Luật Đầu tư 2020, Luật số 61/2020/QH14 mới nhất 2021

QUỐC HỘI
______

Luật số : 61/2020 / QH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

LUẬT

ĐẦU TƯ

nhayXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được quy định chi tiết tại Nghị định 122/2021/NĐ-CPnhaynhayXử phạt vi phạm hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng được quy định chi tiết tại Nghị định 16/2022/NĐ-CPnhay

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý về tiềm năng, khu vực, quy mô, tiến trình, thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản ; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và những chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng ( nếu có ) để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Cơ quan ĐK đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .3. Cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư là tập hợp tài liệu về những dự án Bất Động Sản đầu tư trên khoanh vùng phạm vi toàn nước có liên kết với mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu của những cơ quan tương quan .4. Dự án đầu tư là tập hợp yêu cầu bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực thi những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên địa phận đơn cử, trong khoảng chừng thời hạn xác lập .5. Dự án đầu tư lan rộng ra là dự án Bất Động Sản đầu tư tăng trưởng dự án Bất Động Sản đầu tư đang hoạt động giải trí bằng cách lan rộng ra quy mô, nâng cao hiệu suất, thay đổi công nghệ tiên tiến, giảm ô nhiễm hoặc cải tổ thiên nhiên và môi trường .6. Dự án đầu tư mới là dự án Bất Động Sản đầu tư thực thi lần đầu hoặc dự án Bất Động Sản đầu tư độc lập với dự án Bất Động Sản đầu tư đang hoạt động giải trí .7. Dự án đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo là dự án Bất Động Sản đầu tư thực thi ý tưởng sáng tạo trên cơ sở khai thác gia tài trí tuệ, công nghệ tiên tiến, quy mô kinh doanh thương mại mới và có năng lực tăng trưởng nhanh .8. Đầu tư kinh doanh thương mại là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .9. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại là điều kiện kèm theo cá thể, tổ chức triển khai phải cung ứng khi thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .10. Điều kiện tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế là điều kiện kèm theo nhà đầu tư quốc tế phải cung ứng để đầu tư trong những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế pháp luật tại khoản 2 Điều 9 của Luật này .11. Giấy ghi nhận ĐK đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin ĐK của nhà đầu tư về dự án Bất Động Sản đầu tư .12. Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư là mạng lưới hệ thống thông tin nhiệm vụ trình độ để theo dõi, nhìn nhận, nghiên cứu và phân tích tình hình đầu tư trên khoanh vùng phạm vi toàn nước nhằm mục đích ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước và tương hỗ nhà đầu tư trong việc thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .13. Hoạt động đầu tư ra quốc tế là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế, sử dụng doanh thu thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại ở quốc tế .14. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( sau đây gọi là hợp đồng BCC ) là hợp đồng được ký giữa những nhà đầu tư nhằm mục đích hợp tác kinh doanh thương mại, phân loại doanh thu, phân loại mẫu sản phẩm theo lao lý của pháp lý mà không xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính .15. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, đáp ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động giải trí xuất khẩu .16. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác lập, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và đáp ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp .17. Khu kinh tế tài chính là khu vực có ranh giới địa lý xác lập, gồm nhiều khu công dụng, được xây dựng để thực thi những tiềm năng lôi cuốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh .18. Nhà đầu tư là tổ chức triển khai, cá thể thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế .19. Nhà đầu tư quốc tế là cá thể có quốc tịch quốc tế, tổ chức triển khai xây dựng theo pháp lý quốc tế triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta .20. Nhà đầu tư trong nước là cá thể có quốc tịch Nước Ta, tổ chức triển khai kinh tế tài chính không có nhà đầu tư quốc tế là thành viên hoặc cổ đông .21. Tổ chức kinh tế tài chính là tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý Nước Ta, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức triển khai khác triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .22. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có nhà đầu tư quốc tế là thành viên hoặc cổ đông .23. Vốn đầu tư là tiền và gia tài khác theo pháp luật của pháp lý về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại .

Điều 4. Áp dụng Luật Đầu tư và các luật có liên quan

1. Hoạt động đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thực thi theo pháp luật của Luật Đầu tư và luật khác có tương quan .

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
Quy định về tên ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong các luật khác phải thống nhất với Điều 6 và các Phụ lục của Luật Đầu tư.

3. Trường hợp có lao lý khác nhau giữa Luật Đầu tư và luật khác đã được phát hành trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh thương mại, bảo vệ đầu tư thì triển khai theo pháp luật của Luật Đầu tư, trừ những trường hợp sau đây :a ) Việc đầu tư, quản trị, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp thực thi theo lao lý của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp ;b ) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư công và việc quản trị, sử dụng vốn đầu tư công triển khai theo lao lý của Luật Đầu tư công ;c ) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư, triển khai dự án Bất Động Sản ; pháp lý kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng dự án Bất Động Sản ; bảo vệ đầu tư, chính sách quản trị vốn nhà nước vận dụng trực tiếp cho dự án Bất Động Sản đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư thực thi theo lao lý của Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ;d ) Việc tiến hành dự án Bất Động Sản đầu tư kiến thiết xây dựng, nhà tại, khu đô thị thực hiện theo pháp luật của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư theo lao lý tại Luật Đầu tư ;đ ) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Dầu khí ;e ) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại, hoạt động giải trí về sàn chứng khoán và đầu tư và chứng khoán trên đầu tư và chứng khoán Nước Ta thực thi theo lao lý của Luật Chứng khoán .4. Trường hợp luật khác phát hành sau ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cần lao lý đặc trưng về đầu tư khác với pháp luật của Luật Đầu tư thì phải xác lập đơn cử nội dung thực thi hoặc không triển khai theo lao lý của Luật Đầu tư, nội dung triển khai theo pháp luật của luật khác đó .5. Đối với hợp đồng trong đó có tối thiểu một bên tham gia là nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng việc vận dụng pháp lý quốc tế hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận hợp tác đó không trái với pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh

1. Nhà đầu tư có quyền thực thi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong những ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo thì nhà đầu tư phải phân phối những điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .2. Nhà đầu tư được tự quyết định hành động và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan ; được tiếp cận, sử dụng những nguồn vốn tín dụng thanh toán, quỹ tương hỗ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo lao lý của pháp lý .3. Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm hết hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại nếu hoạt động giải trí này gây phương hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn gây phương hại đến quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc .4. Nhà nước công nhận và bảo lãnh quyền sở hữu về gia tài, vốn đầu tư, thu nhập và những quyền, quyền lợi hợp pháp khác của nhà đầu tư .5. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa những nhà đầu tư ; có chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, tăng trưởng bền vững và kiên cố những ngành kinh tế tài chính .6. Nhà nước tôn trọng và thực thi những điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm những hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại sau đây :a ) Kinh doanh những chất ma túy lao lý tại Phụ lục I của Luật này ;b ) Kinh doanh những loại hóa chất, khoáng vật lao lý tại Phụ lục II của Luật này ;c ) Kinh doanh vật mẫu những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên pháp luật tại Phụ lục I của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã nguy cấp ; vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên lao lý tại Phụ lục III của Luật này ;d ) Kinh doanh mại dâm ;đ ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận khung hình người, bào thai người ;e ) Hoạt động kinh doanh thương mại tương quan đến sinh sản vô tính trên người ;g ) Kinh doanh pháo nổ ;h ) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ .2. Việc sản xuất, sử dụng loại sản phẩm lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu và điều tra khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, tìm hiểu tội phạm, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo là ngành, nghề mà việc triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trong ngành, nghề đó phải phân phối điều kiện kèm theo thiết yếu vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng .2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo được pháp luật tại Phụ lục IV của Luật này .3. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại so với ngành, nghề pháp luật tại khoản 2 Điều này được lao lý tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của nhà nước và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác không được phát hành lao lý về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại .4. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại phải được pháp luật tương thích với nguyên do lao lý tại khoản 1 Điều này và phải bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch, khách quan, tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, ngân sách tuân thủ của nhà đầu tư .5. Quy định về điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại phải có những nội dung sau đây :a ) Đối tượng và khoanh vùng phạm vi vận dụng điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ;b ) Hình thức vận dụng điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ;c ) Nội dung điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ;d ) Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ( nếu có ) ;đ ) Cơ quan quản trị nhà nước, cơ quan có thẩm quyền xử lý thủ tục hành chính so với điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại ;e ) Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của giấy phép, giấy ghi nhận, chứng từ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận đồng ý khác ( nếu có ) .6. Điều kiện đầu tư kinh doanh thương mại được vận dụng theo những hình thức sau đây :a ) Giấy phép ;b ) Giấy ghi nhận ;c ) Chứng chỉ ;d ) Văn bản xác nhận, đồng ý chấp thuận ;đ ) Các nhu yếu khác mà cá thể, tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải phân phối để triển khai hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền .7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại so với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp .8. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc công bố và trấn áp điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại .

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh

1. Căn cứ điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội và nhu yếu quản trị nhà nước trong từng thời kỳ, nhà nước thanh tra rà soát những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và trình Quốc hội sửa đổi, bổ trợ Điều 6, Điều 7 và những Phụ lục của Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn .2. Việc sửa đổi, bổ trợ ngành, nghề đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo hoặc điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại phải tương thích với pháp luật tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 7 của Luật này .

Điều 9. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư quốc tế được vận dụng điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường như pháp luật so với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của nhà nước và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, nhà nước công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế, gồm có :a ) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường ;b ) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện kèm theo .3. Điều kiện tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế pháp luật tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế gồm có :a ) Tỷ lệ chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư quốc tế trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;b ) Hình thức đầu tư ;c ) Phạm vi hoạt động giải trí đầu tư ;d ) Năng lực của nhà đầu tư ; đối tác chiến lược tham gia triển khai hoạt động giải trí đầu tư ;đ ) Điều kiện khác theo lao lý tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của nhà nước và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Chương II BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ

Điều 10. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng giải pháp hành chính .2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng gia tài vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh hoặc vì quyền lợi vương quốc, thực trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán giao dịch, bồi thường theo pháp luật của pháp lý về trưng mua, trưng dụng gia tài và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 11. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải triển khai những nhu yếu sau đây :a ) Ưu tiên mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ từ nhà phân phối hoặc đáp ứng dịch vụ trong nước ;b ) Xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ suất nhất định ; hạn chế số lượng, giá trị, loại sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, đáp ứng trong nước ;c ) Nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để phân phối nhu yếu nhập khẩu ;d ) Đạt được tỷ suất trong nước hóa so với sản phẩm & hàng hóa sản xuất trong nước ;đ ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng ở trong nước ;e ) Cung cấp sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tại một khu vực đơn cử ở trong nước hoặc quốc tế ;g ) Đặt trụ sở chính tại khu vực theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

2. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu thu hút đầu tư trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các hình thức bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Điều 12. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài
Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

1. Vốn đầu tư, những khoản thanh lý đầu tư ;2. Thu nhập từ hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại ;3. Tiền và gia tài khác thuộc chiếm hữu hợp pháp của nhà đầu tư .

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

1. Trường hợp văn bản pháp lý mới được phát hành lao lý tặng thêm đầu tư mới, khuyến mại đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng tặng thêm đầu tư theo pháp luật của văn bản pháp lý mới cho thời hạn hưởng khuyễn mãi thêm còn lại của dự án Bất Động Sản đầu tư, trừ tặng thêm đầu tư đặc biệt quan trọng so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật này .2. Trường hợp văn bản pháp lý mới được phát hành lao lý khuyễn mãi thêm đầu tư thấp hơn khuyến mại đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được liên tục vận dụng khuyễn mãi thêm đầu tư theo pháp luật trước đó cho thời hạn hưởng tặng thêm còn lại của dự án Bất Động Sản đầu tư .3. Quy định tại khoản 2 Điều này không vận dụng trong trường hợp đổi khác lao lý của văn bản pháp lý vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe thể chất của hội đồng, bảo vệ thiên nhiên và môi trường .4. Trường hợp nhà đầu tư không được liên tục vận dụng tặng thêm đầu tư theo lao lý tại khoản 3 Điều này thì được xem xét, xử lý bằng một hoặc 1 số ít giải pháp sau đây :a ) Khấu trừ thiệt hại trong thực tiễn của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế ;b ) Điều chỉnh tiềm năng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;c ) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại .5. Đối với giải pháp bảo vệ đầu tư lao lý tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có nhu yếu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp lý mới có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành .

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại tại Nước Ta được xử lý trải qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được xử lý tại Trọng tài hoặc Tòa án theo pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này .2. Tranh chấp giữa những nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được xử lý trải qua Trọng tài Nước Ta hoặc Tòa án Nước Ta, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Tranh chấp giữa những nhà đầu tư trong đó có tối thiểu một bên là nhà đầu tư quốc tế hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này được xử lý trải qua một trong những cơ quan, tổ chức triển khai sau đây :a ) Tòa án Nước Ta ;b ) Trọng tài Nước Ta ;c ) Trọng tài quốc tế ;d ) Trọng tài quốc tế ;đ ) Trọng tài do những bên tranh chấp thỏa thuận hợp tác xây dựng .4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư quốc tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được xử lý trải qua Trọng tài Nước Ta hoặc Tòa án Nước Ta, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác .

Chương III
ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức khuyễn mãi thêm đầu tư gồm có :a ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm có vận dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thường thì có thời hạn hoặc hàng loạt thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ; miễn thuế, giảm thuế và những tặng thêm khác theơ pháp luật cùa pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp ;b ) Miễn thuế nhập khẩu so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu để tạo gia tài cố định và thắt chặt ; nguyên vật liệu, vật tư, linh phụ kiện nhập khẩu để sản xuất theo lao lý của pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ;c ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất ;d ) Khấu hao nhanh, tăng mức ngân sách được trừ khi tính thu nhập chịu thuế .2. Đối tượng được hưởng khuyễn mãi thêm đầu tư gồm có :a ) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề tặng thêm đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Luật này ;b ) Dự án đầu tư tại địa phận khuyễn mãi thêm đầu tư pháp luật tại khoản 2 Điều 16 của Luật này ;c ) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực thi giải ngân cho vay tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong những tiêu chuẩn sau : có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời hạn chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có lệch giá hoặc sử dụng trên 3.000 lao động ;d ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng nhà tại xã hội ; dự án Bất Động Sản đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên ; dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo lao lý của pháp lý về người khuyết tật ;đ ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến ; dự án Bất Động Sản có chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc Danh mục công nghệ tiên tiến khuyến khích chuyển giao theo lao lý của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến ; cơ sở ươm tạo công nghệ tiên tiến, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý về công nghệ cao, pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến ; doanh nghiệp sản xuất, phân phối công nghệ tiên tiến, thiết bị, loại sản phẩm và dịch vụ ship hàng những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;e ) Dự án đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo, TT thay đổi phát minh sáng tạo, TT điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng ;g ) Đầu tư kinh doanh thương mại chuỗi phân phối loại sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ; đầu tư kinh doanh thương mại cơ sở kỹ thuật tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa ; đầu tư kinh doanh thương mại khu thao tác chung tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo theo pháp luật của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa .3. Ưu đãi đầu tư được vận dụng so với dự án Bất Động Sản đầu tư mới và dự án Bất Động Sản đầu tư lan rộng ra .4. Mức khuyến mại đơn cử so với từng loại khuyễn mãi thêm đầu tư được vận dụng theo lao lý của pháp lý về thuế, kế toán và đất đai .5. Ưu đãi đầu tư pháp luật tại những điểm b, c và d khoản 2 Điều này không vận dụng so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên ;b ) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo lao lý của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, trừ dự án Bất Động Sản sản xuất xe hơi, tàu bay, du thuyền ;c ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở thương mại theo pháp luật của pháp lý về nhà ở .6. Ưu đãi đầu tư được vận dụng có thời hạn và trên cơ sở tác dụng thực thi dự án Bất Động Sản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải cung ứng điều kiện kèm theo hưởng tặng thêm theo lao lý của pháp lý trong thời hạn hưởng tặng thêm đầu tư .7. Dự án đầu tư phân phối điều kiện kèm theo hưởng những mức tặng thêm đầu tư khác nhau, gồm có cả tặng thêm đầu tư theo lao lý tại Điều 20 của Luật này thì được vận dụng mức khuyến mại đầu tư cao nhất .8. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Ngành, nghề tặng thêm đầu tư gồm có :a ) Hoạt động công nghệ cao, mẫu sản phẩm công nghiệp tương hỗ công nghệ cao, hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng, sản xuất những mẫu sản phẩm hình thành từ tác dụng khoa học và công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến ;b ) Sản xuất vật tư mới, nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng tái tạo ; sản xuất loại sản phẩm có giá trị ngày càng tăng từ 30 % trở lên, mẫu sản phẩm tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng ;c ) Sản xuất mẫu sản phẩm điện tử, loại sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, xe hơi, phụ tùng xe hơi ; đóng tàu ;d ) Sản xuất loại sản phẩm thuộc Danh mục mẫu sản phẩm công nghiệp tương hỗ ưu tiên tăng trưởng ;đ ) Sản xuất loại sản phẩm công nghệ thông tin, ứng dụng, nội dung số ;e ) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản ; trồng và bảo vệ rừng ; làm muối ; khai thác món ăn hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề cá ; sản xuất giống cây xanh, giống vật nuôi, mẫu sản phẩm công nghệ sinh học ;g ) Thu gom, giải quyết và xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải ;h ) Đầu tư tăng trưởng và quản lý và vận hành, quản trị khu công trình kiến trúc ; tăng trưởng vận tải đường bộ hành khách công cộng tại những đô thị ;i ) Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH ;k ) Khám bệnh, chữa bệnh ; sản xuất thuốc, nguyên vật liệu làm thuốc, dữ gìn và bảo vệ thuốc ; điều tra và nghiên cứu khoa học về công nghệ tiên tiến bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất những loại thuốc mới ; sản xuất trang thiết bị y tế ;l ) Đầu tư cơ sở rèn luyện, tranh tài thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp ; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống ;m ) Đầu tư TT lão khoa, tinh thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam ; TT chăm nom người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ long dong không nơi lệ thuộc ;n ) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ;o ) Sản xuất sản phẩm & hàng hóa, phân phối dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm link ngành .2. Địa bàn khuyễn mãi thêm đầu tư gồm có :a ) Địa bàn có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ;b ) Khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .3. Căn cứ ngành, nghề, địa phận khuyến mại đầu tư pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhà nước phát hành, sửa đổi, bổ trợ Danh mục ngành, nghề tặng thêm đầu tư và Danh mục địa phận khuyễn mãi thêm đầu tư ; xác lập ngành, nghề đặc biệt quan trọng khuyễn mãi thêm đầu tư trong Danh mục ngành, nghề khuyễn mãi thêm đầu tư .

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Căn cứ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Điều 18. Hình thức hỗ trợ đầu tư

1. Các hình thức tương hỗ đầu tư gồm có :a ) Hỗ trợ tăng trưởng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án Bất Động Sản đầu tư ;b ) Hỗ trợ đào tạo và giảng dạy, tăng trưởng nguồn nhân lực ;c ) Hỗ trợ tín dụng thanh toán ;d ) Hỗ trợ tiếp cận mặt phẳng sản xuất, kinh doanh thương mại ; tương hỗ cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại sơ tán theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước ;đ ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến ;e ) Hỗ trợ tăng trưởng thị trường, cung ứng thông tin ;g ) Hỗ trợ điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng .2. Căn cứ khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và năng lực cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, nhà nước lao lý cụ thể những hình thức tương hỗ đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều này so với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, thông dụng pháp lý và những đối tượng người dùng khác .

Điều 19. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Căn cứ quy hoạch đã được quyết định hành động hoặc phê duyệt theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch, những Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến thiết xây dựng kế hoạch đầu tư tăng trưởng và tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công dụng thuộc khu kinh tế tài chính .2. Nhà nước tương hỗ một phần vốn đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước và vốn tín dụng thanh toán tặng thêm để tăng trưởng đồng nhất mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả hoặc địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .3. Nhà nước tương hỗ một phần vốn đầu tư tăng trưởng từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng thanh toán khuyến mại và vận dụng những phương pháp kêu gọi vốn khác để kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống kiến trúc kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao .

Điều 20. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

1. nhà nước quyết định hành động việc vận dụng khuyễn mãi thêm, tương hỗ đầu tư đặc biệt quan trọng nhằm mục đích khuyến khích tăng trưởng 1 số ít dự án Bất Động Sản đầu tư có ảnh hưởng tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .2. Đối tượng vận dụng tặng thêm, tương hỗ đầu tư đặc biệt quan trọng lao lý tại khoản 1 Điều này gồm có :a ) Dự án đầu tư xây dựng mới ( gồm có cả việc lan rộng ra dự án Bất Động Sản xây dựng mới đó ) những TT thay đổi phát minh sáng tạo, TT điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực thi giải ngân cho vay tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ; TT thay đổi phát minh sáng tạo vương quốc được xây dựng theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước ;b ) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt quan trọng khuyến mại đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, triển khai giải ngân cho vay tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư .3. Mức khuyến mại và thời hạn vận dụng khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng triển khai theo pháp luật của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp lý về đất đai .4. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt quan trọng được triển khai theo những hình thức lao lý tại khoản 1 Điều 18 của Luật này .5. Ưu đãi, tương hỗ đầu tư đặc biệt quan trọng lao lý tại Điều này không vận dụng so với những trường hợp sau đây :a ) Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc quyết định hành động chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành ;b ) Dự án đầu tư lao lý tại khoản 5 Điều 15 của Luật này .6. nhà nước trình Quốc hội quyết định hành động vận dụng những khuyến mại đầu tư khác với tặng thêm đầu tư được lao lý tại Luật này và những luật khác trong trường hợp cần khuyến khích tăng trưởng một dự án Bất Động Sản đầu tư đặc biệt quan trọng quan trọng hoặc đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng .7. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Chương IV
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Mục 1
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Điều 21. Hình thức đầu tư

1. Đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính .2. Đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp .3. Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư .4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .5. Các hình thức đầu tư, mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới theo lao lý của nhà nước .

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo pháp luật sau đây :a ) Nhà đầu tư trong nước xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý về doanh nghiệp và pháp lý tương ứng với từng mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;b ) Nhà đầu tư quốc tế xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải phân phối điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế lao lý tại Điều 9 của Luật này ;c ) Trước khi xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư quốc tế phải có dự án Bất Động Sản đầu tư, thực thi thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, trừ trường hợp xây dựng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp phát minh sáng tạo theo pháp luật của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa .2. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp hoặc sách vở khác có giá trị pháp lý tương tự, tổ chức triển khai kinh tế tài chính do nhà đầu tư quốc tế xây dựng là nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế tài chính phải cung ứng điều kiện kèm theo và thực thi thủ tục đầu tư theo pháp luật so với nhà đầu tư quốc tế khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ; đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức triển khai kinh tế tài chính đó thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Có nhà đầu tư quốc tế nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc có hầu hết thành viên hợp danh là cá thể quốc tế so với tổ chức triển khai kinh tế tài chính là công ty hợp danh ;b ) Có tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ ;c ) Có nhà đầu tư quốc tế và tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ .2. Tổ chức kinh tế tài chính không thuộc trường hợp pháp luật tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực thi điều kiện kèm theo và thủ tục đầu tư theo pháp luật so với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác ; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC .3. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế đã được xây dựng tại Nước Ta nếu có dự án Bất Động Sản đầu tư mới thì làm thủ tục triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư đó mà không nhất thiết phải xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính mới .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính và về thực thi hoạt động giải trí đầu tư của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế .

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .2. Việc nhà đầu tư quốc tế góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải phân phối những pháp luật, điều kiện kèm theo sau đây :a ) Điều kiện tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế lao lý tại Điều 9 của Luật này ;b ) Bảo đảm quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của Luật này ;c ) Quy định của pháp lý về đất đai về điều kiện kèm theo nhận, quyền sử dụng đất, điều kiện kèm theo sử dụng đất tại hòn đảo, xã, phường, thị xã biên giới, xã, phường, thị xã ven biển .

Điều 25. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo những hình thức sau đây :a ) Mua CP phát hành lần đầu hoặc CP phát hành thêm của công ty CP ;b ) Góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ;c ) Góp vốn vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này .2. Nhà đầu tư mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo những hình thức sau đây :a ) Mua CP của công ty CP từ công ty hoặc cổ đông ;b ) Mua phần vốn góp của thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ;c ) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh ;d ) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác không thuộc trường hợp pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này .

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

1. Nhà đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải đập ứng những điều kiện kèm theo và thực hiên thủ tục đổi khác thành viên, cổ đông theo lao lý của pháp lý tương ứng với từng mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính .2. Nhà đầu tư quốc tế triển khai thủ tục ĐK góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính trước khi biến hóa thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Việc góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp làm tăng tỷ suất chiếm hữu của những nhà đầu tư quốc tế tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính kinh doanh thương mại ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư quốc tế ;b ) Việc góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong những trường hợp : tăng tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư quốc tế từ dưới hoặc bằng 50 % lên trên 50 % ; tăng tỷ suất chiếm hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư quốc tế khi nhà đầu tư quốc tế đã chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ trong tổ chức triển khai kinh tế tài chính ;c ) Nhà đầu tư quốc tế góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ; xã, phường, thị xã ven biển ; khu vực khác có tác động ảnh hưởng đến quốc phòng, bảo mật an ninh .3. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này triển khai thủ tục biến hóa cổ đông, thành viên theo lao lý của pháp lý có tương quan khi góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trường hợp có nhu yếu ĐK việc góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nhà đầu tư thực thi theo lao lý tại khoản 2 Điều này .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại Điều này .

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa những nhà đầu tư trong nước triển khai theo lao lý của pháp lý về dân sự .2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư quốc tế hoặc giữa những nhà đầu tư quốc tế thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo lao lý tại Điều 38 của Luật này .3. Các bên tham gia hợp đồng BCC xây dựng ban điều phối để thực thi hợp đồng BCC. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban điều phối do những bên thỏa thuận hợp tác .

Điều 28. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC gồm có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại ;c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên ;d ) Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng ;đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp .2. Trong quy trình thực thi hợp đồng BCC, những bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận hợp tác sử dụng gia tài hình thành từ việc hợp tác kinh doanh thương mại để xây dựng doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận hợp tác những nội dung khác không trái với pháp luật của pháp lý .

Mục 2
CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 29. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

1. Lựa chọn nhà đầu tư được triển khai trải qua một trong những hình thức sau đây :a ) Đấu giá quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai ;b ) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu ;c ) Chấp thuận nhà đầu tư theo lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này .2. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được triển khai sau khi đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư .3. Trường hợp tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người ĐK tham gia hoặc đấu giá không thành theo pháp luật của pháp lý về đất đai hoặc trường hợp tổ chức triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư ĐK theo lao lý của pháp lý về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực thi thủ tục chấp thuận đồng ý nhà đầu tư khi nhà đầu tư phân phối những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý có tương quan .4. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đồng ý nhà đầu tư không trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong những trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, tịch thu đất để tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;b ) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước tịch thu đất theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;c ) Nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao ;d ) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo pháp luật của pháp lý .5. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 30. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư tác động ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và môi trường hoặc tiềm ẩn năng lực ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, gồm có :a ) Nhà máy điện hạt nhân ;b ) Dự án đầu tư có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên ;2. Dự án đầu tư có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên ;3. Dự án đầu tư có nhu yếu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác ;4. Dự án đầu tư có nhu yếu vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .

Điều 31. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Dự án đầu tư có nhu yếu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác ;b ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng mới : cảng hàng không quốc tế, trường bay ; đường cất hạ cánh của cảng hàng không quốc tế, trường bay ; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế quốc tế ; nhà ga hàng hoá của cảng hàng không quốc tế, trường bay có hiệu suất từ 01 triệu tấn / năm trở lên ;c ) Dự án đầu tư mới kinh doanh thương mại luân chuyển hành khách bằng đường hàng không ;d ) Dự án đầu tư kiến thiết xây dựng mới : bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt quan trọng ; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I ;đ ) Dự án đầu tư chế biến dầu khí ;e ) Dự án đầu tư có kinh doanh thương mại đặt cược, ca-si-nô ( casino ), trừ kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế ;h ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại kiến trúc khu công nghiệp, khu công nghiệp ;2. Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, Xuất bản, báo chí truyền thông ;3. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên ;4. Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư hoặc quyết định hành động đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật của pháp lý .

Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư có ý kiến đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền, dự án Bất Động Sản đầu tư có ý kiến đề nghị được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;c ) Dự án đầu tư thiết kế xây dựng và kinh doanh thương mại sân gôn ( golf ) ;d ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế thực thi tại hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới ; xã, phường, thị xã ven biển ; khu vực khác có ảnh hưởng tác động đến quốc phòng, bảo mật an ninh .2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại những điểm a, b và d khoản 1 Điều này triển khai tại khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính tương thích với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư .3. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 33. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư do nhà đầu tư yêu cầu gồm có :a ) Văn bản đề xuất triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi ngân sách, rủi ro đáng tiếc nếu dự án Bất Động Sản không được chấp thuận đồng ý ;b ) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;c ) Tài liệu chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư gồm tối thiểu một trong những tài liệu sau : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu khác chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện hạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ ) Trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư không đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì nộp bản sao sách vở về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác lập quyền sử dụng khu vực để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;e ) Nội dung báo cáo giải trình về công nghệ tiên tiến sử dụng trong dự án Bất Động Sản đầu tư so với dự án Bất Động Sản thuộc diện đánh giá và thẩm định, lấy quan điểm về công nghệ tiên tiến theo pháp luật của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến ;g ) Hợp đồng BCC so với dự án Bất Động Sản đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ;h ) Tài liệu khác tương quan đến dự án Bất Động Sản đầu tư, nhu yếu về điều kiện kèm theo, năng lượng của nhà đầu tư theo pháp luật của pháp lý ( nếu có ) .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập gồm có :a ) Tờ trình đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ;

b) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).
Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

3. Nội dung đánh giá và thẩm định ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư gồm có :a ) Đánh giá sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng ( nếu có ) ;b ) Đánh giá nhu yếu sử dụng đất ;c ) Đánh giá sơ bộ về hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản đầu tư ; nhìn nhận sơ bộ tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường ( nếu có ) theo lao lý của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên ;d ) Đánh giá về khuyến mại đầu tư và điều kiện kèm theo hưởng khuyễn mãi thêm đầu tư ( nếu có ) ;đ ) Đánh giá về công nghệ tiên tiến sử dụng trong dự án Bất Động Sản đầu tư so với dự án Bất Động Sản thuộc diện đánh giá và thẩm định hoặc lấy quan điểm về công nghệ tiên tiến theo lao lý của pháp lý về chuyển giao công nghệ tiên tiến ;4. Nội dung thẩm định và đánh giá ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với đồng ý chấp thuận nhà đầu tư gồm có :a ) Các nội dung đánh giá và thẩm định pháp luật tại khoản 3 Điều này ;b ) Khả năng cung ứng điều kiện kèm theo giao đất, cho thuê đất so với trường hợp giao đất, cho thuê đất không trải qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ; năng lực cung ứng điều kiện kèm theo chuyển mục tiêu sử dụng đất so với dự án Bất Động Sản có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ;c ) Đánh giá việc cung ứng điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế ( nếu có ) ;d ) Các điều kiện kèm theo khác so với nhà đầu tư theo lao lý của pháp lý có tương quan .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 34. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

1. Hồ sơ theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư .2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước .3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày xây dựng, Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định hồ sơ và lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá gồm những nội dung đánh giá và thẩm định lao lý tại Điều 33 của Luật này để trình nhà nước .4. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước lập và gửi hồ sơ ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội .5. Hồ sơ đề xuất đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư gồm có :a ) Tờ trình của nhà nước ;b ) Hồ sơ pháp luật tại khoản 1 Điều này ;c ) Báo cáo đánh giá và thẩm định của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước ;d ) Tài liệu khác có tương quan .6. Nội dung thẩm tra ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư gồm có :a ) Việc cung ứng tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư của Quốc hội ;b ) Sự cần thiết thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư ;c ) Sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với kế hoạch, quy hoạch cấp vương quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng ( nếu có ) ;d ) Mục tiêu, quy mô, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, nhu yếu sử dụng đất, giải pháp giải phóng mặt phẳng, di dân tái định cư, giải pháp lựa chọn công nghệ tiên tiến chính, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ;đ ) Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn ;e ) Đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và tăng trưởng bền vững và kiên cố của dự án Bất Động Sản đầu tư ;g ) Cơ chế, chủ trương đặc biệt quan trọng, khuyến mại, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .7. nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ thông tin, tài liệu Giao hàng cho việc thẩm tra ; báo cáo giải trình về những yếu tố thuộc nội dung dự án Bất Động Sản đầu tư khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội nhu yếu .8. Quốc hội xem xét, trải qua nghị quyết về chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư gồm những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều 3 của Luật này .9. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục thực thi đánh giá và thẩm định của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước .

Điều 35. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

1. Hồ sơ pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư .2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm thẩm định và đánh giá của cơ quan nhà nước có tương quan đến nội dung đánh giá và thẩm định lao lý tại Điều 33 của Luật này .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm đánh giá và thẩm định về nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư .4. Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá hồ sơ và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định gồm những nội dung đánh giá và thẩm định lao lý tại Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng nhà nước chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư .5. Thủ tướng nhà nước xem xét, chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư gồm những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 3 của Luật này .6. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại khoản 3 Điều 31 của Luật này, Thủ tướng nhà nước chỉ định cơ quan ĐK đầu tư của một tỉnh, thành phố thường trực TW cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư cho hàng loạt dự án Bất Động Sản .7. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể trình tự, thủ tục thực thi thẩm định và đánh giá so với dự án Bất Động Sản đầu tư do Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư .

Điều 36. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật này được gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

2. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có tương quan đến nội dung thẩm định và đánh giá lao lý tại Điều 33 của Luật này .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm đánh giá và thẩm định về nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của mình, gửi cơ quan ĐK đầu tư .4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá gồm những nội dung thẩm định và đánh giá lao lý tại Điều 33 của Luật này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .5. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp phủ nhận phải thông tin bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư gồm những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 3 của Luật này .

Mục 3
THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư gồm có :a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư quốc tế ;b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này .2. Các trường hợp không phải triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư gồm có :a ) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước ;b ) Dự án đầu tư của tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật này ;c ) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính .3. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính pháp luật tại khoản 2 Điều 23 của Luật này tiến hành triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi được chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư .4. Trường hợp nhà đầu tư có nhu yếu cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiên thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư pháp luật tại Điều 38 của Luật này .

Điều 38. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư pháp luật tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây :a ) 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư đồng thời với đồng ý chấp thuận nhà đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ;b ) 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư của nhà đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này .2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư pháp luật tại những điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại ;b ) Có khu vực triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;c ) Dự án đầu tư tương thích với quy hoạch lao lý tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật này ;d ) Đáp ứng điều kiện kèm theo về suất đầu tư trên một diện tích quy hoạnh đất, số lượng lao động sử dụng ( nếu có ) ;đ ) Đáp ứng điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường so với nhà đầu tư quốc tế .3. nhà nước lao lý cụ thể điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư .

Điều 39. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .2. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .3. Cơ quan ĐK đầu tư nơi nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng quản lý và điều hành để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư so với dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư thực thi tại 02 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên ;b ) Dự án đầu tư thực biện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính ;c ) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính nơi chưa xây dựng Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính hoặc không thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .4. Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, trừ trường hợp lao lý tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này .

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Tên dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Nhà đầu tư .3. Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư .4. Địa điểm thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, diện tích quy hoạnh đất sử dụng .5. Mục tiêu, quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư .6. Vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư ( gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn kêu gọi ) .7. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .8. Tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, gồm có :a ) Tiến độ góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn ;b ) Tiến độ triển khai những tiềm năng hoạt động giải trí hầu hết của dự án Bất Động Sản đầu tư, trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư chia thành từng tiến trình thì phải pháp luật quy trình tiến độ thực thi từng tiến trình .9. Hình thức khuyến mại, tương hỗ đầu tư và địa thế căn cứ, điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .10. Các điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ( nếu có ) .

Điều 41. Điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trong quy trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, nhà đầu tư có quyền kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt dự án Bất Động Sản đầu tư, sáp nhập những dự án Bất Động Sản hoặc chia, tách một dự án Bất Động Sản thành nhiều dự án Bất Động Sản, sử dụng quyền sử dụng đất, gia tài trên đất thuộc dự án Bất Động Sản đầu tư để góp vốn xây dựng doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh thương mại hoặc những nội dung khác và phải tương thích với lao lý của pháp lý .2. Nhà đầu tư triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trong trường hợp việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư làm đổi khác nội dung Giấy ghi nhận ĐK đầu tư .3. Nhà đầu tư có dự án Bất Động Sản đầu tư đã được chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư phải triển khai thủ tục chấp thuận đồng ý kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Thay đổi tiềm năng đã được pháp luật tại văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ; bổ trợ tiềm năng thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ;b ) Thay đổi quy mô diện tích quy hoạnh đất sử dụng trên 10 % hoặc trên 30 ha, biến hóa khu vực đầu tư ;c ) Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20 % trở lên làm biến hóa quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư ;d ) Kéo dài quá trình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư mà tổng thời hạn đầu tư dự án Bất Động Sản vượt quá 12 tháng so với quá trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ;đ ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;e ) Thay đổi công nghệ tiên tiến đã được đánh giá và thẩm định, lấy quan điểm trong quy trình đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ;g ) Thay đổi nhà đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư được đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận đồng ý nhà đầu tư trước khi dự án Bất Động Sản khai thác, quản lý và vận hành hoặc đổi khác điều kiện kèm theo so với nhà đầu tư ( nếu có ) .4. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư được chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư quá 24 tháng so với quá trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong những trường hợp sau đây :a ) Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo pháp luật của pháp lý về dân sự và pháp lý về đất đai ;b ) Điều chỉnh quá trình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ;c ) Điều chỉnh tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực thi thủ tục hành chính ;d ) Điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư do cơ quan nhà nước biến hóa quy hoạch ;đ ) Thay đổi tiềm năng đã được lao lý tại văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ; bổ trợ tiềm năng thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ;e ) Tăng tổng vốn đầu tư từ 20 % trở lên làm đổi khác quy mô dự án Bất Động Sản đầu tư .

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều này.

6. Trình tự, thủ tục kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư thực thi theo lao lý tương ứng tại những điều 34, 35 và 36 của Luật này so với những nội dung kiểm soát và điều chỉnh .7. Trường hợp đề xuất kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư dẫn đến dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện phải đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực thi thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư trước khi kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư .8. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Mục 4
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Điều 42. Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư

1. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, việc chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư phải được triển khai trước khi nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư trước khi thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .3. Nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ lao lý của Luật này, pháp lý về quy hoạch, đất đai, thiên nhiên và môi trường, thiết kế xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, lao lý khác của pháp lý có tương quan, văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ( nếu có ) và Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ( nếu có ) trong quy trình tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 43. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ để bảo vệ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư có đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, trừ những trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ;b ) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư có sử dụng đất ;c ) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư đã thực thi ký quỹ hoặc đã hoàn thành xong việc góp vốn, kêu gọi vốn theo tiến trình lao lý tại văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;d ) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất của người sử dụng đất khác .2. Căn cứ vào quy mô, đặc thù và tiến trình thực thi của từng dự án Bất Động Sản đầu tư, mức ký quỹ để bảo vệ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư từ 01 % đến 03 % vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư. Trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư gồm nhiều tiến trình đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng quá trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả .3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 44. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong khu kinh tế tài chính không quá 70 năm .2. Thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ngoài khu kinh tế tài chính không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực thi tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả hoặc dự án Bất Động Sản đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng tịch thu vốn chậm thì thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư hoàn toàn có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm .3. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được chuyển giao đất thì thời hạn Nhà nước chậm chuyển giao đất không tính vào thời hạn hoạt động giải trí, quy trình tiến độ thực thi của dự án Bất Động Sản đầu tư .4. Khi hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư mà nhà đầu tư có nhu yếu liên tục thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư và cung ứng điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trừ những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến lỗi thời, tiềm ẩn rủi ro tiềm ẩn gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường, thâm dụng tài nguyên ;b ) Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn gia tài cho Nhà nước Nước Ta hoặc bên Nước Ta .5. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 45. Xác định giá trị vốn đầu tư; giám định giá trị vốn đầu tư; giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

1. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến để triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý .2. Nhà đầu tư tự xác lập giá trị vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi dự án Bất Động Sản đầu tư đưa vào khai thác, quản lý và vận hành .3. Trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ thực thi quản trị nhà nước về khoa học, công nghệ tiên tiến hoặc để xác lập địa thế căn cứ tính thuế, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền nhu yếu thực thi giám định độc lập giá trị vốn đầu tư, chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến sau khi dự án Bất Động Sản đầu tư đưa vào khai thác, quản lý và vận hành .4. Nhà đầu tư phải chịu ngân sách giám định trong trường hợp hiệu quả giám định dẫn đến làm tăng nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với Nhà nước .5. nhà nước lao lý cụ thể Điều này .

Điều 46. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt hoặc một phần dự án Bất Động Sản đầu tư cho nhà đầu tư khác khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Dự án đầu tư hoặc phần dự án Bất Động Sản đầu tư chuyển nhượng ủy quyền không bị chấm hết hoạt động giải trí theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật này ;b ) Nhà đầu tư quốc tế nhận chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư, một phần dự án Bất Động Sản đầu tư phải phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều 24 của Luật này ;c ) Điều kiện theo lao lý của pháp lý về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư gắn với chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ;d ) Điều kiện theo pháp luật của pháp lý về nhà tại, pháp lý về kinh doanh thương mại trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản ;đ ) Điều kiện pháp luật tại văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc theo lao lý khác của pháp lý có tương quan ( nếu có ) ;e ) Khi chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư, ngoài việc thực thi theo lao lý tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi theo pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp trước khi triển khai việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Trường hợp phân phối điều kiện kèm theo chuyển nhượng ủy quyền theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, thủ tục chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt hoặc một phần dự án Bất Động Sản đầu tư triển khai như sau :a ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận đồng ý theo lao lý tại Điều 29 của Luật này và dự án Bất Động Sản đầu tư được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý tại Điều 41 của Luật này ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này, việc chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp đón dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi chuyển nhượng ủy quyền triển khai theo lao lý của pháp lý về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh thương mại và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 47. Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan ĐK đầu tư. Trường hợp ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư vì nguyên do bất khả kháng thì nhà đầu tư được Nhà nước miễn tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất trong thời hạn ngừng hoạt động giải trí để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra .2. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư quyết định hành động ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong những trường hợp sau đây :a ) Để bảo vệ di tích lịch sử, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc theo lao lý của Luật Di sản văn hóa truyền thống ;b ) Để khắc phục vi phạm pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên theo ý kiến đề nghị của cơ quan quản trị nhà nước về môi trường tự nhiên ;c ) Để triển khai những giải pháp bảo vệ an toàn lao động theo đề xuất của cơ quan nhà nước quản trị về lao động ;d ) Theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, phán quyết trọng tài ;đ ) Nhà đầu tư không triển khai đúng nội dung đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng liên tục vi phạm .3. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động ngừng, ngừng một phần hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong trường hợp việc thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư gây phương hại hoặc có rủi ro tiềm ẩn gây phương hại đến quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc theo ý kiến đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục, thời hạn ngừng hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại Điều này .

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư chấm hết hoạt động giải trí đầu tư, dự án Bất Động Sản đầu tư trong những trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;b ) Theo những điều kiện kèm theo chấm hết hoạt động giải trí được pháp luật trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp ;c ) Hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Cơ quan ĐK đầu tư chấm hết hoặc chấm hết một phần hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư trong những trường hợp sau đây :a ) Dự án đầu tư thuộc một trong những trường hợp lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có năng lực khắc phục điều kiện kèm theo ngừng hoạt động giải trí ;b ) Nhà đầu tư không được liên tục sử dụng khu vực đầu tư và không triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh khu vực đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày không được liên tục sử dụng khu vực đầu tư, trừ trường hợp pháp luật tại điểm d khoản này ;c ) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động giải trí và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động giải trí, cơ quan ĐK đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của nhà đầu tư ;d ) Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị tịch thu đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo pháp luật của pháp lý về đất đai ;đ ) Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ theo lao lý của pháp lý so với dư án đầu tư thuộc diện bảo vệ thực hiên dự án Bất Động Sản đầu tư ;e ) Nhà đầu tư thực thi hoạt động giải trí đầu tư trên cơ sở thanh toán giao dịch dân sự giả tạo theo pháp luật của pháp lý về dân sự ;g ) Theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, phán quyết trọng tài .3. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan ĐK đầu tư chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư sau khi có quan điểm của cơ quan đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư .4. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý về thanh lý tài sản khi dự án Bất Động Sản đầu tư chấm hết hoạt động giải trí, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 5 Điều này .5. Việc giải quyết và xử lý quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất khi chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư triển khai theo lao lý của pháp lý về đất đai và lao lý khác của pháp lý có tương quan .6. Cơ quan ĐK đầu tư quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trong trường hợp dự án Bất Động Sản đầu tư chấm hết hoạt động giải trí theo lao lý tại khoản 2 Điều này, trừ trường hợp chấm hết một phần hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư .7. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư lao lý tại Điều này .

Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

1. Nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC được xây dựng văn phòng điều hành tại Nước Ta để triển khai hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành quản lý do nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC quyết định hành động theo nhu yếu triển khai hợp đồng .2. Văn phòng điều hành quản lý của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC có con dấu ; được mở thông tin tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong khoanh vùng phạm vi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại hợp đồng BCC và Giấy ghi nhận ĐK xây dựng văn phòng điều hành quản lý .3. Nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ ĐK xây dựng văn phòng điều hành tại cơ quan ĐK đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng quản lý và điều hành .4. Hồ sơ ĐK xây dựng văn phòng quản lý và điều hành gồm có :a ) Văn bản ĐK xây dựng văn phòng quản lý và điều hành gồm : tên và địa chỉ văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta ( nếu có ) của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC ; tên, địa chỉ văn phòng quản lý ; nội dung, thời hạn, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của văn phòng quản lý ; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng quản lý và điều hành ;b ) Quyết định của nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC về việc xây dựng văn phòng điều hành quản lý ;c ) Bản sao quyết định hành động chỉ định người đứng đầu văn phòng quản lý ;d ) Bản sao hợp đồng BCC .5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lao lý tại khoản 4 Điều này, cơ quan ĐK đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng điều hành quản lý cho nhà đầu tư quốc tế trong hợp đồng BCC .

Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

1. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày có quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng quản lý, nhà đầu tư quốc tế gửi hồ sơ thông tin cho cơ quan ĐK đầu tư nơi đặt văn phòng quản lý .2. Hồ sơ thông tin chấm hết hoạt động giải trí văn phòng điều hành quản lý gồm có :a ) Quyết định chấm hết hoạt động giải trí của văn phòng quản lý trong trường hợp văn phòng quản lý chấm hết hoạt động giải trí trước thời hạn ;b ) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán giao dịch ;c ) Danh sách người lao động, quyền và quyền lợi của người lao động đã được xử lý ;d ) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế ;đ ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo hiểm xã hội ;e ) Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng quản lý ;g ) Bản sao Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;h ) Bản sao hợp đồng BCC .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lao lý tại khoản 2 Điều này, cơ quan ĐK đầu tư quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí văn phòng quản lý và điều hành .

Chương V
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 51. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư ra quốc tế nhằm mục đích khai thác, tăng trưởng, lan rộng ra thị trường ; tăng năng lực xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ ; tiếp cận công nghệ tiên tiến tân tiến, nâng cao năng lượng quản trị và bổ trợ nguồn lực tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia .2. Nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế phải tuân thủ pháp luật của Luật này, pháp luật khác của pháp lý có tương quan, pháp lý của vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ tiếp đón đầu tư ( sau đây gọi là nước tiếp đón đầu tư ) và điều ước quốc tế có tương quan ; tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu suất cao hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế .

Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo những hình thức sau đây :a ) Thành lập tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý nước tiếp đón đầu tư ;b ) Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở quốc tế ;c ) Góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở quốc tế để tham gia quản trị tổ chức triển khai kinh tế tài chính đó ;d ) Mua, bán sàn chứng khoán, sách vở có giá khác hoặc đầu tư trải qua những quỹ đầu tư sàn chứng khoán, những định chế kinh tế tài chính trung gian khác ở quốc tế ;đ ) Các hình thức đầu tư khác theo lao lý của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư .2. nhà nước lao lý cụ thể việc triển khai hình thức đầu tư lao lý tại điểm d khoản 1 Điều này .

Điều 53. Ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài

1. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại lao lý tại Điều 6 của Luật này và những điều ước quốc tế có tương quan .2. Ngành, nghề có công nghệ tiên tiến, loại sản phẩm thuộc đối tượng người tiêu dùng cấm xuất khẩu theo pháp luật của pháp lý về quản trị ngoại thương .3. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư .

Điều 54. Ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

1. Ngành, nghề đầu tư ra quốc tế có điều kiện kèm theo gồm có :a ) Ngân hàng ;b ) Bảo hiểm ;c ) Chứng khoán ;d ) Báo chí, phát thanh, truyền hình ;đ ) Kinh doanh .2. Điều kiện đầu tư ra quốc tế trong ngành, nghề lao lý tại khoản 1 Điều này được pháp luật tại luật, nghi quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của nhà nước và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 55. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm góp vốn và kêu gọi những nguồn vốn để thực thi hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế .2. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện kèm theo và thủ tục theo pháp luật của pháp lý về ngân hàng nhà nước, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, quản trị ngoại hối .3. Căn cứ tiềm năng chủ trương tiền tệ, chủ trương quản trị ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta pháp luật việc tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế tại Nước Ta cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo pháp luật tại khoản 2 Điều này để thực thi hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế .

Mục 2
THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 56. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Quốc hội đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra quốc tế từ 20.000 tỷ đồng trở lên ;b ) Dự án đầu tư có nhu yếu vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .2. Trừ những dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng nhà nước chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế so với những dự án Bất Động Sản đầu tư sau đây :a ) Dự án đầu tư thuộc nghành ngân hàng nhà nước, bảo hiểm, sàn chứng khoán, báo chí truyền thông, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra quốc tế từ 400 tỷ đồng trở lên ;b ) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra quốc tế từ 800 tỷ đồng trở lên .3. Các dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế .

Điều 57. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm có :a ) Văn bản ĐK đầu tư ra quốc tế ;b ) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;c ) Đề xuất dự án Bất Động Sản đầu tư gồm những nội dung đa phần sau : hình thức, tiềm năng, quy mô, khu vực đầu tư ; xác lập sơ bộ vốn đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn, cơ cấu tổ chức nguồn vốn ; quá trình triển khai dự án Bất Động Sản, những tiến trình đầu tư ( nếu có ) ; nghiên cứu và phân tích sơ bộ hiệu suất cao đầu tư của dự án Bất Động Sản ;d ) Tài liệu chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư gồm tối thiểu một trong những tài liệu sau : báo cáo giải trình kinh tế tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của công ty mẹ ; cam kết tương hỗ kinh tế tài chính của tổ chức triển khai kinh tế tài chính ; bảo lãnh về năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ; tài liệu khác chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính của nhà đầu tư ;đ ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết sắp xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép ;e ) Văn bản của cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu chấp thuận đồng ý nhà đầu tư triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế và báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá nội bộ về đề xuất kiến nghị đầu tư ra quốc tế của doanh nghiệp nhà nước lao lý tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định hành động đầu tư ra quốc tế theo pháp luật tại khoản 2 Điều 59 của Luật này ;g ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế trong những ngành, nghề pháp luật tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân phối điều kiện kèm theo đầu tư ra quốc tế theo pháp luật của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .2. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước .3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày xây dựng, Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định trình nhà nước. Báo cáo đánh giá và thẩm định gồm những nội dung sau đây :a ) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế lao lý tại Điều 60 của Luật này ;b ) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;c ) Sự cần thiết thực hiện hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế ;d ) Sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với lao lý tại khoản 1 Điều 51 của Luật này ;đ ) Hình thức, quy mô, khu vực và tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, vốn đầu tư ra quốc tế, nguồn vốn ;e ) Đánh giá mức độ rủi ro đáng tiếc tại nước tiếp đón đầu tư .4. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước gửi hồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội .5. Hồ sơ ý kiến đề nghị đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế gồm có :a ) Tờ trình của nhà nước ;b ) Hồ sơ pháp luật tại khoản 1 Điều này ;c ) Báo cáo thẩm định và đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước ;d ) Tài liệu khác có tương quan .6. Nội dung thẩm tra ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế gồm có :a ) Việc phân phối tiêu chuẩn xác lập dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội ;b ) Sự cần thiết thực hiện hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế ;c ) Sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với lao lý tại khoản 1 Điều 51 của Luật này ;d ) Hình thức, quy mô, khu vực và quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, vốn đầu tư ra quốc tế, nguồn vốn ;đ ) Đánh giá mức độ rủi ro đáng tiếc tại nước đảm nhiệm đầu tư ;e ) Cơ chế, chủ trương đặc biệt quan trọng, tặng thêm, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .7. nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối rất đầy đủ thông tin, tài liệu ship hàng cho việc thẩm tra ; báo cáo giải trình về những yếu tố thuộc nội dung dự án Bất Động Sản đầu tư khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội nhu yếu .8. Quốc hội xem xét, trải qua nghị quyết về chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế gồm có những nội dung sau đây :a ) Nhà đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản ;b ) Mục tiêu, khu vực đầu tư ;c ) Vốn đầu tư ra quốc tế, nguồn vốn đầu tư ra quốc tế ;d ) Cơ chế, chủ trương đặc biệt quan trọng, khuyễn mãi thêm, tương hỗ đầu tư và điều kiện kèm theo vận dụng ( nếu có ) .9. nhà nước lao lý cụ thể trình tự, thủ tục triển khai đánh giá và thẩm định hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước .

Điều 58. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

1. Hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư thực thi theo pháp luật tại khoản 1 Điều 57 của Luật này .2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có tương quan .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy quan điểm có quan điểm thẩm định và đánh giá bằng văn bản về những nội dung thuộc thẩm quyền quản trị .4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và lập báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá trình Thủ tướng nhà nước. Báo cáo đánh giá và thẩm định gồm những nội dung lao lý tại khoản 3 Điều 57 của Luật này .5. Thủ tướng nhà nước xem xét, chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế theo nội dung pháp luật tại khoản 8 Điều 57 của Luật này .

Điều 59. Quyết định đầu tư ra nước ngoài

1. Việc quyết định hành động đầu tư ra quốc tế của doanh nghiệp nhà nước triển khai theo lao lý của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Hoạt động đầu tư ra quốc tế không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này do nhà đầu tư quyết định hành động theo lao lý của Luật Doanh nghiệp .3. Nhà đầu tư, cơ quan quyết định hành động việc đầu tư ra quốc tế pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình so với việc đầu tư ra quốc tế .

Mục 3
THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Điều 60. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Hoạt động đầu tư ra quốc tế tương thích với nguyên tắc pháp luật tại Điều 51 của Luật này .2. Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư ra quốc tế lao lý tại Điều 53 của Luật này và phân phối điều kiện kèm theo đầu tư ra quốc tế so với ngành, nghề đầu tư ra quốc tế có điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 54 của Luật này .3. Nhà đầu tư có cam kết tự sắp xếp ngoại tệ hoặc có cam kết sắp xếp ngoại tệ để thực thi hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép .4. Có quyết định hành động đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại Điều 59 của Luật này .5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của nhà đầu tư. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 61. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Đối với những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư và quyết định hành động đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại Điều 59 của Luật này .2. Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm có :a ) Văn bản ĐK đầu tư ra quốc tế ;b ) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;c ) Quyết định đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại Điều 59 của Luật này ;d ) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết sắp xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép theo pháp luật tại khoản 3 Điều 60 của Luật này ;đ ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế trong những ngành, nghề pháp luật tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân phối điều kiện kèm theo đầu tư ra quốc tế theo lao lý của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .3. Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra quốc tế tương tự 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy quan điểm bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lao lý tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ; trường hợp khước từ cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế thì phải thông tin cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .5. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục thực thi thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế ; cấp, kiểm soát và điều chỉnh, chấm hết hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .

Điều 62. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Mã số dự án Bất Động Sản đầu tư .2. Nhà đầu tư .3. Tên dự án Bất Động Sản đầu tư, tên tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở quốc tế ( nếu có ) .4. Mục tiêu, khu vực đầu tư .5. Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, quá trình triển khai hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế .6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư .7. Ưu đãi và tương hỗ đầu tư ( nếu có ) .

Điều 63. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế trong những trường hợp sau đây :a ) Thay đổi nhà đầu tư Nước Ta ;b ) Thay đổi hình thức đầu tư ;c ) Thay đổi vốn đầu tư ra quốc tế ; nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư ;d ) Thay đổi khu vực thực thi hoạt động giải trí đầu tư so với những dự án Bất Động Sản đầu tư nhu yếu phải có khu vực đầu tư ;đ ) Thay đổi tiềm năng chính của hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế ;e ) Sử dụng doanh thu đầu tư ở quốc tế theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 67 của Luật này .2. Nhà đầu tư phải update trên Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư khi biến hóa những nội dung khác với pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế gồm có :a ) Văn bản đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;b ) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư ;c ) Báo cáo tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư đến thời gian nộp hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;d ) Quyết định kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại Điều 59 của Luật này hoặc những văn bản lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này ;đ ) Bản sao Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;e ) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra quốc tế. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ .4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ pháp luật tại khoản 3 Điều này .5. Đối với những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế, khi kiểm soát và điều chỉnh những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều này và khoản 8 Điều 57 của Luật này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thủ tục đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư ra quốc tế trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .6. Trường hợp đề xuất kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế dân đến dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc diện phải chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư ra quốc tế thì phải thực thi thủ tục đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế trước khi kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .7. Cơ quan, người có thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế thì có thẩm quyền đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư ra quốc tế. Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ra quốc tế thì có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh nội dung quyết định hành động đầu tư ra quốc tế .8. Trường hợp đề xuất kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư dẫn đến dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ra quốc tế của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền đồng ý chấp thuận kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư ra quốc tế .

Điều 64. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

1. Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành trong trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư quyết định hành động chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ;b ) Hết thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của pháp lý nước tiếp đón đầu tư ;c ) Theo những điều kiện kèm theo chấm hết hoạt động giải trí được pháp luật trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp ;d ) Nhà đầu tư chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt vốn đầu tư ở quốc tế cho nhà đầu tư quốc tế ;đ ) Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế mà nhà đầu tư không thực thi hoặc không có năng lực thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo tiến trình ĐK với cơ quan quản trị nhà nước và không thực thi thủ tục kiểm soát và điều chỉnh tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư ;e ) Tổ chức kinh tế tài chính ở quốc tế bị giải thể hoặc phá sản theo pháp luật của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư ;g ) Theo bản án, quyết định hành động của Tòa án, phán quyết trọng tài .2. Nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai thủ tục chấm hết hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư tại quốc tế theo lao lý của pháp lý nước tiếp đón đầu tư và thực thi thủ tục chấm hết hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực thi chấm hết hiệu lực hiện hành của Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế .

Mục 4
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 65. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư mở thông tin tài khoản vốn đầu tư ra quốc tế tại một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý về quản trị ngoại hối .2. Mọi giao dịch chuyển tiền từ Nước Ta ra quốc tế và từ quốc tế về Nước Ta tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế phải triển khai trải qua thông tin tài khoản vốn đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều này theo lao lý của pháp lý về quản trị ngoại hối .

Điều 66. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra quốc tế để thực thi hoạt động giải trí đầu tư khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Đã được cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này ;b ) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp đón đầu tư chấp thuận đồng ý hoặc cấp phép. Trường hợp pháp lý của nước đảm nhiệm đầu tư không lao lý về việc cấp phép đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng tỏ quyền hoạt động giải trí đầu tư tại nước tiếp đón đầu tư ;c ) Có thông tin tài khoản vốn theo pháp luật tại Điều 65 của Luật này .2. Việc chuyển vốn đầu tư ra quốc tế phải tuân thủ lao lý của pháp lý về quản trị ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ tiên tiến và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .3. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc sản phẩm & hàng hóa, máy móc, thiết bị ra quốc tế để Giao hàng cho hoạt động giải trí khảo sát, điều tra và nghiên cứu, thăm dò thị trường và triển khai hoạt động giải trí sẵn sàng chuẩn bị đầu tư khác theo pháp luật của nhà nước .

Điều 67. Sử dụng lợi nhuận ở nước ngoài

1. Nhà đầu tư được giữ lại doanh thu thu từ đầu tư ở quốc tế để tái đầu tư trong trường hợp sau đây :a ) Tiếp tục góp vốn đầu tư ở quốc tế trong trường hợp chưa góp đủ vốn theo ĐK ;b ) Tăng vốn đầu tư ra quốc tế ;c ) Thực hiện dự án Bất Động Sản đầu tư mới ở quốc tế .2. Nhà đầu tư triển khai thủ tục kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế theo lao lý tại Điều 63 của Luật này so với những trường hợp pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này ; thực thi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế theo pháp luật tại Điều 61 của Luật này so với trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này .

Điều 68. Chuyển lợi nhuận về nước

1. Trừ trường hợp giữ lại doanh thu theo pháp luật tại Điều 67 của Luật này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý nước tiếp đón đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển hàng loạt doanh thu thu được và những khoản thu nhập khác từ đầu tư ở quốc tế về Nước Ta .2. Trong thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này mà không chuyển lợi nhụận và những khoản thu nháp khác về Nước Ta thì nhà đầu tư phải thông tin trước bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Nước Ta. Thời hạn chuyển doanh thu về nước được lê dài không quá 12 tháng kể từ ngày hết thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này .3. Trường hợp quá thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này mà chưa chuyển lọi nhuận về nước và không thông tin hoặc trường hợp quá thời hạn được lê dài pháp luật tại khoản 2 Điều này mà nhà đầu tư chưa chuyển doanh thu về nước thì bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .

Chương VI
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Điều 69. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế và có trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phê duyệt kế hoạch, kế hoạch, chủ trương về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;b ) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;c ) Ban hành biểu mẫu thực thi thủ tục đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;d ) Hướng dẫn, phổ cập, tổ chức triển khai triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư ;đ ) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phát hành chính sách xử lý vướng mắc của nhà đầu tư, phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư ;e ) Tổng hợp, nhìn nhận, báo cáo giải trình tình hình đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế ;g ) Xây dựng, quản trị và quản lý và vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư, cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư ;h ) Cấp, kiểm soát và điều chỉnh, chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ra quốc tế ;i ) Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính ;k ) Quản lý nhà nước về thực thi đầu tư và điều phối hoạt động giải trí triển khai đầu tư tại Nước Ta và ở quốc tế ;l ) Kiểm tra, thanh tra, giám sát, nhìn nhận hoạt động giải trí đầu tư, quản trị và phối hợp quản trị hoạt động giải trí đầu tư theo thẩm quyền ;m ) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế tương quan đến đầu tư theo thẩm quyền ;n ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản trị nhà nước về đầu tư theo phân công của nhà nước và Thủ tướng nhà nước .3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế, gồm có :a ) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc kiến thiết xây dựng pháp lý, chủ trương tương quan đến đầu tư ;b ) Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc kiến thiết xây dựng và phát hành pháp lý, chủ trương, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn triển khai ;c ) Trình nhà nước phát hành theo thẩm quyền điều kiện kèm theo đầu tư kinh doanh thương mại so với ngành, nghề pháp luật tại Điều 7 của Luật này ;d ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến thiết xây dựng quy hoạch, kế hoạch, hạng mục dự án Bất Động Sản lôi cuốn vốn đầu tư của ngành ; tổ chức triển khai hoạt động, thực thi đầu tư chuyên ngành ;đ ) Tham gia đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc trường hợp đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư theo lao lý của Luật này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung thẩm định và đánh giá thuộc tính năng, trách nhiệm của mình ;e ) Giám sát, nhìn nhận, thanh tra chuyên ngành việc phân phối điều kiện kèm theo đầu tư và quản trị nhà nước so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền ;g ) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những Bộ, cơ quan ngang Bộ xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc của dự án Bất Động Sản đầu tư trong nghành quản trị nhà nước ; hướng dân việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản trị khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước trong khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ;h ) Định kỳ nhìn nhận hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;i ) Cung cấp thông tin tương quan để kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư ; duy trì, update mạng lưới hệ thống thông tin quản trị đầu tư so với nghành nghề dịch vụ được phân công và tích hợp vào Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan ĐK đầu tư, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về hoạt động giải trí đầu tư tại Nước Ta và đầu tư từ Nước Ta ra quốc tế, gồm có :a ) Phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ lập và công bố Danh mục dự án Bất Động Sản lôi cuốn đầu tư tại địa phương ;b ) Chủ trì hoặc tham gia đánh giá và thẩm định những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc trường hợp đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật của Luật này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung đánh giá và thẩm định thuộc công dụng, trách nhiệm của mình ; chủ trì thực thi thủ tục cấp, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ;c ) Thực hiện công dụng quản trị nhà nước so với dự án Bất Động Sản đầu tư tại địa phương ;d ) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn vất vả, vướng mắc của nhà đầu tư ;đ ) Định kỳ nhìn nhận hiệu suất cao hoạt động giải trí đầu tư trên địa phận và báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;e ) Cung cấp thông tin tương quan để kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư ; duy trì, update Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư ;g ) Chỉ đạo việc tổ chức triển khai, giám sát và nhìn nhận thực thi chính sách báo cáo giải trình đầu tư .5. Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, tương hỗ hoạt động giải trí đầu tư và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư Nước Ta tại nước tiếp đón đầu tư .

Điều 70. Giám sát, đánh giá đầu tư

1. Hoạt động giám sát, nhìn nhận đầu tư gồm có :a ) Giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư ;b ) Giám sát, nhìn nhận tổng thể và toàn diện đầu tư .2. Trách nhiệm giám sát, nhìn nhận đầu tư gồm có :a ) Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành thực thi giám sát, nhìn nhận toàn diện và tổng thể đầu tư và giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ;b ) Cơ quan ĐK đầu tư giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư .3. Nội dung giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư gồm có :a ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng vốn nhà nước để đầu tư kinh doanh thương mại, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành thực thi giám sát, nhìn nhận dự án Bất Động Sản đầu tư theo nội dung và tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại quyết định hành động đầu tư ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước chuyên ngành triển khai giám sát, nhìn nhận tiềm năng, sự tương thích của dự án Bất Động Sản đầu tư với quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận, quá trình thực thi, việc triển khai những nhu yếu về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, công nghệ tiên tiến, sử dụng đất đai, tài nguyên khác theo lao lý của pháp lý ;c ) Cơ quan ĐK đầu tư thực thi giám sát, nhìn nhận những nội dung pháp luật tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư ,4. Nội dung giám sát, nhìn nhận tổng thể và toàn diện đầu tư gồm có :a ) Việc phát hành văn bản quy phạm pháp luật lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành ; việc thực thi lao lý của pháp lý về đầu tư ;b ) Tình hình thực thi những dự án Bất Động Sản đầu tư ;c ) Đánh giá tác dụng triển khai đầu tư của cả nước, những Bộ, cơ quan ngang Bộ và những địa phương, những dự án Bất Động Sản đầu tư theo phân cấp ;d ) Kiến nghị cơ quan quản trị nhà nước cùng cấp, cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư cấp trên về hiệu quả nhìn nhận đầu tư và giải pháp giải quyết và xử lý những vướng mắc và vi phạm pháp lý về đầu tư .5. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi nhìn nhận tự thực thi hoặc thuê chuyên viên, tổ chức triển khai tư vấn có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng để nhìn nhận đầu tư .6. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 71. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

1. Hê thống thông, tin vương quốc về đầu tư gồm có :a ) Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư trong nước ;b ) Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư quốc tế vào Nước Ta ;c ) Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư của Nước Ta ra quốc tế ;d ) Hệ thống thông tin vương quốc về thực thi đầu tư ;đ ) Hệ thống thông tin vương quốc về khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan thiết kế xây dựng và quản lý và vận hành Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư ; kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư ; nhìn nhận việc quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống của cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư ở TW và địa phương .3. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm update khá đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn những thông tin tương quan vào Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .4. tin tức về dự án Bất Động Sản đầu tư tàng trữ tại Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư có giá trị pháp lý là thông tin gốc về dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

1. Đối tượng thực thi chính sách báo cáo giải trình gồm có :a ) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;b ) Cơ quan ĐK đầu tư ;c ) Nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của Luật này .2. Chế độ báo cáo giải trình định kỳ được thực thi như sau :a ) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư báo cáo giải trình cơ quan ĐK đầu tư và cơ quan thống kê trên địa phận về tình hình triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư, gồm những nội dung sau : vốn đầu tư triển khai, hiệu quả hoạt động giải trí đầu tư kinh doanh thương mại, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng, giải quyết và xử lý và bảo vệ môi trường tự nhiên, những chỉ tiêu chuyên ngành theo nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí ;b ) Hằng quý, hằng năm, cơ quan ĐK đầu tư báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp đón, cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, tình hình hoạt động giải trí của những dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ;c ) Hằng quý, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa phận ;d ) Hằng quý, hằng năm, những Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo giải trình về tình hình cấp, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc những sách vở có giá trị pháp lý tương tự khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ( nếu có ) ; báo cáo giải trình về hoạt động giải trí đầu tư tương quan đến khoanh vùng phạm vi quản trị của ngành và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước ;đ ) Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình đầu tư trên khoanh vùng phạm vi cả nước và báo cáo giải trình nhìn nhận về tình hình thực thi chính sách báo cáo giải trình đầu tư của những cơ quan pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Cơ quan, nhà đầu tư và tổ chức triển khai kinh tế tài chính thực thi báo cáo giải trình bằng văn bản và trải qua Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .4. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lao lý tại khoản 1 Điều này triển khai báo cáo giải trình đột xuất khi có nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .5. Đối với những dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, nhà đầu tư báo cáo giải trình cơ quan ĐK đầu tư trước khi triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 73. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể triển khai chính sách báo cáo giải trình gồm có :a ) Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm quản trị hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo lao lý của pháp lý, cơ quan đại diện thay mặt vốn nhà nước tại doanh nghiệp ;b ) Nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế theo lao lý của Luật này .2. Chế độ báo cáo giải trình so với những đối tượng người dùng lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này thực thi như sau :c ) Định kỳ hằng năm, có báo cáo giải trình tình hình quản trị so với hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế theo công dụng, trách nhiệm của mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước ;d ) Định kỳ hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình đầu tư ra quốc tế .3. Chế độ báo cáo giải trình của nhà đầu tư được triển khai như sau :a ) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án Bất Động Sản đầu tư được chấp thuận đồng ý hoặc cấp phép theo lao lý của pháp lý nước tiếp đón đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông tin bằng văn bản về việc triển khai hoạt động giải trí đầu tư ở quốc tế kèm theo bản sao văn bản đồng ý chấp thuận dự án Bất Động Sản đầu tư hoặc tài liệu chứng tỏ quyền hoạt động giải trí đầu tư tại nước đảm nhiệm đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước tiếp đón đầu tư ;b ) Định kỳ hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư ;c ) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư, nhà đầu tư báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính, báo cáo giải trình quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương tự theo pháp luật của pháp lý nước đảm nhiệm đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta tại nước đảm nhiệm đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;d ) Đối với dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc triển khai chính sách báo cáo giải trình lao lý tại những điểm a, b và c khoản này, nhà đầu tư phải thực thi chính sách báo cáo giải trình đầu tư theo lao lý của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp .4. Báo cáo pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được triển khai bằng văn bản và trải qua Hệ thống thông tin vương quốc về đầu tư .5. Cơ quan và nhà đầu tư lao lý tại khoản 1 Điều này thực thi báo cáo giải trình đột xuất theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có nhu yếu tương quan đến công tác làm việc quản trị nhà nước hoặc những yếu tố phát sinh tương quan đến dự án Bất Động Sản đầu tư .

Điều 74. Hoạt động xúc tiến đầu tư

1. nhà nước chỉ huy kiến thiết xây dựng, tổ chức triển khai triển khai chủ trương, khuynh hướng thực thi đầu tư nhằm mục đích thôi thúc, tạo thuận tiện cho hoạt động giải trí đầu tư theo ngành, vùng và đối tác chiến lược tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch và tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trong từng thời kỳ ; bảo vệ triển khai những chương trình, hoạt động giải trí thực thi đầu tư có tính liên vùng, liên ngành, kết nối với triển khai thương mại và triển khai du lịch .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, Chương trình thực thi đầu tư vương quốc ; điều phối những hoạt động giải trí triển khai đầu tư liên vùng, liên tỉnh ; theo dõi, giám sát và nhìn nhận hiệu suất cao thực thi đầu tư trên địa phận cả nước .3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chương trình thực thi đầu tư trong những nghành nghề dịch vụ, địa phận thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và Chương trình triển khai đầu tư vương quốc .4. Kinh phí kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai triển khai chương trình triển khai đầu tư được sắp xếp từ ngân sách nhà nước và những nguồn tương hỗ hợp pháp khác .5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh

1. Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Nhà ở số 65/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 40/2019 / QH14 như sau :

a) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.”;

b) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“c) Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.
Chính phủ quy định chi tiết điểm này.”;

d) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.”;

đ) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển và quản lý nhà ở; quy định việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư; quy định và công nhận việc phân hạng nhà chung cư.”;

e ) Bãi bỏ và2. Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Kinh doanh số 66/2014 / QH13 như sau :

a) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”;

b) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 50. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án
1. Đối với dự án được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện như sau:
a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư;
b) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.”;

c) Bổ sung đoạn mở đầu vào trước khoản 1 Điều 51 như sau:
“Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này thực hiện như sau:”.

a ) Sửa đổi, bổ trợ như sau :

“a) Đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư; căn cứ đánh giá tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường;”;

b) Sửa đổi, bổ sung như sau:
“đ) Đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư; nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.”.

4. Sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 / QH12 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 32/2013 / QH13 và Luật số 71/2014 / QH13 như sau :

a) Bổ sung khoản 5a vào sau như sau:
“5a. Đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi giảm không quá 50% so với thuế suất ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi không quá 1,5 lần so với thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này và được kéo dài thêm không quá 15 năm và không vượt quá thời hạn của dự án đầu tư.”;

b) Bổ sung khoản 1a vào sau như sau:
“1a. Đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng miễn thuế tối đa không quá 06 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 13 năm tiếp theo.”;

a ) Bãi bỏ, và ;b ) Bỏ số “ 14 ” và dấu ngay sau số “ 14 ” tại .6. Bãi bỏ và của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009 / QH12 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 77/2015 / QH13, Luật số 35/2018 / QH14 và Luật số 40/2019 / QH14 .

Điều 76. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ pháp luật tại khoản 2 Điều này .2. Quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 .3. Luật Đầu tư số 67/2014 / QH14 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 90/2015 / QH13, Luật số 03/2016 / QH14, Luật số 04/2017 / QH14, Luật số 28/2018 / QH14 và Luật số 42/2019 / QH14 hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014 / QH14 .4. Cá nhân là công dân Nước Ta được sử dụng số định danh cá thể thay thế sửa chữa cho bản sao Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và những sách vở xác nhận cá thể khác khi thực thi thủ tục hành chính lao lý tại Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong trường hợp cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư liên kết với cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK đầu tư, ĐK doanh nghiệp .5. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu đến lao lý về quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản, quyết định hành động chủ trương đầu tư theo pháp luật của Luật Đầu tư thì thực thi theo pháp luật về đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật của Luật này .

Điều 77. Quy định chuyển tiếp

1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận tặng thêm đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành được thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận khuyến mại đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư đã được cấp .2. Nhà đầu tư không phải triển khai thủ tục đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư theo lao lý tại Luật này so với dự án Bất Động Sản đầu tư thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đồng ý chấp thuận đầu tư theo lao lý pháp lý về đầu tư, nhà tại, đô thị và kiến thiết xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ;b ) Dự án đầu tư không thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định hành động chủ trương đầu tư, đồng ý chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư theo pháp luật của pháp lý về đầu tư, nhà tại, đô thị, thiết kế xây dựng và nhà đầu tư đã tiến hành thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo lao lý của pháp lý trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ;c ) Nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ;d ) Dự án được cấp Giấy chứng nhận khuyễn mãi thêm đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy ghi nhận đầu tư, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .3. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản đầu tư pháp luật tại khoản 2 Điều này và nội dung kiểm soát và điều chỉnh thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật tại Luật này thì phải triển khai thủ tục chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư hoặc kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư theo lao lý của Luật này .4. Dự án đầu tư đã thực thi hoặc được chấp thuận đồng ý, được cho phép triển khai theo pháp luật của pháp lý trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái, mà thuộc diện bảo vệ thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư theo pháp luật của Luật này thì không phải ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ. Trường hợp nhà đầu tư kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng, tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư, chuyển mục tiêu sử dụng đất sau khi Luật này có hiệu lực hiện hành thì phải thực thi ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng nhà nước về nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ theo pháp luật của Luật này .5. Hợp đồng phân phối dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành ; những bên tham gia hợp đồng được thực thi những hoạt động giải trí để thanh lý hợp đồng phân phối dịch vụ đòi nợ theo lao lý của pháp lý về dân sự và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .6. Tổ chức kinh tế tài chính có vốn đầu tư quốc tế được vận dụng điều kiện kèm theo tiếp cận thị trường thuận tiện hơn điều kiện kèm theo pháp luật tại Danh mục phát hành theo lao lý tại Điều 9 của Luật này thì được liên tục vận dụng điều kiện kèm theo theo lao lý tại Giấy ghi nhận ĐK đầu tư đã được cấp .7. Quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này vận dụng so với cả những dự án Bất Động Sản đầu tư được chuyển giao đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành và những dự án Bất Động Sản đầu tư chưa được chuyển giao đất .8. Trường hợp pháp lý pháp luật thành phần hồ sơ triển khai thủ tục hành chính phải có Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư, những dự án Bất Động Sản đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư theo lao lý của Luật này thì nhà đầu tư không phải nộp Giấy ghi nhận ĐK đầu tư, văn bản chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư .

9. Đối với địa phương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp (đối với các khu công nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2014) để dành một phần diện tích đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.
Phần diện tích đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lạo động làm việc trong khu công nghiệp sau khi điều chỉnh quy hoạch phải nằm ngoài phạm vi ranh giới địa lý của khu công nghiệp và bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường theo quy định của phảp luật về xây, dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Việc chuyển tiếp so với hoạt động giải trí đầu tư ra quốc tế triển khai theo lao lý sau đây :a ) Quy định về thời hạn hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản đầu tư ra quốc tế tại Giấy phép, Giấy ghi nhận đầu tư ra quốc tế đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm năm ngoái thì hết hiệu lực thực thi hiện hành ;b ) Nhà đầu tư được cấp Giấy phép, Giấy ghi nhận đầu tư ra quốc tế, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế để triển khai đầu tư ra quốc tế thuộc ngành, nghề đầu tư ra quốc tế có điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này thì được liên tục triển khai theo Giấy phép, Giấy ghi nhận đầu tư ra quốc tế, Giấy ghi nhận ĐK đầu tư ra quốc tế đã được cấp .

11. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận và quá thời hạn giải quyết nhưng chưa trả kết quả theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 thì tiếp tục áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14.

12. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Đã ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

PHỤ LỤC

( Ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020 / QH14 )

Phụ lục I

CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

A. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1 Acetorphine 3 – O-acetyltetrahydro – 7 – α – ( 1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl ) – 6, 14 – endoetheno – oripavine 25333 – 77-1
2 Acetyl-alpha – methylfenanyl N – [ 1 – ( α – methylphenethyl ) – 4 – piperidyl ] acetanilide 101860 – 00-8
3 Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino- 4,4 – diphenylheptane 17199 – 58-5
4 Alpha-methylfentanyl N – [ 1 – ( α – methylphenethyl ) – 4 – peperidyl ] propionanilide 79704 – 88-4
5 Beta-hydroxyfentanyl N – [ 1 – ( β – hydroxyphenethyl ) – 4 – peperidyl ] propionanilide 78995 – 10-5
6 Beta-hydroxymethyl -3 – fentanyl N – [ 1 – ( β – hydroxyphenethyl ) – 3 – methyl – 4 – piperidyl ] propinonanilide 78995 – 14-9
7 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427 – 00-9
8 Etorphine Tetrahydro – 7 α – ( 1 – hydroxy – 1 – methylbutyl ) – 6,14 – endoetheno – oripavine 14521 – 96-1
9 Heroine Diacetylmorphine 561 – 27-3
10 Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine 469 – 79-4
11 3 – methylfentanyl N – ( 3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl ) propionanilide 42045 – 86-3
12 3 – methylthiofentanyl N – [ 3 – methyl – 1 [ 2 – ( 2 – thienyl ) ethyl ] – 4 – piperidyl ] propionanilide 86052 – 04-2
13 Morphine methobromide và những chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác ( 5 α, 6 α ) – 17 – Methyl – 7,8 – didehydro – 4,5 – epoxymorphinan – 3,6 – diol – bromomethane ( 1 : 1 ) 125 – 23-5
14 Para-fluorofentanyl 4 ’ – fluoro – N – ( 1 – phenethyl – 4 – piperidyl ) propionanilide 90736 – 23-5
15 PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate 64-52-8
16 Thiofentanyl N – ( 1 [ 2 – ( 2 – thienyl ) ethyl ] – 4 – pipendyl ] – 4 – propionanilide 1165 – 22-6

B. Các chất và muối, đồng phân hoàn toàn có thể sống sót của những chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin

CAS

17 Brolamphetamine ( DOB ) 2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine 64638 – 07-9
18 Cathinone ( – ) – α – aminopropiophenone 71031 – 15-7
19 DET N, N – diethyltryptamine 7558 – 72-7
20 Delta-9 – tetrahydrocanabinol ( 6 aR, 10 aR ) – 6 a, 7, 8, 10 a – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran – 1 – ol 1972 – 08-3
21 DMA ( ± ) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine 2801 – 68-5
22 DMHP 3 – ( 1,2 – dimethylheptyl ) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran 32904 – 22-6
23 DMT N, N – dimethyltryptamine 61-50-7
24 DOET ( ± ) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – α – phenethylamine 22004 – 32-6
25 Eticyclidine N – ethyl – 1 – phenylcylohexylamine 2201 – 15-2
26 Etryptamine 3 – ( 2 – aminobuty ) indole 2235 – 90-7
27 MDMA ( ± ) – N – α – dimethyl – 3,4 – ( methylenedioxy ) phenethylamine 42542 – 10-9
28 Mescalin 3,4,5 – trimethoxyphenethylámine 54-04-6
29 Methcathinone 2 – ( methylamino ) – 1 – phenylpropan – 1 – one 5650 – 44-2
30 4 – methylaminorex ( ± ) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 3568 – 94-3
31 MMDA ( ± ) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – α – methylphenylethylamine 13674 – 05-0
32 ( + ) – Lysergide ( LSD ) 9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline – 8 β carboxamide 50-37-3
33 N-hydroxy MDA ( MDOH ) ( ± ) – N – hydroxy – [ α – methyl – 3,4- ( methylenedyoxy ) phenethyl ] hydroxylamine 74698 – 47-8
34 N-ethyl MDA ( ± ) N – ethyl – methyl – 3,4 – ( methylenedioxy ) phenethylamine 82801 – 81-8
35 Parahexyl 3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro -6, 6, 9 – trimethyl – 6H – dibenzo [ b, d ] pyran – 1 – ol 117 – 51-1
36 PMA p – methoxy – α – methylphenethylamine 64-13-1
37 Psilocine, Psilotsin
  1. – [ 2 – ( dimetylamino ) ethyl ] indol –

  2. – ol

520 – 53-6
38 Psilocybine 3 – [ 2 – dimetylaminoethyl ] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate 520 – 52-5
39 Rolicyclidine 1 – ( 1 – phenylcyclohexy ) pyrrolidine 2201 – 39-0
40 STP, DOM 2,5 – dimethoxy – 4, α – dimethylphenethylamine 15588 – 95-1
41 Tenamfetamine ( MDA ) α – methyl – 3,4 – ( methylendioxy ) phenethylamine 4764 – 17-4
42 Tenocyclidine ( TCP ) 1 – [ 1 – ( 2 – thienyl ) cyclohexyl ] piperidine 21500 – 98-1
43 TMA ( + ) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine 1082 – 88-8

C. Các chất và muối hoàn toàn có thể sống sót của những chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

44 MPPP 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate ( ester ) 13147 – 09-6

D. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

45 Can sa và những chế phẩm từ cần sa 8063 – 14-7
46 Lá Khat Lá cây Catha edulis
47 Thuốc phiện và những chế phẩm từ thuốc phiện ( trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện )

Phụ lục II

DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT CẤM

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Mã HS

Mã số CAS

1

Các hợp chất O-Alkyl (

O-Alkyl ( < = C10, incl. cycloalkyl ) alkyl ( Me, Et, n - Pr or i-Pr ) - phosphonofluoridates 2931.00
Ví dụ : Example :
• Sarin : O – Isopropylmetyl phosphonofloridat • Sarin : O-Isopropyl methylphosphonofluorid ate 2931.9080 107 – 44-8
• Soman : O-Pinacolyl metylphosphonofloridat • Soman : O-Pinacolyl metylphosphonofloridat 2931.9080 96-64-0
2

Các hợp chất O-Alkyl (

O-Alkyl ( < = C10, incl. cycloalkyl ) N, N-dialkyl ( Me, Et, n-Pr or i-Pr ) phosphoramidocyanidates 2931.00
Ví dụ : Example :
Tabun : O-Ethyl N, N – dimetyl phosphoramidocyanidat Tabun : O-Ethyl N, N – dimethyl phosphoramidocyanidate 2931.9080 77-81-6
3

Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc

O-Alkyl ( H or < = C10, incl. cycloalkyl ) S-2 - dialkyl ( Me, Et, n-Pr or i - Pr ) - aminoethyl alkyl ( Me, Et, n-Pr or i-Pr ) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts 2930.90
Ví dụ : Example :
O-Etyl S-2 – diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat O-Ethyl S-2 – diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate 2930.9099 50782 – 69-9
4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh : Sulfur mustards :
• 2 -Cloroetylchlorometylsulfit • 2 – Chloroethyl chloromethylsulfide 2930.9099 2625 – 76-5
• Khí gây bỏng : Bis ( 2 – cloroetyl ) sulíit • Mustard gas : Bis ( 2 – chloroethyl ) sulfide 2930.9099 505 – 60-2
• Bis ( 2 – cloroetylthio ) metan • Bis ( 2 – chloroethylthio ) methane 2930.9099 63869 – 13-6
• Sesquimustard : 1,2 – Bis ( 2 – cloroetylthio ) etan • Sesquimustard : 1,2 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) ethane 2930.9099 3563 – 36-8
• 1,3 – Bis ( 2 – cloroetylthio ) – n-propan • 1,3 – Bis ( 2 – chloroethylthio ) – n – propane 2930.9099 63905 – 10-2
• 1,4 – Bis ( 2 – cloroetylthio ) – n-butan • 1,4 – Bis ( 2 -chloroethylthio ) – n-butane 2930.9099 142868 -93-7
• 1,5 – Bis ( 2 – cloroetylthio ) – n-pentan • 1,5 – Bis ( 2 -chloroethylthio ) – n-pentane 2930.9099 142868 -94-8
• Bis ( 2 – cloroetylthiometyl ) ete • Bis ( 2 -chloroethylthiomethyl ) ether 2930.9099 63918 – 90-1
• Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy : Bis ( 2 – cloroetylthioetyl ) ete • O-Mustard : Bis ( 2 – chloroethylthioethyl ) ether 2930.9099 63918 – 89-8
5 Các hợp chất Lewisit : Lewisites :
• Lewisit 1 : 2 -Clorovinyldicloroarsin • Lewisite 1 : 2 -Chlorovinyldichloroarsine 2931.9080 541 – 25-3
• Lewisit 2 : Bis ( 2 – chlorovinyl ) cloroarsin • Lewisite 2 : Bis ( 2 – chlorovinyl ) chloroarsine 2931.9080 40334 – 69-8
• Lewisit 3 : Tris ( 2 – chlorovinyl ) arsin • Lewisite 3 : Tris ( 2 – chlorovinyl ) arsine 2931.9080 40334 – 70-1
6 Hơi cay Nitơ : Nitrogen mustards :
• HN1 : Bis ( 2 – chloroethyl ) etylamin • HN1 : Bis ( 2 – chloroethyl ) ethylamine 2921.1999 538 – 07-8
• HN2 : Bis ( 2 – chloroetyl ) metylamin • HN2 : Bis ( 2 – chloroethyl ) methylamine 2921.1999 51-75-2
• HN3 : Tris ( 2 – cloroetyl ) amin • HN3 : Tris ( 2 – chloroethyl ) amine 2921.1999 555 – 77-1
7 Saxitoxin Saxitoxin 3002.90 35523 – 89-8
8 Ricin Ricin 3002.90 9009 – 86-3
9 Các hợp chất Alkyl ( Me, Et, n – Pr or i-Pr ) phosphonyldiflorit Alkyl ( Me, Et, n-Pr or i – Pr ) phosphonyldifluorides
Ví dụ : Example :
DF :Metylphosphonyldiflorit DF :Methylphosphonyldlfluonde 2931.9020 676 – 99-3
10

Các hợp chất O-Alkyl (H hoặc

O-Alkyl ( H or < = C10, incl. cycloalkyl ) 0-2 - dalkyl ( Me, Et, n-Pr or i - Pr ) - aminoethyl alkyl ( Me, Et, n-Pr or i-Pr ) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts 2931.00
Ví dụ : Example :
quốc lộ : O-Ethyl 0-2 – diisopropylaminoetyl metylphosphonit quốc lộ : O-Ethyl 0-2 – diisopropylaminoethyl methylphosphonite 2931.9080 57856 – 11-8
11 Chlorosarin : O-Isopropylmetylphosphonocloridat Chlorosarin : O-Isopropyl methylphosphonochloridate 2931.9080 1445 – 76-7
12 Chlorosoman : O-Pinacolylmetylphosphonocloridat Chlorosoman : O-Pinacolylmethylphosphonochloridate 2931.9080 7040 – 57-5
13 Axit dodecyl benzen sunfonic ( DBSA ) Dodecyl benzene sulfonic acid ( DBSA ) 29041000 27176 – 87-0
14 Amiăng crocidolit Asbestos crocidolite 2524.10.00 12001 – 28-4
15 Amiăng amosit Asbestos amosite 2524.90.00 12172 – 73-5
16 Amiăng anthophyllit Asbestos anthophyllite 2524.90.00 17068 – 78-977536 – 67-5
17 Amiăng actinolit Asbestos actinolite 2524.90.00 77536 – 66-4
18 Amiăng tremolit Asbestos tremolite 2524.90.00 77536 – 68-6

Phụ lục III

DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG, THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM NHÓM I

DANH MỤC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾMIA

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

LỚP THÔNG

PINOS ID A

Họ Hoàng đàn

Cupressaceae

1 Bách vàng Xanthocyparis vietnamensis
2 Bách đài loan Taiwania cryptomerioides
3 Hoàng đàn hữu liên Cupressus tonkinensis
4 Sa mộc dầu Cunninghamia konishii
5 Thông nước Glyptostrobus pensilis

Họ Thông

Pinaceae

6 Du sam đá vôi Keteleeria davidiana
7 Vân sam fan si pang Abies delavayi subsp. fansipanensis

 

Họ Hoàng liên gai

Berberidaceae

8 Các loài Hoàng liên gai thuộc chi Berberis Berber is spp .

Họ Mao lương

Ranunculaceae

9 Hoàng liên chân gà Coptis quinquesecta
10 Hoàng liên bắc Coptis chinensis

Họ Ngũ gia bì

Araliaceae

11 Sâm vũ diệp ( Vũ diệp tam thất ) Panax bipinnatifidus
12 Tam thất hoang Panax stipuleanatus

LỚP HÀNH

LILIOPSIDA

Họ lan

Orchidaceae

13 Lan kim tuyến Anoectochilus setaceus
14 Lan kim tuyến Anoectochilus acaicaratus
15 Lan kim tuyến Anoectochiius calcareus
16 Lan hài bóng Paphiopedilum vietnamense
17 Lan hài vàng Paphiopedilum villosum
18 Lan hài đài cuộn Paphiopedilum appletonianum
19 Lan hài chai Paphiopedilum callosum
20 Lan hài râu Paphiopediium dianthum
21 Lan hài hê len Paphiopedilum helenae
22 Lan hài henry Paphiopedilum henryanum
23 Lan hài xanh Paphiopedilum maiipoense
24 Lan hài chân tím Paphiopedilum tranlienianum
25 Lan hài lông Paphiopedilum hirsutissimum
26 Lan hài hằng Paphiopedilum hangianum
27 Lan hài đỏ Paphiopedilum delenatii
28 Lan hài trân châu Paphiopedilum emersonii
29 Lan hài hồng Paphiopedilum micranthum
30 Lan hài xuân cảnh Paphiopedilum canhii
31 Lan hài tía Paphiopedilum purpuratum
32 Lan hài trần tuấn Paphiopedilum trantuanhii
33 Lan hài đốm Paphiopedilum concolor
34 Lan hài tam đảo Paphiopedilum gratrixianum

LỚP NGỌC LAN

MAGNOLIOPSIDA

Họ Dầu

Dipterocarpaceae

35 Chai lá cong Shorea falcata
36 Kiền kiền phú quốc Hopea pierrei
37 Sao hình tim Hopea cordata
38 Sao mạng cà ná Hopea reticulata

Họ Ngũ gia bì

Araliaceae

39 Sâm ngọc linh Panax vietnamensis

IB

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

LỚP THÚ

MAMMALIA

BỘ LINH TRƯỞNG

PRIMATES

1 Cu li lớn Nycticebus bengalensis
2 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus
3 Chà vá chân đen Pygathrix nigripes
4 Chà vá chân nâu Pygathrix nemaeus
5 Chà vá chân xám Pygathrix cinerea
6 Voọc bạc đông dương Trachypithecus germaini
7 Voọc bạc trường sơn Trachypithecus margarita
8 Voọc cát bà Trachypithecus poliocephalus
9 Voọc đen má hắng Trachypithecus francoisi
10 Voọc hà tĩnh Trachypithecus hatinhensis
11 Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri
12 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus
13 Voọc xám Trachypithecus crepusculus
14 Vượn cao vít Nomascus nasutus
15 Vượn đen tuyền Nomascus concolor
16 Vượn má hung Nomascus gabriellae
17 Vượn má trang Nomascus leucogenys
18 Vượn má vàng trung bộ Nomascus annamensis
19 Vượn siki Nomascus siki

BỘ THÚ ĂN THỊT

CARNIVORA

20 Sói đỏ ( Chó sói lửa ) Cuon alpinus
21 Gấu chó Helarctos malayanus
22 Gấu ngựa Ursus thibetanus
23 Rái cá lông mượt Lutrogale perspicillata
24 Rái cá thường Lutra lutra
25 Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus
26 Rái cá lông mũi Lutra sumatrana
27 Cầy mực Arctictis binturong
28 Cầy gấm Prionodon pardicolor
29 Báo gấm Neofelis nebulosa
30 Báo hoa mai Panthera pardus
31 Beo lửa Catopuma temminckii
32 Hổ đông dương Panthera tigris corbetti
33 Mèo cá Prionailurus viverrinus
34 Mèo gấm Pardofelis marmorata

BỘ CÓ VÒI

PROBOSCIDEA

35 Voi châu á Elephas maximus

BỘ MÓNG GUỐC LẺ

PERISSODACTYLA

36 Tế giác một sừng Rhinoceros sondaicus

BỘ MÓNG GUỐC CHẴN

ARTIODACTYLA

37 Bò rừng Bos javanicus
38 Bò tót Bos gaurus
39 Hươu vàng Axis porcinus annamiticus
40 Hươu xạ Moschus berezovskii
41 Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis
42 Mang trường sơn Muntiacus truongsonensis
43 Nai cà tong Rucervus eldii
44 Sao la Pseudoryx nghetinhensis
45 Sơn dương Naemorhedus milneedwardsii

BỘ TÊ TÊ

PHOLIDOTA

46 Tê tê java Manis javanica
47 Tê tê vàng Manis pentadactyla

BỘ THỎ RỪNG

LAGOMORPHA

48 Thỏ vằn Nesolagus timminsi

LỚP CHIM

AVES

BỘ BỒ NÔNG

PELECANIFORMES

49 Bô nông chân xám Pelecanus philippensis
50 Cò thìa Platalea minor
51 Quắm cánh xanh Pseudibis davisoni
52 Quắm lớn ( Cò quắm lớn ) Thaumatibis gigantea
53 Vạc hoa Gorsachius magnificus

BỘ CỔ RẮN

SULIFORMES

54 Cổ rắn Anhinga melanogaster

BỘ BỒ NÔNG

PELECANIFORMES

55 Cò trắng trung quốc Egretta eulophotes

BỘ HẠC

CICONEFORMES

56 Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus
57 Hạc cổ trắng Ciconia episcopus
58 Hạc xám Mycteria cinerea

BỘ ƯNG

ACCIPITRIFORMES

59 Đại bàng đầu nâu Aquila heliaca
60 Kền kền ấn độ Gyps indicus
61 Kền kền ben gan Gyps bengalensis

BỘ CẮT

FALCONIFORMES

62 Cắt lớn Falco peregrinus

BỘ CHOẮT

CHARADRHFORMES

63 Choắt lớn mỏ vàng Tringa guttifer

BỘ NGỖNG

ANSER1FORMES

64 Ngan cánh trắng Asarcornis scutulata

BỘ GÀ

GALLIFORMES

65 Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi
66 Gà lôi tía Tragopan temminckii
67 Gả lôi trắng Lophura nycthemera
68 Gà số cổ hung Arborophila davidi
69 Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini
70 Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicaicaratum
71 Trĩ sao Rheinardia ocellata

BỘ SẾU

GRUIFORMES

72 Sếu đầu đỏ ( sếu cổ trụi ) Grus antigone

BỘ Ô TÁC

OTIDIFORMES

73 Ô tác Houbaropsis bengalensis

BỘ BỒ CÂU

COLUMBIFORMES

74 Bồ câu ni cô ba Caloenas nicobarica

BỘ HỒNG HOÀNG

Bucerotiformes

75 Hồng hoàng Buceros bicornis
76 Niệc cổ hung Aceros nipalensis
77 Niệc mỏ vằn Rhyticeros undulatus
78 Niệc nâu Anorrhinus austeni

BỘ SẺ

PASSERRIFORMES

79 Khướu ngọc linh Trochalopteron ngoclinhense

LỚP BÒ SÁT

REPTILIA

BỘ CÓ VẢY

SQUAMATA

80 Tắc kè đuôi vàng Cnemaspis psychedelica
81 Thằn lằn cá sấu Shinisaurus crocodilurus
82 Kỳ đà vân Varanus nebulosus ( Varanus bengalensis )
83 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah

BỘ RÙA

TESTUDINES

84 Rùa ba-ta-gua miền nam Batagur affinis
85 Rùa hộp trán vàng miền trung ( Cuora bourreti ) Cuora bourreti
86 Rùa hộp trán vàng miền nam ( Cuora picturata ) Cuora picturata
87 Rùa hộp trán vàng miền bắc Cuora galbinifrons
88 Rùa trung bộ Mauremys annamensis
89 Rùa đầu to Platysternon megacephaium
90 Giải sin-hoe Rafetus swinhoei
91 Giải Pelochelys cantorii

BỘ CÁ SẤU

CROCODILIA

92 Cá sấu nước lợ ( Cá sấu hoa cà ) Crocodylus porosus
93 Cá sấu nước ngọt ( Cá sấu xiêm ) Crocodylus siamensis

DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN NGUY CẤP, QUÝ, HIẾMNHÓM I

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

I

LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ

MAMMALIAS

1 Họ cá heo biển ( tổng thể những loài, trừ cá heo trắng trung hoa – Sousa chinensis ) Delphinidae
2 Họ cá heo chuột ( tổng thể những loài ) Phocoenidae
3 Họ cá heo nước ngọt ( toàn bộ những loài ) Platanistidae
4 Họ cá voi sống lưng gù ( toàn bộ những loài ) Balaenopteridae
5 Họ cá voi mõm khoằm ( toàn bộ những loài ) Ziphiidae
6 Họ cá voi nhỏ ( toàn bộ những loài ) Physeteridae

II

LỚP CÁ XƯƠNG

OSTEICHTHYES

7 Cá chình mun Anguilla bicolor
8 Cá chình nhật Anguilla japonica
9 Cá cháy bắc Tenualosareevesii
10 Cá mòi đường Albulavulpes
11 Cá đé Ilishaelongata
12 Cá thát lát khổng lồ Chitalalopis
13 Cá anh vũ Semilabeo obscurus
14 Cá chép gốc Procyprismerus
15 Cá hô Catlocarpiosiamensis
16 Cá học trò Balantiocheilosambusticauda
17 Cá lợ thân cao ( Cá lợ ) Cyprinus hyperdorsalis
18 Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata
19 Cá măng giả Luciocyprinuslangsoni
20 Cá may Gyrinocheilusaymonỉeri
21 Cá mè huế Chanodichthysflavpinnis
22 Cá mơn ( Cá rồng ) Scleropagesformosus
23 Cá pạo ( Cá mị ) Sinilabeograffeuilli
24 Cá rai Neolisochilusbenasi
25 Cá trốc Acrossocheilusannamensis
26 Cá trữ Cyprinus dai
27 Cá thơm Plecoglossusaltivelis
28 Cá niết cúc phương Pterocryptiscucphuongensis
29 Cá tra dầu Pangasianodongigas
30 Cá chen bầu Ompokbimaculatus
31 Cá vồ cờ Pangasius sanitwongsei
32 Cá sơn đài Ompokmiostoma
33 Cá bám đá Gyrinocheiluspennocki
34 Cá trê tối Clariasmeladerma
35 Cá trê trắng Clariasbatrachus
36 Cá trèo đồi Chana asiatica
37 Cá bàng chài vân sóng Cheilinusundulatus
38 Cá dao cạo Solenostomus paradoxus
39 Cá dây sống lưng gù Cyttopsiscypho
40 Cá kèn trung quốc Aulostomuschinensis
41 Cá mặt quỷ Scorpaenopsisdiabolus
42 Cá mặt trăng Molamola
43 Cá mặt trăng đuôi nhọn Masturuslanceolatus
44 Cá nòng nọc nhật bản Ateleopus japonicus
45 Cá ngựa nhật Hippocampus japonicus
46 Cá đường ( Cá sủ giấy ) Otolithoidesbiauratus
47 Cá kẽm chấm vàng Plectorhynchusflavomaculatus
48 Cá kẽm mép vẩy đen Plectorhynchusgibbosus
49 Cá song vân giun Epinephelusundulatostriatus
50 Cá mó đầu u Bolbometoponmuricatum
51 Cá mú dẹt Cromileptesaltivelis
52 Cá mú chấm bé Plectropomusleopardus
53 Cá mú sọc trắng Anyperodonleucogramm icus
54 Cá nhà vua Pomacanthus imperator

III

LỚP CÁ SỤN

CHONDRICHTHYES

55 Các loài cá đuối nạng Mobula sp .
56 Các loài cá đuối ó mặt quỷ Manta sp .
57 Cá đuối quạt Okamejeikenojei
58 Cá giống mõm tròn Rhinaancylostoma
59 Cá mập đầu bạc Carcharhinus albimarginatus
60 Cá mập đầu búa hình vỏ sò Sphyrna lewini
61 Cá mập đầu búa lớn Sphyrna mokarran
62 Cá mập đầu búa tron Sphyrna zygaena
63 Cá mập đầu vây trắng Carcharhinus longimanus
64 Cá mập đốm đen đỉnh đuôi Carcharhinus melanopterus
65 Cá mập hiền Carcharhinus amblyrhynchoides
66 Cá mập lơ cát Carcharhinus leucas
67 Cá mập lụa Carcharhinus falciformis
68 Cá mập trắng lớn Carcharodon carcharias
69 Cá nhám lông nhung Cephaloscylliwn umbratìle
70 Cá nhám nâu Etmopterus lucifer
71 Cá nhám nhu mì Stegostomafasciatum
72 Cá nhám rang Rhinzoprionodonacutus
73 Cá nhám thu Lamna nasus
74 Cá nhám thu / cá mập sâu Pseudocarchariaskamoharai
75 Cá nhám voi Rhỉncodon typus
76 Các loài cá đao Pristidae spp .
77 Các loài cá mập đuôi dài Alopias spp .

IV

LỚP HAI MẢNH VỎ

BIVALVIA

78 Trai bầu dục cánh cung Margaritanopsislaosensis
79 Trai cóc dày Gibbosulacrassa
80 Trai cóc hình lá Lamprotulablaisei
81 Trai cóc nhẵn Cuneopsisdemangei
82 Trai cóc vuông Protuniomessageri
83 Trai mẫu sơn Contradensfultoni
84 Trai sông bằng Pseudobaphiabanggiangensis

V

LỚP CHÂN BỤNG

GASTROPODA

85 Các loài trai tai tượng Tridacna spp .
86 Họ ốc anh vũ ( toàn bộ những loài ) Nautilidae
87 Ốc đụn cái Tectusniloticus
88 Ốc đụn đực Tectuspyramis
89 Ốc mút vệt nâu Cremnoconchusm. es sageri
90 Ốc sứ mắt trĩ Cypraeaargus
91 Ốc tù và Charoniatritonis
92 Ốc xà cừ Turbo marmoratus

VI

LỚP SAN HÔ

ANTHOZOA

93 Bộ sinh vật biển đá ( tổng thể những loài ) Scleractinia
94 Bộ sinh vật biển cứng ( toàn bộ những loài ) Stolonifera
95 Bộ sinh vật biển đen ( tất cảcác loài ) Antipatharia
96 Bộ sinh vật biển sừng ( tổng thể những loài ) Gorgonacea
97 Bộ sinh vật biển xanh ( toàn bộ những loài ) Helioporacea

VII

NGÀNH DA GAI

ECHINODERMATA

98 Cầu gai đá Heterocentrotusmammillatus
99 Hải sâm hổ phách Thelenotaanax
100 Hải sâm lựu Thelenotaananas
101 Hải sâm mít hoa ( Hải sâm dừa ) Actỉnopygamauritiana
102 Hải sâm trắng ( Hải sâm cát ) Holothuria ( Metriatyla ) scabra
103 Hải sâm vú Microthelenobilis

VIII

GIỚI THỰC VẬT

PLANTAE

104 Cỏ nàn Halophila beccarii
105 Cỏ xoan đơn Halophila decipiens
106 Cỏ lăn biển Syringodiumizoetifolium
107 Rong bắp sú Kappaphycus striatum
108 Rong khủng hoảng bong bóng đỏ Scinaiaboergesenii
109 Rong câu chân vịt Hydropuntiaeucheumoides
110 Rong câu cong Gracilariaarcuata
111 Rong câu dẹp Gracilariatextorii
112 Rong câu đỏ Gracilaria rubra
113 Rong câu gậy Gracilariablodgettii
114 Rong chân vịt nhăn Cryptonemiaundulata
115 Rong đông gai dày Hypneaboergesenii
116 Rong đông sao Hypneacornuta
117 Rong hồng mạc nhăn Halymeniadilatata
118 Rong hồng mạc trơn Halymenỉamaculata
119 Rong hồng vân Betaphycusgelatinum
120 Rong hồng vân thỏi Eucheuma arnoldii
121 Rong kỳ lân Kappaphycuscottonii
122 Rong mơ Sargassum quinhonensis
123 Rong mơ mềm Sargassum tenerrimum
124 Rong nhớt Helminthodadiaaustralis
125 Rong sụn gai Eucheuma denticulatum
126 Rong tóc tiên Bangiafuscopurpurea

Phụ lục IV

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

STT

NGÀNH, NGHỀ

1 Sản xuất con dấu
2 Kinh doanh công cụ tương hỗ ( gồm có cả sửa chữa thay thế )
3 Kinh doanh những loại pháo, trừ pháo nổ
4 Kinh doanh thiết bị, ứng dụng ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, xác định
5 Kinh doanh súng bắn sơn
6 Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, hang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện đi lại chuyên dùng quân sự chiến lược, công an ; linh phụ kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ tiên tiến chuyên dùng sản xuất chúng
7 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
8 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
9 Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
10 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
11 Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy
12 Hành nghề luật sư
13 Hành nghề công chứng
14 Hành nghề giám định tư pháp trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, thiết kế xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả
15 Hành nghề đấu giá gia tài
16 Hành nghề thừa phát lại
17 Hành nghề quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quy trình xử lý phá sản
18 Kinh doanh dịch vụ kế toán
19 Kinh doanh dịch vụ truy thuế kiểm toán
20 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
21 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan
22 Kinh doanh hàng miễn thuế
23 Kinh doanh kho ngoại quan, khu vực thu gom hàng lẻ
24 Kinh doanh khu vực làm thủ tục hải quan, tập trung, kiểm tra, giám sát hải quan
25 Kinh doanh sàn chứng khoán
26 Kinh doanh dịch vụ ĐK, lưu ký, bù trừ và giao dịch thanh toán sàn chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ sàn chứng khoán Nước Ta, tổ chức triển khai thị trường thanh toán giao dịch sàn chứng khoán niêm yết và những loại sàn chứng khoán khác
27 Kinh doanh bảo hiểm
28 Kinh doanh tái bảo hiểm
30 Đại lý bảo hiểm
31 Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
32 Kinh doanh xổ số kiến thiết
33 Kinh doanh game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế
34 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tin tưởng
35 Kinh doanh ca-si-nô ( casino )
36 Kinh doanh đặt cược
37 Kinh doanh dịch vụ quản trị quỹ hưu trí tự nguyện
38 Kinh doanh xăng dầu
39 Kinh doanh khí
40 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
41 Kinh doanh vật tư nổ công nghiệp ( gồm có cả hoạt động giải trí tiêu hủy )
42 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
43 Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật tư nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
44 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
45 Kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm theo Công ước quốc tế về cấm tăng trưởng, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và hủy hoại vũ khí hóa học
46 Kinh doanh rượu
47 Kinh doanh loại sản phẩm thuốc lá, nguyên vật liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá
48 Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Công Thương
49 Hoạt động Sở Giao dịch sản phẩm & hàng hóa
50 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán sỉ, kinh doanh bán lẻ, tư vấn chuyên ngành điện lực
51 Xuất khẩu gạo
52 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất sản phẩm & hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng
53 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm ướp đông
54 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất sản phẩm & hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm & hàng hóa đã qua sử dụng
55 Kinh doanh tài nguyên
56 Kinh doanh tiền chất công nghiệp
57 Hoạt động mua và bán sản phẩm & hàng hóa và những hoạt động giải trí tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí mua và bán sản phẩm & hàng hóa của nhà sản xuất dịch vụ quốc tế tại Nước Ta
58 Kinh doanh theo phương pháp bán hàng đa cấp
59 Hoạt động thương mại điện tử
60 Hoạt động dầu khí
61 Kiểm toán nguồn năng lượng
62 Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
63 Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
64 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận kỹ năng và kiến thức nghề
65 Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
66 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy an toàn lao động, vệ sinh lao động
67 Kinh doanh dịch vụ việc làm
68 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi thao tác ở quốc tế
69 Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV / AIDS, chăm nom người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ nhỏ
70 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động
71 Kinh doanh vận tải đường bộ đường đi bộ
72 Kinh doanh dịch vụ Bảo hành, bảo trì xe xe hơi
73 Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe xe hơi
74 Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
75 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy lái xe xe hơi
76 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo thẩm tra viên bảo đảm an toàn giao thông vận tải
77 Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
78 Kinh doanh dịch vụ thẩm tra bảo đảm an toàn giao thông vận tải
79 Kinh doanh vận tải đường bộ đường thủy
80 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa thay thế, phục sinh phương tiện đi lại thủy trong nước
81 Kinh doanh dịch vụ giảng dạy thuyền viên và người lái phương tiện đi lại thủy trong nước
82 Đào tạo, đào tạo và giảng dạy thuyền viên hàng hải và tổ chức triển khai tuyển dụng, đáp ứng thuyền viên hàng hải
83 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải
84 Kinh doanh vận tải biển
85 Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
86 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
87 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa thay thế tàu biển
88 Kinh doanh khai thác cảng biển
89 Kinh doanh vận tải đường bộ hàng không
90 Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, sản xuất, bảo trì, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Nước Ta
91 Kinh doanh cảng hàng không quốc tế, trường bay
92 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế, trường bay
93 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoạt động giải trí bay
94 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện và đào tạo, huấn luyện và đào tạo nhiệm vụ nhân viên cấp dưới hàng không
95 Kinh doanh vận tải đường bộ đường tàu
96 Kinh doanh kiến trúc đường tàu
97 Kinh doanh đường tàu đô thị
98 Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ đa phương thức
99 Kinh doanh dịch vụ luân chuyển hàng nguy khốn
100 Kinh doanh vận tải đường bộ đường ống
101 Kinh doanh
102 Kinh doanh nước sạch ( nước hoạt động và sinh hoạt )
103 Kinh doanh dịch vụ kiến trúc
104 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng
105 Kinh doanh dịch vụ khảo sát thiết kế xây dựng
106 Kinh doanh dịch vụ phong cách thiết kế, thẩm tra phong cách thiết kế thiết kế xây dựng
107 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát xây đắp kiến thiết xây dựng khu công trình
108 Kinh doanh dịch vụ kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình
109 Hoạt động kiến thiết xây dựng của nhà thầu quốc tế
110 Kinh doanh dịch vụ quản trị ngân sách đầu tư kiến thiết xây dựng
111 Kinh doanh dịch vụ kiểm định thiết kế xây dựng
112 Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành thiết kế xây dựng
113 Kinh doanh dịch vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ cao cấp
114 Kinh doanh dịch vụ quản trị, quản lý và vận hành cơ sở hỏa táng
115 Kinh doanh dịch vụ lập phong cách thiết kế quy hoạch thiết kế xây dựng
116 Kinh doanh mẫu sản phẩm amiăng trắng thuộc nhóm Serpentine
117 Kinh doanh dịch vụ bưu chính
118 Kinh doanh dịch vụ viễn thông
119 Kinh doanh dịch vụ xác nhận chữ ký số
120 Hoạt động của nhà xuất bản
121 Kinh doanh dịch vụ in, trừ in vỏ hộp
122 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm
123 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội
124 Kinh doanh game show trên mạng viễn thông, mạng Internet
125 Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
126 Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
127 Thương Mại Dịch Vụ gia công, tái chế, thay thế sửa chữa, làm mới loại sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục loại sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác chiến lược quốc tế
128 Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet
129 Kinh doanh dịch vụ ĐK, duy trì tên miền
130 Kinh doanh dịch vụ TT tài liệu
131 Kinh doanh dịch vụ định danh và xác nhận điện tử
133 Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí truyền thông nhập khẩu
134 Kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
135 Kinh doanh những thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
136 Hoạt động của cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi
137 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông
138 Hoạt động của cơ sở giáo dục ĐH
139 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt giáo dục quốc tế tại Nước Ta, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư quốc tế
140 Hoạt động của cơ sở giáo dục tiếp tục
141 Hoạt động của trường chuyên biệt
142 Hoạt động link dào tạo với quốc tế
143 Kiểm định chất lượng giáo dục
144 Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
145 Khai thác thủy hải sản
146 Kinh doanh thủy hải sản
147 Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi
148 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi
149 Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý môi trường tự nhiên trong nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi
150 Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
151 Đăng kiểm tàu cá
152 Đào tạo, tu dưỡng thuyền viên tàu cá
153 Nuôi, trồng những loài thực vật, động vật hoang dã hoang dã thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và hạng mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm
154 Nuôi động vật hoang dã rừng thường thì
155 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển vật mẫu từ tự nhiên của những loài thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và hạng mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm
156 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy tự tạo của những loài thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và hạng mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm
157 Chế biến, kinh doanh thương mại, luân chuyển, quảng cáo, tọa lạc, cất giữ vật mẫu của những loài thực vật, động vật hoang dã thuộc những Phụ lục của Công ước CITES và hạng mục thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, thủy hải sản nguy cấp, quý, hiếm
158 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
159 Kinh doanh dịch vụ giải quyết và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
160 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
161 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
162 Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
163 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y
164 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật hoang dã
165 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chấn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm nom sức khỏe thể chất động vật hoang dã
166 Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y ( gồm có thuốc thú y, thuốc thú y thủy hải sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy hải sản )
167 Kinh doanh chăn nuôi trang trại
168 Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm
169 Kinh doanh thực phẩm thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
170 Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật hoang dã, mẫu sản phẩm động vật hoang dã
171 Kinh doanh phân bón
172 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón
173 Kinh doanh giống cây xanh, giống vật nuôi
174 Kinh doanh giống thủy hải sản
175 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây cối, giống vật nuôi
176 Kinh doanh địch vụ khảo nghiệm giống thủy hải sản
177 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất giải quyết và xử lý môi trường tự nhiên trong nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi
178 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen
179 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
180 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật nghệ thuật và thẩm mỹ
181 Kinh doanh dược
182 Sản xuất mỹ phẩm
183 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành nghề dịch vụ gia dụng y tế
184 Kinh doanh trang thiết bị y tế
185 Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ ( gồm có giám định về quyền tác giả và quyền tương quan, giám định chiếm hữu công nghiệp và giám định về quyền so với giống cây cối )
186 Kinh doanh dịch vụ triển khai việc làm bức xạ
187 Kinh doanh dịch vụ tương hỗ ứng dụng nguồn năng lượng nguyên tử
188 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận sự tương thích
189 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đi lại đo, chuẩn thống kê giám sát
190 Kinh doanh dịch vụ nhìn nhận, thẩm định giá và giám định công nghệ tiên tiến
191 Kinh doanh dịch vụ đại diện thay mặt quyền sở hữu trí tuệ ( gồm có dịch vụ đại diện thay mặt chiếm hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện thay mặt quyền so với giống cây xanh )
193 Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật
194 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai kiến thiết, giám sát kiến thiết dự án Bất Động Sản dữ gìn và bảo vệ, trùng tu và hồi sinh di tích lịch sử
195 Kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê ( karaoke ), vũ trường
196 Kinh doanh dịch vụ lữ hành
197 Kinh doanh hoạt động giải trí thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
198 Kinh doanh địch vụ màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, trình điễn thời trang, tổ chức triển khai thi người mẫu, người mẫu
199 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
200 Kinh doanh dịch vụ lưu trú
201 Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc
202 Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc chiếm hữu nhà nước, chiếm hữu của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội ; nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa văn hóa truyền thống thuộc diện quản trị chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
203 Kinh doanh dịch vụ kho lưu trữ bảo tàng
204 Kinh doanh game show điện tử ( trừ kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng dành cho người quốc tế và kinh doanh thương mại game show điện tử có thưởng trên mạng )
205 Kinh doanh dịch vụ tư vấn tìm hiểu, nhìn nhận đất đai
206 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
207 Kinh doanh dịch vụ thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, kiến thiết xây dựng ứng dụng của mạng lưới hệ thống thông tin đất đai
208 Kinh doanh dịch vụ thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu đất đai
209 Kinh doanh dịch vụ xác lập giá đất
210 Kinh doanh dịch vụ đo đạc và map
211 Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo nhắc nhở khí tượng thủy văn
212 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất
213 Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
214 Kinh doanh dịch vụ tìm hiểu cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo giải trình tài nguyên nước
215 Kinh doanh dịch vụ thăm dò tài nguyên
216 Khai thác tài nguyên
217 Kinh doanh dịch vụ luân chuyển, giải quyết và xử lý chất thải nguy cơ tiềm ẩn
218 Nhập khẩu phế liệu
219 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường tự nhiên
220 Hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước thương mại
221 Hoạt động kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước
222 Hoạt động kinh doanh thương mại của ngân hàng nhà nước hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô
223 Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán giao dịch, đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch không qua thông tin tài khoản giao dịch thanh toán của người mua
224 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thanh toán
225 Hoạt động kinh doanh thương mại, đáp ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức triển khai không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán

226

Kinh doanh vàng
227 Hoạt động in, đúc tiền

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM