Cập nhật mới nhất 2021 mẫu Phiếu thu do Bộ Tài chính ban hành

Phiếu thu là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Hiện nay, các mẫu Phiếu thu đều do Bộ Tài chính quy định, các doanh nghiệp không tùy tiện lập.

2.5 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC cho mọi Doanh Nghiệp2.4 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC cho Doanh Nghiệp nhỏ và vừa

2. Các mẫu Phiếu thu mới nhất hiện nay

1. Mẫu Phiếu thu là gì ? Khi nào cần dùng Phiếu thu ?

1. Mẫu Phiếu thu là gì? Khi nào cần dùng Phiếu thu?

Phiếu thu là hóa đơn, chứng từ phổ cập được sử dụng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mọi doanh nghiệp. Đây là chứng từ thu tiền mặt được lập ra để ghi nhận quy trình thanh toán giao dịch đã hoàn thành xong tương ứng với khoản tiền đó .Mẫu Phiếu thu là biểu mẫu, chứng từ hợp pháp được kế toán sử dụng hàng ngày nhằm mục đích ký nhận là đối tác chiến lược, người mua đã hoàn thành xong khoản tiền cho mẫu sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp phân phối .Theo đó, bất kể hoạt động giải trí, thanh toán giao dịch nào trong hoạt hoạt động giải trí kin doanh của doanh nghiệp làm giảm hoặc tăng tiền mặt thì đều cần viết phiếu chi, phiếu thu .Mẫu phiếu thu thường được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số từng phiếu thu trong vòng 01 năm, số phiếu thu sẽ được lưu lại liên tục xuyên suốt một kỳ kế toán .

2. Các mẫu Phiếu thu mới nhất hiện nay

2.1 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐƠN VỊ: ……………

Mã QHNS:………….

Mẫu số: C40-BB

( Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính )

         PHIẾU THU

Ngày …. tháng … … năm

Quyển số : … … ..Số : … … … … …Nợ : … … … … ..Có : … … … … …

Họ tên người nộp tiền : … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Nội dung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số tiền : … … … … … … … … … … … … … … … …. ( loại tiền )( Viết bằng chữ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Kèm theo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền : – Bằng số : … … … … … … … … … … … … … … …- Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … …

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …+ Số tiền quy đổi : … … … … … … … … … … … … … … … ………..

2.2 Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Tải vềSửa/In biểu mẫu

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS: ……………….

Mẫu số: C40-BB

( Ban hành kèm theo Thông tư số 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính )

                                        

    PHIẾU THU

Ngày …. tháng … … năm

Quyển số : … … ..Số : … … … … …Nợ : … … … … ..Có : … … … … …

Họ tên người nộp tiền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nội dung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số tiền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( loại tiền )( Viết bằng chữ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Kèm theo : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

( Ký, họ tên )

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền : – Bằng số : … … … … … … … … … … … … … …- Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … …

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm……

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …+ Số tiền quy đổi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .mau phieu thu

 

2.3 Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho DN siêu nhỏ

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

( Ban hành theo Thông tư số 132 / 2018 / TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính )

                                                PHIẾU THU                                      Quyển số:…………

Ngày ……. tháng ……. năm ……. Số : ………………….Họ và tên người nộp tiền : ……………………………………………………………..Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………Lý do nộp : ………………………………………………………………………………….Số tiền : ………………….. ( Viết bằng chữ ) : ………………………………………..Kèm theo : …………………………. Chứng từ gốc : ………………………………

Ngày ….. tháng ….. năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )

Người nộp tiền

( Ký, họ tên )

Thủ quỹ

( Ký, họ tên )

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ ) : ………………………………………………..

2.4 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN nhỏ và vừa

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …. tháng …. năm … .

Quyển số : … … … … .Số : … … … … … … … .Nợ : … … … … … … … .Có : … … … … … … … ..

Họ và tên người nộp tiền : …………………………………………………………..Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………….Lý do nộp : …………………………………………………………………………………….Số tiền : … … … … … … … ( Viết bằng chữ ) :. …………………………………………Kèm theo : … … … … … … … … … … … … … Chứng từ gốc : …………………..Ngày …. tháng …. năm … .

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ ) : …………………………………………………….+ Tỷ giá ngoại tệ : ……………………………………………………………………………….+ Số tiền quy đổi : ……………………………………………………………………………….( Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu )

2.5 Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC cho mọi DN

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Đơn vị:……………

Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:………..

( Ban hành theo Thông tư số 200 / năm trước / TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính )

                                 PHIẾU THU                            Quyển số:…………

Ngày ……. tháng ……. năm ……. Số : …………….Nợ : ……………Có : …………….Họ và tên người nộp tiền : ………………………………………………………….Địa chỉ : …………………………………………………………………………………….Lý do nộp : …………………………………………………………………………………Số tiền : ……………………………. ( Viết bằng chữ ) : ……………………………….Kèm theo : ………………………………….. Chứng từ gốc : ………………………

Ngày ….. tháng ….. năm ……

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp

tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

( Ký, họ tên, đóng dấu ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )
             

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ ) : ………………………………………………+ Tỷ giá ngoại tệ ( vàng bạc, đá quý ) : …………………………………………….+ Số tiền quy đổi : …………………………………………………………………………( Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu )

3. Hướng dẫn ghi mẫu Phiếu thu

Phiếu thu là biểu mẫu nhằm mục đích xác lập số tiền mặt thực tiễn nhập quỹ của doanh nghiệp. Khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi nhớ cách ghi Phiếu thu sau đây :- Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị chức năng và địa chỉ đơn vị chức năng ;- Ở từng Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu ;- Phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu ;- Ghi đúng chuẩn họ, tên, địa chỉ ( đơn vị chức năng ) người nộp tiền để tra cứu lại khi cần ;- Ghi rõ nguyên do nộp tiền để tiện theo dõi ;- Ghi số tiền và đơn vị chức năng tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh việc sửa chữa thay thế ;- Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu .- Sau khi lập Phiếu thu, kế toán nhu yếu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Cuối cùng chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ .- Thủ quỹ khi nhận đủ số tiền phải ghi số tiền trong thực tiễn nhập quỹ vào Phiếu thu và giữ lại một liên. Một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu .

Chú ý:

Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời gian nhập quỹ ;

Doanh nghiệp đóng dấu liên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng hoàn toàn có thể dùng mẫu Phiếu thu phát hành kèm theo Thông tư 200 .Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, hoàn toàn có thể sử dụng được .

Trên đây là các Mẫu Phiếu thu mới nhất của Bộ Tài chính. Nếu còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến tài chính –  kế toán, bạn đọc vui lòng gọi 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM