năng lập pháp của Nhà nước là hoạt động xây

dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Quyền lập pháp là quyền làm luật, thiết kế xây dựng luật và phát hành những văn bản luật trên tổng thể những nghành nghề dịch vụ của xã hội .

12. Chức năng hành pháp của Nhà nước là mặt hoạt động

nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh

và bảo vệ pháp luật trước những hành vi vi phạm.

=> Nhận định này Sai. tính năng hành pháp gồm có 2 quyền, quyền lập quy và quyền hành chính : Quyền lập quy là quyền phát hành những văn bản dưới luật nhắm đơn cử pháp luật do cơ quan lập pháp phát hành Thuế là công cụ rất quan trọng để chính quyền sở tại can thiệp vào sự hoạt động giải trí của nền kinh tế tài chính gồm có cả nội thương và ngoại thương.  Chính quyền đáp ứng những sản phẩm & hàng hóa công cộng cho công dân, nên công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm ủng hộ kinh tế tài chính cho chính quyền sở tại ( vì vậy ở Nước Ta và nhiều nước mới có thuật ngữ “ nghĩa vụ và trách nhiệm thuế ” ).  Giữa những nhóm công dân có sự chênh lệch về thu nhập và do đó là chênh lệch về mức sống, nên chính quyền sở tại sẽ đánh thuế để lấy một phần thu nhập của người giàu hơn và chia cho người nghèo hơn ( trải qua cung ứng sản phẩm & hàng hóa công cộng ).  Chính quyền hoàn toàn có thể muốn hạn chế một số ít hoạt động giải trí của công dân ( ví dụ hạn chế vi phạm luật giao thông vận tải hay hạn chế hút thuốc lá, hạn chế uống rượu ) nên đánh thuế vào những hoạt động giải trí này.  Chính quyền cần khoản tiêu tốn cho những khoản phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế tài chính.  Rõ ràng rằng, tiền thuế không chỉ nhằm mục đích góp vốn đầu tư cho người nghèo .

19. Thông qua hình thức Nhà nước biết được ai là chủ thể

nắm quyền lực Nhà nước và việc tổ chức thực thi quyền lực

Nhà nước như thế nào.

=> Nhận định này Sai. Quyền lực Nhà nước được hiểu là sự phản ánh cách th ức tổ chức triển khai và giải pháp triển khai quyền lực tối cao Nhà nước của mỗi kiểu Nhà nước trong một hình thái kinh tế tài chính xã hội nhất định. Như vậy, để xác lập những điều trên, ngoài hình thức Nhà nước, phải xác lập xem hình thái kinh tế tài chính xã hội ở đây là gì .

20. Căn cứ chính thể của Nhà nước, ta biết được Nhà nước

đó có dân chủ hay không.

=> Nhận định này Sai. Nhà nước dân chủ hay không chỉ địa thế căn cứ chính thể của Nhà nước, mà còn địa thế căn cứ vào những điều được lao lý trong hiến pháp và tình hình của Nhà nước đó .

21. Chế độ chính trị là toàn bộ các phương pháp, cách

thức thực hiện quyền lực của Nhà nước.

=> Nhận định này Đúng. Chế độ chính trị là hàng loạt giải pháp, thủ đoạn, phương pháp mà giai cấp thống trị sử dụng để triển khai quyền lực tối cao Nhà nước của mình .

22. Chế độ chính trị thể hiện mức độ dân chủ của Nhà

nước.

=> Nhận định này Sai. Chế độ chính trị chỉ quyết định hành động một phần mức độ dân chủ của Nhà nước, ngoài những mức độ đó còn nhờ vào vào tình hình của Nhà nước đó .

23. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình

thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất.

=> Nhận định này Đúng. Hình thức cấu trúc Nhà nước CHXHCN Nước Ta là Nhà nước đơn nhất, được Hiến pháp 2013 pháp luật tại điều 1 : “ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, gồm có đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. ”

24. Cơ quan Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn mang tính

quyền lực Nhà nước.

=> Nhận định này Đúng. Hoạt động của cơ quan Nhà nước mang tính quyền lực tối cao và được bảo vệ bởi Nhà nước .

25. Bộ máy Nhà nước là tập hợp các cơ quan Nhà nước từ

trung ương đến địa phương.

=> Nhận định này Đúng. Bộ máy Nhà nước là mạng lưới hệ thống những cơ quan Nhà nước tử TW đến địa phương được tổ ch ức và hoạt động giải trí theo nguyên tắc chung, thống nhất nhằm mục đích thực thi những trách nhiệm và công dụng của Nhà nước, vì quyền lợi của giai cấp thống trị .

26. Cơ quan Nhà nước làm việc theo chế độ tập thể trước

khi quyết định phải thảo luận dân chủ, quyết định theo đa

số.

=> Nhận định này Sai. Cơ quan Nhà nước hoạt động giải trí dựa trên những quy phạm pháp luật và văn bản chỉ huy của cơ quan cấp cao hơn .

27. Quốc hội là cơ quan hành chính cao nhất của nước

cộng hòa xả hội chủ nghĩa Việt Nam.

=> Nhận định này Sai. nhà nước là cơ quan hành chính cao nhất của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành của QH .

28. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

=> Nhận định này Đúng. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do dân bầu ra và là cơ quan quyền lực nhất của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

29. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất của nước cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

=> Nhận định này Đúng. Theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tổng thể quyền lực tối cao thuộc về nhân dân, mà QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do dân bầu ra nên đây là cơ quan quyền lực nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

30. Chủ quyền quốc gia là quyền độc lập tự quyết của quốc

gia trong lĩnh vực đối nội.

=> Nhận định này Sai. Tính quy phạm thông dụng của pháp luật bộc lộ ở chỗ Pháp luật là những quy tắc sử sự chung, được coi là khuôn mẫu chuẩn mực so với hành vi của một cá thể hay tổ chức triển khai .

39. Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước,

các cá nhân tổ chức ban hành.

=> Nhận định này Sai. Văn bản quy phạm Nhà nước do những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, những cá thể có thẩm quyền phát hành .

40. Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện bằng

những biện pháp như giáo dục thuyết phục, khuyến khích

và cưỡng chế.

=> Nhận định này Sai. Nhà nước bảo vệ cho pháp luật bằng duy nhất giải pháp cưỡng chế .

41. Pháp luật Việt Nam thừa nhận tập quán, tiền lệ là

nguồn chủ yếu của pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Các văn bản quy phạm pháp luật là nguồn hầu hết của pháp luật Nước Ta .

42. Pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận nguồn hình thành

pháp luật duy nhất là các văn bản quy phạm pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Ngoài những văn bản quy phạm pháp luật, nguồn của pháp luật còn bắt nguồn từ tiền lệ, tập quán, những quy tắc chung của quốc tế …

43. Tập quán là những quy tắc xử sự được xã hội công

nhận và truyền từ đời này sang đời khác.

=> Nhận định này Sai. Tập quán chỉ được hội đồng nơi sống sót tập quán đó thừa nhận .

44. Tiền lệ là những quy định hành chính và án lệ.

=> Nhận định này Sai. Tiền lệ gồm có mạng lưới hệ thống những án lệ, những vấn đề đã đc xét xử trước đó, được Nhà nước xem là khuôn mẫu. Các pháp luật hành chính được Nhà nước phát hành, không phải tiền lệ .

45. Chủ thể pháp luật chính là chủ thể quan hệ pháp luật

và ngược lại.

=> Nhận định này Sai. Chủ thể pháp luật là Cá nhân, tổ chức triển khai có năng lực có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý theo pháp luật của pháp luật. Chủ thể pháp luật khác với chủ thểquan hệ pháp luật. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lượng pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật đơn cử thì phải có năng lượng pháp luật và năng lượng hành vi pháp luật, tức là phải có năng lực tự mình thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của pháp luật .

46. Những quan hệ pháp luật mà Nhà nước tham gia thì

luôn thể hiện ý chỉ của Nhà nước.

=> Nhận định này Đúng. Nhà nước là chủ thể đặc biệt quan trọng của những quan hệ pháp luật, do pháp luật do Nhà nước đặt ra. Khi tham gia những quan hệ pháp luật, thì những quan hệ đó luôn luôn bộc lộ ý chí của Nhà nước .

47. Quan hệ pháp luật phản ánh ý chí của các bên tham

gia quan hệ.

=> Nhận định này Đúng. Quan hệ pháp luật phản ánh ý chí của Nhà nước và ý chí những bên tham gia quan hệ trong khuôn khổ ý chí của Nhà nước .

48. Công dân đương nhiên là chủ thể của mọi quan hệ

pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Chủ thể của pháp luật còn hoàn toàn có thể là những tổ chức triển khai có năng lượng pháp lý .

49. Cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật sẽ trở thành

chủ thể của quan hệ pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật đó, cá thể phải có năng lượng hành vi .

50. Năng lực hành vi của mọi cá nhân là như nhau.

=> Nhận định này Sai. Năng lực hành vi của mỗi cá thể hoàn toàn có thể khác nhau, ví dụ người dưới 18 tuổi so với ngưới từ 18 tuổi trở lên .

51. Năng lực pháp luật của mọi pháp nhân là như nhau.

=> Nhận định này Sai. Các pháp nhân được pháp luật năng lượng pháp luật ở mức độ khác nhau, dựa trên pháp luật của pháp luật .

52. Năng lực pháp luật của chủ thể là khả năng thực hiện

các quyền và nghĩa vụ do chủ thể đó tự quy định.

=> Nhận định này Sai. Năng lực pháp luật của chủ thể là năng lực thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm do pháp luật pháp luật .

53. Năng lực pháp luật của chủ thể trong quan hệ pháp

luật phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia.

61. Khách thể của quan hệ pháp luật là những yếu tố thúc

đẩy cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật.

=> Nhận định này Đúng. Khách thể của quan hệ pháp luật là những quyền lợi mà những chủ thể mong ước đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp luật đó .

62. Sự kiện pháp lý là yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia

vào các quan hệ pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Sự kiện pháp lý là những vấn đề đơn cử xảy ra trong đời sống tương thích với những điều kiện kèm theo, thực trạng đã được dự liệu trong một quy phạm pháp luật từ đó làm phát sinh, biến hóa hay chấm hết một QHPL đơn cử

63. Các quan hệ pháp luật xuất hiện do ý chí các cá nhân.

=> Nhận định này Sai. Các quan hệ pháp luật Open do ý chí những cá thể, tuy nhiên cũng phải trong khuôn khổ ý chí của Nhà nước .

64. Đối với cá nhân, năng lực hành vi gắn với sự phát triển

của con người và do các cá nhân đó tự quy định.

=> Nhận định này Sai. Năng lực hành vi của mỗi cá thể là do pháp luật pháp luật .

65. Người bị hạn chế về năng lực hành vi thì không bị hạn

chế về năng lực pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Người bị hạn chế về năng lượng pháp luật cũng đồng thời bị hạn chế về năng lượng hành vi .

66. Người bị kết án tù có thời hạn chỉ bị hạn chế về năng

lực hành vi, không bị hạn chế năng lực pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Những người này bị hạn chế về năng lượng pháp luật ( Ví dụ : không có năng lượng pháp luật để ký kết hợp đồng kinh tế tài chính )

67. Người say rượu là người có năng lực hành vi hạn chế.

=> Nhận định này Sai. Người có năng lượng hành vi hạn chế là người được TANDTC công bố bị hạn chế năng lượng hành vi .

68. Năng lực pháp luật có tính giai cấp, còn năng lực hành

vi không có tính giai cấp.

=> Nhận định này Đúng .

 • Năng lực pháp luật là khả năng của cá nhân (thể nhân), pháp nhân (tổ chức, cơ
  quan) hưởng quyền và nghĩa vụ theo luật định. Do vậy, khả năng này chịu ảnh
  hưởng sâu sắc của tính giai cấp, và do đặc trưng giai cấp quyết định. Mỗi giai cấp

cầm quyền sẽ có đặc trưng khác nhau, kiến thiết xây dựng một chính sách khác nhau nên sẽ trao cho công dân của mình những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác nhau .

 • Còn Năng lực hành vi (hay còn gọi là năng lực hành vi dân sự của cá nhân) là khả
  năng của một người, thông qua các hành vi của mình để xác lập hoặc/và thực hiện
  các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với người khác. Như vậy, có thể hiểu là năng lực
  hành vi dân sự gắn với từng người, mang tính cá nhân, phát sinh khi cá nhân mỗi
  người bằng khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, xác lập quan hệ
  với người hay tổ chức khác, nó không phụ thuộc vào đặc trưng giai cấp.

69. Người đủ từ 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi quan hệ

pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Chủ thể của quan hệ pháp luật hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân .

70. Nhà nước là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Chủ thể củ a những quan hệ pháp lu ật hoàn toàn có thể là những cá thể có khá đầy đủ năng lượng, hoặc những tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân .

71. Nghĩa vụ pháp lý đồng nhất với hành vi pháp lý của

chủ thể.

=> Nhận định này Sai. Nghĩa vụ pháp lý là những điều được pháp luật trong văn bản pháp lý. Hành vi pháp lý là những hành vi xảy ra phụ thuộc vào vào ý chí của cá thể ( hoàn toàn có thể tương thích hoặc vi phạm văn bản pháp lý )

72. Chủ thể của hành vi pháp luật luôn là chủ thể của quan

hệ pháp luật và ngược lại.

=> Nhận định này Sai. những quan hệ pháp luật chỉ Open khi có sự kiện pháp lý chủ thể của hành vi pháp luật thì không .

73. Năng lực pháp luật của người đã thành niên thì rộng

hơn người chưa thành niên.

=> Nhận định này Sai. Năng lực pháp luật của mọi người là như nhau, Open từ khi sinh ra ( trừ khi bị hạn chế bởi pháp luật ) .

74. Năng lực pháp luật của các cá nhân chỉ được quy định

trong các văn bản pháp luật.

=> Nhận định này Đúng. NLPL của những cá thể chỉ được lao lý trong những văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào vào những điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, chính trị, xã hội …

75. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là những hành vi

trái pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Hành vi mà gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt h ại cho xã
hội, được quy định trong các văn bản pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật.

83. Phải là người đủ 18 tuổi trở lên thì mới được coi là chủ

thể của vi phạm pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Chủ thể của hành vi vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể là bất kể cá thể tổ chức triển khai nào có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý .

84. Sự thiệt hại thực tế xảy ra cho xã hội là dấu hiệu bắt

buộc trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Chỉ cần rình rập đe dọa gây thiệt hại cho xã hội cũng hoàn toàn có thể là tín hiệu trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật .

85. Một hành vi vừa có thể đồng thời là vi phạm pháp luật

hình sự vừa là vi phạm pháp luật hành chính, nhưng không

thể đồng thời là vi phạm pháp luật dân sự, vừa là vi phạm

pháp luật hình sự

=> Nhận định này Sai. Hành vi vi phạm hành chính thì chủ thể chưa cấu thành t ội phạm, còn hành vi vi phạm luật hình sự thì chủ thể là tội phạm, gây nguy cơ tiềm ẩn hoặc rình rập đe dọa gây nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội .

86. Trách nhiệm pháp lý là bộ phận chế tài trong quy phạm

pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Đây chỉ là định nghĩa nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý theo hướng xấu đi. Theo hướng tích cực, những giải pháp cưỡng chế hành chính nh ắm ngăn ngừa dịch bệnh không là bộ phận chế tài trong quy phạm pháp luật .

87. Mọi biện pháp cưỡng chế của Nhà nước đều là biện

pháp trách nhiệm pháp lý và ngược lại.

=> Nhận định này Đúng. Biện pháp nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với giải pháp cưỡng chế của Nhà nước .

88. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách

nhiệm pháp lý.

=> Nhận định này Sai. Ví dụ : hành vi hiếp dâm là vi phạm pháp luật, nhưng trong đa phần trường hợp, nếu nạn nhân bác đơn hoặc không tố giác thì chủ thể sẽ không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý .

89. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp

luật.

=> Nhận định này Sai. Không phải tất cả hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp
luật. Vì chỉ có hành vi trái pháp luật nào được do chủ thể có năng lực trách
nhiệm pháp lý thực hiện
, có lỗixâm hại đến quan hệ xã hội mà
pháp luật bảo vệ
.
Để xác định hành vi vi phạm pháp luật cần xem xét cả mặt chủ quan của hành vi
nghĩa là xác định trạng thái tâm lý của người thực hiện hành vi đó, xác định lỗi của
họ. Bởi vì nếu một hành vi được thực hiện do những điều kiện và hoàn cảnh khách
quan và chủ thể không thể ý thức được, từ đó không thể lựa chọn được cách xử sự
theo yêu cầu của pháp luật thì hành vi đó không thể coi là có lỗi, không thể coi là vi
phạm pháp luật. Bên cạnh đó hành vi trái pháp luật của những người mất trí (tâm
thần), trẻ em (chưa đến độ tuổi theo quy định của PL) cũng không được coi là VPPL
vì họ không có khả năng nhận thức điều khiển được hành vi của mình.

90. Quan điểm tiêu cực của các chủ thể vi phạm pháp luật

được xem là biểu hiện bên ngoài của vi phạm pháp luật.

=> Nhận định này Sai. Biểu hiện của vi phạm pháp luật phải là những hành vi, không phải quan điểm .

91. Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra đều phải

được thực hiện dưới dạng vật chất.

=> Nhận định này Sai. Nó còn có biểu lộ dưới dạng tổn hại ý thức hoặc rình rập đe dọa tổn hại .

92. Một vi phạm pháp luật không thể đồng thời gánh chịu

nhiều loại trách nhiệm pháp lý.

=> Nhận định này Sai. Một vi phạm pháp luật vẫn hoàn toàn có thể vừa gánh nghĩa vụ và trách nhiệm hành chính, vừa gánh nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

93. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu, thể hiện

trình độ pháp lý thấp.

=> Nhận định này Sai. Rất nhiều nước tiến bộ trên thế giới bây giờ trong hệ
thống pháp luật của họ chủ yếu là tồn tại dưới dạng không thành văn, thừa nhận rất
nhiều Án lệ: những nước trong hệ thống luật Anh- Mĩ.

94. Pháp luật luôn tác động tích cực đối với kinh tế, thúc

đẩy kinh tế phát triển.

=> Nhận định này Sai. Nếu pháp luật tân tiến, phản ánh được thực tiễn, dự báo được tình hình tăng trưởng của xã hội thì sẽ thôi thúc văn minh xã hội. Ngược lại sẽ ngưng trệ sự tăng trưởng xã hội .

95. Pháp luật là tiêu chuẩn (chuẩn mực) duy nhất đánh giá

hành vi của con người.

=> Nhận định này Đúng. Xem lại lịch sử vẻ vang hình thành những vương quốc phương đông : Do đặc trưng của nghề trồng lúa nước, trị thủy và chống giặc ngoại xâm => vai trò hội đồng được tôn vinh .Tìm kiếm có tương quan : Quyền lực chỉ Open và sống sót trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, Chỉ có pháp luật mới mang tính quy phạm, Nhà nước là một hiện tượng kỳ lạ không bao giờ thay đổi của xã hội đúng hay sai, Bản chất nhà nước quyết định hành động hình thức nhà nước đúng hay sai, Mối quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật đúng hay sai, Pháp luật là công cụ duy nhất để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội đúng hay sai, Pháp luật là công cụ duy nhất để quản trị xã hội, Người đủ 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi quan hệ

Mọi nhà nước đều phải trải qua 04 kiểu nhà nước?
=> Nhận định này Sai. Đơn cử như Việt Nam, Việt Nam không trải qua Nhà nước tư
bản chủ nghĩa mà từ phong kiến tiến lên XHCN. Trong Cương lĩnh của Nguyễn Ái
Quốc 3-2-1930 có đề cập. Thực tiến cũng chứng minh như thế: sau Cách mạng
Tháng 8, Nhà Nguyễn sụp đổ chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Việt
Nam, Việt Nam xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ
nghĩa.

Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật?
=> Nhận định này Sai. Không phải tất cả hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp
luật. Vì chỉ có hành vi trái pháp luật nào được do chủ thể có năng lực trách
nhiệm pháp lý thực hiện
, có lỗixâm hại đến quan hệ xã hội mà
pháp luật bảo vệ
.
Dấu hiệu trái pháp luật mới chỉ là biểu hiện bên ngoài của hành vi. Để xác
định hành vi vi phạm pháp luật cần xem xét cả mặt chủ quan của hành vi
nghĩa là xác định trạng thái tâm lý của người thực hiện hành vi đó, xác
định lỗi của họ. Bởi vì nếu một hành vi được thực hiện do những điều kiện
và hoàn cảnh khách quan và chủ thể không thể ý thức được, từ đó không
thể lựa chọn được cách xử sự theo yêu cầu của pháp luật thì hành vi đó
không thể coi là có lỗi, không thể coi là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó
hành vi trái pháp luật của những người mất trí (tâm thần), trẻ em (chưa
đến độ tuổi theo quy định của pháp luật) cũng không được coi là VPPL vì
họ không có khả năng nhận thức điều khiển được hành vi của mình.
Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi trái pháp
luật, nhưng hành vi trái pháp luật chưa chắc đã là hành vi vi phạm pháp
luật.

Phân tích ưu điểm và hạn chế của tập quán pháp

16/12/2021 lawmentors 0 Comments Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Tập quán pháp

Tập quán pháp là tập quán được pháp luật thừa nhận có giá trị pháp lý, trở thành những quy tắc xử sự chung và được Nhà nước bảo vệ triển khai .Đây được xem như một nguồn hỗ trợ, nhất là khi nhiều quan hệ xã hội chưa được kiểm soát và điều chỉnh bởi văn bản pháp luật .

Ưu điểm của tập quán pháp:

 • Tập quán pháp xuất phát từ những thói quen, những quy tắc ứng xử từ truyền kiếp nên đã ngấm sâu vào tiềm thức của nhân dân và được nhân dân tự giác tuân thủ góp thêm phần tạo nên pháp luật và nâng cao hiệu suất cao của pháp luật .
 • Góp phần khắc phục thực trạng thiếu pháp luật, khắc phục những lỗ hổng của pháp luật thành văn .

Hạn chế của tập quán pháp:
Tập quán pháp tồn tại dưới dạng bất thành văn nên thường được hiểu một cách ước lệ, nó
thường có tính tản mạn, địa phương, khó bảo đảm có thể được hiểu và thực hiện thống nhất
trong phạm vi rộng.

Vì vậy, tập quán pháp là hình thức pháp luật Open sớm nhất và là hình thức cơ bản, đa phần và quan trọng nhất của những kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến. Hiện tại, phạm vi ảnh hưởng của tập quán pháp bị thu hẹp dần .

Phân tích ưu điểm và hạn chế của tiền lệ pháp

16/12/2021 lawmentors 0 Comments Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Tiền lệ pháp

Tiền lệ pháp là quyết định hành động của cơ quan hành chính ( tiền lệ hành chính ), của Tòa án ( tiền lệ tư pháp ) về một việc đơn cử được nhà nước lấy làm địa thế căn cứ để xử lý những việc tương tự như xảy ra và có giá trị như pháp luật do cơ quan lập pháp phát hành .

Ưu điểm của tiền lệ pháp:

 • Án lệ được hình thành từ hoạt động giải trí thực tiễn của những chủ thể có thẩm quyền khi xử lý những vấn đề đơn cử trên cơ sở khách quan, công minh, tôn trọng lẽ phải … nên nó thuận tiện được xã hội gật đầu .
 • Án lệ có tính linh động, hài hòa và hợp lý, tương thích với thực tiễn đời sống .
 • Án lệ góp thêm phần khắc phục những lỗ hổng, những điểm thiếu sót của văn bản quy phạm pháp luật .

Hạn chế của tiền lệ pháp:

 • Án lệ được hình thành trong quy trình vận dụng pháp luật, là loại sản phẩm, tác dụng của hoạt động giải trí vận dụng pháp luật nên tính khoa học không cao bằng văn bản quy phạm pháp luật .
 • Thủ tục vận dụng án lệ phức tạp, yên cầu người vận dụng phải có hiểu biết pháp luật một cách thực sự sâu, rộng .
 • Thừa nhận án lệ hoàn toàn có thể dẫn tới thực trạng TANDTC tiếm quyền của nghị viện và nhà nước .

Án lệ là hình thức thông dụng của pháp luật phong kiến châu Âu và hiện tại đang còn được sử dụng tương đối thoáng đãng ở những nước thuộc mạng lưới hệ thống pháp luật Common Law ( Anh – Mỹ ) .

 • Là quy tắc xử sự chung của cả hội đồng, là khuôn mẫu của hành vi .
 • Được triển khai trên cơ sở tự nguyện, dựa trên ý thức hợp tác giúp sức lẫn nhau, mặc dầu trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ cũng đã sống sót sự cưỡng chế nhưng không phải do một cỗ máy quyền lực tối cao đặc biệt quan trọng tổ chức triển khai nên, mà do cả hội đồng tổ chức triển khai nên .

Những tập quán và tín điều tôn giáo lúc bấy giờ là những quy tắc xử sự rất tương thích để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội, chính bới nó phản ánh đúng trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của chính sách cộng sản nguyên thuỷ, tương thích với đặc thù khép kín của tổ chức triển khai thị tộc, bào tộc, bộ lạc .Khi chính sách tư hữu Open và xã hội phân loại thành giai cấp những quy phạm xã hội đó trở nên không còn tương thích. Trong điều kiện kèm theo xã hội mới Open chính sách tư hữu, xã hội phân loại thành những giai cấp đối kháng, đặc thù khép kín trong xã hội bị phá vỡ, những quy phạm phản ánh ý chí và bảo vệ quyền lợi chung không còn tương thích. Trong điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc mới xã hội yên cầu phải có những quy tắc xã hội mới để thiết lập cho xã hội một “ trật tự ”, loại quy phạm mới này phải biểu lộ được ý chí của giai cấp thống trị, phân phối nhu yếu đó pháp luật đã sinh ra .Giai đoạn đầu giai cấp thống trị tìm cách vận dụng những tập quán có nội dung tương thích với quyền lợi của giai cấp mình, đổi khác chúng và bằng con đường nhà nước nâng chúng lên thành những quy phạm pháp luật. Ví dụ : Nhà nước Nước Ta suốt thời kỳ Hùng vương – An Dương Vương chưa có pháp luật thành văn, hình thức của pháp luật lúc bấy giờ hầu hết là tập quán pháp .Bên cạnh đó những nhà nước đã nhanh gọn phát hành những văn bản pháp luật. Bởi lẽ, nếu chỉ dùng những tập quán đã chuyển hoá để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội thì sẽ có rất nhiều những quan hệ xã hội mới phát sinh trong xã hội không được kiểm soát và điều chỉnh, vì thế để cung ứng nhu yếu này hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng pháp luật của những nhà nước đã sinh ra. Hoạt động này lúc đầu còn đơn thuần, nhiều khi chỉ là những quyết định hành động của những cơ quan tư pháp, hành chính, sau dần trở nên hoàn thành xong cùng với sự tăng trưởng và hoàn hiện của cỗ máy nhà nước .Như vậy pháp luật được hình thành bằng hai con đường : Thứ nhất nhà nước thừa nhận những quy phạm xã hội – phong tục, tập quán chuyển chúng thành pháp luật, thứ hai, bằng hoạt động giải trí thiết kế xây dựng pháp luật định ra những quy phạm mới .

Ví dụ minh họa về các hình thức thực hiện pháp luật

16/12/2021 lawmentors 0 Comments Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể ( hành vi hoặc không hành vi ) được triển khai tương thích với lao lý, với nhu yếu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã lao lý .

Có 4 hình thức thực hiện pháp luật cơ bản sau đây:
(1) Tuân thủ pháp luật:

Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến
hành những hoạt động mà pháp luật cấm.

Ví dụ : Pháp luật cấm hành vi mua, bán dâm. Do đó, “ không thực thi hành vi mua, bán dâm ” được xem là tuân thủ pháp luật .

(2) Thi hành pháp luật:

Là một hình thức triển khai pháp luật, trong đó những chủ thể pháp luật triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình bằng hành vi tích cực .Ví dụ : Pháp luật pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá thể / thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, nếu không thuộc trường hợp miễn thuế / đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế thì chủ thể đóng thuế được xem là “ thi hành pháp luật ” .

(3) Sử dụng pháp luật:
Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể
của mình (thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép).

Ví dụ : Khi cho rằng quyền và quyền lợi hợp pháp của mình bị B xâm phạm, A có quyền khởi kiện B ra TANDTC vì pháp luật trao cho A quyền được khởi kiện B ra TANDTC có thẩm quyền. Khi đó, A được xem là đang “ sử dụng pháp luật ” .

(4) Áp dụng pháp luật:
Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định
của pháp luật, hoặc tự mình căn cứ vào những quy định của pháp luật để tạo ra các quyết định
làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.

Ví dụ : Khi A khởi kiện B ra tòa, TANDTC đó có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét và thụ lý đơn khởi kiện của A. Theo đó, TANDTC được xem là cơ quan “ vận dụng pháp luật ” .

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các hình thức

thực hiện pháp luật

16/12/2021 lawmentors 0 Comments Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể ( hành vi hoặc không hành vi ) được thực thi tương thích với lao lý, với nhu yếu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã pháp luật .Thực hiện pháp luật hoàn toàn có thể là một xử sự có tính dữ thế chủ động, được triển khai bằng một thao tác nhất định nhưng đó cũng hoàn toàn có thể là một xử sự có tính thụ động, tức là không thực thi vượt xử sự bị pháp luật cấm .

Có 4 hình thức thực hiện pháp luật gồm:
(1) Tuân thủ pháp luật: Là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật
kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm.

( 2 ) Thi hành pháp luật : Là một hình thức thực thi pháp luật, trong đó những chủ thể pháp luật thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình bằng hành vi tích cực .( 3 ) Sử dụng pháp luật : Là một hình thức triển khai pháp luật, trong đó những chủ thể pháp luật thực thi quyền chủ thể của mình ( triển khai những hành vi mà pháp luật được cho phép ) .( 4 ) Áp dụng pháp luật : Là một hình thức triển khai pháp luật, trong đó nhà nước trải qua những cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức triển khai cho những chủ thể pháp luật thực thi những lao lý của pháp luật, hoặc tự mình địa thế căn cứ vào những pháp luật của pháp luật để tạo ra những quyết định hành động làm phát sinh, đổi khác, đình chỉ hoặc chấm hết những quan hệ pháp luật đơn cử .

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM