Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 mới nhất 2022

Luật tố cáo 2018. Quy định về tố cáo và xử lý tố cáo so với những hành vi vi phạm pháp lý tương quan đến nghành nghề dịch vụ tố cáo, bảo vệ người tố cáo, công tác làm việc xử lý tố cáo .

LUẬT

TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Quốc hội phát hành Luật Tố cáo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về tố cáo và xử lý tố cáo so với hành vi vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ và hành vi vi phạm pháp lý khác về quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ ; bảo vệ người tố cáo ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai trong việc quản trị công tác làm việc xử lý tố cáo.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết đơn tố cáo ngắn gọn và chuẩn nhất

Tố cáo là việc cá thể theo thủ tục lao lý của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp lý của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể nào gây thiệt hại hoặc rình rập đe dọa gây thiệt hại đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, gồm có : a ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong việc triển khai trách nhiệm, công vụ ; b ) Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý về quản trị nhà nước trong những nghành nghề dịch vụ. Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp lý trong việc thực thi trách nhiệm, công vụ của những đối tượng người dùng sau đây : a ) Cán bộ, công chức, viên chức ; người khác được giao thực thi trách nhiệm, công vụ ; b ) Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã triển khai hành vi vi phạm pháp lý trong thời hạn là cán bộ, công chức, viên chức ; người không còn được giao thực thi trách nhiệm, công vụ nhưng đã triển khai hành vi vi phạm pháp lý trong thời hạn được giao triển khai trách nhiệm, công vụ ; c ) Cơ quan, tổ chức triển khai.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Xem thêm: Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo? Quy trình giải quyết tố cáo?

Người tố cáo là cá thể thực thi việc tố cáo. Người bị tố cáo là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi bị tố cáo. Người xử lý tố cáo là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xử lý tố cáo. Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác định, Kết luận nội dung tố cáo và giải quyết và xử lý Kết luận nội dung tố cáo của người xử lý tố cáo.

Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo

Tố cáo và xử lý tố cáo được vận dụng theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan. Trường hợp luật khác có pháp luật về tố cáo và xử lý tố cáo khác với pháp luật của Luật này thì vận dụng lao lý của luật đó. Việc tiếp đón, xử lý tố giác và tin báo về tội phạm được triển khai theo pháp luật của pháp lý về tố tụng hình sự.

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính viết tay mới nhất năm 2022

Việc xử lý tố cáo phải kịp thời, đúng mực, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo pháp luật của pháp lý. Việc xử lý tố cáo phải bảo vệ bảo đảm an toàn cho người tố cáo ; bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người bị tố cáo trong quy trình xử lý tố cáo.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : a ) Tổ chức việc đảm nhiệm và xử lý tố cáo theo đúng pháp luật của pháp lý ; vận dụng giải pháp thiết yếu nhằm mục đích ngăn ngừa thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra ; bảo vệ bảo đảm an toàn cho người tố cáo ; giải quyết và xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về quyết định hành động của mình ; b ) Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có Tóm lại nội dung tố cáo của người xử lý tố cáo.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo hoặc giải quyết tố cáo trái pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo

Xem thêm: Thủ tục trình báo, tố cáo ra cơ quan công an khi bị mất tài sản

Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với người xử lý tố cáo ; cung ứng thông tin, tài liệu có tương quan đến nội dung tố cáo theo lao lý của pháp lý ; vận dụng những giải pháp bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền ; giải quyết và xử lý người có hành vi vi phạm pháp lý theo Tóm lại nội dung tố cáo ; giải quyết và xử lý cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm pháp lý về tố cáo.

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM