Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Để Quý độc giả có thêm thông tin tham khảo về Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất, chúng tôi thực hiện bài chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Mẫu biên bản họp chi bộ là gì?

Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất là biểu mẫu bắt buộc phải được lập trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại, ghi lại những nội dung buổi họp chi bộ một cách chi tiết cụ thể, đơn cử, đúng mực và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại những nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện của bản thân vào biên bản cuộc họp .

Thư ký cuộc họp cùng chủ tọa cuộc họp chi bộ là những người chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, đầy đủ trong các nội dung ghi chép các lại tại cuộc họp. Biên bản này ghi lại rất nhiều các nội dung, diễn biến liên quan đến cuộc họp, các ý kiến góp ý, tranh luận xung quanh các vấn đề được chủ tọa cuộc họp nếu ra.

Biên bản họp dùng trong những cơ sở Đảng chỉ được ghi chép lại một cách triển khai xong, dễ hiểu nhất khi thư ký ghi biên bản ghi chép rõ ràng, rành mạch những nội dung bảo vệ đúng, đủ, chi tiết cụ thể nhưng súc tính, có trọng tâm. Thư ký cuộc họp cần ghi lại hàng loạt những nội dung đó nhưng không ghi giàn trải, lan man, kể lể mà phải biết tóm tắt lại, nêu bật được nội dung của những quan điểm mà đảng viên tranh luận, góp phần .

Khi nào soạn biên bản họp chi bộ?

Biên bản họp chi bộ là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp chi bộ. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có rất đầy đủ những nội dung như thời hạn, khu vực họp, báo cáo giải trình hoạt động giải trí của chi bộ và phương hướng hoạt động giải trí tương lai .

Tham khảo Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Quý độc giả tham khảo Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất thông qua hai biểu mẫu dưới đây:

+ Mẫu biên bản họp chi bộ tháng

ĐẢNG ỦY………………………………………

CHI BỘ…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng … … … / 20 … …
Thời gian : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thành phần : ( Lưu ý hoàn toàn có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi đơn cử người giám sát ) .
Chủ tọa : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng … .. / 20 / … … .
– Chi bộ cử thư ký cuộc họp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp : ( ghi đơn cử đảng viên chính thức, dự bị ; số đảng viên được miễn hoạt động và sinh hoạt, công tác làm việc ; số đảng viên xuất hiện dự họp ; số đảng viên vắng mặt và nguyên do vắng, ghi đơn cử nguyên do vắng mặt từng chiến sỹ vào biên bản ) .
– Đồng chí Bí thư trải qua chương trình của cuộc họp :

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự ( ghi đơn cử đề mục, hay văn bản thông tin …. ) .
2.2. Đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết tháng trước ( ghi đơn cử những nội dung. Phần này chiến sỹ ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho đơn cử ) .
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Phần thực thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức TP HCM : ( Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước ; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm đơn cử, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; đồng thời giáo dục, trợ giúp những đảng viên có sai phạm ( nếu có ). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí minh trong tháng hoạt động và sinh hoạt ) .
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Bí thư thông tin quan điểm của đảng viên, quần chúng về sự chỉ huy của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên ( nếu có ) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi .
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Đề ra một số ít trách nhiệm đơn cử, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công trách nhiệm đơn cử cho đảng viên triển khai .
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Chi bộ bàn luận, tham gia góp phần quan điểm về những nội dung trên ( ghi cụ thể những quan điểm góp phần ) .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt quan điểm Tóm lại của Bí thư .
– Chi bộ biểu quyết trải qua Kết luận ( Nghị quyết ) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên chấp thuận đồng ý, không chấp thuận đồng ý và số có quan điểm khác .
Cuộc họp kết thúc lúc … … … … …. giờ, ngày … .. tháng … .. năm 20 … …. biên bản được trải qua trước Chi bộ .

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Tải (Download) Mẫu biên bản họp chi bộ tháng

+ Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ

ĐẢNG UỶ …. … … … … … … … … ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ … … … … … …. … … …

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ….. năm …..

— –
* Thời gian : Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm … …
* Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
* Chủ trì : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

NỘI DUNG KỲ HỌP:

I. Phần mở đầu:

– Thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên .
– Chi bộ cử thư ký : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Thông báo tình hình đảng viên : Tổng số đảng viên xuất hiện / tổng số đảng viên của chi bộ : … / …, trong đó :
+ Số đảng viên chính thức xuất hiện / tổng số đảng viên chính thức : … / …
+ Số đảng viên dự bị xuất hiện / tổng số đảng viên dự bị : … / …
– Số đảng viên vắng mặt : …. chiến sỹ ( ghi rõ họ tên từng chiến sỹ và nguyên do vắng mặt ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
* Giới thiệu đại biểu cấp trên dự ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … .

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị

…. … … … … … … … … … … … …

1.2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

1.2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên

… … .. … … … … … … …

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

* Kết quả đạt được : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
* Hạn chế, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
* Nguyên nhân ( khách quan, chủ quan ) : … … … … … … … … … … … … ..

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … ..

2.3. Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ

– Việc phân công trách nhiệm và hiệu quả thực thi trách nhiệm của đảng viên
… … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … .. … … … … … … … … ..
– Công tác giám sát liên tục của chi bộ so với đảng viên
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … .
– Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … .
– Công tác tu dưỡng đối tượng người dùng quần chúng xuất sắc ưu tú, tăng trưởng đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ ( nếu có )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … ..
– Các nội dung khác cần tiến hành triển khai ( nếu có )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … ..

2.4. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; tập trung vào vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, bức xúc trước mắt)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …

3. Chi bộ thảo luận(Ghi trung thực ý kiến phát biểu của từng đảng viên)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

III. Phần kết thúc

1. Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết:

– Số đảng viên đồng ý chấp thuận : … … …. chiến sỹ ( đạt … … % )
– Số đảng viên không đồng ý chấp thuận : … … chiến sỹ ( đạt … … % )
– Số đảng viên có quan điểm khác : … … chiến sỹ ( ghi rõ những quan điểm khác của đảng viên trong biên bản hoạt động và sinh hoạt chi bộ và quan điểm Kết luận của chiến sỹ chủ trì về nội dung quan điểm khác đó ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … …

3. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cuộc họp kết thúc lúc … .. giờ …. phút, ngày … .. tháng …. năm … .
Biên bản được trải qua trước chi bộ .

CHỦ TRÌ

( Ký, ghi rõ họ tên )

THƯ KÝ

( Ký, ghi rõ họ tên )

Tải (Download) Mẫu biên bản họp chi bộ thường kỳ

Download Tại Đây

Cách soạn Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất

Chúng tôi chia sẻ cách soạn Mẫu biên bản họp chi bộ mới nhất như sau:

1/ Phần đầu biên bản họp chi bộ

– Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản
– Ghi rõ tên biên bản : Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào .
– Địa điểm, thời hạn thực thi họp cho bộ .
– Ghi lại về đảng số : tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên hoạt động và sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn hoạt động và sinh hoạt, số đảng viên trong thời điểm tạm thời hoạt động và sinh hoạt ở nơi khác .
– Số đảng viên dự hoạt động và sinh hoạt : ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, hoạt động và sinh hoạt tạm ; ghi đơn cử số lượng, tên những đảng viên vắng mặt, có hay không có nguyên do .
– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp : thường thì chủ tọa cuộc họp là chiến sỹ Bí thư chi bộ hoặc một chiến sỹ trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp .

2/ Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại hàng loạt tiến trình buổi họp, thường thì gồm :
– Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương ; tuyên truyền những văn bản tương quan đến chủ trương, nghị quyết, thông tư của cấp trên .
– Đánh giá tổng quan tình hình triển khai trách nhiệm công tác làm việc tháng trước .
– Nêu phương hướng, chương trình công tác làm việc tháng tới .
– Phần đàm đạo, góp quan điểm của đảng viên trong phần nhìn nhận công tác làm việc tháng trước và phương hướng công tác làm việc tháng tới, người ghi biên bản tóm tắt lại, nhấn mạnh vấn đề trọng tâm của tổng thể những quan điểm, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá cụ thể, rườm rà .
– Chủ tọa phiên họp tiếp thu những quan điểm góp phần, phê bình của tổng thể những đảng viên dự họp, báo cáo giải trình trong năng lực của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất kiến nghị lên cấp trên

– Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

– Thư ký ghi tóm tắt những nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ trải qua .

2/ Phần kết thúc biên bản họp chi bộ

– Ghi rõ thời hạn kết thúc cuộc họp chi bộ .
– Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản .

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM