Luật Phá sản 2014, Luật số 51/2014/QH13 mới nhất 2020

QUỐC HỘI

—————
Luật số : 51/2014 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LUẬT

PHÁ SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật phá sản.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng­
Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Áp dụng Luật phá sản

1. Luật phá sản được vận dụng khi xử lý phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã được xây dựng trên chủ quyền lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác với lao lý của Luật này thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán giao dịch .2. Phá sản là thực trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch và bị Tòa án nhân dân ra quyết định hành động công bố phá sản .3. Chủ nợ là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền nhu yếu doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản nợ, gồm có chủ nợ không có bảo vệ, chủ nợ có bảo vệ một phần và chủ nợ có bảo vệ .4. Chủ nợ không có bảo vệ là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền nhu yếu doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch khoản nợ không được bảo vệ bằng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba .5. Chủ nợ có bảo vệ là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền nhu yếu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán khoản nợ được bảo vệ bằng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba .6. Chủ nợ có bảo vệ một phần là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền nhu yếu doanh nghiệp, hợp tác xã phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch khoản nợ được bảo vệ bằng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị gia tài bảo vệ thấp hơn khoản nợ đó .7. Quản tài viên là cá thể hành nghề quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch trong quy trình xử lý phá sản .8. Doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch trong quy trình xử lý phá sản .9. Người triển khai thủ tục phá sản là Chánh án Tòa án nhân dân, Thẩm phán ; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên ; Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ; Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên trong quy trình xử lý phá sản .10. Người tham gia thủ tục phá sản là chủ nợ ; người lao động ; doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ; cổ đông, nhóm cổ đông ; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã ; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan trong quy trình xử lý phá sản .11. Lệ phí nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ( sau đây gọi là lệ phí phá sản ) là khoản tiền mà người nhu yếu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .12. Chi phí phá sản là khoản tiền phải chi trả cho việc xử lý phá sản, gồm có ngân sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, ngân sách truy thuế kiểm toán, ngân sách đăng báo và những ngân sách khác theo pháp luật của pháp lý .13. Chi tiêu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản là khoản tiền phải chi trả cho việc xử lý phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .14. Tạm ứng chi phí phá sản là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định hành động để đăng báo, tạm ứng ngân sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ nợ không có bảo vệ, chủ nợ có bảo vệ một phần có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa xây dựng công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả lương, những khoản nợ khác đến hạn so với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán .3. Người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch .4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, quản trị Hội đồng quản trị của công ty CP, quản trị Hội đồng thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất năng lực thanh toán giao dịch .5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu từ 20 % số CP đại trà phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi công ty CP mất năng lực thanh toán giao dịch. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chiếm hữu dưới 20 % số CP đại trà phổ thông trong thời hạn liên tục tối thiểu 06 tháng có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi công ty CP mất năng lực giao dịch thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty lao lý .6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .

Điều 6. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai khi phát hiện doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin bằng văn bản cho những người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản lao lý tại Điều 5 của Luật này .2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai thông tin phải bảo vệ tính đúng mực của thông tin. Trường hợp cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai cố ý thông tin sai mà gây thiệt hại cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải bồi thường thiệt hại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai đang quản trị, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có tương quan đến vấn đề phá sản có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng không thiếu, kịp thời tài liệu, chứng cứ tương quan đến vấn đề phá sản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu của chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai không phân phối được tài liệu, chứng cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do, nếu cố ý không cung ứng tài liệu, chứng cứ mà không có nguyên do chính đáng thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 8. Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân

1. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh ) có thẩm quyền xử lý phá sản so với doanh nghiệp ĐK kinh doanh thương mại hoặc ĐK doanh nghiệp, hợp tác xã ĐK kinh doanh thương mại hoặc ĐK hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Vụ việc phá sản có gia tài ở quốc tế hoặc người tham gia thủ tục phá sản ở quốc tế ;b ) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch có Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ở nhiều huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau ;c ) Doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch có ở nhiều huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau ;d ) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện ) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để xử lý do đặc thù phức tạp của vấn đề .2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản

1. Xác minh, tích lũy tài liệu, chứng cứ tương quan đến việc xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản trong trường hợp thiết yếu .2. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản .3. Quyết định chỉ định hoặc đổi khác Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .4. Giám sát hoạt động giải trí của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .5. Quyết định việc triển khai truy thuế kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán trong trường hợp thiết yếu .6. Quyết định việc bán gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo vệ chi phí phá sản .7. Quyết định vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời theo pháp luật của pháp lý .8. Áp dụng giải pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, nhu yếu cơ quan có thẩm quyền dẫn giải đại diện thay mặt của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán theo pháp luật của pháp lý .9. Tổ chức Hội nghị chủ nợ .10. Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .11. Quyết định đình chỉ thực thi thủ tục phá sản .12. Quyết định công bố phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .13. Áp dụng giải pháp xử phạt hành chính, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý về hình sự theo lao lý của pháp lý .14. Tham khảo quyết định hành động xử lý phá sản trước đó trong vấn đề phá sản tựa như theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao .15. Phải khước từ xử lý phá sản nếu thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 10 của Luật này .16. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 10. Từ chối hoặc thay đổi Thẩm phán trong quá trình giải quyết phá sản

1. Thẩm phán phải phủ nhận tham gia xử lý phá sản hoặc bị đổi khác trong những trường hợp sau :a ) Đồng thời là người tham gia thủ tục phá sản ; người đại diện thay mặt, người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản trong vấn đề phá sản đó ;b ) Đã tham gia với tư cách Kiểm sát viên, Quản tài viên, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của người tham gia thủ tục phá sản, người giám định, thẩm định giá, định giá, người phiên dịch trong vấn đề phá sản đó ;c ) Cùng trong một Tổ Thẩm phán xử lý phá sản đó và là người thân thích với nhau ;d ) Đã tham gia ra quyết định hành động công bố phá sản so với vấn đề phá sản đó ;đ ) Có địa thế căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán hoàn toàn có thể không vô tư trong khi làm trách nhiệm .2. Việc đổi khác Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân quyết định hành động. Trường hợp Thẩm phán đảm nhiệm việc phá sản là Chánh án thì việc biến hóa Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định hành động. Quyết định đổi khác Thẩm phán của Chánh án là quyết định hành động sau cuối .

Điều 11. Cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Cá nhân, doanh nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản gồm:

1. Quản tài viên ;2. Doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 12. Điều kiện hành nghề Quản tài viên

1. Những người sau đây được cấp chứng từ hành nghề Quản tài viên :a ) Luật sư ;b ) Kiểm toán viên ;c ) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế tài chính, kế toán, kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước và có kinh nghiệm tay nghề 05 năm trở lên về nghành được huấn luyện và đào tạo .2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên :a ) Có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ;b ) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan ;c ) Có chứng từ hành nghề Quản tài viên .3. nhà nước lao lý cụ thể việc cấp chứng từ hành nghề Quản tài viên và việc quản trị nhà nước so với Quản tài viên .

Điều 13. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Các loại doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản trị, thanh lý tài sản trong quy trình xử lý phá sản :a ) Công ty hợp danh ;b ) Doanh nghiệp tư nhân .2. Điều kiện để doanh nghiệp hành nghề quản trị, thanh lý tài sản :a ) Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là Quản tài viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là Quản tài viên ;b ) Doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là Quản tài viên, đồng thời là Giám đốc .3. nhà nước lao lý cụ thể việc hành nghề quản trị, thanh lý tài sản và việc quản trị nhà nước so với doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 14. Cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1. Cán bộ, công chức, viên chức ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân .2. Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; người đã bị phán quyết nhưng chưa được xóa án tích ; người đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc .3. Người mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự .

Điều 15. Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

1. Người đã được cấp chứng từ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị tịch thu chứng từ hành nghề Quản tài viên :a ) Là cán bộ, công chức, viên chức ; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân ;b ) Bị phán quyết và bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý ;c ) Bị tịch thu chứng từ hành nghề luật sư, kiểm toán viên ;d ) Bị biến hóa theo lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vấn đề phá sản trở lên .2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể việc tịch thu chứng từ hành nghề Quản tài viên .

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Quản lý tài sản, giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch, gồm :a ) Xác minh, tích lũy, quản lý tài liệu, chứng cứ tương quan đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp, hợp tác xã ;b ) Lập bảng kê gia tài, list chủ nợ, list người mắc nợ ;c ) Bảo quản gia tài ; ngăn ngừa việc bán, chuyển giao gia tài mà không được phép của Thẩm phán ; ngăn ngừa việc tẩu tán gia tài ; tối đa hóa giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản ;d ) Giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã theo pháp luật của pháp lý ;đ ) Được thuê cá thể, tổ chức triển khai triển khai việc làm theo pháp luật của pháp lý ;e ) Đề xuất với Thẩm phán về việc bán gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo vệ chi phí phá sản ;g ) Bán gia tài theo quyết định hành động của Thẩm phán để bảo vệ chi phí phá sản ;h ) Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo lao lý của Luật này ; báo cáo giải trình cơ quan thi hành án dân sự, thông tin đến người tham gia thủ tục phá sản có tương quan về việc giao cho cá thể, tổ chức triển khai thực thi thanh lý tài sản ;i ) Gửi những khoản tiền thu được vào thông tin tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng nhà nước .2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện thay mặt theo pháp lý .3. Báo cáo về thực trạng gia tài, nợ công và hoạt động giải trí của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia thiết kế xây dựng kế hoạch hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .4. Đề nghị Thẩm phán thực thi những việc làm sau :a ) Thu thập tài liệu, chứng cứ ;b ) Tuyên bố thanh toán giao dịch vô hiệu và quyết định hành động tịch thu gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao phạm pháp ;c ) Áp dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ; vận dụng giải pháp xử phạt hành chính ; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý về hình sự theo pháp luật của pháp lý .5. Được hưởng thù lao và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo lao lý của pháp lý .6. Báo cáo việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình theo nhu yếu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp lý về việc triển khai trách nhiệm, quyền hạn của mình .

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự

1. Thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu, quyết định hành động công bố phá sản và những quyết định hành động khác theo pháp luật của Luật này .2. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản tổ chức triển khai triển khai việc định giá, thanh lý tài sản ; thực thi việc thanh lý tài sản trong trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 121 của Luật này .3. Giám sát hoạt động giải trí của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản khi triển khai thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ; nhu yếu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản báo cáo giải trình việc thanh lý tài sản .4. Đề xuất Tòa án nhân dân biến hóa Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản trong quy trình triển khai việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo lao lý tại Điều 46 của Luật này .5. Phân chia gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định hành động của Tòa án nhân dân .6. Quyết định kết thúc việc thi hành quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .7. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý về thi hành án dân sự .

Điều 18. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản

1. Thực hiện nhu yếu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo lao lý của pháp lý về phá sản .2. Cung cấp tài liệu, chứng cứ có tương quan đến việc xử lý phá sản .3. Yêu cầu cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung ứng tài liệu, chứng cứ tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp của mình để giao nộp cho Tòa án nhân dân .4. Đề nghị Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản xác định, tích lũy tài liệu, chứng cứ mà tự mình không hề thực thi được hoặc trưng cầu giám định, định giá, thẩm định giá gia tài ; ý kiến đề nghị Thẩm phán quyết định hành động truy thuế kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ; ý kiến đề nghị Thẩm phán triệu tập người làm chứng .5. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán tích lũy .6. Đề nghị vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời .7. Nhận thông tin hợp lệ để triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .8. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho mình .9. Tham gia Hội nghị chủ nợ .10. Đề nghị biến hóa Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản theo pháp luật tại Điều 46 của Luật này .11. Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bổ trợ chủ nợ, người mắc nợ vào list chủ nợ, list người mắc nợ .12. Đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản về việc tịch thu những khoản tiền, gia tài của người mắc nợ .13. Phải xuất hiện theo nhu yếu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, giấy triệu tập của Tòa án nhân dân và chấp hành những quyết định hành động của Tòa án nhân dân trong quy trình xử lý phá sản .14. Tham gia vào việc quản trị, thanh lý tài sản theo nhu yếu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .15. Đề nghị xem xét lại quyết định hành động của Tòa án nhân dân theo lao lý của Luật này .16. Trường hợp cá thể tham gia thủ tục phá sản chết thì người thừa kế hợp pháp của họ thực thi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại Điều này .

Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia thủ tục phá sản theo lao lý tại Điều 18 của Luật này .2. Đề xuất với Tòa án nhân dân tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản trước khi mở thủ tục phá sản .3. Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản .4. Việc nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải trung thực .

Điều 20. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia thủ tục phá sản theo pháp luật tại Điều 18 của Luật này .2. Được đưa ra quan điểm về việc gật đầu hoặc bác bỏ một phần hoặc hàng loạt nhu yếu của người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .3. Phải thông tin công khai minh bạch về quyết định hành động mở thủ tục phá sản ngay sau khi nhận được quyết định hành động mở thủ tục phá sản .

Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản

1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp lý trong quy trình xử lý phá sản, triển khai những quyền nhu yếu, yêu cầu, kháng nghị theo pháp luật của Luật này .2. Viện kiểm sát nhân dân tham gia những phiên họp xem xét đề xuất kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân ; kiểm sát những quyết định hành động xử lý phá sản của Tòa án nhân dân .

Điều 22. Lệ phí phá sản
Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.

Điều 23. Chi phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

1. Chi phí phá sản được giao dịch thanh toán từ giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .2. Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải nộp tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn pháp luật tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này .3. Tòa án nhân dân giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bán một số ít gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán để bảo vệ chi phí phá sản. Việc định giá, định giá lại và bán gia tài được thực thi theo lao lý tại những điều 122, 123 và 124 của Luật này .4. Tòa án nhân dân quyết định hành động mức tạm ứng chi phí phá sản, mức chi phí phá sản trong từng trường hợp đơn cử theo pháp luật của pháp lý và quyết định hành động việc hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản vi phạm lao lý tại khoản 4 Điều 19 của Luật này .

Điều 24. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Chi tiêu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản được tính dựa trên thời hạn, công sức của con người và hiệu quả thực thi trách nhiệm của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể về ngân sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 25. Việc yêu cầu, cấp, thông báo văn bản trong giải quyết phá sản
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có nghĩa vụ thực hiện việc yêu cầu, cấp, thông báo văn bản cho người tham gia thủ tục phá sản theo quy định của Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự.

CHƯƠNG II
ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Điều 26. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ

1. Khi nhu yếu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ lao lý tại khoản 1 Điều 5 của Luật này phải làm đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung đa phần sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý phá sản ;c ) Tên, địa chỉ của người làm đơn ;d ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị nhu yếu mở thủ tục phá sản ;

đ) Khoản nợ đến hạn.
Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

3. Trường hợp có đề xuất kiến nghị chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thì đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 27. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

1. Khi nhu yếu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện thay mặt công đoàn lao lý tại khoản 2 Điều 5 của Luật này phải làm đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý phá sản ;c ) Tên, địa chỉ của người làm đơn ;d ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị nhu yếu mở thủ tục phá sản ;

đ) Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.
Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

3. Trường hợp có yêu cầu chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thì đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .4. Kể từ ngày nộp đơn, người lao động, đại diện thay mặt công đoàn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như chủ nợ theo lao lý của Luật này .

Điều 28. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã theo lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật này phải làm đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung đa phần sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý phá sản ;c ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã ;d ) Tên, địa chỉ của người làm đơn ;đ ) Căn cứ nhu yếu mở thủ tục phá sản .3. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải kèm theo những sách vở, tài liệu sau :a ) Báo cáo kinh tế tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 03 năm gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã được xây dựng và hoạt động giải trí chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong hàng loạt thời hạn hoạt động giải trí ;b ) Bản báo cáo giải trình nguyên do dẫn đến thực trạng mất năng lực thanh toán giao dịch ; báo cáo giải trình hiệu quả triển khai những giải pháp Phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã mà vẫn không khắc phục được thực trạng mất năng lực thanh toán giao dịch ;c ) Bảng kê cụ thể gia tài, khu vực có gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;d ) Danh sách chủ nợ, list người mắc nợ, trong đó phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo vệ, không có bảo vệ, có bảo vệ một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn ;đ ) Giấy tờ, tài liệu tương quan đến việc xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã ;e ) Kết quả thẩm định giá, định giá giá trị gia tài còn lại ( nếu có ) .4. Trường hợp có đề xuất kiến nghị chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thì đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .5. Những người theo pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật này không nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. Trường hợp có thiệt hại phát sinh sau thời gian doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch do việc không nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản gây ra thì phải bồi thường .

Điều 29. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã

1. Khi nhu yếu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty CP, thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện thay mặt theo pháp lý của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã lao lý tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Luật này phải làm đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung theo pháp luật tại khoản 2 Điều 28 của Luật này và gửi kèm những tài liệu ( nếu có ) theo pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28 của Luật này .

Điều 30. Phương thức nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Người có nhu yếu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền bằng một trong những phương pháp sau :a ) Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân ;b ) Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện .2. Ngày nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi .

Điều 31. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao pháp luật về quy định thao tác của Tổ Thẩm phán pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 32. Xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn nhu yếu và giải quyết và xử lý như sau :a ) Trường hợp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông tin cho người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản ;b ) Trường hợp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản không đủ những nội dung pháp luật tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật này thì Thẩm phán thông tin cho người nộp đơn sửa đổi, bổ trợ đơn ;c ) Chuyển đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân khác ;d ) Trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .2. Thông báo việc giải quyết và xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch biết .

Điều 33. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn

1. Tòa án nhân dân giải quyết và xử lý đơn theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật này có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và thông tin cho người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản biết .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động chuyển đơn thì người nộp đơn hoặc Tòa án nhân dân được chuyển đơn có quyền ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét lại việc chuyển đơn .3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn đề xuất, Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định hành động ở đầu cuối .

Điều 34. Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ nội dung quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 28 hoặc Điều 29 của Luật này thì Tòa án nhân dân thông báo cho người nộp đơn biết để sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Tòa án nhân dân ấn định, nhưng không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp đơn nhận được thông báo; trường hợp đặc biệt, Tòa án nhân dân có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Điều 35. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Tòa án nhân dân quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản trong những trường hợp sau :a ) Người nộp đơn không đúng theo lao lý tại Điều 5 của Luật này ;b ) Người nộp đơn không triển khai việc sửa đổi, bổ trợ đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản theo pháp luật tại Điều 34 của Luật này ;c ) Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán ;d ) Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản rút đơn nhu yếu theo pháp luật tại khoản 2 Điều 37 của Luật này ;đ ) Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản .2. Quyết định trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ nguyên do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi quyết định hành động này cho người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 36. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân, người nhu yếu mở thủ tục phá sản có quyền ý kiến đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền đề xuất kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn đề xuất xem xét lại, yêu cầu so với quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu phải ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Giữ nguyên quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;b ) Huỷ quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn theo lao lý của Luật này .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động xử lý đơn ý kiến đề nghị xem xét lại, yêu cầu so với quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, người nhu yếu mở thủ tục phá sản có quyền ý kiến đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân có quyền yêu cầu với Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xem xét, xử lý .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu xem xét lại, yêu cầu về việc trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp phải ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Giữ nguyên quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;b ) Huỷ quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản và nhu yếu Tòa án nhân dân thụ lý đơn theo lao lý của Luật này .5. Quyết định xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại, đề xuất kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định hành động sau cuối. Quyết định này phải được gửi cho người nhu yếu, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân đã đề xuất kiến nghị và Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động trả lại đơn nhu yếu .

Điều 37. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi Tòa án nhân dân để các bên thương lượng việc rút đơn.
Tòa án nhân dân ấn định thời gian thương lượng nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

2. Trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác được với nhau về việc rút đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản thì Tòa án nhân dân trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản .3. Trường hợp thương lượng không thành hoặc hết thời hạn thương lượng mà những bên không triển khai thương lượng thì Tòa án nhân dân thông tin cho người nộp đơn nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản và thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản theo lao lý của Luật này .4. Việc thương lượng của những bên theo lao lý tại Điều này không được trái với pháp luật của pháp lý về phá sản .

Điều 38. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.
Trường hợp có đề nghị thương lượng thì việc thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật này.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải thực thi việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản như sau :a ) Nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự ;b ) Nộp tạm ứng chi phí phá sản vào thông tin tài khoản do Tòa án nhân dân mở tại ngân hàng nhà nước .

Điều 39. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản, biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản. Trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thì thời điểm thụ lý được tính từ ngày Tòa án nhân dân nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ.

Điều 40. Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án nhân dân phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, các cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán do các bên cung cấp và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
Trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân phải thông báo cho các chủ nợ do doanh nghiệp, hợp tác xã cung cấp.

2. Trường hợp người nộp đơn không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của Tòa án nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch phải xuất trình cho Tòa án nhân dân những sách vở, tài liệu theo lao lý tại khoản 3 Điều 28 của Luật này .

Điều 41. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý vụ việc phá sản, việc tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện như sau:

1. Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định hành động buộc doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch bồi thường về tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự hoặc trả lương cho người lao động. Việc tạm đình chỉ được thực thi theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự ;

2. Tòa án nhân dân, Trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về trọng tài thương mại.
Tòa án nhân dân phải tách và tạm đình chỉ giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự, hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tách và tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tố tụng hành chính;

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ có bảo đảm.
Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì xử lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 53 của Luật này.

CHƯƠNG III
MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Điều 42. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp lao lý tại Điều 105 của Luật này .2. Thẩm phán ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .3. Trường hợp thiết yếu, trước khi ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, Thẩm phán hoàn toàn có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị nhu yếu mở thủ tục phá sản, cá thể, tổ chức triển khai có tương quan để xem xét, kiểm tra những địa thế căn cứ chứng tỏ doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán .4. Quyết định mở thủ tục phá sản phải có những nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên của Tòa án nhân dân ; họ và tên Thẩm phán thực thi thủ tục phá sản ;c ) Ngày và số thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ; tên, địa chỉ của người làm đơn nhu yếu ;d ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán ;đ ) Thời gian, khu vực khai báo của những chủ nợ và hậu quả pháp lý của việc không khai báo .

5. Tòa án nhân dân ra quyết định không mở thủ tục phá sản nếu xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Trong trường hợp này, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được trả lại tiền tạm ứng chi phí phá sản; yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản đã bị tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 41 của Luật này được tiếp tục giải quyết.

6. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 43. Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp vương quốc, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tục nơi doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch có trụ sở chính .2. Quyết định không mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã bị nhu yếu mở thủ tục phá sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp .3. Thời hạn gửi và thông tin quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản là 03 ngày thao tác kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động .

Điều 44. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền ý kiến đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản .2. Ngay sau khi nhận được đơn ý kiến đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản gửi hồ sơ vấn đề phá sản cho Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xử lý .3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vấn đề phá sản kèm theo đơn đề xuất xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán xem xét, xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại, kháng nghị và gửi hồ sơ vấn đề phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp .4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vấn đề phá sản do Tòa án nhân dân chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải trả lại hồ sơ cho Tòa án nhân dân .5. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vấn đề phá sản do Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trả lại, Tổ Thẩm phán phải tổ chức triển khai phiên họp để xem xét, xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại, kháng nghị .6. Phiên họp của Tổ Thẩm phán có Viện kiểm sát nhân dân tham gia và có Thư ký Tòa án nhân dân ghi biên bản phiên họp. Trong trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể triệu tập người khác để hỏi thêm về những yếu tố chưa rõ .7. Tổ Thẩm phán có quyền ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Giữ nguyên quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản ;b ) Huỷ quyết định hành động không mở thủ tục phá sản và giao cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động không mở thủ tục phá sản xem xét ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản ;c ) Hủy quyết định hành động mở thủ tục phá sản và thông tin cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản và những người tham gia thủ tục phá sản .8. Quyết định của Tổ Thẩm phán là quyết định hành động ở đầu cuối và có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .9. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lao lý về Quy chế thao tác của Tổ Thẩm phán xử lý đơn đề xuất xem xét lại, kháng nghị quyết định hành động mở hoặc không mở thủ tục phá sản .

Điều 45. Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. Căn cứ chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản :a ) Cá nhân có chứng từ hành nghề Quản tài viên ; doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;b ) Đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản của người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;c ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không có quyền lợi tương quan đến vấn đề phá sản ;d ) Tính chất của việc xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;đ ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không phải là người thân thích của người tham gia thủ tục phá sản .3. Văn bản chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải có nội dung đa phần sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên, địa chỉ của chủ nợ ; doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán ;c ) Tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;d ) Tóm tắt nội dung nhu yếu mở thủ tục phá sản ;đ ) Căn cứ để chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;e ) Tạm ứng ngân sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;g ) Nhiệm vụ, quyền hạn đơn cử của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;h ) Thẩm phán ký tên và đóng dấu của Tòa án nhân dân .

Điều 46. Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản hoàn toàn có thể bị Thẩm phán quyết định hành động đổi khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý của Luật này ;b ) Có địa thế căn cứ chứng minh Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không khách quan trong khi triển khai trách nhiệm ;c ) Trường hợp bất khả kháng mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không thực thi được trách nhiệm .2. Quyết định đổi khác Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải bằng văn bản, trong đó phải ghi rõ việc giải quyết và xử lý tạm ứng ngân sách của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bị đổi khác và gửi ngay cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản .3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động biến hóa Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có quyền làm đơn đề xuất Chánh án Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành động .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn ý kiến đề nghị xem xét lại quyết định hành động biến hóa Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, Chánh án Tòa án nhân dân xem xét, phát hành một trong những quyết định hành động sau :a ) Không gật đầu ý kiến đề nghị xem xét lại quyết định hành động đổi khác Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;b ) Hủy bỏ quyết định hành động đổi khác Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .5. Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân lao lý tại khoản 4 Điều này là quyết định hành động ở đầu cuối .6. Trường hợp biến hóa theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải trả lại hàng loạt tiền tạm ứng ngân sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản. Trường hợp đổi khác theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản được giao dịch thanh toán ngân sách tương ứng với phần việc làm đã thực thi .7. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày có quyết định hành động đổi khác, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bị đổi khác phải thực thi chuyển giao hàng loạt việc làm đã triển khai cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản mới .8. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bị đổi khác trong trường hợp lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này hoặc không thực thi chuyển giao theo lao lý tại khoản 7 Điều này thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

Điều 47. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn liên tục hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. Trường hợp xét thấy người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có năng lực quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã có tín hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán ra quyết định hành động đổi khác người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo ý kiến đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .

Điều 48. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi những hoạt động giải trí sau :a ) Cất giấu, tẩu tán, khuyến mãi ngay cho gia tài ;b ) Thanh toán khoản nợ không có bảo vệ, trừ khoản nợ không có bảo vệ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật này ;c ) Từ bỏ quyền đòi nợ ;d ) Chuyển khoản nợ không có bảo vệ thành nợ có bảo vệ hoặc có bảo vệ một phần bằng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .2. Giao dịch lao lý tại khoản 1 Điều này là vô hiệu và giải quyết và xử lý theo pháp luật tại Điều 60 của Luật này .

Điều 49. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo giải trình Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản trước khi triển khai những hoạt động giải trí sau :a ) Hoạt động tương quan đến việc vay, cầm đồ, thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua và bán, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê gia tài ; bán, quy đổi CP ; chuyển quyền sở hữu tài sản ;b ) Chấm dứt triển khai hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ;c ) Thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản ; trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã .2. Hình thức báo cáo giải trình gồm báo cáo giải trình trực tiếp, thư bảo vệ, thư thường, thư điện tử, fax, telex .3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của doanh nghiệp, hợp tác xã thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp cho doanh nghiệp, hợp tác xã việc được triển khai hoặc không được triển khai những hoạt động giải trí lao lý tại khoản 1 Điều này và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc vấn đáp của mình. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải báo cáo giải trình Thẩm phán về nội dung vấn đáp của mình .4. Các hoạt động giải trí lao lý tại khoản 1 Điều này được triển khai mà không có sự đồng ý chấp thuận của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thì bị đình chỉ triển khai, Phục hồi lại thực trạng khởi đầu và xử lý hậu quả theo pháp luật của pháp lý .

Điều 50. Ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản

1. Trong quy trình xử lý phá sản, Tòa án nhân dân hoàn toàn có thể ra quyết định hành động ủy thác để Tòa án nhân dân khác tịch thu gia tài, lấy lời khai của những người tham gia thủ tục phá sản, thẩm định và đánh giá tại chỗ, định giá gia tài hoặc giải pháp khác để tích lũy tài liệu, chứng cứ tương quan đến vấn đề phá sản .2. Trong quyết định hành động ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản tương quan đến việc ủy thác và việc làm ủy thác đơn cử .3. Tòa án nhân dân nhận được quyết định hành động ủy thác có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai việc làm đơn cử được ủy thác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động ủy thác và thông tin tác dụng bằng văn bản cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động ủy thác ; trường hợp không thực thi được việc ủy thác thì phải thông tin bằng văn bản nêu rõ nguyên do của việc không thực thi được việc ủy thác cho Toà án nhân dân đã ra quyết định hành động ủy thác .

CHƯƠNG IV
NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN

Điều 51. Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

1. Nghĩa vụ về gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập trước khi Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản được xác lập vào thời gian ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản .2. Nghĩa vụ về gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập sau khi Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản được xác lập vào thời gian ra quyết định hành động công bố phá sản .3. Trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải là tiền thì Tòa án nhân dân xác lập giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài đó bằng tiền .

Điều 52. Xác định tiền lãi đối với khoản nợ

1. Kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi.
            Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 86 của Luật này, đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật này thì việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

2. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời gian công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó được xác lập theo thỏa thuận hợp tác nhưng không trái với lao lý của pháp lý .3. Kể từ ngày ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì khoản nợ không được liên tục tính lãi .

Điều 53. Xử lý khoản nợ có bảo đảm

1. Sau khi mở thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản yêu cầu Thẩm phán về việc giải quyết và xử lý khoản nợ có bảo vệ đã được tạm đình chỉ theo lao lý tại khoản 3 Điều 41 của Luật này, Thẩm phán xem xét và giải quyết và xử lý đơn cử như sau :a ) Trường hợp gia tài bảo vệ được sử dụng để thực thi thủ tục phục sinh kinh doanh thương mại thì việc giải quyết và xử lý so với gia tài bảo vệ theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ ;b ) Trường hợp không triển khai thủ tục phục sinh kinh doanh thương mại hoặc gia tài bảo vệ không thiết yếu cho việc thực thi thủ tục phục sinh kinh doanh thương mại thì giải quyết và xử lý theo thời hạn pháp luật trong hợp đồng so với hợp đồng có bảo vệ đã đến hạn. Đối với hợp đồng có bảo vệ chưa đến hạn thì trước khi công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đình chỉ hợp đồng và giải quyết và xử lý những khoản nợ có bảo vệ. Việc giải quyết và xử lý khoản nợ có bảo vệ theo pháp luật tại khoản 3 Điều này .2. Trường hợp gia tài bảo vệ có rủi ro tiềm ẩn bị hủy hoại hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản đề xuất Thẩm phán cho giải quyết và xử lý ngay gia tài bảo vệ đó theo lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Việc xử lý tài sản bảo vệ theo lao lý tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực thi như sau :a ) Đối với khoản nợ có bảo vệ được xác lập trước khi Tòa án nhân dân thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được giao dịch thanh toán bằng gia tài bảo vệ đó ;b ) Trường hợp giá trị gia tài bảo vệ không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được giao dịch thanh toán trong quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã ; nếu giá trị gia tài bảo vệ lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .

Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hành động công bố phá sản thì gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân loại theo thứ tự sau :a ) Chi phí phá sản ;b ) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với người lao động, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết ;c ) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích mục tiêu phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã ;d ) Nghĩa vụ kinh tế tài chính so với Nhà nước ; khoản nợ không có bảo vệ phải trả cho chủ nợ trong list chủ nợ ; khoản nợ có bảo vệ chưa được giao dịch thanh toán do giá trị gia tài bảo vệ không đủ giao dịch thanh toán nợ .2. Trường hợp giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã giao dịch thanh toán đủ những khoản pháp luật tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về :a ) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên ;b ) Chủ doanh nghiệp tư nhân ;c ) Chủ sở hữu công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;d ) Thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty CP ;đ ) Thành viên của Công ty hợp danh .3. Nếu giá trị gia tài không đủ để giao dịch thanh toán theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng người dùng cùng một thứ tự ưu tiên được giao dịch thanh toán theo tỷ suất Tỷ Lệ tương ứng với số nợ .

Điều 55. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh

1. Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về một khoản nợ mà một hoặc tổng thể những doanh nghiệp, hợp tác xã đó mất năng lực giao dịch thanh toán thì chủ nợ có quyền đòi bất kể doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số những doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực thi việc trả nợ cho mình theo lao lý của pháp lý .2. Trường hợp người bảo lãnh mất năng lực thanh toán giao dịch thì việc bảo lãnh được xử lý như sau :a ) Nếu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán giao dịch vừa đủ trong khoanh vùng phạm vi bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền nhu yếu bên được bảo lãnh thanh toán giao dịch phần còn thiếu ;b ) Nếu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh chưa phát sinh thì bên được bảo lãnh phải sửa chữa thay thế giải pháp bảo vệ khác, trừ trường hợp người được bảo lãnh và người nhận bảo lãnh có thỏa thuận hợp tác khác .3. Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều mất năng lực giao dịch thanh toán thì người bảo lãnh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho người được bảo lãnh theo pháp luật của pháp lý .

Điều 56. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động công bố phá sản, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn để dùng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại phải xuất trình sách vở chứng tỏ quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại gia tài của mình .2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được nhận lại gia tài sau khi đã giao dịch thanh toán số tiền thuê tương ứng với thời hạn thuê còn lại để cơ quan thi hành án dân sự nhập vào khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã đó .3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản đã chuyển nhượng ủy quyền gia tài thuê hoặc mượn cho người khác mà không đòi lại được thì người cho thuê hoặc cho mượn có quyền nhu yếu bồi thường so với gia tài đó như khoản nợ không có bảo vệ .

Điều 57. Trả lại tài sản nhận bảo đảm
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán chỉ trả lại tài sản nhận bảo đảm cho cá nhân, tổ chức đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản trong trường hợp cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 58. Nhận lại hàng hoá đã bán
Người bán đã gửi hàng hóa cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hóa thì người bán được nhận lại hàng hoá đó. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán đã nhận hàng hóa đó và không thể trả lại được thì người bán trở thành chủ nợ không có bảo đảm.

CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP BẢO TOÀN TÀI SẢN

Điều 59. Giao dịch bị coi là vô hiệu

1. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán được triển khai trong thời hạn 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Giao dịch tương quan đến chuyển nhượng ủy quyền gia tài không theo giá thị trường ;b ) Chuyển khoản nợ không có bảo vệ thành nợ có bảo vệ hoặc có bảo vệ một phần bằng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;c ) Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ so với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn ;d ) Tặng cho gia tài ;đ ) Giao dịch ngoài mục tiêu hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã ;e ) Giao dịch khác với mục tiêu tẩu tán gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .2. Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch pháp luật tại khoản 1 Điều này được triển khai với những người tương quan trong thời hạn 18 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản thì bị coi là vô hiệu .3. Những người tương quan lao lý tại khoản 2 Điều này gồm có :a ) Công ty mẹ, người quản trị công ty mẹ và người có thẩm quyền chỉ định người quản trị so với công ty con ;b ) Công ty con so với công ty mẹ ; doanh nghiệp do hợp tác xã xây dựng so với hợp tác xã ;

c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định của cơ quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

d ) Người quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã so với doanh nghiệp, hợp tác xã ;đ ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay CP chi phối ;e ) Cá nhân được uỷ quyền đại diện thay mặt cho những người pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này ;g ) Doanh nghiệp trong đó những người lao lý tại những điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có chiếm hữu đến mức chi phối việc ra quyết định hành động của cơ quan quản trị ở doanh nghiệp đó ;h ) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để tóm gọn phần vốn góp, CP hoặc quyền lợi ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định hành động của công ty .4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét thanh toán giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán, nếu phát hiện thanh toán giao dịch lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì đề xuất Tòa án nhân dân xem xét công bố thanh toán giao dịch vô hiệu .

Điều 60. Tuyên bố giao dịch vô hiệu

1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản nhu yếu công bố thanh toán giao dịch vô hiệu hoặc Tòa án nhân dân phát hiện thanh toán giao dịch pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 59 của Luật này thì Tòa án nhân dân ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Không đồng ý nhu yếu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản ;b ) Tuyên bố thanh toán giao dịch vô hiệu, hủy bỏ những giải pháp bảo vệ và xử lý hậu quả của thanh toán giao dịch vô hiệu theo lao lý của pháp lý .2. Quyết định công bố thanh toán giao dịch vô hiệu có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ra quyết định hành động .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu, doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch, bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền làm đơn ý kiến đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân xem xét lại quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn đề xuất xem xét lại quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu, Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu phải ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Không gật đầu đề xuất xem xét lại quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu ;b ) Hủy bỏ quyết định hành động công bố thanh toán giao dịch vô hiệu. Trường hợp có tranh chấp thì được xử lý theo pháp luật tại Chương X của Luật này .5. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ thế chủ động tổ chức triển khai thi hành quyết định hành động theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .

Điều 61. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực thi hợp đồng đang có hiệu lực thực thi hiện hành và đang được triển khai hoặc chưa được triển khai sẽ có năng lực gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân ra quyết định hành động tạm đình chỉ thực thi hợp đồng, trừ trường hợp giải quyết và xử lý những khoản nợ có bảo vệ theo pháp luật tại Điều 53 của Luật này .2. Văn bản nhu yếu Tòa án nhân dân ra quyết định hành động tạm đình chỉ thực thi hợp đồng lao lý tại khoản 1 Điều này phải có nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên, địa chỉ của người có nhu yếu ;c ) Số, tên hợp đồng ; ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng ;d ) Bên giao kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp đồng ;đ ) Nội dung đơn cử của hợp đồng ;e ) Căn cứ của việc nhu yếu tạm đình chỉ triển khai hợp đồng .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu, nếu đồng ý thì Tòa án nhân dân ra quyết định hành động tạm đình chỉ triển khai hợp đồng ; nếu không gật đầu thì thông tin bằng văn bản cho người nhu yếu biết .4. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét những hợp đồng bị tạm đình chỉ pháp luật tại khoản 1 Điều này để ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Tiếp tục triển khai hợp đồng nếu việc triển khai hợp đồng đang có hiệu lực thực thi hiện hành và đang được thực thi hoặc nếu được triển khai sẽ không gây bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã ;b ) Đình chỉ thực thi hợp đồng và xử lý hậu quả theo lao lý tại Điều 62 của Luật này .5. Trường hợp Tòa án nhân dân quyết định hành động không mở thủ tục phá sản thì Tòa án nhân dân đã quyết định hành động tạm đình chỉ triển khai hợp đồng theo pháp luật tại khoản 1 Điều này quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tạm đình chỉ .

Điều 62. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện

1. Khi hợp đồng bị đình chỉ triển khai, nếu gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch nhận được từ hợp đồng vẫn còn sống sót trong khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền đòi lại gia tài và giao dịch thanh toán số tiền đã nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã ; nếu gia tài đó không còn thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo vệ so với phần chưa được thanh toán giao dịch .2. Trường hợp việc đình chỉ thực thi hợp đồng gây thiệt hại cho bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết có quyền như một chủ nợ không có bảo vệ so với khoản thiệt hại .

Điều 63. Bù trừ nghĩa vụ

1. Sau khi Tòa án nhân dân có quyết định hành động mở thủ tục phá sản, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán được thực thi việc bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm so với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản .2. Việc thực thi bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này phải được sự chấp thuận đồng ý của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản báo cáo giải trình Thẩm phán về việc triển khai bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm .3. Phương pháp bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Trường hợp những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài tương tự với nhau thì không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau và nghĩa vụ và trách nhiệm được xem là chấm hết, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác ;b ) Trường hợp những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài không tương tự với nhau mà phần chênh lệch giá trị gia tài lớn hơn thuộc về doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thanh toán giao dịch phần giá trị gia tài chênh lệch để gộp vào khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;c ) Trường hợp những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài không tương tự với nhau mà phần chênh lệch giá trị gia tài lớn hơn thuộc về bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã thì bên giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, hợp tác xã trở thành chủ nợ không có bảo vệ so với phần giá trị gia tài chênh lệch .

Điều 64. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán gồm :a ) Tài sản và quyền gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời gian Tòa án nhân dân quyết định hành động mở thủ tục phá sản ;b ) Tài sản và quyền gia tài có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản ;c ) Giá trị của gia tài bảo vệ vượt quá khoản nợ có bảo vệ mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải giao dịch thanh toán cho chủ nợ có bảo vệ ;d ) Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;đ ) Tài sản tịch thu từ hành vi cất giấu, tẩu tán gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;e ) Tài sản và quyền gia tài có được do tịch thu từ thanh toán giao dịch vô hiệu ;g ) Các gia tài khác theo lao lý của pháp lý .2. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh mất năng lực giao dịch thanh toán gồm :a ) Tài sản lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có gia tài thuộc chiếm hữu chung thì phần gia tài của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo lao lý của pháp lý về dân sự và pháp luật của pháp lý có tương quan .3. Trường hợp hợp tác xã bị công bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được triển khai theo pháp luật của pháp lý về hợp tác xã .

Điều 65. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán phải thực thi kiểm kê gia tài và xác lập giá trị gia tài đó ; trong trường hợp thiết yếu thì phải có văn bản ý kiến đề nghị Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Việc xác lập giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã phải được triển khai theo lao lý của pháp lý .2. Trường hợp đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã vắng mặt thì người được Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản chỉ định làm đại diện thay mặt của doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai việc làm kiểm kê và xác lập giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .3. Bảng kiểm kê gia tài đã được xác lập giá trị phải gửi ngay cho Tòa án nhân dân triển khai thủ tục phá sản .4. Trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác lập giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã lao lý tại khoản 1 Điều này là không đúng mực thì Tòa án nhân dân nhu yếu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản tổ chức triển khai kiểm kê, xác lập lại giá trị một phần hoặc hàng loạt gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị gia tài được xác lập, định giá theo giá thị trường tại thời gian kiểm kê .5. Trường hợp đại diện thay mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và những người khác không hợp tác về việc kiểm kê gia tài hoặc cố ý làm xô lệch việc kiểm kê gia tài thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 66. Gửi giấy đòi nợ

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. Giấy đòi nợ phải có những nội dung sau :a ) Tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện thay mặt chủ nợ ;b ) Tổng số nợ phải trả, gồm có khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa giao dịch thanh toán ; số nợ chưa đến hạn ; số nợ có bảo vệ và phương pháp bảo vệ ; số nợ không có bảo vệ mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả ; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng ( nếu có ) .3. Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng tỏ về khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của chủ nợ ký tên .4. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 67. Lập danh sách chủ nợ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải lập list chủ nợ, tích lũy tài liệu tương quan đến khoản nợ và niêm yết công khai minh bạch list chủ nợ. Danh sách chủ nợ phải ghi rõ tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của chủ nợ hoặc đại diện thay mặt chủ nợ, số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ khoản nợ có bảo vệ, nợ không có bảo vệ, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn .2. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Tòa án nhân dân triển khai thủ tục phá sản, trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng trên Cổng thông tin ĐK doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và phải gửi cho chủ nợ đã gửi giấy đòi nợ trong 10 ngày thao tác kể từ ngày niêm yết .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán có quyền ý kiến đề nghị Thẩm phán xem xét lại list chủ nợ. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn lao lý tại khoản này .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đơn đề xuất xem xét lại, Thẩm phán phải xem xét, xử lý ý kiến đề nghị, nếu thấy ý kiến đề nghị có địa thế căn cứ thì sửa đổi, bổ trợ vào list chủ nợ .

Điều 68. Lập danh sách người mắc nợ

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải lập list những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán. Danh sách người mắc nợ phải ghi rõ tên, địa chỉ, quốc tịch, căn cước của người mắc nợ hoặc đại diện thay mặt người mắc nợ, số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ khoản nợ có bảo vệ, nợ không có bảo vệ, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn .2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, list người mắc nợ phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Tòa án nhân dân triển khai thủ tục phá sản, trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã và phải gửi cho người mắc nợ trong 10 ngày thao tác kể từ ngày niêm yết .3. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc thời hạn niêm yết, người mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch có quyền ý kiến đề nghị Thẩm phán xem xét lại list người mắc nợ .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị xem xét lại, Thẩm phán phải xem xét, xử lý ý kiến đề nghị, nếu thấy ý kiến đề nghị có địa thế căn cứ thì sửa đổi, bổ trợ vào list người mắc nợ .

Điều 69. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán cho người khác vay tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký giao dịch bảo đảm nhưng chưa đăng ký thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện ngay việc đăng ký; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 70. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

1. Trong quy trình xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản, người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn theo pháp luật tại Điều 5 của Luật này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền triển khai thủ tục phá sản ra quyết định hành động vận dụng một hoặc một số ít giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời để bảo toàn gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người lao động sau đây :a ) Cho bán hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời gian sẽ khó có năng lực tiêu thụ ; cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc mẫu sản phẩm, hàng hoá khác ;b ) Kê biên, niêm phong gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;c ) Phong toả thông tin tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng nhà nước ; phong tỏa gia tài ở nơi gửi giữ ;d ) Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản trị sổ kế toán, tài liệu tương quan của doanh nghiệp, hợp tác xã ;đ ) Cấm vận động và di chuyển quyền về gia tài so với gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán ;e ) Cấm biến hóa thực trạng so với gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán ;g ) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá thể, tổ chức triển khai khác có tương quan thực thi một số ít hành vi nhất định ;h ) Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động ;i ) Các giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời khác theo lao lý của pháp lý .2. Người nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải có văn bản nhu yếu gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Văn bản nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời phải có những nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên, địa chỉ của người có nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;c ) Tên, địa chỉ của người bị nhu yếu vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;d ) Lý do cần phải vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;

đ) Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.
Tùy theo yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà người yêu cầu phải cung cấp cho Tòa án nhân dân chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó.

3. Thủ tục vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại việc vận dụng, biến hóa, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời và thi hành quyết định hành động vận dụng, đổi khác, hủy bỏ giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời triển khai theo pháp luật của Luật này, pháp lý về tố tụng dân sự và pháp lý về thi hành án dân sự .4. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 71. Xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc

1. Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định hành động không mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân, Trọng tài, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định hành động tạm đình chỉ theo pháp luật tại Điều 41 của Luật này phát hành quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động tạm đình chỉ .2. Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân, Trọng tài, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định hành động tạm đình chỉ theo pháp luật tại Điều 41 của Luật này phải ra quyết định hành động đình chỉ và chuyển hồ sơ vấn đề cho Tòa án nhân dân đang thực thi thủ tục phá sản để xử lý .3. Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định hành động đình chỉ thực thi thủ tục phá sản theo pháp luật tại khoản 1 Điều 86 của Luật này và đình chỉ thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật này thì Tòa án nhân dân, Trọng tài, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hành động hủy bỏ quyết định hành động đình chỉ pháp luật tại khoản 2 Điều này và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 72. Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc

1. Trường hợp đình chỉ thi hành án theo pháp luật tại khoản 2 Điều 71 của Luật này thì tùy từng trường hợp, Tòa án nhân dân đang thực thi thủ tục phá sản giải quyết và xử lý như sau :a ) Trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực hiện hành pháp lý và không có quyết định hành động kê biên gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo vệ thi hành án thì người được thi hành án được thanh toán giao dịch như một chủ nợ không có bảo vệ ;b ) Trường hợp bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý và có quyết định hành động kê biên gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo vệ thi hành án thì người được thi hành án được giao dịch thanh toán như một chủ nợ có bảo vệ .2. Trường hợp đình chỉ xử lý vấn đề theo lao lý tại khoản 2 Điều 71 của Luật này thì ngay sau khi nhận được hồ sơ vấn đề do Tòa án nhân dân ra quyết định hành động đình chỉ việc xử lý vấn đề chuyển đến, Tòa án nhân dân đang triển khai thủ tục phá sản phải xem xét, quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch phải triển khai hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà đương sự khác phải triển khai so với doanh nghiệp, hợp tác xã như sau :a ) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài có quyền nhu yếu được thanh toán giao dịch trong khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ ;b ) Trường hợp bên đương sự phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài so với doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch thì phải thanh toán giao dịch cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài đó .

Điều 73. Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản
Kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nghiêm cấm ngân hàng mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản có tài khoản thực hiện việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan thi hành án dân sự.

Điều 74. Nghĩa vụ của người lao động
Kể từ ngày Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản, người lao động có nghĩa vụ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; không được thực hiện hành vi nhằm che giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

CHƯƠNG VI
HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Điều 75. Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

1. Thời hạn Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê gia tài trong trường hợp việc kiểm kê gia tài kết thúc sau việc lập list chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập list chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê gia tài kết thúc trước việc lập list chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức triển khai Hội nghị chủ nợ theo pháp luật tại Điều 105 của Luật này .2. Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và tài liệu khác có tương quan phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia Hội nghị chủ nợ lao lý tại Điều 77 và Điều 78 của Luật này, chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải ghi rõ thời hạn và khu vực tổ chức triển khai Hội nghị chủ nợ, chương trình, nội dung Hội nghị chủ nợ .3. Thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ, tài liệu gửi bằng phương pháp giao trực tiếp, thư bảo vệ, thư thường, fax, telex, thư điện tử hoặc bằng phương pháp khác có ghi nhận việc gửi này .

Điều 76. Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ

1. Tôn trọng thoả thuận của người tham gia thủ tục phá sản nếu thỏa thuận hợp tác đó không vi phạm điều cấm của pháp lý và không trái đạo đức xã hội .2. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia thủ tục phá sản .3. Công khai trong việc triển khai Hội nghị chủ nợ .

Điều 77. Quyền tham gia Hội nghị chủ nợ
Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

1. Chủ nợ có tên trong list chủ nợ. Chủ nợ hoàn toàn có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như chủ nợ ;2. Đại diện cho người lao động, đại diện thay mặt công đoàn được người lao động uỷ quyền ; trường hợp này đại diện thay mặt cho người lao động, đại diện thay mặt công đoàn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như chủ nợ ;3. Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ; trường hợp này người bảo lãnh trở thành chủ nợ không có bảo vệ .

Điều 78. Nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

1. Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản lao lý tại Điều 5 của Luật này, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia Hội nghị chủ nợ ; trường hợp không tham gia được thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như người uỷ quyền .2. Trường hợp người đại diện thay mặt doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán cố ý vắng mặt không có nguyên do chính đáng thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có văn bản ý kiến đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 79. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ

1. Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm.
Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 83 của Luật này thì được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản được phân công xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ .

Điều 80. Hoãn Hội nghị chủ nợ

1. Hội nghị chủ nợ được hoãn nếu không phân phối những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 79 của Luật này ; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ thì Thẩm phán lập biên bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. Thẩm phán phải thông tin ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ .2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ .3. Trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ theo pháp luật tại khoản 2 Điều này mà vẫn không cung ứng lao lý tại Điều 79 của Luật này thì Thẩm phán lập biên bản và quyết định hành động công bố phá sản .

Điều 81. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ

1. Hội nghị chủ nợ được thực thi như sau :a ) Thẩm phán được phân công đảm nhiệm khai mạc Hội nghị chủ nợ ;b ) Hội nghị chủ nợ biểu quyết trải qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ ;c ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản báo cáo giải trình về sự xuất hiện, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông tin triệu tập của Tòa án nhân dân, nguyên do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ ;d ) Thẩm phán thông tin với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ và nội dung việc xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;đ ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thông tin cho Hội nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh thương mại, tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ; tác dụng kiểm kê gia tài, list chủ nợ, list người mắc nợ và những nội dung khác nếu xét thấy thiết yếu ;e ) Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã trình diễn quan điểm về nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản đã thông tin cho Hội nghị, yêu cầu giải pháp, giải pháp tổ chức triển khai lại hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, năng lực và thời hạn giao dịch thanh toán nợ ;g ) Chủ nợ hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của chủ nợ trình diễn về những yếu tố đơn cử nhu yếu xử lý, nguyên do, mục tiêu và địa thế căn cứ của việc nhu yếu xử lý phá sản ;h ) Người có tương quan hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp của họ trình diễn quan điểm của mình về những yếu tố có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong việc xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản ;i ) Người làm chứng trình diễn quan điểm ; người giám định, đại diện thay mặt cơ quan thẩm định giá trình diễn Kết luận giám định, hiệu quả định giá ; người triển khai giải pháp hỗ trợ tư pháp khác lý giải những yếu tố còn chưa rõ hoặc có xích míc ;k ) Trường hợp có người vắng mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản cho công bố quan điểm bằng văn bản, tài liệu, chứng cứ do người đó phân phối ;l ) Hội nghị chủ nợ đàm đạo về những nội dung do Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản đã thông tin và quan điểm của những người tham gia Hội nghị chủ nợ ;m ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia Hội nghị chủ nợ có quyền đề xuất Thẩm phán ra quyết định hành động thay người đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ;n ) Các chủ nợ có quyền xây dựng Ban đại diện thay mặt chủ nợ .2. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được trải qua khi có quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo vệ xuất hiện và đại diện thay mặt cho từ 65 % tổng số nợ không có bảo vệ trở lên biểu quyết ưng ý. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực hiện hành ràng buộc so với tổng thể những chủ nợ .

Điều 82. Ban đại diện chủ nợ

1. Ban đại diện thay mặt chủ nợ có từ 03 đến 05 thành viên do những chủ nợ bầu tại Hội nghị chủ nợ, gồm quản trị, Phó quản trị và Ủy viên .2. Ban đại diện thay mặt chủ nợ đại diện thay mặt cho những chủ nợ triển khai giám sát việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, đề xuất kiến nghị với Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản về việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không thực thi yêu cầu thì Ban đại diện thay mặt chủ nợ có quyền thông tin bằng văn bản với Thẩm phán đảm nhiệm xử lý phá sản .

Điều 83. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

1. Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết trong đó có một trong những Kết luận sau :a ) Đề nghị đình chỉ xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản nếu thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 86 của Luật này ;b ) Đề nghị vận dụng giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại so với doanh nghiệp, hợp tác xã ;c ) Đề nghị công bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã .2. Nghị quyết Hội nghị chủ nợ phải có những nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản ;c ) Tên, địa chỉ của người nhu yếu mở thủ tục phá sản ;d ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị nhu yếu mở thủ tục phá sản ;đ ) Tên, địa chỉ của người có tương quan ;e ) Ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ ;g ) Ý kiến của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản về nhu yếu của người tham gia Hội nghị chủ nợ ;h ) Kết luận Hội nghị chủ nợ, hiệu quả biểu quyết .3. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có chữ ký của Thẩm phán, Quản tài viên, đại diện thay mặt doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản và thông tin trước Hội nghị chủ nợ .4. Trường hợp Hội nghị chủ nợ không trải qua được Nghị quyết theo lao lý tại khoản 2 Điều 81 của Luật này thì Tòa án nhân dân công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .

Điều 84. Gửi Nghị quyết Hội nghị chủ nợ
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân gửi Nghị quyết Hội nghị chủ nợ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Luật này.

Điều 85. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

1. Trường hợp không đồng ý chấp thuận với Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia Hội nghị chủ nợ lao lý tại Điều 77 và Điều 78 của Luật này có quyền gửi đơn ý kiến đề nghị, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền yêu cầu với Chánh án Tòa án nhân dân đang xử lý phá sản xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ .2. Văn bản đề xuất, yêu cầu có những nội dung đa phần sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên, địa chỉ của người ý kiến đề nghị, Viện kiểm sát đề xuất kiến nghị ;c ) Nội dung đề xuất, yêu cầu .3. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản ý kiến đề nghị, yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân đang xử lý phá sản xem xét và ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Không gật đầu đề xuất, đề xuất kiến nghị ;b ) Tổ chức lại Hội nghị chủ nợ .4. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động, quyết định hành động xử lý ý kiến đề nghị, yêu cầu được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và người có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia Hội nghị chủ nợ lao lý tại Điều 77, Điều 78 của Luật này .5. Quyết định xử lý theo pháp luật tại khoản 3 Điều này là quyết định hành động sau cuối .

Điều 86. Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản

1. Kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản đến trước ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không mất khả năng thanh toán thì Tòa án nhân dân ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.
Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hoàn trả tạm ứng chi phí phá sản cho người nộp đơn, trừ trường hợp người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này.

2. Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản phải được gửi cho những người được thông báo quyết định mở thủ tục phá sản quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân đang giải quyết thủ tục phá sản về quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được đề xuất xem xét lại, đề xuất kiến nghị lao lý tại khoản 2 Điều này, Chánh án Tòa án nhân dân đang xử lý thủ tục phá sản phải xem xét, xử lý yêu cầu, đề xuất xem xét lại quyết định hành động đình chỉ triển khai thủ tục phá sản và ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Giữ nguyên quyết định hành động đình chỉ triển khai thủ tục phá sản ;b ) Hủy quyết định hành động đình chỉ triển khai thủ tục phá sản và giao cho Thẩm phán thực thi xử lý phá sản .4. Quyết định xử lý ý kiến đề nghị, yêu cầu xem xét lại quyết định hành động đình chỉ thực thi thủ tục phá sản phải gửi cho những người được thông tin quyết định hành động mở thủ tục phá sản lao lý tại khoản 1 Điều 43 của Luật này trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động .

CHƯƠNG VII
THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 87. Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ trải qua nghị quyết có nội dung vận dụng thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán phải kiến thiết xây dựng giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản cho quan điểm .2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản gửi quan điểm cho doanh nghiệp, hợp tác xã để triển khai xong giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại báo cáo giải trình Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, chủ nợ, Ban đại diện thay mặt chủ nợ ( nếu có ) .3. Ngay sau khi nhận được giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo pháp luật tại khoản 2 Điều này, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo giải trình Thẩm phán .4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, Thẩm phán xem xét trước khi đưa giải pháp ra Hội nghị chủ nợ xem xét trải qua .

Điều 88. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Phương án hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán phải nêu rõ những giải pháp để phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; những điều kiện kèm theo, thời hạn và kế hoạch thanh toán giao dịch những khoản nợ .2. Các giải pháp để hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm :a ) Huy động vốn ;b ) Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ ;c ) Thay đổi loại sản phẩm sản xuất, kinh doanh thương mại ;d ) Đổi mới công nghệ tiên tiến sản xuất ;đ ) Tổ chức lại cỗ máy quản trị, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất ;e ) Bán CP cho chủ nợ và những người khác ;g ) Bán hoặc cho thuê gia tài ;h ) Các giải pháp khác không trái pháp luật của pháp lý .

Điều 89. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Thời hạn để thực thi giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trải qua giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .2. Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác lập được thời hạn triển khai giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch thì thời hạn thực thi giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ trải qua giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Điều 90. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm.
Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến cụ thể về việc thông qua hoặc không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản được phân công xử lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ .

Điều 91. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày quyết định hành động đưa giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, trải qua giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .2. Hội nghị chủ nợ được triển khai như sau :a ) Thẩm phán được phân công đảm nhiệm khai mạc Hội nghị chủ nợ ;b ) Hội nghị chủ nợ biểu quyết trải qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ ;c ) Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản báo cáo giải trình về sự xuất hiện, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông tin triệu tập của Tòa án nhân dân, nguyên do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ ;d ) Thẩm phán thông tin với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ ;đ ) Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trình diễn giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;e ) Người tham gia Hội nghị chủ nợ trình diễn quan điểm của mình về giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;g ) Hội nghị chủ nợ luận bàn và biểu quyết trải qua giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .. Hội nghị chủ nợ được hoãn một lần trong trường hợp không phân phối điều kiện kèm theo hợp lệ. Việc tổ chức triển khai lại Hội nghị chủ nợ được triển khai theo pháp luật tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này .

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.
Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm, phương án xử lý tài sản bảo đảm và phải được chủ nợ có bảo đảm bằng tài sản đó đồng ý.

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực thực thi hiện hành ràng buộc so với tổng thể những chủ nợ .Trường hợp không tổ chức triển khai lại được Hội nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ không trải qua được Nghị quyết theo khoản 5 Điều này thì Tòa án nhân dân công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .

Điều 92. Công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan.
Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thì những điều cấm, chịu sự giám sát đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 48 và Điều 49 của Luật này chấm dứt.

2. Tòa án nhân dân gửi quyết định hành động công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trải qua giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 93. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định hành động công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ trải qua giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã .2. Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo giải trình về tình hình triển khai giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Thẩm phán và thông tin cho chủ nợ .

Điều 94. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trong quy trình triển khai giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, những chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ trợ giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .2. Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ trợ giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã được gật đầu khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo vệ xuất hiện và đại diện thay mặt cho từ 65 % tổng số nợ không có bảo vệ trở lên biểu quyết ưng ý .

3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thoả thuận về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Điều 95. Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Thẩm phán ra quyết định hành động đình chỉ thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực giao dịch thanh toán nếu thuộc một trong những trường hợp sau :a ) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã triển khai xong giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;b ) Doanh nghiệp, hợp tác xã không triển khai được giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;c ) Hết thời hạn thực thi giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất năng lực thanh toán giao dịch .2. Tòa án nhân dân thông tin công khai minh bạch quyết định hành động đình chỉ thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã theo pháp luật tại khoản 1 Điều 43 của Luật này .

Điều 96. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 95 của Luật này thì doanh nghiệp, hợp tác xã được coi là không còn mất năng lực giao dịch thanh toán. Thẩm phán đảm nhiệm xử lý nhu yếu mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ và trách nhiệm ra thông tin bằng văn bản về việc chấm hết quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản .2. Trường hợp lao lý tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 95 của Luật này, Thẩm phán ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .

CHƯƠNG VIII
THỦ TỤC PHÁ SẢN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Điều 97. Áp dụng quy định về thủ tục phá sản tổ chức tín dụng
Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Chương này. Những nội dung không quy định tại Chương này thì áp dụng theo quy định tương ứng của Luật này, trừ quy định tại Chương VI và Chương VII của Luật này.

Điều 98. Quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán thì những người sau đây có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

1. Người pháp luật tại những khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 5 của Luật này ;2. Tổ chức tín dụng thanh toán có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ; trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản thì Ngân hàng Nhà nước Nước Ta nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản so với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đó .

Điều 99. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng
Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng khi đã có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán.

Điều 100. Hoàn trả khoản vay đặc biệt
Tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà bị tuyên bố phá sản thì phải hoàn trả khoản vay đặc biệt này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng khác trước khi thực hiện việc phân chia tài sản theo quy định tại Điều 101 của Luật này.

Điều 101. Thứ tự phân chia tài sản

1. Việc phân loại giá trị gia tài của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi theo thứ tự như sau :a ) Chi phí phá sản ;b ) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với người lao động, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết ;c ) Khoản tiền gửi ; khoản tiền tổ chức triển khai bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phá sản theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm tiền gửi và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;d ) Nghĩa vụ kinh tế tài chính so với Nhà nước ; khoản nợ không có bảo vệ phải trả cho chủ nợ trong list chủ nợ ; khoản nợ có bảo vệ chưa được thanh toán giao dịch do giá trị gia tài bảo vệ không đủ giao dịch thanh toán nợ .2. Trường hợp giá trị gia tài của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sau khi đã giao dịch thanh toán đủ khoản nợ lao lý tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về :a ) Thành viên của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là hợp tác xã ;b ) Chủ sở hữu của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;c ) Thành viên góp vốn của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ; cổ đông của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán là công ty CP .3. Trường hợp giá trị gia tài không đủ để giao dịch thanh toán theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì những đối tượng người tiêu dùng thuộc cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán giao dịch theo tỷ suất Xác Suất tương ứng với số nợ .

Điều 102. Trả lại tài sản nhận ủy thác, nhận giữ hộ khi tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản, chủ sở hữu tài sản ủy thác cho tổ chức tín dụng, gửi tổ chức tín dụng giữ hộ, giao tổ chức tín dụng quản lý thông qua hợp đồng ủy thác, giữ hộ, quản lý tài sản phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và hồ sơ, giấy tờ liên quan với cơ quan thi hành án dân sự để nhận lại tài sản của mình.

Điều 103. Giao dịch của tổ chức tín dụng trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt
Giao dịch của tổ chức tín dụng thực hiện trong giai đoạn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt hoặc áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ không áp dụng quy định về giao dịch vô hiệu quy định tại Điều 59 của Luật này.

Điều 104. Quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lập xong danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, bảng kê tài sản của tổ chức tín dụng, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản.
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

CHƯƠNG IX
TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Điều 105. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

1 Tòa án nhân dân xử lý phá sản theo thủ tục rút gọn so với những trường hợp sau :a ) Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản theo pháp luật tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch không còn tiền, gia tài khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản ;b ) Sau khi thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất năng lực thanh toán giao dịch không còn gia tài để thanh toán giao dịch chi phí phá sản .2. Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, Tòa án nhân dân thông tin cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án xử lý theo thủ tục rút gọn .3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông tin theo lao lý tại khoản 2 Điều này, Tòa án nhân dân xem xét, công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản so với những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này hoặc liên tục xử lý theo thủ tục thường thì và thông tin cho người tham gia thủ tục phá sản biết .4. Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này thì người nộp đơn không được hoàn trả lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp .

Điều 106. Quyết định tuyên bố phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả họp Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 80, khoản 4 Điều 83 .

Điều 107. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ ý kiến đề nghị công bố phá sản theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 83 của Luật này thì Tòa án nhân dân xem xét quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .2. Sau khi Hội nghị chủ nợ trải qua nghị quyết có nội dung vận dụng thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì Tòa án nhân dân ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản :a ) Doanh nghiệp, hợp tác xã không kiến thiết xây dựng được giải pháp phục sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều 87 của Luật này ;b ) Hội nghị chủ nợ không trải qua giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã ;c ) Doanh nghiệp, hợp tác xã không triển khai được giải pháp hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Điều 108. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quyết định công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có những nội dung đa phần sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên của Tòa án nhân dân ; họ và tên Thẩm phán đảm nhiệm triển khai thủ tục phá sản ;c ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản ;d ) Căn cứ của việc công bố phá sản ;đ ) Chấm dứt hoạt động giải trí của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ; đình chỉ thanh toán giao dịch tương quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã ; chấm hết thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm tính lãi so với doanh nghiệp, hợp tác xã ; xử lý hậu quả của thanh toán giao dịch bị đình chỉ ; công bố thanh toán giao dịch vô hiệu và xử lý hậu quả của thanh toán giao dịch vô hiệu ; chấm hết hợp đồng lao động với người lao động, xử lý quyền hạn của người lao động ;e ) Chấm dứt quyền hạn của đại diện thay mặt doanh nghiệp, hợp tác xã ;g ) Thanh lý tài sản và bán đấu giá gia tài còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã ;h ) Phương án phân loại giá trị gia tài trước và sau khi công bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân loại gia tài pháp luật tại Điều 54 của Luật này ;i ) Chuyển nhu yếu xử lý tranh chấp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền ;k ) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản theo lao lý tại Điều 130 của Luật này ;l ) Giải quyết yếu tố khác theo lao lý pháp lý .2. Quyết định công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 109. Gửi và thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải thông tin theo pháp luật tại khoản 1 Điều 43 của Luật này ; đồng thời gửi trích lục công bố phá sản trong trường hợp quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có nội dung cấm cá thể đảm nhiệm chức vụ, xây dựng, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp nơi Tòa án nhân dân có trụ sở .2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định hành động cho cơ quan ĐK kinh doanh thương mại để xoá tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ ĐK kinh doanh thương mại ; trong trường hợp Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định hành động xử lý đề xuất xem xét lại, đề xuất kiến nghị theo pháp luật tại Điều 113 của Luật này thì thời hạn hoàn toàn có thể lê dài hơn, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định hành động .

Điều 110. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quyết định công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản lao lý tại những điều 105, 106 và 107 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh so với chủ nợ chưa được giao dịch thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thoả thuận khác hoặc pháp lý có pháp luật khác .2. Nghĩa vụ về gia tài phát sinh sau khi có quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được xử lý theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 111. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Những người được thông tin lao lý tại khoản 1 Điều 109 của Luật này có quyền ý kiến đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .

2. Thời hạn đề nghị xem xét lại, kháng nghị là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải gửi hồ sơ vụ việc phá sản kèm theo đơn đề nghị, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết.

Điều 112. Giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo đơn ý kiến đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định một tổ gồm 03 Thẩm phán xem xét, xử lý đơn đề xuất, kháng nghị quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và gửi hồ sơ vấn đề phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ vấn đề phá sản do Tòa án nhân dân chuyển đến, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phải trả lại hồ sơ cho Tòa án nhân dân .3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vấn đề phá sản kèm theo đơn ý kiến đề nghị, kháng nghị, Tổ Thẩm phán phải tổ chức triển khai phiên họp và ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Không gật đầu đơn ý kiến đề nghị, kháng nghị và giữ nguyên quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ;b ) Sửa quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ;c ) Huỷ quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp dưới có thẩm quyền xử lý lại .4. Phiên họp của Tổ Thẩm phán có Viện kiểm sát nhân dân tham gia và có Thư ký Tòa án nhân dân ghi biên bản phiên họp ; trường hợp thiết yếu, Tòa án nhân dân triệu tập người ý kiến đề nghị, người khác có tương quan tham gia phiên họp để trình diễn quan điểm .5. Quyết định xử lý đơn đề xuất, kháng nghị của Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp có hiệu lực hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động .

Điều 113. Xem xét đơn đề nghị, kiến nghị theo thủ tục đặc biệt

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp ra quyết định hành động xử lý ý kiến đề nghị, yêu cầu theo Điều 112 của Luật này mà có đơn đề xuất xem xét lại của người tham gia thủ tục phá sản, đề xuất kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc đề xuất kiến nghị của Tòa án nhân dân thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định hành động đó khi có một trong những địa thế căn cứ sau :a ) Có vi phạm nghiêm trọng pháp lý về phá sản ;b ) Phát hiện diễn biến mới hoàn toàn có thể làm biến hóa cơ bản nội dung quyết định hành động công bố phá sản mà Tòa án nhân dân, người tham gia thủ tục phá sản không hề biết được khi Tòa án nhân dân ra quyết định hành động .2. Trường hợp có địa thế căn cứ pháp luật tại khoản 1 Điều này, Tòa án nhân dân tối cao nhu yếu Tòa án nhân dân đã ra quyết định hành động xử lý đề xuất, đề xuất kiến nghị theo Điều 112 của Luật này chuyển hồ sơ vấn đề phá sản cho Tòa án nhân dân tối cao để xem xét xử lý .3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn ý kiến đề nghị, yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền ra một trong những quyết định hành động sau :a ) Không gật đầu ý kiến đề nghị xem xét lại, đề xuất kiến nghị và giữ nguyên quyết định hành động của Tòa án nhân dân cấp dưới ;b ) Huỷ quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của Tòa án nhân dân cấp dưới, quyết định hành động xử lý ý kiến đề nghị xem xét lại, đề xuất kiến nghị của Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp và giao hồ sơ về phá sản cho Tòa án nhân dân cấp dưới xử lý lại .4. Quyết định xử lý đơn ý kiến đề nghị, đề xuất kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là quyết định hành động sau cuối và có hiệu lực hiện hành pháp lý kể từ ngày ra quyết định hành động .

CHƯƠNG X
XỬ LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CÓ TRANH CHẤP

Điều 114. Xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Trong quy trình xử lý phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về gia tài trước khi có quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đang xử lý vấn đề phá sản phải xem xét tách phần gia tài đang tranh chấp để xử lý bằng vụ án khác theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự .2. Sau khi có bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành của Tòa án nhân dân xử lý tranh chấp gia tài theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì Tòa án nhân dân xử lý phá sản xử lý tài sản như sau :a ) Trước khi có quyết định hành động công bố phá sản thì gia tài có được từ bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành được nhập vào gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;b ) Sau khi có quyết định hành động công bố phá sản thì gia tài có được từ bản án, quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành được phân loại theo quyết định hành động công bố phá sản trước đó .3. Việc tách gia tài đang tranh chấp thành vụ án khác theo pháp luật tại khoản 1 Điều này được thông tin theo lao lý tại khoản 1 Điều 43 của Luật này .4. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản đại diện thay mặt cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xử lý tranh chấp về gia tài .

Điều 115. Xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quá trình triển khai việc thanh lý tài sản theo quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà có tranh chấp hoặc không hề thi hành được thì Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản ý kiến đề nghị Tòa án nhân dân đã xử lý vấn đề phá sản xem xét .2. Trong thời hạn 10 ngày thao tác kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét ra một trong những văn bản sau :a ) Văn bản vấn đáp không đồng ý đề xuất của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản ;b ) Chuyển đơn đề xuất đến người có thẩm quyền để xem xét kháng nghị quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo lao lý của pháp lý .3. Trường hợp Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản không chấp thuận đồng ý với văn bản vấn đáp pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều này thì có quyền đề xuất người có thẩm quyền xem xét kháng nghị quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo lao lý của pháp lý .4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản đại diện thay mặt cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia xử lý tranh chấp về gia tài .

CHƯƠNG XI
THỦ TỤC PHÁ SẢN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 116. Người tham gia thủ tục phá sản là người nước ngoài
Người tham gia thủ tục phá sản là người nước ngoài phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản của Việt Nam.

Điều 117. Ủy thác tư pháp của Tòa án nhân dân Việt Nam đối với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1. Trong quy trình xử lý vấn đề phá sản có yếu tố quốc tế, Tòa án nhân dân triển khai uỷ thác tư pháp theo hiệp định tương hỗ tư pháp mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại .2. Thủ tục ủy thác tư pháp được thực thi theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự, pháp lý về tương hỗ tư pháp .

Điều 118. Thủ tục công nhận và cho thi hành quyết định giải quyết phá sản của Tòa án nước ngoài
Việc công nhận và cho thi hành quyết định giải quyết phá sản của Tòa án nước ngoài được thực hiện theo quy định của hiệp định tương trợ tư pháp mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định khác của pháp luật về tương trợ tư pháp.

CHƯƠNG XII
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ PHÁ SẢN

Điều 119. Thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản
Thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 120. Thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản

1. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày ra quyết định hành động công bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ thế chủ động ra quyết định hành động thi hành, phân công Chấp hành viên thi hành quyết định hành động công bố phá sản .2. Sau khi nhận được quyết định hành động phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên triển khai những trách nhiệm sau :a ) Mở một thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước thay mặt đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định hành động công bố phá sản để gửi những khoản tiền tịch thu được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ;b ) Giám sát Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thực thi thanh lý tài sản ;c ) Thực hiện cưỡng chế để tịch thu gia tài, giao gia tài cho người mua được gia tài trong vấn đề phá sản theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự ;d ) Sau khi nhận được báo cáo giải trình của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản về tác dụng thanh lý tài sản, Chấp hành viên triển khai giải pháp phân loại gia tài theo quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .

Điều 121. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản

1. Trong thời hạn 02 ngày thao tác kể từ ngày nhận được quyết định hành động phân công của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên có văn bản nhu yếu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản triển khai việc thanh lý tài sản .2. Văn bản nhu yếu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản tổ chức triển khai thực thi thanh lý tài sản có những nội dung hầu hết sau :a ) Ngày, tháng, năm ;b ) Tên của Chấp hành viên nhu yếu ;c ) Tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản thực thi việc thanh lý tài sản ;d ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản ;đ ) Phương thức thanh lý tài sản đơn cử theo pháp luật tại những điều 122, 123 và 124 của Luật này .3. Văn bản nhu yếu Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản triển khai việc thanh lý tài sản phải được gửi cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, người tham gia thủ tục phá sản .4. Tài sản mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản không triển khai được việc thanh lý sau 02 năm kể từ ngày nhận được văn bản nhu yếu của Chấp hành viên theo lao lý tại khoản 2 Điều này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản phải chấm hết việc thanh lý tài sản và chuyển giao hàng loạt sách vở, gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự giải quyết và xử lý, thanh lý tài sản theo lao lý của pháp lý .

Điều 122. Định giá tài sản

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức định giá tài sản theo quy định của pháp luật.
 Khi ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không được ký hợp đồng thẩm định giá với cá nhân, tổ chức mà mình có quyền, lợi ích liên quan.

2. Trường hợp gia tài thanh lý có rủi ro tiềm ẩn bị tàn phá hoặc bị giảm đáng kể về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản xác lập giá trị gia tài và thanh lý theo lao lý của pháp lý .

Điều 123. Định giá lại tài sản

1. Việc định giá lại gia tài được triển khai khi có vi phạm nghiêm trọng lao lý tại Điều 122 của Luật này dẫn đến xô lệch hiệu quả định giá gia tài .2. Thẩm phán quyết định hành động định giá lại so với trường hợp bán gia tài theo lao lý tại khoản 3 Điều 23 của Luật này. Chấp hành viên quyết định hành động định giá lại so với trường hợp thanh lý tài sản .

Điều 124. Bán tài sản

1. Tài sản được bán theo những hình thức sau :a ) Bán đấu giá ;b ) Bán không qua thủ tục đấu giá .

2. Việc bán đấu giá đối với tài sản là động sản có giá trị từ trên 10.000.000 đồng và được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền thoả thuận với tổ chức bán đấu giá trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày định giá. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá.
Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thoả thuận được thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thẩm định giá.
Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản.

3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản bán đấu giá gia tài thanh lý trong những trường hợp sau :a ) Tại tỉnh, thành phố thường trực TW nơi có gia tài chưa có tổ chức triển khai bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức triển khai bán đấu giá phủ nhận ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá gia tài ;

b) Động sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với là 45 ngày kể từ ngày định giá hoặc từ ngày nhận được văn bản của tổ chức bán đấu giá từ chối bán đấu giá.

4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán không qua thủ tục bán đấu giá đối với tài sản có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc tài sản quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này.
Việc bán tài sản phải được thực hiện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản hoặc quyết định bán tài sản.

5. Thủ tục bán đấu giá được triển khai theo lao lý của pháp lý về bán đấu giá gia tài .

Điều 125. Thu hồi lại tài sản trong trường hợp có vi phạm

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản, Chấp hành viên ý kiến đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định hành động tịch thu lại gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã do triển khai thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này. Việc tịch thu gia tài được thực thi theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .2. Trường hợp có tranh chấp về tịch thu lại gia tài hay phần chênh lệch giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã thì được giải quyết và xử lý theo lao lý tại Điều 115 của Luật này .

Điều 126. Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong các trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản không có gia tài để thanh lý, phân loại ;2. Hoàn thành việc phân loại gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản ;3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo giải trình Tòa án nhân dân đã xử lý phá sản và thông tin cho cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan về việc đình chỉ thi hành quyết định hành động công bố phá sản .

Điều 127. Xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Sau khi quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà phát hiện thanh toán giao dịch dân sự vô hiệu theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có quyền nhu yếu Tòa án nhân dân công bố thanh toán giao dịch vô hiệu, giải quyết và xử lý hậu quả của thanh toán giao dịch vô hiệu và phân loại gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã theo lao lý tại Điều 54 của Luật này .2. Sau khi quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà phát hiện gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã chưa chia thì Tòa án nhân dân đã công bố phá sản xem xét và quyết định hành động phân loại gia tài theo lao lý tại Điều 54 của Luật này .3. Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức triển khai triển khai quyết định hành động phân loại gia tài theo lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều 128. Giải quyết khiếu nại việc thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại về việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được thực hiện theo pháp luật về thi hành án dân sự.

CHƯƠNG XIII
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 129. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật về phá sản

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm pháp lý trong quy trình xử lý vấn đề phá sản thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm pháp lý trong quy trình xử lý vấn đề phá sản thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý. Trường hợp Quản tài viên, cá thể của doanh nghiệp quản trị, thanh lý tài sản vi phạm pháp luật hình sự thì hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý của pháp lý .

Điều 130. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

1. Người giữ chức vụ quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước bị công bố phá sản không được đảm đương những chức vụ đó ở bất kể doanh nghiệp nhà nước nào kể từ ngày doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước bị công bố phá sản .2. Người đại diện thay mặt phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà nước mà doanh nghiệp đó bị công bố phá sản không được đảm đương những chức vụ quản trị ở bất kể doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước .3. Người giữ chức vụ quản trị của doanh nghiệp, hợp tác xã bị công bố phá sản mà cố ý vi phạm pháp luật tại khoản 1 Điều 18, khoản 5 Điều 28, khoản 1 Điều 48 của Luật này thì Thẩm phán xem xét, quyết định hành động về việc không được quyền xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định hành động công bố phá sản .4. Quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này không vận dụng trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản với nguyên do bất khả kháng .

CHƯƠNG XIV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành, gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã được phát hiện sau khi có quyết định hành động công bố phá sản theo Luật phá sản số 21/2004 / QH11 thì giải quyết và xử lý theo pháp luật tại Điều 127 của Luật này .2. Đối với quyết định hành động công bố phá sản được phát hành theo pháp luật của Luật phá sản số 21/2004 / QH11 trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành mà có khiếu nại, kháng nghị, đến ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành chưa được xử lý thì xử lý theo thủ tục lao lý tại khoản 2 Điều 111, Điều 112 và Điều 113 của Luật này .3. Đối với nhu yếu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành mà chưa ra quyết định hành động công bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì vận dụng pháp luật của Luật này để liên tục xử lý .4. nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này .

Điều 132. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái .2. Luật phá sản số 21/2004 / QH11 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành .

Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM