Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh thế giới

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai  đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân  dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu  thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào  đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

>> Xem thêm:

b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin

– Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh triển khai thiên chức lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng Cộng sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản là một nhu yếu khách quan cung ứng cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột .
– Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam, trào lưu yêu nước và trào lưu công nhân tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của những tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam .

c. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản

– Năm 1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Mở đầu thời đại mới – “ Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa ” .
– Đối với những dân tộc bản địa thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng những dân tộc bản địa bị áp bức .
– Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản ( Quốc tế III ) được xây dựng .
– Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam .

2. Hoàn cảnh trong nước

a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

Chính sách quản lý của thực dân Pháp :
– Về chính trị : Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực tối cao đối nội và đối ngoại của chính quyền sở tại phong kiến nhà Nguyễn ; chia Việt Nam ra thành 3 xứ : Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực thi ở mỗi kỳ một chính sách quản lý riêng, cấu kết với địa chủ .
– Về kinh tế tài chính : Thực dân Pháp thực thi cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền ; góp vốn đầu tư vốn khai thác tài nguyên ( mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm … ) ; thiết kế xây dựng 1 số ít cơ sở công nghiệp ( điện, nước ) ; thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống đường đi bộ, đường thuỷ, bến cảng Giao hàng cho chủ trương khai thác thuộc địa của nước Pháp .
– Về văn hoá : Thực dân Pháp triển khai chủ trương văn hoá giáo dục thực dân ; dung túng, duy trì những hủ tục lỗi thời …
Tình hình giai cấp và xích míc cơ bản trong xã hội Việt Nam :
– Giai cấp địa chủ Việt Nam : Giai cấp địa chủ chiếm khoảng chừng 7 % dân cư nông thôn nhưng đã nắm trong tay 50 % diện tích quy hoạnh ruộng đất. Sự cấu kết giữa giai cấp địa chủ với thực dân Pháp ngày càng tăng trong quy trình tổ chức triển khai quản lý của người Pháp. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hoá, một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, thù ghét chính sách thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới những hình thức khác nhau .
– Giai cấp nông dân : Là lực lượng phần đông nhất trong xã hội Việt Nam ( chiếm khoảng chừng 90 % dân số ), bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề .
– Giai cấp công nhân Việt Nam : Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, giai cấp công nhân tập trung chuyên sâu nhiều ở những thành phố và vùng mỏ. Xuất thân từ giai cấp nông dân, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc bản địa, sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhanh gọn trở thành một lực lượng tự giác, thống nhất .
– Giai cấp tư sản Việt Nam : Bao gồm tư sản công nghiệp, tư sản thương nghiệp, tư sản nông nghiệp. Trong giai cấp tư sản có một bộ phận kiêm địa chủ. Thế lực kinh tế tài chính và vị thế chính trị nhỏ bé và yếu ớt .
– Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam : Bao gồm học viên, tri thức, thợ thủ công, viên chức và những người làm nghề tự do … Có lòng yêu nước, căm thù đế quốc thực dân và rất nhạy cảm với những tư tưởng văn minh bên ngoài vào .
Tóm lại, Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã ảnh hưởng tác động can đảm và mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên những nghành chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá – xã hội. Tính chất của xã hội Việt Nam là thuộc địa, nửa phong kiến. Hai xích míc cơ bản là xích míc giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược ( xích míc vừa cơ bản, vừa đa phần ) và xích míc giữa nhân dân, đa phần là giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến .

b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu  thế kỷ XX

Phong trào Cần Vương ( 1885 – 1896 ) :
+ Cuộc khởi nghĩa Yên Thế ( Bắc Giang 1884 – 1913 ) .

+ Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu.

+ Đại biểu cho xu thế cải cách là Phan Chu Trinh .
Tóm lại, trước nhu yếu của lịch sử xã hội Việt Nam, những trào lưu đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi sục dưới nhiều trào lưu tư tưởng .
Mặc dù bị thất bại, nhưng sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của trào lưu yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có ý nghĩa rất quan trọng :
– Tiếp nối truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc bản địa .
– Tạo cơ sở xã hội thuận tiện cho việc tiếp đón chủ nghĩa Mác – Lênin .
Sự thất bại của trào lưu yêu nước chống thực dân Pháp đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ thâm thúy về đường lối, về giai cấp chỉ huy

c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

* Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện kèm theo về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam .
Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ( Nguyễn Ái Quốc ) ra đi tìm đường cứu nước .
Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan trọng chăm sóc tìm hiểu và khám phá cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Người rút ra Tóm lại : “ Trong quốc tế giờ đây chỉ có Cách mệnh Nga là đã thành công xuất sắc, và thành công xuất sắc đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái niềm hạnh phúc tự do, bình đẳng thật ” .
Vào tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo .
Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ( tháng 12/1920 ), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu ưng ý việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này lưu lại bước ngoặt trong cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn : “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản ” .
Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ). Tháng 6/1925 người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mở những lớp đào tạo và giảng dạy chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam .
Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ đặc thù và trách nhiệm của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau ; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “ là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người ”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công – nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh .
Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng chỉ huy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin .
Về yếu tố đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác lập : “ Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh quốc tế. Ai làm cách mệnh trong quốc tế đều là chiến sỹ của dân An Nam cả ” .
Về chiêu thức cách mạng, Người nhấn mạnh vấn đề đến việc phải giác ngộ và tổ chức triển khai quần chúng cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ mục tiêu cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách làm, phải có “ mưu chước ”, có như vậy mới bảo vệ thành công xuất sắc cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của toàn dân …
Tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những yếu tố cơ bản của một cương lĩnh chính trị, sẵn sàng chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam .
Vào tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo .
Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ( tháng 12/1920 ), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đống ý việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này ghi lại bước ngoặt trong cuộc sống hoạt động giải trí cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn : “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản ” .
Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu Trung Quốc ( Trung Quốc ). Tháng 6/1925 người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mở những lớp đào tạo và giảng dạy chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam .
Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ đặc thù và trách nhiệm của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc bản địa mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau ; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “ là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người ”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Những cái cốt của nó là công – nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh .
Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng chỉ huy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin .
Về yếu tố đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc xác lập : “ Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh quốc tế. Ai làm cách mệnh trong quốc tế đều là chiến sỹ của dân An Nam cả ” .
Về chiêu thức cách mạng, Người nhấn mạnh vấn đề đến việc phải giác ngộ và tổ chức triển khai quần chúng cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ mục tiêu cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách làm, phải có “ mưu chước ”, có như vậy mới bảo vệ thành công xuất sắc cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của toàn dân …
Tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những yếu tố cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng, chính trị cho việc xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam .
Sự tăng trưởng trào lưu yêu nước theo khuynh hướng vô sản và sự ra đời của những tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam
Tại đại hội lần thứ nhất của hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi ( 5-1929 ) đã xảy ra sự sự không tương đồng giữa những đại biểu về việc xây dựng Đảng cộng sản, thực ra là sự khác nhau giữa những đại biểu muốn xây dựng ngay một Đảng cộng sản và giải thể tổ chức triển khai hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi, với những đại biểu cũng muốn xây dựng Đảng cộng sản nhưng không muốn tổ chức triển khai đảng ở giữa đại hội người trẻ tuổi và không muốn giải tán Hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi. Trong toàn cảnh đó những tổ chức triển khai cộng sản ở Việt Nam ra đời .

Đông Dương cộng sản Đảng: ngày 17-6-1929, tại Hà Nội, do đại biểu các tổ chức cộng  sản ở miền bắc thành lập.

An Nam cộng sản Đảng : vào mùa thu năm 1929, do những đại biểu trong hội Việt Nam cách mạng người trẻ tuổi ở Trung Quốc và Nam Kỳ xây dựng .
Đông Dương cộng sản liên Đoàn : Sự ra đời của hai tổ chức triển khai cộng sản trên làm cho nội bộ Đảng tân việt phân hóa, những đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt đứng ra thành lập Đông dương cộng sản liên đoàn. Cả ba tổ chức triển khai đều giương cao ngọn cờ chống đế quốc và phong kiến, nhưng hoạt động giải trí phân tán, chia rẽ tác động ảnh hưởng xấu đến trào lưu cách mạng Việt Nam. Vì vậy cần phải khắc phục những khó khăn vất vả trên là trách nhiệm cấp bách của toàn bộ những người cộng sản Việt Nam .

Source: https://vvc.vn
Category : Từ Thiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM