Luật Đầu tư công 2019, Luật số 39/2019/QH14 mới nhất 2021

QUỐC HỘI
——-

Số : 39/2019 / QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Điều 3. Áp dụng Luật Đầu tư công, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

1. Việc quản trị, sử dụng vốn đầu tư công, hoạt động giải trí đầu tư công phải tuân thủ pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác với pháp luật của Luật này thì vận dụng theo pháp luật của điều ước quốc tế đó .3. Việc thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công tại quốc tế tuân thủ lao lý của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa bên Nước Ta với bên quốc tế .4. Việc quản trị, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp triển khai theo pháp luật của pháp lý về quản trị, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thương mại tại doanh nghiệp .

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi, tính hiệu suất cao, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công, dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .2. Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi, tính hiệu suất cao, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .3. Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung điều tra và nghiên cứu về sự thiết yếu, mức độ khả thi, hiệu suất cao, nguồn vốn và mức vốn của chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư .4. Bộ, cơ quan TW và địa phương là cơ quan, tổ chức triển khai được Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư công, gồm có :a ) Cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng quản trị nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( sau đây gọi là Bộ, cơ quan TW ) ;b ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai khác được giao kế hoạch đầu tư công .5. Chủ chương trình là cơ quan, tổ chức triển khai được giao chủ trì quản trị chương trình đầu tư công .6. Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức triển khai được giao trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản đầu tư công .7. Chủ trương đầu tư là quyết định hành động của cấp có thẩm quyền về những nội dung hầu hết của chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư, làm địa thế căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư, quyết định hành động phê duyệt báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản đầu tư công .8. Chương trình đầu tư công là một tập hợp những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp nhằm mục đích thực thi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .9. Chương trình tiềm năng vương quốc là chương trình đầu tư công nhằm mục đích triển khai những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội của từng quy trình tiến độ đơn cử trong khoanh vùng phạm vi cả nước .10. Cơ quan chủ quản là Bộ, cơ quan TW và địa phương pháp luật tại khoản 4 Điều này quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản .11. Cơ quan trình độ quản trị đầu tư công là đơn vị chức năng có công dụng quản trị đầu tư công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; đơn vị chức năng được giao quản trị đầu tư công của Bộ, cơ quan TW, địa phương ; phòng, ban có công dụng quản trị đầu tư công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã .12. Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công gồm có nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân những cấp .13. Dự án đầu tư công là dự án Bất Động Sản sử dụng hàng loạt hoặc một phần vốn đầu tư công .14. Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án Bất Động Sản đầu tư công nhằm mục đích kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh ; trách nhiệm cấp bách để bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, đối ngoại theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .15. Đầu tư công là hoạt động giải trí đầu tư của Nhà nước vào những chương trình, dự án Bất Động Sản và đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác theo lao lý của Luật này .16. Hoạt động đầu tư công gồm có lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư ; lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giao, tiến hành triển khai kế hoạch, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; quản trị, sử dụng vốn đầu tư công ; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chương trình, quyết toán dự án Bất Động Sản đầu tư công ; theo dõi và nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .17. Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp những tiềm năng, xu thế, hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; cân đối nguồn vốn đầu tư công, giải pháp phân chia vốn, những giải pháp kêu gọi nguồn lực và tiến hành thực thi .18. Nhiệm vụ sẵn sàng chuẩn bị đầu tư là những hoạt động giải trí để lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chủ trương đầu tư và lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản .19. Nhiệm vụ quy hoạch là những hoạt động giải trí được thực thi để lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động hoặc phê duyệt, công bố và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật của Luật Quy hoạch .20. Nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng triển khai đã được nghiệm thu sát hoạch của dự án Bất Động Sản thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có vốn sắp xếp cho phần khối lượng thực thi đó .21. Phân cấp quản trị nhà nước về đầu tư công là xác lập quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền trong hoạt động giải trí đầu tư công .22. Vốn đầu tư công pháp luật tại Luật này gồm có : vốn ngân sách nhà nước ; vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo pháp luật của pháp lý .23. Vốn ngân sách TW là vốn chi cho đầu tư tăng trưởng thuộc ngân sách TW theo lao lý của Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước .24. Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư tăng trưởng thuộc ngân sách địa phương theo pháp luật của Luật Chi tiêu nhà nước .25. Vốn ngân sách TW bổ trợ có tiềm năng cho địa phương là vốn thuộc ngân sách TW bổ trợ cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công theo trách nhiệm đơn cử được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .

Điều 5. Đối tượng đầu tư công

1. Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.
Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Việc tách riêng dự án độc lập được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

2. Đầu tư Giao hàng hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội .3. Đầu tư và tương hỗ hoạt động giải trí đầu tư phân phối mẫu sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội .4. Đầu tư của Nhà nước tham gia thực thi dự án Bất Động Sản theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .5. Đầu tư ship hàng công tác làm việc lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động hoặc phê duyệt, công bố và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch .

6. Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối với đối tượng quy định tại khoản này.

Điều 6. Phân loại dự án đầu tư công

1. Căn cứ vào đặc thù, dự án Bất Động Sản đầu tư công được phân loại như sau :a ) Dự án có cấu phần thiết kế xây dựng là dự án Bất Động Sản đầu tư thiết kế xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra dự án Bất Động Sản đã đầu tư thiết kế xây dựng, gồm có cả phần mua gia tài, mua trang thiết bị của dự án Bất Động Sản ;b ) Dự án không có cấu phần thiết kế xây dựng là dự án Bất Động Sản mua gia tài, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua, thay thế sửa chữa, tăng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án Bất Động Sản khác không lao lý tại điểm a khoản này .2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án Bất Động Sản đầu tư công được phân loại thành dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A, dự án Bất Động Sản nhóm B, dự án Bất Động Sản nhóm C theo tiêu chuẩn pháp luật tại những điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này .

Điều 7. Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia
Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

1. Sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên ;2. Ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên và môi trường hoặc tiềm ẩn năng lực ảnh hưởng tác động nghiêm trọng đến thiên nhiên và môi trường, gồm có :a ) Nhà máy điện hạt nhân ;b ) Sử dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh sắc, khu rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên ; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường tự nhiên từ 500 ha trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên ;3. Sử dụng đất có nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên ;4. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở những vùng khác ;5. Dự án yên cầu phải vận dụng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng cần được Quốc hội quyết định hành động .

Điều 8. Tiêu chí phân loại dự án nhóm A
Trừ dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này, dự án thuộc một trong các tiêu chí sau đây là dự án nhóm A:

1. Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh có mức độ tuyệt mật ;b ) Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ ;c ) Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ;2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây :a ) Giao thông, gồm có cầu, cảng biển, cảng sông, trường bay, đường tàu, đường quốc lộ ;b ) Công nghiệp điện ;c ) Khai thác dầu khí ;d ) Hóa chất, phân bón, xi-măng ;đ ) Chế tạo máy, luyện kim ;e ) Khai thác, chế biến tài nguyên ;g ) Xây dựng khu nhà ở ;3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây :a ) Giao thông, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều này ;b ) Thủy lợi ;c ) Cấp thoát nước, giải quyết và xử lý rác thải và khu công trình hạ tầng kỹ thuật khác ;d ) Kỹ thuật điện ;đ ) Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử ;e ) Hóa dược ;g ) Sản xuất vật tư, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm d khoản 2 Điều này ;h ) Công trình cơ khí, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm đ khoản 2 Điều này ;i ) Bưu chính, viễn thông ;4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc nghành nghề dịch vụ sau đây :a ) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản ;b ) Vườn vương quốc, khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên ;c ) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới ;d ) Công nghiệp, trừ dự án Bất Động Sản thuộc nghành công nghiệp pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này ;5. Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc nghành sau đây :a ) Y tế, văn hóa truyền thống, giáo dục ;b ) Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình ;c ) Kho tàng ;d ) Du lịch, thể dục thể thao ;đ ) Xây dựng gia dụng, trừ thiết kế xây dựng khu nhà ở pháp luật tại điểm g khoản 2 Điều này ;e ) Dự án thuộc nghành quốc phòng, bảo mật an ninh, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này .

Điều 9. Tiêu chí phân loại dự án nhóm B

1. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ pháp luật tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng .2. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 3 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng .3. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng .4. Dự án thuộc nghành pháp luật tại khoản 5 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng .

Điều 10. Tiêu chí phân loại dự án nhóm C

1. Dự án thuộc nghành lao lý tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng .2. Dự án thuộc nghành pháp luật tại khoản 3 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng .3. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng .4. Dự án thuộc nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 5 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng .

Điều 11. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

1. Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc pháp luật tại Điều 7 của Luật này .2. nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công pháp luật tại những điều 8, 9 và 10 của Luật này và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .3. Việc kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được triển khai trong trường hợp chỉ số giá có dịch chuyển lớn hoặc có kiểm soát và điều chỉnh lớn về phân cấp quản trị đầu tư công liên quan đến tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công hoặc Open những yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tác động tới tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản đầu tư công .

Điều 12. Nguyên tắc quản lý đầu tư công

1. Tuân thủ lao lý của pháp lý về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .2. Phù hợp với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của vương quốc và quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch .3. Thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản trị nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng lao lý so với từng nguồn vốn ; bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, đồng nhất, chất lượng, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao và năng lực cân đối nguồn lực ; không để thất thoát, tiêu tốn lãng phí .5. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động giải trí đầu tư công .

Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

1. Ban hành và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công .2. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chương trình, kế hoạch, giải pháp, chủ trương đầu tư công .3. Theo dõi, cung ứng thông tin về quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Đánh giá hiệu suất cao đầu tư công ; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi lao lý của pháp lý về đầu tư công, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công .5. Xử lý vi phạm pháp lý, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến hoạt động giải trí đầu tư công .6. Khen thưởng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể có thành tích trong hoạt động giải trí đầu tư công .7. Hợp tác quốc tế về đầu tư công .

Điều 14. Công khai, minh bạch trong đầu tư công

1. Nội dung công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công gồm có :a ) Chính sách, pháp lý và việc tổ chức triển khai thực thi chủ trương, pháp lý trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công ;b ) Nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư công ;c ) Nguyên tắc, tiêu chuẩn, địa thế căn cứ xác lập hạng mục dự án Bất Động Sản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ;d ) Kế hoạch, chương trình đầu tư công trên địa phận ; vốn sắp xếp cho từng chương trình theo từng năm, quá trình thực thi và giải ngân cho vay vốn chương trình đầu tư công ;đ ) Danh mục dự án Bất Động Sản trên địa phận, gồm có quy mô, tổng mức đầu tư, thời hạn, khu vực ; báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng toàn diện và tổng thể của dự án Bất Động Sản tới địa phận đầu tư ;e ) Kế hoạch phân chia vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn đầu tư công bố trí cho từng dự án Bất Động Sản ;g ) Tình hình kêu gọi những nguồn lực và nguồn vốn khác tham gia triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư công ;h ) Tình hình và tác dụng triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản ;i ) Tiến độ triển khai và giải ngân cho vay của dự án Bất Động Sản ;k ) Kết quả nghiệm thu sát hoạch, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản ;l ) Quyết toán vốn đầu tư công .2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng phải triển khai việc công khai minh bạch những nội dung đầu tư công theo pháp luật của pháp lý .

Điều 15. Chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công

1. Ngân sách chi tiêu lập, đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng nguồn chi liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng thực thi những trách nhiệm này .2. Ngân sách chi tiêu lập, thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản sử dụng vốn sẵn sàng chuẩn bị đầu tư .3. giá thành lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn chi liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng lập, đánh giá và thẩm định kế hoạch .4. Chi tiêu theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn chi tiếp tục của cơ quan, đơn vị chức năng triển khai những trách nhiệm này .5. Ngân sách chi tiêu thanh tra sử dụng nguồn chi liên tục của cơ quan, đơn vị chức năng thanh tra .6. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ( ODA ) và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế, khuyến khích nhà hỗ trợ vốn tương hỗ kinh tế tài chính để giao dịch thanh toán những ngân sách lao lý tại Điều này .

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công

1. Quyết định chủ trương đầu tư không tương thích với kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch ; không xác lập được nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật của pháp lý .2. Quyết định đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc không đúng với những nội dung về tiềm năng, khoanh vùng phạm vi, quy mô, vượt tổng vốn đầu tư của chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động. Quyết định kiểm soát và điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án Bất Động Sản trái với pháp luật của pháp lý về đầu tư công .3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản trị và sử dụng vốn đầu tư công .4. Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn, nhà thầu dẫn tới quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, gia tài của Nhà nước, tài nguyên của vương quốc ; làm tổn hại, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của công dân và của hội đồng .5. Đưa, nhận, môi giới hối lộ .6. Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án Bất Động Sản chưa được quyết định hành động chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản .7. Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục tiêu, không đúng đối tượng người tiêu dùng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo pháp luật của pháp lý .8. Làm giả, làm xô lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản .9. Cố ý báo cáo giải trình, cung ứng thông tin không đúng, không trung thực, không khách quan tác động ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra và giải quyết và xử lý vi phạm trong tiến hành thực thi kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .10. Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không khá đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ tương quan đến quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .11. Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công .

Chương II
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1. LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 17. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc ;b ) Dự án quan trọng vương quốc .2. nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách TW, trừ chương trình pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này .

3. Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị.
Trường hợp chương trình, dự án quy định tại khoản này có sử dụng nguồn vốn của ngân sách nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật này đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

4. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Dự án lao lý tại khoản 1 Điều 8 của Luật này ; dự án Bất Động Sản nhóm A khác sử dụng vốn ngân sách TW do Bộ, cơ quan TW quản trị ;6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A do địa phương quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại khoản 4 Điều này .

7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.
Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

8. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản, thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản triển khai theo pháp luật tại khoản 1 Điều 34 của Luật này .

Điều 18. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Phù hợp với kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp lý về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động hoặc phê duyệt .2. Không trùng lặp với những chương trình, dự án Bất Động Sản đã có quyết định hành động chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định hành động đầu tư .3. Phù hợp với năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và năng lực kêu gọi những nguồn vốn khác so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn .4. Phù hợp với năng lực vay, trả nợ công, nợ nhà nước và nợ chính quyền sở tại địa phương .5. Bảo đảm hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh và tăng trưởng bền vững và kiên cố .6. Các trách nhiệm, dự án Bất Động Sản không phải quyết định hành động chủ trương đầu tư gồm có :a ) Nhiệm vụ sẵn sàng chuẩn bị đầu tư ;b ) Nhiệm vụ quy hoạch ;c ) Dự án đầu tư công khẩn cấp ;d ) Dự án thuộc chương trình tiềm năng vương quốc ;đ ) Dự án thành phần thuộc dự án Bất Động Sản đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư .

Điều 19. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Cơ quan được giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;b ) Thành lập Hội đồng để đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi ;c ) Hoàn thiện báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm quản trị để đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .3. nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .4. Cơ quan của Quốc hội thẩm tra hồ sơ về chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc do nhà nước trình .5. Quốc hội xem xét, trải qua nghị quyết về chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc. Nội dung đa phần của nghị quyết gồm có : tiềm năng, quy mô, tổng vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến chính, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ triển khai, chính sách và giải pháp, chủ trương thực thi .

Điều 20. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Tờ trình của nhà nước .2. Báo cáo yêu cầu chủ trương đầu tư so với chương trình tiềm năng vương quốc, báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .3. Báo cáo thẩm định và đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước .4. Tài liệu khác có tương quan .

Điều 21. Thủ tục và nội dung thẩm tra chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia

1. Thủ tục thẩm tra được lao lý như sau :a ) Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, nhà nước gửi hồ sơ quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đến cơ quan chủ trì thẩm tra ;b ) Cơ quan chủ trì thẩm tra có quyền nhu yếu nhà nước và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan báo cáo giải trình về những yếu tố thuộc nội dung chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; tổ chức triển khai khảo sát thực tiễn về những yếu tố thuộc nội dung chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;c ) Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được cơ quan chủ trì thẩm tra nhu yếu có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối khá đầy đủ thông tin, tài liệu Giao hàng cho việc thẩm tra .2. Nội dung thẩm tra gồm có :a ) Việc cung ứng tiêu chuẩn xác lập chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ;b ) Sự thiết yếu đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Việc tuân thủ những pháp luật của pháp lý ;d ) Sự tương thích với kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp lý về quy hoạch ;đ ) Những thông số kỹ thuật cơ bản của chương trình, dự án Bất Động Sản, gồm có tiềm năng, quy mô, hình thức đầu tư, khoanh vùng phạm vi, khu vực, diện tích quy hoạnh đất cần sử dụng, thời hạn, tiến trình triển khai, giải pháp lựa chọn công nghệ tiên tiến chính, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, nguồn vốn, năng lực tịch thu vốn và trả nợ vốn vay ;e ) Đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh và tăng trưởng vững chắc ;g ) Đánh giá sự tương thích với quy hoạch sử dụng đất, giải pháp phân chia và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch có tương quan, quy hoạch khác có tương quan đến tài nguyên, giải pháp di dân, tái định canh, định cư so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đầu tư trong nước ;h ) Đánh giá mức độ rủi ro đáng tiếc tại vương quốc đầu tư so với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đầu tư tại quốc tế .

Điều 22. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công thuộc thẩm quyền của Chính phủ

1. Chủ chương trình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực lập báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Giao đơn vị chức năng có công dụng thẩm định và đánh giá hoặc xây dựng Hội đồng để đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư ;c ) Hoàn thiện báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng liên ngành hoặc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với những cơ quan có tương quan đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư .3. Chủ chương trình hoàn hảo báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm thẩm định và đánh giá pháp luật tại khoản 2 Điều này trình nhà nước .4. nhà nước xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, gồm có tiềm năng, khoanh vùng phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời hạn, quy trình tiến độ, chính sách và giải pháp, chủ trương triển khai .

Điều 23. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW và địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực, cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ;b ) Giao đơn vị chức năng, cơ quan có tính năng đánh giá và thẩm định hoặc xây dựng Hội đồng để thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ;

c) Chỉ đạo đơn vị, cơ quan quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ.
Đối với dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và dự án quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc giao cho một cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở cho việc quyết định chủ trương đầu tư dự án.
Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn gửi Hội đồng thẩm định và đánh giá liên ngành hoặc cơ quan chủ trì đánh giá và thẩm định .4. Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngành hoặc cơ quan chủ trì thẩm định và đánh giá lao lý tại khoản 2 Điều này gửi quan điểm thẩm định và đánh giá để Bộ, cơ quan TW và địa phương hoàn hảo báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi trình Thủ tướng nhà nước .5. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ triển khai, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn .

Điều 24. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao cơ quan trình độ hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ;b ) Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định do quản trị hoặc một Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm quản trị Hội đồng, cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công cấp tỉnh là Thường trực Hội đồng đánh giá và thẩm định và những cơ quan tương quan là thành viên để đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Chỉ đạo cơ quan lao lý tại điểm a khoản này hoàn hảo báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi theo quan điểm thẩm định và đánh giá .2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quy trình tiến độ thực thi, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn .

Điều 25. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Các Bộ, cơ quan TW và địa phương lập yêu cầu chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn vay ODA, vay tặng thêm quốc tế gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và những cơ quan tương quan theo pháp luật của pháp lý .2. Bộ Tài chính chủ trì xác lập thành tố khuyễn mãi thêm, nhìn nhận tác động ảnh hưởng của khoản vay ODA và vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế so với những chỉ tiêu bảo đảm an toàn nợ công, xác lập chính sách kinh tế tài chính trong nước theo pháp luật của Luật Quản lý nợ công .3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp quan điểm của những Bộ, cơ quan TW, địa phương có tương quan và nhìn nhận sự thiết yếu của chương trình, dự án Bất Động Sản, nhìn nhận sơ bộ tính khả thi, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, sơ bộ tác động ảnh hưởng thiên nhiên và môi trường ( nếu có ) và ảnh hưởng tác động của chương trình, dự án Bất Động Sản so với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lựa chọn yêu cầu chương trình, dự án Bất Động Sản tương thích trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .4. Thủ tướng nhà nước xem xét, phê duyệt đề xuất kiến nghị chương trình, dự án Bất Động Sản .5. Đối với chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thực thi theo pháp luật tại những điều 19, 20 và 21 của Luật này .6. Đối với chương trình thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của nhà nước, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thực thi theo lao lý tại Điều 22 của Luật này .7. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư thực thi theo pháp luật tại Điều 23 của Luật này .9. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản không thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư được pháp luật như sau :a ) Cơ quan chủ quản lấy quan điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan có tương quan về báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư ;b ) Căn cứ quan điểm của những cơ quan, cơ quan chủ quản tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và quyết định hành động chủ trương đầu tư .10. Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn trả và không gắn với khoản vay thì không phải lập đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản .

Điều 26. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lý

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao đơn vị chức năng thường trực tổ chức triển khai lập báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc giao đơn vị chức năng có tính năng để thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư, thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn ;c ) Chỉ đạo đơn vị chức năng lao lý tại điểm a khoản này hoàn hảo báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm thẩm định và đánh giá .2. Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá lao lý tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu Bộ, cơ quan TW quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, quá trình thực thi, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn .

Điều 27. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý

1. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao cơ quan trình độ hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị chủ trương đầu tư ;b ) Thành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc giao đơn vị chức năng có công dụng để đánh giá và thẩm định báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư, thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản trị ;c ) Chỉ đạo cơ quan pháp luật tại điểm a khoản này hoàn hảo báo cáo giải trình yêu cầu chủ trương đầu tư theo quan điểm thẩm định và đánh giá .2. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư, gồm có tiềm năng, khoanh vùng phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu tổ chức nguồn vốn, khu vực, thời hạn, tiến trình, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn, chính sách và giải pháp, chủ trương triển khai .

Điều 28. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

1. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C tại quốc tế thực thi theo pháp luật của nhà nước .2. Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư triển khai theo lao lý của pháp lý về đầu tư theo phương pháp đối tác chiến lược công tư .

Điều 29. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công
Nội dung chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công bao gồm:

1. Sự thiết yếu của chương trình để thực thi những tiềm năng kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ;2. Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi và quy mô chương trình ;3. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu tổ chức nguồn lực triển khai chương trình, gồm có hạng mục dự án Bất Động Sản, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công, kêu gọi những nguồn vốn và nguồn lực khác ;4. Dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn và tiến trình thực thi chương trình tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý, bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;5. Xác định ngân sách tương quan trong quy trình triển khai và ngân sách quản lý và vận hành sau khi chương trình kết thúc ;6. Phân tích, nhìn nhận sơ bộ những ảnh hưởng tác động, ảnh hưởng tác động về môi trường tự nhiên, xã hội của chương trình, đo lường và thống kê hiệu suất cao đầu tư về mặt kinh tế tài chính – xã hội của chương trình ;7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần của chương trình theo pháp luật của pháp lý ;8. Giải pháp tổ chức triển khai triển khai .

Điều 30. Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A

1. Nội dung báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A có cấu phần kiến thiết xây dựng thực thi theo pháp luật của pháp lý về kiến thiết xây dựng .2. Nội dung hầu hết của báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A không có cấu phần thiết kế xây dựng gồm có :a ) Sự thiết yếu đầu tư, những điều kiện kèm theo để triển khai đầu tư, nhìn nhận về sự tương thích với quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp lý về quy hoạch, kế hoạch đầu tư ;b ) Dự báo nhu yếu, khoanh vùng phạm vi ship hàng và dự kiến tiềm năng đầu tư, quy mô và hình thức đầu tư ;c ) Khu vực, khu vực đầu tư, dự kiến nhu yếu diện tích quy hoạnh sử dụng đất và nhu yếu sử dụng tài nguyên khác ;d ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ tiên tiến, kỹ thuật và những điều kiện kèm theo cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, nguồn năng lượng, dịch vụ, hạ tầng ;đ ) Phân tích, lựa chọn sơ bộ những giải pháp đầu tư và quy mô những khuôn khổ đầu tư ;e ) Phương án toàn diện và tổng thể đền bù, giải phóng mặt phẳng, tái định cư, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ;h ) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, giải pháp kêu gọi vốn, cơ cấu tổ chức nguồn vốn ;i ) Xác định sơ bộ ngân sách quản lý và vận hành, bảo trì, trùng tu, thay thế sửa chữa lớn trong tiến trình khai thác dự án Bất Động Sản ;k ) Dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn, quá trình thực thi dự án Bất Động Sản, phân loại tiến trình đầu tư ;l ) Xác định sơ bộ hiệu suất cao đầu tư về kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ;m ) Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần hoặc tiểu dự án Bất Động Sản ( nếu có ) ;n ) Giải pháp tổ chức triển khai thực thi .

Điều 31. Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C
Nội dung chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C bao gồm:

1. Sự thiết yếu đầu tư, những điều kiện kèm theo để triển khai đầu tư, nhìn nhận về sự tương thích với quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch, kế hoạch đầu tư ;2. Mục tiêu, quy mô, khu vực và khoanh vùng phạm vi đầu tư ;3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu tổ chức nguồn vốn đầu tư, năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc kêu gọi những nguồn vốn, nguồn lực khác để triển khai dự án Bất Động Sản ;4. Dự kiến quá trình tiến hành triển khai đầu tư, dự kiến kế hoạch sắp xếp vốn tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn và năng lực kêu gọi những nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hài hòa và hợp lý, bảo vệ đầu tư tập trung chuyên sâu, có hiệu suất cao ;5. Xác định sơ bộ ngân sách tương quan trong quy trình triển khai và ngân sách quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản sau khi triển khai xong ;7. Phân chia những dự án Bất Động Sản thành phần ( nếu có ) ;8. Giải pháp tổ chức triển khai triển khai .

Điều 32. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án
Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 33. Phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án

1. Việc đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn là một nội dung trong đánh giá và thẩm định chủ trương đầu tư .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc ;b ) Dự án quan trọng vương quốc ;c ) Chương trình đầu tư công do nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư ;d ) Chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư .3. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan thẩm định và đánh giá nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công thuộc cơ quan mình quản trị trong khoanh vùng phạm vi tổng số vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng nhà nước thông tin cho quy trình tiến độ sau và tổng mức vốn đầu tư công trung hạn được Quốc hội quyết định hành động cho Bộ, cơ quan TW trong quy trình tiến độ trung hạn đang triển khai, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại khoản 2 Điều này .4. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản trị trong khoanh vùng phạm vi tổng số vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền thông tin cho quá trình sau, tổng mức vốn đầu tư công trung hạn được Quốc hội, Hội đồng nhân dân những cấp quyết định hành động cho địa phương và số vượt thu thực tiễn của ngân sách địa phương ( nếu có ) dành cho đầu tư tăng trưởng, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 34. Điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản thì có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đó và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình .2. Trình tự, thủ tục quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư được lao lý như sau :a ) Đối với chương trình đầu tư công, triển khai theo lao lý tại những điều 19, 20, 21, 22, 25 và 27 của Luật này ;b ) Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, triển khai theo pháp luật tại những điều 19, 20, 21 và 25 của Luật này ;c ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A, thực thi theo lao lý tại những điều 23, 24 và 25 của Luật này ;d ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C, thực thi theo pháp luật tại những điều 25, 26 và 27 của Luật này .3. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi theo lao lý của nhà nước .

Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 35. Thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc đã được Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư ;b ) Chương trình đầu tư công đã được nhà nước quyết định hành động chủ trương đầu tư ;c ) Chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh, tôn giáo và những chương trình, dự án Bất Động Sản khác theo lao lý của nhà nước .2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW có thẩm quyền sau đây :a ) Quyết định đầu tư dự án Bất Động Sản nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này ;b ) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định hành động đầu tư so với những dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C pháp luật tại điểm a khoản này cho cơ quan thường trực .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư ;b ) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản sau đây :a ) Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương đầu tư ;b ) Dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản trị, trừ dự án Bất Động Sản pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều này .5. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản, thẩm quyền quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi theo lao lý tại khoản 3 Điều 43 của Luật này .6. nhà nước pháp luật việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định hành động đầu tư so với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư tương thích với lao lý về quyền tự chủ kinh tế tài chính của những cơ quan, đơn vị chức năng .7. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, địa phương quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu suất cao đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản được phê duyệt .

Điều 36. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Chiến lược và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .2. Quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp lý về quy hoạch .3. Sự thiết yếu của chương trình, dự án Bất Động Sản .4. Mục tiêu của chương trình, dự án Bất Động Sản .5. Chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .6. Khả năng kêu gọi và cân đối nguồn vốn đầu tư công và những nguồn vốn khác để thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 37. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định hành động, chủ chương trình lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình trình Thủ tướng nhà nước .2. Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm quản trị Hội đồng để thẩm định và đánh giá chương trình .3. Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước đánh giá và thẩm định những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này .4. Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá của Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước, chủ chương trình hoàn hảo báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định hành động đầu tư chương trình gửi Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .

Điều 38. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được nhà nước quyết định hành động, chủ chương trình lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình và tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định theo lao lý của pháp lý trình Thủ tướng nhà nước .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này .3. Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ chương trình hoàn hảo báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định hành động đầu tư chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .

Điều 39. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư

1. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định hành động, chủ chương trình lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình và tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá theo lao lý của pháp lý trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .2. Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá những nội dung lao lý tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này .3. Căn cứ quan điểm đánh giá và thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình hoàn hảo báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định hành động đầu tư chương trình trình quản trị Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định hành động .

Điều 40. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án

1. Trình tự lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc được pháp luật như sau :a ) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định hành động, chủ đầu tư lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản báo cáo giải trình cơ quan chủ quản xem xét, trình Thủ tướng nhà nước ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước để thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ;c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước thẩm định và đánh giá những nội dung pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44, khoản 2 Điều 45 của Luật này ;d ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá, chủ đầu tư hoàn hảo báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản báo cáo giải trình cơ quan chủ quản trải qua, gửi Hội đồng thẩm định và đánh giá nhà nước ;đ ) Hội đồng đánh giá và thẩm định nhà nước trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản .2. Trình tự lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này và không có cấu phần thiết kế xây dựng được lao lý như sau :a ) Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, chủ đầu tư lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư ;b ) Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản ;c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công thẩm định những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật này ;d ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá, chủ đầu tư hoàn hảo báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động đầu tư .3. Trình tự lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản có cấu phần kiến thiết xây dựng thực thi theo lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng và pháp luật khác của pháp lý có tương quan, trừ dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .5. Trình tự lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt dự trù trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm quy hoạch được pháp luật như sau :a ) Căn cứ trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư và trách nhiệm quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, cơ quan, tổ chức triển khai được giao trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm quy hoạch lập dự trù trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, trách nhiệm quy hoạch trình người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động ;b ) Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp xây dựng Hội đồng thẩm định và đánh giá hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định dự trù trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, trách nhiệm quy hoạch ;c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công thẩm định những nội dung dự trù theo lao lý của pháp lý về tiêu chuẩn, định mức kinh phí đầu tư trách nhiệm sẵn sàng chuẩn bị đầu tư, trách nhiệm quy hoạch ;d ) Căn cứ quan điểm thẩm định và đánh giá, chủ đầu tư hoàn hảo dự trù trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, trách nhiệm quy hoạch để người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp phê duyệt dự trù .6. Nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản đầu tư công tại quốc tế triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Điều 41. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

1. Sau khi có quyết định hành động chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản phát hành quyết định hành động về chủ đầu tư, giao chủ đầu tư phối hợp với nhà hỗ trợ vốn lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình, dự án Bất Động Sản trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật này :a ) Trình tự lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc thực thi theo lao lý tại Điều 37 và khoản 1 Điều 40 của Luật này ;b ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình, dự án Bất Động Sản khác, trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và quyết định hành động đầu tư so với chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động của mình .4. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế vận dụng chính sách kinh tế tài chính trong nước theo hình thức cho vay lại, việc lập, thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật của Luật này và phải được đánh giá và thẩm định giải pháp kinh tế tài chính của chương trình, dự án Bất Động Sản, năng lượng kinh tế tài chính của chủ đầu tư theo lao lý của pháp lý về quản trị nợ công và lao lý khác của pháp lý có tương quan .5. Cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì đánh giá và thẩm định phải lấy quan điểm của những cơ quan có tương quan, xem xét trình tự, thủ tục, quy trình tiến độ và quan điểm của nhà hỗ trợ vốn .

Điều 42. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp có thẩm quyền quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư công khẩn cấp thuộc cấp mình quản trị .2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động đầu tư theo trình tự, thủ tục sau đây :a ) Giao cơ quan trình độ hoặc đơn vị chức năng có công dụng tổ chức triển khai khảo sát, lập báo cáo giải trình yêu cầu dự án Bất Động Sản ;b ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công hoặc đơn vị chức năng có tính năng thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản ;c ) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng lao lý tại điểm a khoản này hoàn hảo báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị dự án Bất Động Sản trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động theo pháp luật tại Điều 35 của Luật này .3. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW báo cáo giải trình nhà nước việc thực thi dự án Bất Động Sản đầu tư công khẩn cấp. quản trị Ủy ban nhân dân báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp việc triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất .

Điều 43. Điều chỉnh chương trình, dự án

1. Việc kiểm soát và điều chỉnh chương trình được thực thi trong những trường hợp sau đây :a ) Khi kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng và biến hóa điều kiện kèm theo triển khai trong kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch có tương quan theo lao lý của pháp lý về quy hoạch ;b ) Khi kiểm soát và điều chỉnh hoặc dừng chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền ;c ) Do nguyên do bất khả kháng làm đổi khác về tiềm năng, quy mô đầu tư, ngân sách và thời hạn triển khai chương trình .2. Việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản được triển khai trong những trường hợp sau đây :a ) Khi kiểm soát và điều chỉnh hoặc dừng chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền ;b ) Khi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch tác động ảnh hưởng trực tiếp tới dự án Bất Động Sản ;c ) Do nguyên do bất khả kháng làm biến hóa về tiềm năng, quy mô đầu tư, ngân sách và thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản ;d ) Do tác động ảnh hưởng của sự cố thiên tai, hỏa hoạn hoặc yếu tố bất khả kháng khác khi đã hết thời hạn bảo hiểm của dự án Bất Động Sản ;đ ) Xuất hiện những yếu tố mang lại hiệu suất cao cao hơn về kinh tế tài chính, kinh tế tài chính – xã hội do việc kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản mang lại và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đánh giá ;e ) Khi chỉ số giá trong thời hạn thực thi dự án Bất Động Sản lớn hơn chỉ số giá được sử dụng để tính dự trữ trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .3. Cấp quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản đó và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình .4. Cấp có thẩm quyền chỉ được kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản sau khi chương trình, dự án Bất Động Sản đã được triển khai đánh giá và thẩm định, kiểm tra, nhìn nhận theo lao lý của Luật này .5. Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án Bất Động Sản lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, dự án Bất Động Sản phải triển khai trình tự, thủ tục quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh dự án Bất Động Sản .6. Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và đánh giá kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi theo lao lý của nhà nước .

Điều 44. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án

1. Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi chương trình đầu tư công gồm có những nội dung đa phần sau đây :a ) Sự thiết yếu đầu tư ;b ) Đánh giá tình hình của ngành, nghành thuộc tiềm năng và khoanh vùng phạm vi của chương trình ; những yếu tố cấp bách cần được xử lý trong chương trình ;c ) Mục tiêu tổng quát, tiềm năng đơn cử, hiệu quả, những chỉ tiêu đa phần trong từng quy trình tiến độ ;d ) Phạm vi và quy mô của chương trình ;đ ) Các dự án Bất Động Sản thành phần thuộc chương trình cần triển khai để đạt được tiềm năng của chương trình, thứ tự ưu tiên và thời hạn triển khai những dự án Bất Động Sản thành phần ;e ) Dự kiến tổng mức vốn để thực thi chương trình, phân chia vốn theo tiềm năng, dự án Bất Động Sản thành phần và thời hạn triển khai, nguồn vốn và giải pháp kêu gọi vốn ;g ) Dự kiến thời hạn và tiến trình triển khai chương trình ;h ) Giải pháp để triển khai chương trình ; chính sách, chủ trương vận dụng so với chương trình ; năng lực lồng ghép, phối hợp với những chương trình khác ;i ) Yêu cầu hợp tác quốc tế ( nếu có ) ;k ) Tổ chức thực thi chương trình ;l ) Đánh giá hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội chung của chương trình .2. Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi dự án Bất Động Sản không có cấu phần kiến thiết xây dựng gồm có những nội dung đa phần sau đây :a ) Sự thiết yếu đầu tư ;b ) Đánh giá sự tương thích với quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ;c ) Phân tích, xác lập tiềm năng, trách nhiệm, hiệu quả đầu ra của dự án Bất Động Sản ; nghiên cứu và phân tích, lựa chọn quy mô hài hòa và hợp lý ; xác lập phân kỳ đầu tư ; lựa chọn hình thức đầu tư ;d ) Phân tích những điều kiện kèm theo tự nhiên, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – kỹ thuật, lựa chọn khu vực đầu tư ;đ ) Phương án tổ chức triển khai quản trị, khai thác, sử dụng dự án Bất Động Sản ;e ) Đánh giá ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ;g ) Phương án toàn diện và tổng thể đền bù, giải phóng mặt phẳng, tái định cư ;h ) Dự kiến quá trình thực thi dự án Bất Động Sản ; những mốc thời hạn chính thực thi đầu tư ;

i) Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn;

k ) Xác định ngân sách quản lý và vận hành, bảo trì, trùng tu, sửa chữa thay thế lớn trong quá trình khai thác dự án Bất Động Sản ;l ) Tổ chức quản trị dự án Bất Động Sản, gồm có xác lập chủ đầu tư, nghiên cứu và phân tích lựa chọn hình thức tổ chức triển khai quản trị triển khai dự án Bất Động Sản, mối quan hệ và nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể tương quan đến quy trình thực thi dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai cỗ máy quản trị khai thác dự án Bất Động Sản ;m ) Phân tích hiệu suất cao đầu tư, gồm có hiệu suất cao và tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; năng lực tịch thu vốn đầu tư ( nếu có ) .3. Nội dung báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản có cấu phần kiến thiết xây dựng thực thi theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 45. Hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định, quyết định chương trình, dự án

1. Hồ sơ đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có :a ) Tờ trình đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản ;b ) Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Các tài liệu khác có tương quan .2. Hồ sơ quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản, nội dung, thời hạn thẩm định và đánh giá, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Chương III
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 46. Phân loại kế hoạch đầu tư công

1. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn kế hoạch gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập trong thời hạn 05 năm, tương thích với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm ;b ) Kế hoạch đầu tư công hằng năm để tiến hành thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn, tương thích với tiềm năng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm .2. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo cấp quản trị gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư công của vương quốc ;b ) Kế hoạch đầu tư công của những Bộ, cơ quan TW ;c ) Kế hoạch đầu tư công của những cấp chính quyền sở tại địa phương .3. Phân loại kế hoạch đầu tư công theo nguồn vốn đầu tư gồm có :a ) Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW, gồm có đầu tư theo ngành, nghành, chương trình đầu tư công, phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực thi những dự án Bất Động Sản theo phương pháp đối tác chiến lược công tư theo pháp luật của pháp lý về ngân sách nhà nước ;b ) Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương, gồm có đầu tư theo ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình đầu tư công, phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia triển khai những dự án Bất Động Sản theo phương pháp đối tác chiến lược công tư theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước ;c ) Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư .

Điều 47. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm có :a ) Tình hình và tác dụng thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ;b ) Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương ; kế hoạch kinh tế tài chính 05 năm ; kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm ; tiềm năng ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương ;c ) Quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch ;d ) Nhu cầu và dự báo năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư để kiến thiết xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội, năng lực cân đối vốn ngân sách nhà nước ;đ ) Dự báo ảnh hưởng tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến sự tăng trưởng và năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư ;e ) Cơ chế và chủ trương lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính để thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội .2. Căn cứ lập kế hoạch đầu tư công hằng năm gồm có :a ) Tình hình và hiệu quả thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc, ngành, nghành, địa phương ; hiệu quả triển khai kế hoạch đầu tư công năm trước ;b ) Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội hằng năm ;c ) Kế hoạch đầu tư công trung hạn ;d ) Nhu cầu và năng lực cân đối những nguồn lực để đầu tư thiết kế xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội trong năm kế hoạch .

Điều 48. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Phù hợp với những tiềm năng tăng trưởng tại kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm và hằng năm của vương quốc, ngành, nghành nghề dịch vụ, địa phương và những quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch kinh tế tài chính 05 năm, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm .2. Phù hợp với năng lực cân đối nguồn vốn đầu tư công và lôi cuốn những nguồn vốn đầu tư của những thành phần kinh tế tài chính khác ; bảo vệ cân đối vĩ mô, ưu tiên bảo đảm an toàn nợ công .3. Việc phân chia vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn đầu tư công trong từng tiến trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt .4. Ưu tiên sắp xếp vốn cho những ngành, nghành nghề dịch vụ, vùng chủ quyền lãnh thổ theo tiềm năng và xu thế tăng trưởng của từng thời kỳ .5. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch và công minh .6. Bảo đảm quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất về tiềm năng, chính sách, chủ trương ; thực thi phân cấp trong quản trị đầu tư, tạo quyền dữ thế chủ động cho Bộ, cơ quan TW và địa phương theo lao lý của pháp lý nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao đầu tư .7. Kế hoạch đầu tư công hằng năm phải tương thích với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt .

Điều 49. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1. Tình hình tiến hành và tác dụng thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước .2. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ; tiềm năng, khuynh hướng cơ cấu tổ chức đầu tư theo ngành, nghành nghề dịch vụ trong trung hạn. Việc phân loại theo ngành, nghành nghề dịch vụ được thực thi theo lao lý của Luật Chi tiêu nhà nước .3. Khả năng kêu gọi và cân đối những nguồn vốn ; dự kiến tổng số vốn đầu tư để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, ngành, nghành nghề dịch vụ trong trung hạn, gồm có vốn thực thi trách nhiệm quy hoạch, trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư, thực thi dự án Bất Động Sản, hoàn trả những khoản ứng trước, hoàn trả những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư .4. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, gồm có vốn ngân sách TW, vốn ngân sách từng địa phương ; tổng mức vốn ngân sách TW chi tiết cụ thể theo từng ngành, nghành, dự kiến mức phân chia cho từng Bộ, cơ quan TW và mức vốn bổ trợ có tiềm năng từ ngân sách TW cho ngân sách từng địa phương so với báo cáo trình Quốc hội. Tổng mức vốn của từng cơ quan, tổ chức triển khai được giao kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương chi tiết cụ thể theo từng ngành, nghành và mức vốn bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách cấp dưới so với báo cáo trình Hội đồng nhân dân những cấp .5. Nguyên tắc, tiêu chuẩn phân chia vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn .6. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp đơn cử cho từng dự án Bất Động Sản trong trung hạn tương thích với năng lực cân đối vốn đầu tư công và năng lực kêu gọi những nguồn vốn khác để triển khai những tiềm năng, trách nhiệm và xu thế kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 05 năm .7. Giải pháp triển khai và dự kiến hiệu quả đạt được .

Điều 50. Nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm trước .2. Định hướng đầu tư công trong năm kế hoạch .3. Khả năng kêu gọi và cân đối những nguồn vốn triển khai trong năm kế hoạch .4. Lựa chọn hạng mục dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp đơn cử cho từng dự án Bất Động Sản tương thích với hạng mục dự án Bất Động Sản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và năng lực cân đối nguồn vốn kế hoạch hằng năm .5. Giải pháp quản lý, tổ chức triển khai thực thi và dự kiến tác dụng đạt được .

Điều 51. Nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình, dự án

1. Nhằm thực thi tiềm năng, xu thế tăng trưởng trong kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt .2. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .3. Tập trung sắp xếp vốn đầu tư công để triển khai xong và đẩy nhanh quá trình chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, chương trình, dự án Bất Động Sản trọng điểm có ý nghĩa lớn so với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia, của những cấp, những ngành .4. Trong từng ngành, nghành, việc sắp xếp vốn thực thi theo thứ tự ưu tiên như sau :a ) Dự án đã triển khai xong và chuyển giao đưa vào sử dụng nhưng chưa sắp xếp đủ vốn ;b ) Vốn đối ứng cho dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay tặng thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế ;c ) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia triển khai dự án Bất Động Sản theo phương pháp đối tác chiến lược công tư ;d ) Dự án chuyển tiếp thực thi theo quá trình được phê duyệt ;đ ) Dự án dự kiến hoàn thành xong trong kỳ kế hoạch ;e ) Dự án thi công mới phân phối nhu yếu lao lý tại khoản 5 Điều này .5. Việc sắp xếp vốn kế hoạch cho chương trình, dự án Bất Động Sản khai công mới phải cung ứng những nhu yếu sau đây :a ) Chương trình, dự án Bất Động Sản thiết yếu, có đủ điều kiện kèm theo được sắp xếp vốn kế hoạch theo lao lý tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này ;b ) Sau khi đã sắp xếp vốn để giao dịch thanh toán nợ đọng thiết kế xây dựng cơ bản theo lao lý tại khoản 4 Điều 101 của Luật này ;c ) Bảo đảm sắp xếp đủ vốn để hoàn thành xong chương trình, dự án Bất Động Sản theo tiến trình đầu tư đã được phê duyệt .6. Quốc hội quyết định hành động mức vốn, việc sử dụng, thời gian sử dụng dự trữ chung nguồn ngân sách TW của kế hoạch đầu tư công trung hạn vương quốc. Hội đồng nhân dân những cấp quyết định hành động mức vốn, việc sử dụng, thời gian sử dụng dự trữ chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản trị .

Điều 52. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn
Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

1. Dự án chuyển tiếp thuộc hạng mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ;

2. Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm.
Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

3. Nhiệm vụ, dự án Bất Động Sản thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 6 Điều 18 của Luật này ;4. Các đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 4 và khoản 6 Điều 5 của Luật này .

Điều 53. Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm

1. Chương trình, dự án Bất Động Sản, trách nhiệm, đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án Bất Động Sản đầu tư công khẩn cấp .2. Chương trình, dự án Bất Động Sản, trách nhiệm, đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .

Điều 54. Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Vốn chuẩn bị sẵn sàng đầu tư được sắp xếp để lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản ; lập, thẩm định và đánh giá, quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản .2. Vốn triển khai trách nhiệm quy hoạch được sắp xếp để lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động hoặc phê duyệt, công bố và kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch .3. Vốn triển khai dự án Bất Động Sản được sắp xếp để giải phóng mặt phẳng, lập phong cách thiết kế kỹ thuật, lập phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế, lập dự trù của dự án Bất Động Sản hoặc khuôn khổ của dự án Bất Động Sản, tổ chức triển khai thiết kế và những việc làm khác theo quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản .

Điều 55. Trình tư lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

1. Trước ngày 30 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết kế xây dựng, trình Thủ tướng nhà nước phê duyệt khuynh hướng, tiêu chuẩn phân chia mức vốn đầu tư công trung hạn dự kiến cho những Bộ, cơ quan TW và địa phương .2. Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Thủ tướng nhà nước phát hành thông tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau với tổng mức vốn đầu tư công dự kiến bằng tổng mức vốn đầu tư công của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, thông tin tổng mức vốn đầu tư công dự kiến của những Bộ, cơ quan TW và địa phương để làm địa thế căn cứ quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản quy trình tiến độ sau .3. Trước ngày 15 tháng 8 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những Bộ, cơ quan TW và địa phương về tiềm năng, nhu yếu, nội dung, thời hạn, tiến trình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn .4. Căn cứ lao lý của Thủ tướng nhà nước, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những Bộ, cơ quan TW có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn ;b ) Giao cơ quan, đơn vị chức năng thường trực sử dụng vốn đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao, báo cáo giải trình cơ quan cấp trên xem xét theo quy trình tiến độ theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;c ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau theo tiến trình theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;d ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công lập kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn hảo và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy trình tiến độ theo pháp luật của Thủ tướng nhà nước và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .5. Căn cứ lao lý của Thủ tướng nhà nước, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Hướng dẫn cho những cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau ;b ) Giao cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản trị, báo cáo giải trình cơ quan cấp trên xem xét và gửi cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công cấp tỉnh ;c ) Tổ chức thẩm định và đánh giá hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công cấp tỉnh thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn của sở, ban, ngành thuộc tỉnh ;d ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công cấp tỉnh lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh quá trình sau, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ;đ ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho quan điểm về kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau ;e ) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính .6. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai lập, đánh giá và thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công lập, thẩm định và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình sau của cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm và gửi Ủy ban nhân dân cấp trên theo pháp luật tại điểm a khoản 5 Điều này .7. Trước ngày 31 tháng 01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, nhà nước dự kiến năng lực cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư tăng trưởng trong tiến trình sau .8. Từ ngày 01 tháng 02 đến ngày 30 tháng 4 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và đánh giá kế hoạch và giải pháp phân chia vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW của những Bộ, cơ quan TW và địa phương .9. Sau khi có quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những Bộ, cơ quan TW hoàn thành xong kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước .10. Sau khi có quan điểm đánh giá và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoàn hảo kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm và gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước ;b ) Giao cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công cấp tỉnh hoàn hảo kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm trước ngày 15 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình trước ;c ) Hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước .11. Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn của vương quốc báo cáo giải trình nhà nước .

Điều 56. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công hằng năm

1. Trước ngày 15 tháng 5 hằng năm, Thủ tướng nhà nước phát hành pháp luật về việc lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và dự trù ngân sách nhà nước năm sau, gồm có tiềm năng, xu thế hầu hết và giao trách nhiệm tiến hành kiến thiết xây dựng kế hoạch đầu tư công năm sau .2. Trước ngày 15 tháng 6 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những Bộ, cơ quan TW và địa phương kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và tiềm năng, nhu yếu, nội dung, thời hạn, tiến trình lập kế hoạch đầu tư công năm sau .3. Trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, những Bộ, cơ quan TW và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị chức năng cấp dưới lập kế hoạch đầu tư công năm sau .4. Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, những cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công tổ chức triển khai lập, thẩm định và đánh giá, tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản trị, báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân cùng cấp .5. Trước ngày 25 tháng 7 hằng năm, Ủy ban nhân dân báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau .6. Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, những Bộ, cơ quan TW và địa phương hoàn hảo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính .7. Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến năng lực thu, chi ngân sách nhà nước và chi đầu tư tăng trưởng vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm sau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo số vốn đầu tư tăng trưởng nguồn ngân sách TW dự kiến phân chia cho những Bộ, cơ quan TW và địa phương của kế hoạch năm sau .8. Trước ngày 25 tháng 8 hằng năm, những Bộ, cơ quan TW và địa phương hoàn thành xong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính .9. Trước ngày 31 tháng 8 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư công năm sau của vương quốc báo cáo giải trình nhà nước .

Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 57. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước

1. Thực hiện theo lao lý tại những điều 51, 52, 53 và 54 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực cân đối vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư khác so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư .3. Thuộc chương trình, trách nhiệm chi đầu tư tăng trưởng của ngân sách nhà nước đã được phê duyệt .4. Phù hợp nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia vốn đầu tư tăng trưởng nguồn ngân sách nhà nước trong kỳ kế hoạch .5. Mức vốn sắp xếp cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản không vượt quá tổng mức vốn của chương trình, dự án Bất Động Sản đã được phê duyệt

Điều 58. Nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án, dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương

1. Thực hiện theo pháp luật tại những điều 51, 52, 53 và 54, khoản 4 và khoản 5 Điều 57 của Luật này .2. Phù hợp với năng lực cân đối thu, chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, năng lực kêu gọi những nguồn vốn đầu tư khác so với những dự án Bất Động Sản sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư .3. Thuộc chương trình, trách nhiệm chi đầu tư tăng trưởng nguồn ngân sách địa phương đã được phê duyệt .

Điều 59. Lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư phải lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm trình Bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân những cấp trực tiếp quản trị .2. Các Bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giao kế hoạch vốn hằng năm, phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch hằng năm nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư tương thích với năng lực thực tiễn cho đầu tư tăng trưởng theo pháp luật của pháp lý có tương quan .3. Kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm so với vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư không thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước .4. Các Bộ, cơ quan TW, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm tổng hợp kế hoạch trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước, Quốc hội .5. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 60. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước

1. Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, nhà nước trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau để Quốc hội cho quan điểm về những nội dung theo pháp luật tại Điều 49 của Luật này ; riêng kế hoạch đầu tư công năm tiên phong của tiến trình sau, địa thế căn cứ vào dự trù chi ngân sách nhà nước cho đầu tư tăng trưởng của năm tiên phong, nhà nước trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động tại kỳ họp này .2. Trên cơ sở quan điểm của Quốc hội khóa trước, nhà nước trình Quốc hội khóa mới tại kỳ họp thứ nhất những nội dung theo pháp luật tại Điều 49 của Luật này. Quốc hội xem xét, quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm có những nội dung sau đây :a ) Mục tiêu, xu thế đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước của cả nước ;b ) Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, gồm có vốn ngân sách TW, vốn ngân sách từng địa phương ;c ) Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW cụ thể theo từng ngành, nghành, dự kiến mức phân chia cho từng Bộ, cơ quan TW và mức vốn bổ trợ có tiềm năng từ ngân sách TW cho ngân sách từng địa phương ;d ) Danh mục và mức vốn của những dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, chương trình tiềm năng vương quốc ;đ ) Giải pháp, chủ trương hầu hết để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn .3. Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, gồm có tổng số vốn và cơ cấu tổ chức vốn ngân sách nhà nước cho những Bộ, cơ quan TW và địa phương ; hạng mục, mức vốn của những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công, mức vốn cho trách nhiệm quy hoạch, trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng đầu tư và đối tượng người tiêu dùng đầu tư công khác nguồn vốn ngân sách TW .

Điều 61. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước

1. Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm, nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quan điểm về kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước .2. Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm, nhà nước trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau .3. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Quốc hội quyết định hành động kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau .4. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, Thủ tướng nhà nước giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau theo tổng mức vốn và cơ cấu tổ chức vốn đã được Quốc hội quyết định hành động cho những Bộ, cơ quan TW và địa phương .5. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, những Bộ, cơ quan TW và địa phương phân chia cụ thể mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW năm sau, hạng mục, mức vốn sắp xếp của từng dự án Bất Động Sản cho những cơ quan, đơn vị chức năng thường trực và Ủy ban nhân dân cấp dưới, gửi giải pháp phân chia chi tiết cụ thể cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước và theo dõi thực thi .

Điều 62. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương

1. Trước ngày 05 tháng 12 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp cho quan điểm về những nội dung theo lao lý tại Điều 49 của Luật này ; riêng kế hoạch đầu tư công năm tiên phong của quy trình tiến độ sau, địa thế căn cứ vào dự trù chi ngân sách địa phương cho đầu tư tăng trưởng, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động .2. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình mới và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội 05 năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, gồm có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hạng mục, mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh và mức vốn bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách cấp dưới, gửi báo cáo giải trình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo giải trình nhà nước .3. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, gồm có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hạng mục, mức vốn ngân sách địa phương sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản và mức vốn bổ trợ có tiềm năng cho ngân sách cấp dưới .4. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, gồm có tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hạng mục và mức vốn ngân sách địa phương sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân những cấp phát hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân cùng cấp giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho những đơn vị chức năng triển khai, gồm có tổng mức vốn, hạng mục chương trình, dự án Bất Động Sản và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .

Điều 63. Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương

1. Trước ngày 05 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư công năm sau, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .2. Trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .3. Trước ngày 20 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động kế hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản .4. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân những cấp giao kế hoạch đầu tư công năm sau cho những đơn vị chức năng triển khai .

Chương IV
THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA, GIÁM SÁT KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Mục 1. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 64. Tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công

1. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, nhà nước lao lý những giải pháp tổ chức triển khai, thực thi .2. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, quyết định hành động giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền, nghị quyết của Hội đồng nhân dân những cấp về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ, cơ quan TW và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công quyết định hành động những giải pháp tổ chức triển khai quản lý và điều hành kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn do cấp mình quản trị .3. Thủ tướng nhà nước điều phối, lồng ghép những nguồn vốn triển khai những chương trình đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của những Bộ, cơ quan TW và địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công nhưng không làm biến hóa tiềm năng thực thi của chương trình, dự án Bất Động Sản .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động việc điều phối, lồng ghép những nguồn vốn triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách địa phương, những khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư nhưng không làm đổi khác tiềm năng triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 65. Chấp hành kế hoạch đầu tư công

1. Bộ, cơ quan TW và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Thông báo hoặc quyết định hành động giao kế hoạch đầu tư công cho những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công ;b ) Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao kế hoạch đầu tư công .2. Cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình triển khai kế hoạch theo lao lý của nhà nước .3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn quản trị đầu tư công có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để bảo vệ việc giao, chấp hành kế hoạch đầu tư công theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền .

Điều 66. Triển khai kế hoạch đầu tư công

1. Bộ, cơ quan TW và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng vốn đầu tư công có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công đúng tiềm năng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;b ) Triển khai triển khai dự án Bất Động Sản theo đúng quy trình tiến độ và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;c ) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu so với gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản được sắp xếp vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động ;d ) Tổ chức nghiệm thu sát hoạch và thanh toán giao dịch, quyết toán theo đúng hợp đồng so với gói thầu đã triển khai xong và chuyển giao đưa vào sử dụng ;đ ) Cân đối những nguồn vốn để giao dịch thanh toán nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản theo lao lý tại khoản 4 Điều 101 của Luật này ;e ) Bảo đảm khoanh vùng phạm vi, quy mô đầu tư của từng dự án Bất Động Sản triển khai theo đúng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ, chương trình đã được phê duyệt và theo kế hoạch vốn đã được sắp xếp ;g ) Theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi kế hoạch đầu tư công .2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực thi kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của những Bộ, cơ quan TW và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .3. Bộ Tài chính bảo vệ giao dịch thanh toán đủ vốn ngân sách TW theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc tiến hành triển khai kế hoạch đầu tư công .

Điều 67. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

1. Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh toàn diện và tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước trong những trường hợp sau đây :a ) Do kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng của kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc ;b ) Do biến hóa đột biến về cân đối ngân sách nhà nước hoặc năng lực kêu gọi những nguồn vốn .2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách TW giữa những Bộ, cơ quan TW và địa phương trong trường hợp không biến hóa tổng mức vốn trung hạn và hằng năm đã được Quốc hội quyết định hành động .3. Thủ tướng nhà nước địa thế căn cứ tình hình đơn cử trong kỳ kế hoạch quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW của những Bộ, cơ quan TW và địa phương được giao theo lao lý tại khoản 3 Điều 60 của Luật này trong tổng mức vốn của từng Bộ, cơ quan TW và địa phương đã được Quốc hội quyết định hành động .4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Chủ trì thẩm định và đánh giá giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW giữa những Bộ, cơ quan TW và địa phương, báo cáo giải trình nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định hành động ;b ) Chủ trì thẩm định và đánh giá giải pháp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW trong nội bộ và giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình của những Bộ, cơ quan TW và địa phương, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động .5. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách TW giữa những dự án Bất Động Sản thuộc hạng mục đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch ;b ) Gửi báo cáo giải trình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi so với vốn ngân sách TW .6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm so với vốn ngân sách TW bổ trợ có tiềm năng thuộc quản trị của cấp mình nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch ;b ) Gửi báo cáo giải trình cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi so với vốn ngân sách TW bổ trợ có tiềm năng .7. Hội đồng nhân dân những cấp kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong những trường hợp sau đây :a ) Do kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng của kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương ;b ) Do đổi khác đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc năng lực kêu gọi những nguồn vốn của địa phương ;c ) Do đổi khác nhu yếu sử dụng hoặc năng lực tiến hành thực thi vốn kế hoạch hằng năm giữa những cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương .8. Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương để đầu tư giữa những ngành, nghành nghề dịch vụ, chương trình và trong nội bộ những ngành, nghành, chương trình của những đơn vị chức năng sử dụng những nguồn vốn này và báo cáo giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất .9. nhà nước pháp luật cụ thể trình tự, thủ tục kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước .

Điều 68. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

1. Thời gian thực thi và giải ngân cho vay vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm tiên phong của kế hoạch đầu tư công trung hạn quá trình sau .2. Thời gian triển khai và giải ngân cho vay vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động so với vốn ngân sách TW, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động so với vốn ngân sách địa phương được cho phép lê dài thời hạn triển khai nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau .3. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn trả chưa được dự trù hoặc vượt dự trù được giao, nhà nước báo cáo giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho quan điểm trước khi thực thi và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất .

Mục 2. THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THANH TRA, GIÁM SÁT KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 69. Theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công

1. Cơ quan trình độ quản trị đầu tư công tổ chức triển khai theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công thuộc cơ quan, đơn vị chức năng quản trị .2. Nội dung theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công gồm có :a ) Tình hình triển khai pháp luật của pháp lý về đầu tư công ;b ) Việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công ;c ) Việc lập, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản được sắp xếp trong kế hoạch đầu tư công ;d ) Tình hình thực thi kế hoạch đầu tư công ;đ ) Tình hình nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản, tiêu tốn lãng phí, thất thoát trong đầu tư công .

Điều 70. Đánh giá kế hoạch đầu tư công

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn được nhìn nhận giữa kỳ và khi kết thúc kế hoạch .2. Kế hoạch đầu tư công hằng năm được nhìn nhận định kỳ hằng quý và hằng năm .3. Nội dung nhìn nhận kế hoạch đầu tư công gồm có :a ) Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt ;b ) Tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc lôi cuốn đầu tư từ những nguồn vốn khác và tác dụng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ;c ) Tính khả thi của kế hoạch đầu tư công ;d ) Tình hình quản trị đầu tư công ;đ ) Tồn tại, hạn chế ; nguyên do của sống sót, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công và những giải pháp giải quyết và xử lý .

Điều 71. Theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án

1. Cơ quan chủ quản, chủ chương trình và chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công thực thi theo dõi, kiểm tra hàng loạt quy trình đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo nội dung và những chỉ tiêu đã được phê duyệt nhằm mục đích bảo vệ tiềm năng và hiệu suất cao đầu tư .2. Việc kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản triển khai như sau :a ) Chủ chương trình và chủ đầu tư kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản được giao quản trị ;b ) Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư tổ chức triển khai kiểm tra tối thiểu một lần so với chương trình, dự án Bất Động Sản có thời hạn thực thi trên 12 tháng ;c ) Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư tổ chức triển khai kiểm tra khi kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản làm đổi khác khu vực, tiềm năng, quy mô, tăng tổng mức đầu tư và trường hợp thiết yếu khác ;d ) Cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công quyết định hành động tổ chức triển khai kiểm tra chương trình, dự án Bất Động Sản theo kế hoạch hoặc đột xuất .

Điều 72. Đánh giá chương trình, dự án

1. Đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có nhìn nhận bắt đầu, nhìn nhận giữa kỳ hoặc quá trình, nhìn nhận kết thúc, nhìn nhận tác động ảnh hưởng và nhìn nhận đột xuất .2. Đối với chương trình đầu tư công, phải triển khai nhìn nhận giữa kỳ hoặc quá trình, nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận tác động ảnh hưởng .3. Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A phải triển khai nhìn nhận khởi đầu, nhìn nhận giữa kỳ, nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận tác động ảnh hưởng .4. Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C phải thực thi nhìn nhận kết thúc và nhìn nhận ảnh hưởng tác động .5. Ngoài pháp luật tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này, cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công quyết định hành động thực thi nhìn nhận khác pháp luật tại khoản 1 Điều này khi thiết yếu .

Điều 73. Nội dung đánh giá chương trình, dự án

1. Nội dung nhìn nhận khởi đầu gồm có :a ) Công tác chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức triển khai, kêu gọi những nguồn lực để triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản bảo vệ đúng tiềm năng, tiến trình đã được phê duyệt ;b ) Những vướng mắc, phát sinh mới Open so với thời gian phê duyệt chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Đề xuất những giải pháp xử lý những yếu tố vướng mắc, phát sinh tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn .2. Nội dung nhìn nhận giữa kỳ hoặc nhìn nhận quá trình gồm có :a ) Sự tương thích của tác dụng triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản so với tiềm năng đầu tư ;b ) Mức độ triển khai xong khối lượng việc làm đến thời gian nhìn nhận so với kế hoạch được phê duyệt ;c ) Đề xuất những giải pháp thiết yếu, kể cả việc kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Nội dung nhìn nhận kết thúc gồm có :a ) Quá trình triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản : hoạt động giải trí quản trị thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản ; hiệu quả thực thi những tiềm năng của chương trình, dự án Bất Động Sản ; những nguồn lực đã kêu gọi ; những quyền lợi do chương trình, dự án Bất Động Sản mang lại cho những đối tượng người dùng thụ hưởng ; những ảnh hưởng tác động, tính bền vững và kiên cố của chương trình, dự án Bất Động Sản ;b ) Bài học rút ra sau quy trình thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản và yêu cầu những khuyến nghị thiết yếu ; nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .4. Nội dung nhìn nhận tác động ảnh hưởng của chương trình, dự án Bất Động Sản gồm có :a ) Thực trạng kinh tế tài chính – kỹ thuật quản lý và vận hành ;b ) Tác động kinh tế tài chính – xã hội ;c ) Tác động môi trường tự nhiên, sinh thái xanh ;d ) Tính bền vững và kiên cố của dự án Bất Động Sản ;đ ) Bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư, triển khai, quản lý và vận hành chương trình, dự án Bất Động Sản ; nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư và cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .5. Nội dung nhìn nhận đột xuất gồm có :a ) Sự tương thích của hiệu quả thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản đến thời gian nhìn nhận so với tiềm năng đầu tư ;b ) Mức độ hoàn thành xong khối lượng việc làm đến thời gian nhìn nhận so với kế hoạch được phê duyệt ;c ) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến ( nếu có ), nguyên do phát sinh ngoài dự kiến và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan ;d ) Ảnh hưởng và mức độ tác động ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự án Bất Động Sản đến việc triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản, năng lực hoàn thành xong những tiềm năng của chương trình, dự án Bất Động Sản ;đ ) Đề xuất những giải pháp thiết yếu .6. nhà nước pháp luật giải pháp, tiêu chuẩn nhìn nhận hiệu suất cao đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công .

Điều 74. Giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Các chương trình, dự án Bất Động Sản chịu sự giám sát của hội đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp chủ trì tổ chức triển khai triển khai giám sát đầu tư của hội đồng và phản biện xã hội .2. Cơ quan chủ quản tìm hiểu thêm, báo cáo giải trình, tiếp thu quan điểm hội đồng dân cư nơi triển khai dự án Bất Động Sản so với việc quyết định hành động đầu tư dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A, dự án Bất Động Sản có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án Bất Động Sản có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên, dự án Bất Động Sản có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế tài chính – xã hội của hội đồng dân cư nơi triển khai dự án Bất Động Sản về chủ trương, chủ trương đầu tư, kiến thiết xây dựng, đất đai, giải quyết và xử lý chất thải và bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định canh, định cư theo pháp luật của pháp lý .3. Nội dung giám sát đầu tư của hội đồng gồm có :a ) Việc chấp hành lao lý của pháp lý về đầu tư, kiến thiết xây dựng, đất đai, giải quyết và xử lý chất thải và bảo vệ thiên nhiên và môi trường ;b ) Công tác đền bù, giải phóng mặt phẳng và giải pháp tái định canh, định cư bảo vệ quyền hạn của Nhân dân ;c ) Các chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng một phần vốn góp phần của dân cư ;d ) Tình hình tiến hành và quy trình tiến độ triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản ;đ ) Việc triển khai công khai minh bạch, minh bạch trong đầu tư công theo pháp luật tại Điều 14 của Luật này ;e ) Phát hiện những việc làm tổn hại đến quyền lợi của hội đồng ; những tác động ảnh hưởng xấu đi của dự án Bất Động Sản đến thiên nhiên và môi trường sinh sống của hội đồng trong quy trình triển khai đầu tư và quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản ; những việc làm gây tiêu tốn lãng phí, thất thoát vốn, gia tài thuộc dự án Bất Động Sản .

Điều 75. Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội và những cơ quan tương quan triển khai những nội dung sau đây :a ) Lập kế hoạch giám sát đầu tư của hội đồng so với chương trình, dự án Bất Động Sản hằng năm trên địa phận theo những nội dung lao lý tại khoản 3 Điều 74 của Luật này ;b ) Thành lập Ban giám sát đầu tư của hội đồng cho từng chương trình, dự án Bất Động Sản ;c ) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản về kế hoạch giám sát và thành phần Ban giám sát đầu tư của hội đồng chậm nhất 45 ngày trước ngày triển khai .2. Chủ chương trình, chủ đầu tư và Ban quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Cung cấp không thiếu, trung thực, kịp thời tài liệu tương quan đến việc tiến hành triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản lao lý tại khoản 2 Điều 74 của Luật này cho Ban giám sát đầu tư của hội đồng ;b ) Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho Ban giám sát đầu tư của hội đồng thực thi việc giám sát theo pháp luật của pháp lý ;c ) Tiếp thu quan điểm giám sát và tăng cường những giải pháp thực thi dự án Bất Động Sản .

Điều 76. Tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án

1. Chủ chương trình và chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi theo dõi, kiểm tra và nhìn nhận khởi đầu, giữa kỳ và kết thúc chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Cơ quan chủ quản, người quyết định hành động đầu tư và cơ quan quản trị nhà nước về đầu tư công tổ chức triển khai thực thi theo dõi, kiểm tra và nhìn nhận ảnh hưởng tác động, nhìn nhận đột xuất chương trình, dự án Bất Động Sản được giao quản trị .3. Cơ quan, tổ chức triển khai triển khai nhìn nhận tự nhìn nhận hoặc thuê chuyên viên, tổ chức triển khai tư vấn có đủ điều kiện kèm theo, năng lượng để nhìn nhận .4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và giám sát đầu tư của hội đồng .

Điều 77. Thanh tra đầu tư công

1. Hoạt động thanh tra việc quản trị và sử dụng vốn đầu tư công triển khai theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Thanh tra hoạt động giải trí đầu tư công phải gắn với việc thực thi tính năng, trách nhiệm thanh tra của những cơ quan, tổ chức triển khai và phải đúng trình tự, thủ tục thanh tra theo pháp luật của pháp lý về thanh tra .3. Kết luận thanh tra về hoạt động giải trí đầu tư công được công khai minh bạch theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp lý về đầu tư công, cơ quan thanh tra giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý .

Chương V
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 78. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

1. Ban hành luật, nghị quyết về đầu tư công .2. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc sử dụng vốn đầu tư công .3. Quyết định và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .4. Điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .5. Giám sát việc thực thi kế hoạch đầu tư công, chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; giám sát việc thực thi pháp lý về đầu tư công .

Điều 79. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

1. Thống nhất quản trị nhà nước về đầu tư công .2. Trình Quốc hội phát hành luật, nghị quyết ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết về đầu tư công .3. Ban hành văn bản pháp lý về quản trị đầu tư công .4. Trình Quốc hội quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .5. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công theo lao lý tại khoản 2 Điều 17 của Luật này .6. Lập và trình Quốc hội quyết định hành động, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .7. Tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .8. Báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, chương trình tiềm năng vương quốc, dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc .9. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; kiểm tra thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW, vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư, kiểm tra việc thực thi những tiềm năng, chủ trương đầu tư công của những địa phương .

Điều 80. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư công và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành văn bản pháp lý tương quan đến đầu tư công, những nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức phân chia và sử dụng vốn đầu tư công ;2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo giải trình nhà nước xác lập vốn đầu tư ngân sách nhà nước chi cho đầu tư tăng trưởng của vương quốc theo từng ngành, nghành nghề dịch vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ;3. Tổng hợp trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của vương quốc ;4. Tổng hợp trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước xem xét, báo cáo giải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của vương quốc ;5. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn theo pháp luật tại Điều 33 của Luật này ;6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai thống nhất quản trị nhà nước về những chương trình tiềm năng vương quốc ;7. Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và những trách nhiệm quản trị nhà nước khác về đầu tư công .

Điều 81. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình nhà nước xác lập vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư tăng trưởng của vương quốc theo từng ngành, nghành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm .3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí đầu tư liên tục để thanh toán giao dịch những ngân sách lập, đánh giá và thẩm định, quyết định hành động chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định hành động đầu tư chương trình và bảo dưỡng, quản lý và vận hành dự án Bất Động Sản đưa vào sử dụng .4. Chủ trì trình cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền lao lý về quản trị, thanh toán giao dịch, quyết toán dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công .5. Báo cáo nhà nước tình hình giải ngân cho vay, quyết toán kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 82. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan trung ương

1. Thực hiện tính năng quản trị nhà nước về đầu tư công theo pháp luật của pháp lý .2. Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật .3. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn những dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Điều 33 của Luật này .5. Tổ chức lập kế hoạch đầu tư công .6. Theo dõi, nhìn nhận, giám sát, kiểm tra, thanh tra tình hình triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .7. Báo cáo tình hình và tác dụng triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .8. Phối hợp với Bộ, cơ quan TW và địa phương triển khai kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo công dụng, trách nhiệm được giao .

Điều 83. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp

2. Xem xét, cho quan điểm về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, gồm có hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách TW bổ trợ có tiềm năng .3. Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, gồm có hàng loạt hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ngân sách địa phương .4. Giám sát những dự án Bất Động Sản sử dụng vốn đầu tư công được giao cho địa phương quản trị, gồm có vốn ngân sách TW, vốn ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư do địa phương quản trị .

Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Thực hiện quản trị nhà nước về đầu tư công trên địa phận theo lao lý của pháp lý .2. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh những nội dung sau đây :a ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương ;b ) Xem xét, có quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật tại khoản 4 Điều 17 của Luật này ;c ) Xem xét, quyết định hành động kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo hạng mục và mức vốn sắp xếp cho từng dự án Bất Động Sản do địa phương quản trị .3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu cơ quan trình độ quyết định hành động đầu tư so với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản trị, trừ dự án Bất Động Sản lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật này .4. Tổ chức triển khai và theo dõi, nhìn nhận kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn đầu tư công do cấp mình quản trị .5. Phối hợp với Bộ, cơ quan TW tổ chức triển khai thực thi, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận tỉnh .

Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

1. Tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc cấp mình quản trị .2. Tổ chức thẩm định và đánh giá chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị .3. Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp những nội dung sau đây :a ) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, gồm có vốn bổ trợ có tiềm năng từ ngân sách cấp trên ;b ) Tham gia quan điểm về chủ trương đầu tư dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động chủ trương đầu tư của Thủ tướng nhà nước theo pháp luật tại khoản 4 Điều 17 của Luật này và của Hội đồng nhân dân cấp trên ;c ) Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản trị .4. quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại khoản 4 Điều 35 của Luật này .5. Tổ chức triển khai, theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và những trách nhiệm quản trị nhà nước khác về đầu tư công theo phân cấp quản trị .6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan tiến hành triển khai, theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận .

Điều 86. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

1. Quyết định kế hoạch truy thuế kiểm toán hằng năm về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản và báo cáo giải trình Quốc hội trước khi triển khai .2. Tổ chức triển khai kế hoạch truy thuế kiểm toán hằng năm, truy thuế kiểm toán chuyên đề và thực thi truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo nhu yếu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quản trị nước, nhà nước, Thủ tướng nhà nước .3. Báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiệu quả truy thuế kiểm toán năm, truy thuế kiểm toán chuyên đề và hiệu quả triển khai đề xuất kiến nghị truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản .4. Tổ chức công bố, công khai minh bạch báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán về kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý của pháp lý .

Điều 87. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Chủ trì tổ chức triển khai giám sát đầu tư của hội đồng và phản biện xã hội so với những chương trình, dự án Bất Động Sản theo lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 74 của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Tổ chức lấy quan điểm hội đồng về chủ trương đầu tư những chương trình, dự án Bất Động Sản trên địa phận theo pháp luật tại khoản 2 Điều 74 của Luật này và theo pháp luật của pháp lý về triển khai dân chủ ở xã, phường, thị xã .

Điều 88. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất chủ trương đầu tư

1. Đề xuất chương trình, dự án Bất Động Sản tương thích với kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và quy hoạch có tương quan theo pháp luật của pháp lý về quy hoạch trong từng thời kỳ .2. Bảo đảm kêu gọi và cân đối được nguồn lực để thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, thời hạn lao lý .3. Đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động chủ trương đầu tư khi chương trình không trùng lặp với chương trình khác và với trách nhiệm liên tục theo tính năng, trách nhiệm được giao .4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thông tin, số liệu tương quan đến chương trình, dự án Bất Động Sản đề xuất kiến nghị .

Điều 89. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và người đứng đầu tổ chức triển khai quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản cung ứng lao lý tại Điều 18 của Luật này .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và người đứng đầu tổ chức triển khai quyết định hành động chủ trương đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản có thời hạn thực thi trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tục phải bảo vệ tổng số giá trị tổng mức đầu tư của những chương trình, dự án Bất Động Sản phải thực thi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn quy trình tiến độ sau không vượt quá 20 % tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình trước của Bộ, cơ quan TW, địa phương đó .

Điều 90. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư liên quan đến lập chương trình, dự án

1. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và đánh giá, thẩm tra, quyết định hành động .2. Cung cấp những tài liệu thiết yếu cho những cơ quan thẩm định và đánh giá, thẩm tra chương trình, dự án Bất Động Sản .3. Đề xuất những giải pháp kêu gọi những nguồn vốn để triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản theo đúng quá trình, thời hạn pháp luật .4. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về lập chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 91. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án

1. Quyết định đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định hành động, tương thích với năng lực cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản trị, theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và hiệu quả thẩm định và đánh giá .2. Tổ chức đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản trước khi phê duyệt, gồm có đánh giá và thẩm định nguồn vốn và năng lực cân đối vốn .3. Cân đối vốn để thanh toán giao dịch những ngân sách lập, đánh giá và thẩm định chương trình, dự án Bất Động Sản thuộc cấp mình quản trị .4. Chỉ đạo chủ chương trình, chủ đầu tư triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản đúng quá trình, bảo vệ chất lượng trong phạm vi kế hoạch đầu tư được duyệt .5. Quyết định việc kiểm soát và điều chỉnh, tạm ngừng, hủy bỏ chương trình, dự án Bất Động Sản .6. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản và hoạt động giải trí của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quy trình thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .7. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật về thẩm quyền trong quy trình lựa chọn chủ chương trình, chủ đầu tư .

Điều 92. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tư vấn thiết kế chương trình, dự án

1. Tổ chức tư vấn phong cách thiết kế có quyền nhu yếu chủ chương trình, chủ đầu tư phân phối thông tin, tài liệu tương quan đến việc phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và giải pháp kỹ thuật bảo vệ chất lượng ; không được phong cách thiết kế vượt quá quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức lao lý .3. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng phong cách thiết kế chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 93. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm định kế hoạch, chương trình, dự án

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan đến thẩm định và đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản thực thi việc đánh giá và thẩm định theo lao lý của pháp lý, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả đánh giá và thẩm định và những yêu cầu của mình .2. Việc đánh giá và thẩm định cần bảo vệ tính độc lập, trung thực, khách quan, tuân thủ lao lý của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 94. Quyền và trách nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án

1. Tổ chức quản trị, triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản, bảo vệ đúng tiềm năng, tiến trình, chất lượng và hiệu suất cao của chương trình, dự án Bất Động Sản .2. Báo cáo, cung ứng thông tin cho những cơ quan quản trị, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp về việc triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 95. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý chương trình, dự án

1. Đề xuất những giải pháp, giải pháp và tổ chức triển khai quản trị, thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản bảo vệ đúng tiềm năng, quy trình tiến độ, chất lượng theo chuyển nhượng ủy quyền của chủ chương trình, chủ đầu tư .2. Báo cáo chủ chương trình, chủ đầu tư về tình hình tiến hành thực thi chương trình, dự án Bất Động Sản .

Điều 96. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện theo dõi, đánh giá và kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan TW và địa phương, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, chủ chương trình, chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hậu quả do không tổ chức triển khai thực thi theo dõi, nhìn nhận, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản hoặc không báo cáo giải trình theo lao lý .2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được giao trách nhiệm triển khai theo dõi, kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch, chương trình, dự án Bất Động Sản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung những báo cáo giải trình của mình .3. Chủ chương trình, chủ đầu tư chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung báo cáo giải trình và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý do báo cáo giải trình, cung ứng thông tin không đúng chuẩn về tình hình triển khai đầu tư trong khoanh vùng phạm vi quản trị .

Điều 97. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công

1. Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công được kiến thiết xây dựng, tiến hành thống nhất trên khoanh vùng phạm vi cả nước ship hàng cho hoạt động giải trí quản trị nhà nước về đầu tư công, gồm có việc tổng hợp, báo cáo giải trình, giao, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm ; theo dõi, nhìn nhận chương trình, dự án Bất Động Sản đầu tư công ; quản trị, tàng trữ, công khai minh bạch tài liệu theo lao lý .2. Trách nhiệm kiến thiết xây dựng, quản trị, tiến hành và ứng dụng Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công được pháp luật như sau :a ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thiết kế xây dựng, quản trị, tiến hành Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công ;b ) Bộ, cơ quan TW và địa phương tiến hành ứng dụng Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công trong khoanh vùng phạm vi quản trị .3. tin tức, tài liệu thuộc Hệ thống thông tin và cơ sở tài liệu vương quốc về đầu tư công là thông tin, tài liệu gốc của những chương trình, dự án Bất Động Sản và kế hoạch đầu tư công .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 98. Xử lý vi phạm
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 100. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 .2. Luật Đầu tư công số 49/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 28/2018 / QH14 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 và khoản 5 Điều 101 của Luật này .

Điều 101. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản đã được sắp xếp vốn trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định hành động đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái mà không được sắp xếp vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình năm nay – 2020 thì việc kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản được thực thi theo lao lý của Luật này .2. Đối với chương trình, dự án Bất Động Sản đã được quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư theo lao lý của Luật Đầu tư công số 49/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 28/2018 / QH14 mà chưa có trong kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền quyết định hành động thì việc kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động chủ trương đầu tư, quyết định hành động đầu tư chương trình, dự án Bất Động Sản được thực thi theo lao lý của Luật này .3. Chương trình, dự án Bất Động Sản đã triển khai xong thủ tục lập, đánh giá và thẩm định trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thì liên tục thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động theo lao lý của Luật Đầu tư công số 49/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều theo Luật số 28/2018 / QH14 và những văn bản pháp luật cụ thể, hướng dẫn thi hành .4. Chỉ sắp xếp vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán giao dịch nợ đọng kiến thiết xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái .

5. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và năm 2020, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được phép thực hiện và giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay