Luật Chứng khoán 2019, Luật số 54/2019/QH14 mới nhất 2021

QUỐC HỘI

——–

Luật số : 54/2019 / QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

LUẬT

CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể Nước Ta và tổ chức triển khai, cá thể quốc tế tham gia góp vốn đầu tư chứng khoán và hoạt động giải trí trên kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta .2. Cơ quan quản trị nhà nước về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .3. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác có tương quan đến hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .

Điều 3. Áp dụng Luật Chứng khoán, các luật có liên quan
Các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán, tổ chức thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chứng khoán là gia tài, gồm có những loại sau đây :a ) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ quỹ ;b ) Chứng quyền, chứng quyền có bảo vệ, quyền mua CP, chứng từ lưu ký ;c ) Chứng khoán phái sinh ;d ) Các loại chứng khoán khác do nhà nước lao lý .2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành .3. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần nợ của tổ chức triển khai phát hành .4. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư so với một phần vốn góp của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .5. Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc CP tặng thêm, được cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua 1 số ít CP đại trà phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác lập trước trong khoảng chừng thời hạn xác lập .6. Chứng quyền có bảo vệ là loại chứng khoán có gia tài bảo vệ do công ty chứng khoán phát hành, được cho phép người chiếm hữu được quyền mua ( chứng quyền mua ) hoặc được quyền bán ( chứng quyền bán ) chứng khoán cơ sở với tổ chức triển khai phát hành chứng quyền có bảo vệ đó theo mức giá đã được xác lập trước, tại một thời gian hoặc trước một thời gian đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá triển khai và giá chứng khoán cơ sở tại thời gian thực thi .7. Quyền mua CP là loại chứng khoán do công ty CP phát hành nhằm mục đích mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua CP mới theo điều kiện kèm theo đã được xác lập .8. Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta .9. Chứng khoán phái sinh là công cụ kinh tế tài chính dưới dạng hợp đồng, gồm có hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên so với việc thanh toán giao dịch tiền, chuyển giao số lượng gia tài cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác lập trong khoảng chừng thời hạn hoặc vào ngày đã xác lập trong tương lai .10. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh ( sau đây gọi là gia tài cơ sở ) là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc gia tài khác theo pháp luật của nhà nước được sử dụng làm cơ sở để xác lập giá trị chứng khoán phái sinh .11. Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ và trách nhiệm của người bán để triển khai một trong những thanh toán giao dịch sau đây :a ) Mua hoặc bán số lượng gia tài cơ sở nhất định theo mức giá thực thi đã được xác lập tại thời gian trước hoặc vào ngày đã xác lập trong tương lai ;b ) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị gia tài cơ sở đã được xác lập tại thời gian giao kết hợp đồng và giá trị gia tài cơ sở tại thời gian trước hoặc vào ngày đã xác lập trong tương lai .12. Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa những bên để thực thi một trong những thanh toán giao dịch sau đây :a ) Mua hoặc bán số lượng gia tài cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác lập vào ngày đã xác lập trong tương lai ;b ) Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị gia tài cơ sở đã được xác lập tại thời gian giao kết hợp đồng và giá trị gia tài cơ sở vào ngày đã xác lập trong tương lai .13. Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác, xác nhận cam kết giữa những bên về việc mua hoặc bán số lượng gia tài cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác lập vào ngày đã xác lập trong tương lai .14. Hoạt động về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán gồm có hoạt động giải trí chào bán, niêm yết, thanh toán giao dịch, kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư chứng khoán, cung ứng dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và những hoạt động giải trí khác được pháp luật tại Luật này .15. Đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên kinh doanh thị trường chứng khoán .16. Nhà góp vốn đầu tư là tổ chức triển khai, cá thể tham gia góp vốn đầu tư trên kinh doanh thị trường chứng khoán .17. Nhà góp vốn đầu tư kế hoạch là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo những tiêu chuẩn về năng lượng kinh tế tài chính, trình độ công nghệ tiên tiến và có cam kết hợp tác với công ty trong thời hạn tối thiểu 03 năm .18. Cổ đông lớn là cổ đông chiếm hữu từ 5 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của một tổ chức triển khai phát hành .19. Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong những phương pháp sau đây :a ) Chào bán trải qua phương tiện thông tin đại chúng ;b ) Chào bán cho từ 100 nhà góp vốn đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;c ) Chào bán cho những nhà đầu tư không xác lập .20. Chào bán chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 19 Điều này và theo một trong những phương pháp sau đây :a ) Chào bán cho dưới 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;b ) Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp .21. Tổ chức phát hành là tổ chức triển khai triển khai chào bán, phát hành chứng khoán .22. Tổ chức truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý là tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập thuộc list những tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận truy thuế kiểm toán theo pháp luật của Luật này và pháp lý về truy thuế kiểm toán độc lập .23. Bản cáo bạch là tài liệu hoặc tài liệu điện tử công khai minh bạch những thông tin đúng chuẩn, trung thực, khách quan tương quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành .24. Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện kèm theo niêm yết vào thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán niêm yết .25. Đăng ký thanh toán giao dịch là việc đưa chứng khoán vào thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết26. Hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán gồm có mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán niêm yết và mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ( sau đây gọi là Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con ) tổ chức triển khai, quản lý và vận hành .27. Thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán là khu vực hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và thanh toán giao dịch chứng khoán .28. Kinh doanh chứng khoán là việc triển khai nhiệm vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán, quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, quản trị hạng mục góp vốn đầu tư chứng khoán và phân phối dịch vụ về chứng khoán theo lao lý tại Điều 86 của Luật này .29. Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian triển khai mua, bán chứng khoán cho người mua .30. Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình .31. Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức triển khai phát hành nhận mua một phần hoặc hàng loạt chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng nỗ lực tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức triển khai phát hành .32. Tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán là việc phân phối cho người mua hiệu quả nghiên cứu và phân tích, báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích và đưa ra khuyến nghị tương quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán .33. Đăng ký chứng khoán là việc ghi nhận thông tin về tổ chức triển khai phát hành, chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành và người sở hữu chứng khoán .34. Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, dữ gìn và bảo vệ, chuyển giao chứng khoán cho người mua, giúp người mua triển khai những quyền tương quan đến chứng khoán lưu ký .35. Quản lý hạng mục góp vốn đầu tư chứng khoán là hoạt động giải trí quản trị theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và những gia tài khác của nhà đầu tư .36. Quản lý quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là hoạt động giải trí quản trị trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và những gia tài khác của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .37. Quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục tiêu thu doanh thu từ việc góp vốn đầu tư vào chứng khoán hoặc vào những gia tài khác, kể cả , trong đó nhà đầu tư không có quyền trấn áp hằng ngày so với việc ra quyết định hành động góp vốn đầu tư của quỹ .38. Quỹ đại chúng là quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán triển khai chào bán chứng từ quỹ ra công chúng .39. Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng từ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo nhu yếu của nhà đầu tư .40. Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng từ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo nhu yếu của nhà đầu tư .41. Quỹ thành viên là quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ gồm có thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp .42. Quỹ hoán đổi hạng mục là quỹ mở hình thành từ việc đảm nhiệm, hoán đổi hạng mục chứng khoán cơ cấu tổ chức lấy chứng từ quỹ. Chứng chỉ quỹ hoán đổi hạng mục được niêm yết và thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán niêm yết .43. Quỹ góp vốn đầu tư là quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được góp vốn đầu tư hầu hết vào và chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành là tổ chức triển khai kinh doanh thương mại có lệch giá từ việc chiếm hữu và kinh doanh thương mại tối thiểu là 65 % tổng doanh thu tính trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất .44. Thông tin nội bộ là thông tin tương quan đến công ty đại chúng, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch, quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán của tổ chức triển khai này .45. Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong cỗ máy quản trị, quản lý và điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng, gồm có :a ) Người nội bộ của doanh nghiệp là quản trị Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện thay mặt theo pháp lý, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ), Giám đốc kinh tế tài chính, Kế toán trưởng và những chức vụ quản trị tương tự do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc quản trị công ty chỉ định ; Trưởng Ban trấn áp và thành viên Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ), thành viên Ban truy thuế kiểm toán nội bộ ; thư ký công ty, người đảm nhiệm quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin ;b ) Người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng là thành viên Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng, người quản lý quỹ đại chúng, người quản lý công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng, người nội bộ của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .46. Người có tương quan là cá thể hoặc tổ chức triển khai có quan hệ với nhau trong những trường hợp sau đây :a ) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó ; quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng đó ;b ) Doanh nghiệp và tổ chức triển khai, cá thể chiếm hữu trên 10 % số CP có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó ;c ) Tổ chức, cá thể mà trong mối quan hệ với tổ chức triển khai, cá thể khác trực tiếp, gián tiếp trấn áp hoặc bị trấn áp bởi tổ chức triển khai, cá thể đó hoặc cùng với tổ chức triển khai, cá thể đó chịu chung một sự trấn áp ;d ) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá thể đó ;đ ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và những quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán đó quản trị ;e ) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức triển khai, cá thể là đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai, cá thể kia ;g ) Tổ chức, cá thể khác là người có tương quan theo lao lý của Luật Doanh nghiệp .47. Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng từ hành nghề chứng khoán và thao tác tại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán quốc tế tại Nước Ta và Trụ sở công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta ( sau đây gọi là Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta ), công ty góp vốn đầu tư chứng khoán .48. Tổ chức niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai có chứng khoán phát hành được niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán .

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài trong hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ; quyền tự do thanh toán giao dịch, góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại và cung ứng dịch vụ về chứng khoán của tổ chức triển khai, cá thể .2. Công bằng, công khai minh bạch, minh bạch .3. Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư .4. Tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về rủi ro đáng tiếc .

Điều 6. Chính sách phát triển thị trường chứng khoán

1. Nhà nước có chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tổ chức triển khai, cá thể trong nước, quốc tế tham gia góp vốn đầu tư và hoạt động giải trí trên kinh doanh thị trường chứng khoán nhằm mục đích kêu gọi những nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho góp vốn đầu tư tăng trưởng .2. Nhà nước có chủ trương quản trị, giám sát bảo vệ kinh doanh thị trường chứng khoán hoạt động giải trí công minh, công khai minh bạch, minh bạch, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .3. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư hiện đại hóa hạ tầng, công nghệ thông tin cho hoạt động giải trí của đầu tư và chứng khoán, tăng trưởng nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, thông dụng kiến thức và kỹ năng về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .

Điều 7. Biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

1. Biện pháp bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn kinh doanh thị trường chứng khoán gồm có :a ) Giám sát bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn kinh doanh thị trường chứng khoán ;b ) Ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, dịch chuyển tác động ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn, không thay đổi và tính toàn vẹn của kinh doanh thị trường chứng khoán ;c ) Tạm ngừng, đình chỉ thanh toán giao dịch so với một hoặc 1 số ít chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán ;d ) Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoặc Phục hồi hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con ;đ ) Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoặc Phục hồi hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;e ) Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn, cấm thực thi những hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn do thực thi hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;g ) Phong tỏa thông tin tài khoản chứng khoán, nhu yếu người có thẩm quyền phong tỏa thông tin tài khoản tiền có tương quan đến hành vi vi phạm pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .2. nhà nước lao lý cụ thể việc vận dụng những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn đầu tư và chứng khoán pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 8. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .2. Bộ Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán và có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phát hành kế hoạch, kế hoạch, đề án, chủ trương tăng trưởng đầu tư và chứng khoán ;b ) Trình cấp có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền những văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;c ) Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực thi kế hoạch, kế hoạch, đề án, chủ trương tăng trưởng đầu tư và chứng khoán và những văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực thi quản trị nhà nước về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán .4. Ủy ban nhân dân những cấp, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi quản trị nhà nước về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán tại địa phương .

Điều 9. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực thi công dụng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản trị nhà nước về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán, tổ chức triển khai thực thi pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán theo phân cấp, chuyển nhượng ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành hoặc để trình cấp có thẩm quyền phát hành những văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán, kế hoạch, kế hoạch, đề án, chủ trương tăng trưởng đầu tư và chứng khoán ;b ) Tổ chức, tăng trưởng đầu tư và chứng khoán ; trực tiếp quản trị, giám sát hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ; quản trị những hoạt động giải trí dịch vụ về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán theo lao lý của pháp lý ;c ) Cấp, cấp lại, gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu giấy phép, chứng từ hành nghề chứng khoán và giấy ghi nhận tương quan đến hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ; chấp thuận đồng ý những biến hóa, đình chỉ, hủy bỏ tương quan đến hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;d ) Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí nhiệm vụ chứng khoán của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; đồng ý chấp thuận những pháp luật, quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; nhu yếu Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta sửa đổi lao lý, quy định tương quan đến hoạt động giải trí nhiệm vụ ; đình chỉ, hủy bỏ quyết định hành động tương quan đến hoạt động giải trí nhiệm vụ của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta, chỉ huy Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta triển khai những trách nhiệm tương quan đến hoạt động giải trí nhiệm vụ trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư ;đ ) Chấp thuận việc đưa vào thanh toán giao dịch những loại chứng khoán mới, biến hóa và vận dụng phương pháp thanh toán giao dịch mới, chấp thuận đồng ý mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán và đưa vào quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán mới ;e ) Quản lý, giám sát hoạt động giải trí tương quan đến chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán của những tổ chức triển khai, cá thể ;g ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ;h ) Báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước, nhà nước về tình hình hoạt động giải trí của đầu tư và chứng khoán. Trường hợp có dịch chuyển lớn ảnh hưởng tác động đến bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn đầu tư và chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm kịp thời báo cáo giải trình Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo giải trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước về tình hình thị trường và những giải pháp để không thay đổi thị trường và bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn kinh tế tài chính ;i ) Thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực thi những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, bảo đảm an toàn đầu tư và chứng khoán ;k ) Thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động giải trí chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;l ) Tổ chức, phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai tương quan đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán và người hành nghề chứng khoán ; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng và kiến thức về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán cho công chúng ;m ) Ban hành văn bản hướng dẫn trình độ, nhiệm vụ, văn bản khác thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;n ) Giám sát tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về chứng khoán trong việc triển khai mục tiêu, tôn chỉ, Điều lệ hoạt động giải trí ;o ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán theo pháp luật của pháp lý ;p ) Thực hiện hợp tác quốc tế và làm đầu mối thực thi những cam kết quốc tế trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán và đầu tư và chứng khoán mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;q ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn đơn cử và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng nhà nước pháp luật .3. Cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ trung thực, bảo mật thông tin thông tin, tuân thủ lao lý của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 10. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về chứng khoán

1. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về chứng khoán được xây dựng, hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về hội, có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .2. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về chứng khoán phát hành bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận ; phối hợp với cơ quan quản trị về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán trong việc tuyên truyền, phổ cập pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán đến những hội viên .

Điều 11. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

1. Nhà góp vốn đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lượng kinh tế tài chính hoặc có trình độ trình độ về chứng khoán gồm có :a ) Ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, công ty kinh tế tài chính, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán, quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế, quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo lao lý của pháp lý có tương quan ;b ) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch ;c ) Người có chứng từ hành nghề chứng khoán ;d ) Cá nhân nắm giữ hạng mục chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời gian cá thể đó được xác lập tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;đ ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời gian cá thể đó được xác lập tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức triển khai, cá thể chi trả .2. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Trực tiếp hoặc gián tiếp thực thi hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai thực sự hoặc công bố thông tin rơi lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin thiết yếu gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí chào bán, niêm yết, thanh toán giao dịch, kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư chứng khoán, phân phối dịch vụ về chứng khoán .2. Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác ; bật mý, cung ứng thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ .3. Sử dụng một hoặc nhiều thông tin tài khoản thanh toán giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để triển khai việc mua, bán chứng khoán nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo ; thanh toán giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán ; phối hợp hoặc sử dụng những giải pháp thanh toán giao dịch khác hoặc phối hợp tung lời đồn thổi sai thực sự, phân phối thông tin rơi lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán .4. Thực hiện hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán, cung ứng dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy ghi nhận hoặc chấp thuận đồng ý .5. Sử dụng thông tin tài khoản, gia tài của người mua khi không được người mua ủy thác hoặc trái pháp luật của pháp lý hoặc lạm dụng tin tưởng để chiếm đoạt gia tài của người mua .6. Cho người khác mượn thông tin tài khoản để thanh toán giao dịch chứng khoán, thay mặt đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán .7. Tổ chức thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán trái lao lý của Luật này .

Chương II
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

Mục 1
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Điều 13. Mệnh giá chứng khoán

1. Mệnh giá chứng khoán chào bán trên chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam .2. Mệnh giá CP, chứng từ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng .3. Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức triển khai phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá .

Điều 14. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng gồm có chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng, chào bán thêm CP hoặc quyền mua CP ra công chúng và những hình thức khác .2. nhà nước pháp luật cụ thể hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng .

Điều 15. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Điều kiện chào bán CP lần đầu ra công chúng của công ty CP gồm có :a ) Mức vốn điều lệ đã góp tại thời gian ĐK chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán ;b ) Hoạt động kinh doanh thương mại của 02 năm liên tục liền trước năm ĐK chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm ĐK chào bán ;c ) Có giải pháp phát hành và giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP được Đại hội đồng cổ đông trải qua ;d ) Tối thiểu là 15 % số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành phải được bán cho tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn ; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ suất tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành ;đ ) Cổ đông lớn trước thời gian chào bán CP lần đầu ra công chúng của tổ chức triển khai phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ;e ) Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính mà chưa được xóa án tích ;g ) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ ĐK chào bán CP ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức triển khai phát hành là công ty chứng khoán ;h ) Có cam kết và phải thực thi niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán ;i ) Tổ chức phát hành phải mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CP của đợt chào bán .2. Điều kiện chào bán thêm CP ra công chúng của công ty đại chúng gồm có :a ) Đáp ứng pháp luật tại những điểm a, c, e, g, h và i khoản 1 Điều này ;b ) Hoạt động kinh doanh thương mại của năm liền trước năm ĐK chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm ĐK chào bán ;c ) Giá trị CP phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị CP đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua hàng loạt CP của tổ chức triển khai phát hành để bán lại hoặc mua số CP còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức triển khai phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp ;d ) Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích mục tiêu kêu gọi phần vốn để triển khai dự án Bất Động Sản của tổ chức triển khai phát hành, CP được bán cho những nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70 % số CP dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có giải pháp bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến kêu gọi từ đợt chào bán để thực thi dự án Bất Động Sản .3. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có :a ) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời gian ĐK chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán ;b ) Hoạt động kinh doanh thương mại của năm liền trước năm ĐK chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm ĐK chào bán ; không có những khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm ;c ) Có giải pháp phát hành, giải pháp sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trải qua ;d ) Có cam kết thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai phát hành so với nhà đầu tư về điều kiện kèm theo phát hành, giao dịch thanh toán, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và những điều kiện kèm theo khác ;đ ) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ ĐK chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức triển khai phát hành là công ty chứng khoán ;e ) Đáp ứng lao lý tại điểm e khoản 1 Điều này ;g ) Có hiệu quả xếp hạng tin tưởng so với tổ chức triển khai phát hành trái phiếu theo pháp luật của nhà nước về những trường hợp phải xếp hạng tin tưởng và thời gian vận dụng ;h ) Tổ chức phát hành phải mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán ;i ) Tổ chức phát hành có cam kết và phải triển khai niêm yết trái phiếu trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán .4. Điều kiện chào bán trái phiếu quy đổi ra công chúng vận dụng theo lao lý tại khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều này .5. Điều kiện chào bán chứng từ quỹ lần đầu ra công chúng gồm có :a ) Tổng giá trị chứng từ quỹ ĐK chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng ;b ) Có giải pháp phát hành và giải pháp góp vốn đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng từ quỹ tương thích với lao lý của Luật này ;c ) Phải được giám sát bởi ngân hàng nhà nước giám sát theo pháp luật của Luật này ;d ) Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng từ quỹ mở .6. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo, hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thành công ty CP ; chào bán CP với giá thấp hơn mệnh giá ; chào bán chứng khoán ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng ; chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được trấn áp đặc biệt quan trọng ; chào bán chứng khoán ra quốc tế và những trường hợp chào bán, phát hành khác .

Điều 16. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .2. Các trường hợp sau đây không phải ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng :a ) Chào bán công cụ nợ của nhà nước, trái phiếu được nhà nước bảo lãnh do ngân hàng nhà nước chủ trương phát hành, trái phiếu chính quyền sở tại địa phương ;b ) Chào bán trái phiếu của tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế được nhà nước Nước Ta đồng ý chấp thuận ;c ) Chào bán CP ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thành công ty CP ;d ) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản trị hoặc người được nhận gia tài trong trường hợp phá sản hoặc mất năng lực giao dịch thanh toán .

Điều 17. Điều kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng

1. Tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng khoán, tổ chức triển khai phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép triển khai hoạt động giải trí bảo lãnh phát hành chứng khoán theo pháp luật của Luật này ;b ) Đáp ứng những chỉ tiêu bảo đảm an toàn kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ;c ) Không phải là người có tương quan với tổ chức triển khai phát hành .2. Tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực thi bảo lãnh theo phương pháp nhận mua một phần hoặc hàng loạt chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị gia tài thời gian ngắn và nợ thời gian ngắn tính theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý gần nhất

Điều 18. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Hồ sơ ĐK chào bán CP lần đầu ra công chúng của công ty CP gồm có :a ) Giấy ĐK chào bán CP lần đầu ra công chúng ;b ) Bản cáo bạch ;c ) Điều lệ của tổ chức triển khai phát hành ;d ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trải qua giải pháp phát hành, giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán ;đ ) Văn bản cam kết phân phối lao lý tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này ;e ) Văn bản cam kết của những cổ đông lớn trước thời gian chào bán CP lần đầu ra công chúng của tổ chức triển khai phát hành về việc cùng nhau nắm giữ tối thiểu 20 % vốn điều lệ của tổ chức triển khai phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ;g ) Hợp đồng tư vấn hồ sơ ĐK chào bán CP ra công chúng với công ty chứng khoán ;h ) Văn bản xác nhận của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế về việc mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CP của đợt chào bán ;i ) Cam kết bảo lãnh phát hành ( nếu có ) .2. Hồ sơ ĐK chào bán thêm CP ra công chúng của công ty đại chúng gồm có :a ) Giấy ĐK chào bán thêm CP ra công chúng ;b ) Tài liệu lao lý tại những điểm b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều này và văn bản cam kết phân phối pháp luật tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này ;c ) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án Bất Động Sản, giải pháp bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến kêu gọi từ đợt chào bán để thực thi dự án Bất Động Sản so với trường hợp pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật này ;d ) Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được truy thuế kiểm toán trong 02 năm tính đến thời gian nộp hồ sơ, trừ trường hợp báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán đã có thuyết minh chi tiết cụ thể việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất .3. Hồ sơ ĐK chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có :a ) Giấy ĐK chào bán trái phiếu ra công chúng ;b ) Tài liệu pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này và văn bản cam kết phân phối lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này ;c ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trải qua giải pháp phát hành, giải pháp sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán ;d ) Cam kết thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai phát hành so với nhà đầu tư về điều kiện kèm theo phát hành, thanh toán giao dịch, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và những điều kiện kèm theo khác ;đ ) Báo cáo hiệu quả xếp hạng tin tưởng theo lao lý tại điểm g khoản 3 Điều 15 của Luật này ;e ) Hợp đồng tư vấn hồ sơ ĐK chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán ;g ) Văn bản xác nhận của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế về việc mở thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán ;h ) Cam kết bảo lãnh phát hành ( nếu có ) .4. Hồ sơ ĐK chào bán trái phiếu quy đổi ra công chúng gồm có :a ) Giấy ĐK chào bán trái phiếu quy đổi ra công chúng ;b ) Tài liệu pháp luật tại những điểm b, c, g và h khoản 1, điểm d khoản 2 Điều này và văn bản cam kết phân phối lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này ;c ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trải qua giải pháp phát hành, giải pháp sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và văn bản cam kết niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán ;d ) Cam kết triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai phát hành so với nhà đầu tư về điều kiện kèm theo phát hành, giao dịch thanh toán, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và những điều kiện kèm theo khác ;đ ) Các tài liệu khác tương quan đến việc quy đổi thành CP ;e ) Cam kết bảo lãnh phát hành ( nếu có ) .5. Hồ sơ ĐK chào bán chứng từ quỹ ra công chúng gồm có :a ) Giấy ĐK chào bán chứng từ quỹ ra công chúng ;b ) Bản cáo bạch ;c ) Dự thảo Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;d ) Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát giữa ngân hàng nhà nước giám sát và công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối ; hợp đồng nguyên tắc ký với những tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ có tương quan ( nếu có ) ;đ ) Cam kết bảo lãnh phát hành ( nếu có ) .6. Hồ sơ ĐK chào bán CP, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyết định hành động của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trải qua hồ sơ. Đối với việc chào bán CP ra công chúng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận đồng ý của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta về biến hóa vốn điều lệ. Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chức triển khai kinh doanh thương mại bảo hiểm làm biến hóa vốn điều lệ, hồ sơ phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Bộ Tài chính về biến hóa vốn điều lệ .7. Trường hợp một phần hoặc hàng loạt hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng được tổ chức triển khai, cá thể có tương quan xác nhận thì tổ chức triển khai phát hành phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức triển khai, cá thể đó đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .8. Các thông tin trong hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng phải đúng mực, trung thực, không gây hiểu nhầm và có vừa đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng tác động đến việc quyết định hành động của nhà đầu tư .9. Tổ chức phát hành khi nộp hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì đồng thời phải nộp hồ sơ ĐK niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán theo pháp luật tại khoản 4 Điều 48 của Luật này, trừ trường hợp chào bán chứng từ quỹ mở .

Điều 19. Bản cáo bạch

1. Đối với việc chào bán CP, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch gồm có những nội dung sau đây :a ) tin tức tóm tắt về tổ chức triển khai phát hành gồm có quy mô tổ chức triển khai cỗ máy, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, gia tài, tình hình kinh tế tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ), Kế toán trưởng và cơ cấu tổ chức cổ đông ( nếu có ) ;b ) tin tức về đợt chào bán và chứng khoán chào bán gồm có : điều kiện kèm theo chào bán, những yếu tố rủi ro đáng tiếc, dự kiến kế hoạch doanh thu và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, giải pháp phát hành và giải pháp sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ;c ) Báo cáo kinh tế tài chính của tổ chức triển khai phát hành trong 02 năm gần nhất theo lao lý tại Điều 20 của Luật này ;d ) tin tức khác lao lý trong mẫu Bản cáo bạch .2. Đối với việc chào bán chứng chi quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch gồm có những nội dung sau đây :a ) Loại hình và quy mô quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;b ) Mục tiêu góp vốn đầu tư, kế hoạch góp vốn đầu tư, chiêu thức và tiến trình góp vốn đầu tư, hạn chế góp vốn đầu tư, những yếu tố rủi ro đáng tiếc của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;d ) Phương án phát hành chứng từ quỹ và những thông tin hướng dẫn tham gia góp vốn đầu tư vào quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;đ ) tin tức tóm tắt về công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát và lao lý về thanh toán giao dịch với người có tương quan của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát ;e ) tin tức khác pháp luật trong mẫu Bản cáo bạch .3. Chữ ký trong Bản cáo bạch triển khai theo lao lý sau đây :a ) Đối với việc chào bán CP, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây : quản trị Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên, quản trị công ty ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ; Giám đốc kinh tế tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ chức triển khai phát hành ; người đại diện thay mặt theo pháp lý của tổ chức triển khai tư vấn hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành chính ( nếu có ). Trường hợp ký thay phải có văn bản chuyển nhượng ủy quyền ;b ) Đối với việc chào bán chứng từ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây : quản trị Hội đồng quản trị hoặc quản trị Hội đồng thành viên, quản trị công ty ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ) của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; người dại diện theo pháp lý của tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành ( nếu có ). Trường hợp ký thay phải có văn bản chuyển nhượng ủy quyền .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành mẫu Bản cáo bạch .

Điều 20. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo kinh tế tài chính được lập theo pháp luật của pháp lý về kế toán .2. Trường hợp tổ chức triển khai phát hành là công ty mẹ thì tổ chức triển khai phát hành phải nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất theo pháp luật của pháp lý về kế toán .3. Báo cáo kinh tế tài chính năm phải được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý thực thi truy thuế kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng thuộc nghành nghề dịch vụ chứng khoán. Ý kiến truy thuế kiểm toán so với những báo cáo giải trình kinh tế tài chính là quan điểm đồng ý toàn phần ; trường hợp quan điểm truy thuế kiểm toán là quan điểm ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng tác động đến điều kiện kèm theo chào bán ; tổ chức triển khai phát hành phải có tài liệu lý giải hài hòa và hợp lý và có xác nhận của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán về tác động ảnh hưởng của việc ngoại trừ .4. Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ bắt đầu hoàn toàn có thể là báo cáo giải trình kinh tế tài chính chưa có truy thuế kiểm toán, nhưng phải có báo cáo giải trình kinh tế tài chính được truy thuế kiểm toán của 02 năm trước liền kề .5. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất cách thời gian gửi hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng khá đầy đủ và hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quá 90 ngày, tổ chức triển khai phát hành phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính bổ trợ đến tháng hoặc quý gần nhất .

Điều 21. Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận đồng ý và công khai minh bạch list tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán và list kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận đồng ý để thực thi truy thuế kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chứng thuộc nghành nghề dịch vụ chứng khoán .2. Đơn vị có quyền lợi công chúng thuộc nghành nghề dịch vụ chứng khoán gồm có công ty đại chúng, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch, tổ chức triển khai chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán, quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .3. Tổ chức truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận triển khai truy thuế kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng thuộc nghành chứng khoán phải tuân thủ lao lý của pháp lý về truy thuế kiểm toán độc lập và có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có đổi khác tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, nghành hành nghề, list kiểm toán viên hành nghề hoặc biến hóa dẫn đến việc không còn đủ điều kiện kèm theo được chấp thuận đồng ý truy thuế kiểm toán ;b ) Giải trình, cung ứng thông tin, số liệu tương quan đến hoạt động giải trí truy thuế kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng thuộc nghành chứng khoán theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;c ) Sau khi phát hành báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán cho đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng thuộc nghành chứng khoán, trường hợp phát hiện đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán có những sai phạm trọng điểm do không tuân thủ pháp lý và những lao lý tương quan đến báo cáo giải trình kinh tế tài chính đã được truy thuế kiểm toán thì tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận phải thông tin bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;d ) Bảo mật thông tin theo lao lý của pháp lý .4. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Trong thời hạn hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng đang được xem xét, tổ chức triển khai phát hành có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa đổi, bổ trợ hồ sơ nếu phát hiện thông tin không đúng mực hoặc còn thiếu nội dung quan trọng theo pháp luật phải có trong hồ sơ hoặc thấy thiết yếu phải báo cáo giải trình về yếu tố hoàn toàn có thể gây hiểu nhầm .2. Trong thời hạn xem xét hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền nhu yếu tổ chức triển khai phát hành sửa đổi, bổ trợ hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng để bảo vệ thông tin được công bố đúng chuẩn, trung thực, vừa đủ, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư .3. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng mà phát sinh thông tin quan trọng tương quan đến hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng thì trong thời hạn 07 ngày thao tác, tổ chức triển khai phát hành phải công bố thông tin phát sinh theo phương pháp pháp luật tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và triển khai việc sửa đổi, bổ trợ hồ sơ .4. Văn bản sửa đổi, bổ trợ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc của những người có cùng chức vụ với những người đó .5. Thời hạn xem xét hồ sơ so với những trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được văn bản sửa đổi, bổ trợ khá đầy đủ và hợp lệ .

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Tổ chức phát hành phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng chuẩn, trung thực và khá đầy đủ của hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng .2. Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận, người ký báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán và bất kể tổ chức triển khai, cá thể nào xác nhận hồ sơ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý trong khoanh vùng phạm vi tương quan đến hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng .

Điều 24. Thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng
Trong thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức, cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trung thực và chính xác các thông tin trong Bản cáo bạch đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường, trong đó phải nêu rõ các thông tin về ngày phát hành và giá bán chứng khoán là thông tin dự kiến.

Điều 25. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng vừa đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng ; trường hợp phủ nhận, phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .2. Giấy ghi nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là văn bản xác nhận hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng phân phối đủ điều kiện kèm theo, thủ tục theo lao lý của pháp lý .3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày Giấy ghi nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực hiện hành, tổ chức triển khai phát hành phải công bố Bản thông tin phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tục .4. Chứng khoán chỉ được chào bán ra công chúng sau khi đã công bố theo pháp luật tại khoản 3 Điều này .

Điều 26. Phân phối chứng khoán

1. Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực thi sau khi tổ chức triển khai phát hành bảo vệ người mua chứng khoán tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng được công bố tại những khu vực ghi trong Bản thông tin phát hành .

2. Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải phân phối chứng khoán công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứng khoán cho nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày; trừ trường hợp chứng khoán chào bán là chứng quyền có bảo đảm, thời hạn này phải được ghi trong Bản thông báo phát hành.
Trường hợp số lượng chứng khoán đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phép phát hành thì tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối hết số chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

3. Tiền mua chứng khoán phải được chuyển vào thông tin tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế cho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .4. Tổ chức phát hành phải triển khai xong việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy ghi nhận ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực thực thi hiện hành. Trường hợp tổ chức triển khai phát hành không hề hoàn thành xong việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày. Trường hợp ĐK chào bán chứng khoán cho nhiều đợt thì khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng .5. Tổ chức phát hành hoặc tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành phải báo cáo giải trình tác dụng đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế nơi mở thông tin tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán .6. Tổ chức phát hành, tổ chức triển khai bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức triển khai đại lý phải chuyển giao chứng khoán hoặc giấy ghi nhận quyền sở hữu chứng khoán cho người mua trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán .

Điều 27. Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là 60 ngày trong những trường hợp sau đây :a ) Hồ sơ ĐK chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin xô lệch, bỏ sót nội dung quan trọng hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng tới quyết định hành động góp vốn đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư ;b ) Việc phân phối chứng khoán không thực thi đúng lao lý tại Điều 26 của Luật này .2. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ, tổ chức triển khai phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương pháp lao lý tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải tịch thu chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có nhu yếu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nhu yếu .3. Khi những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng được khắc phục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản thông tin hủy đình chỉ và chứng khoán được liên tục chào bán .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày có thông tin hủy đình chỉ, tổ chức triển khai phát hành phải công bố việc hủy đình chỉ theo phương pháp pháp luật tại khoản 3 Điều 25 của Luật này .

Điều 28. Hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hành động hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong những trường hợp sau đây :a ) Hết thời hạn đình chỉ lao lý tại khoản 1 Điều 27 của Luật này mà không khắc phục được những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng ;b ) Đợt chào bán CP lần đầu ra công chúng không cung ứng được điều kiện kèm theo về tỷ suất tối thiểu số CP có quyền biểu quyết của tổ chức triển khai phát hành được bán cho tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn của tổ chức triển khai phát hành theo pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều 15 của Luật này ;c ) Đợt chào bán thêm CP ra công chúng không cung ứng được điều kiện kèm theo về kêu gọi đủ phần vốn để triển khai dự án Bất Động Sản của tổ chức triển khai phát hành theo pháp luật tại điểm d khoản 2 Điều 15 cửa Luật này .2. Ngoài những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức triển khai phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương pháp pháp luật tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải tịch thu chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức triển khai phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo những pháp luật đã cam kết với nhà đầu tư .

Điều 29. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành

1. Tổ chức phát hành đã thực thi chào bán thành công xuất sắc CP ra công chúng, trở thành công ty đại chúng theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này không phải nộp hồ sơ ĐK công ty đại chúng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .2. Tổ chức phát hành đã triển khai chào bán chứng khoán ra công chúng phải triển khai xong hồ sơ ĐK niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán .3. Tổ chức phát hành triển khai xong việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm công bố thông tin theo lao lý của Luật này .

Mục 2
CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ

Điều 30. Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng
Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 31. Chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Điều kiện chào bán CP riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu quy đổi riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu kèm chứng quyền riêng không liên quan gì đến nhau của công ty đại chúng gồm có :a ) Có quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông trải qua giải pháp phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ; xác lập rõ tiêu chuẩn, số lượng nhà đầu tư ;b ) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ gồm có nhà đầu tư kế hoạch, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;c ) Việc chuyển nhượng ủy quyền CP chào bán riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu quy đổi chào bán riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng không liên quan gì đến nhau bị hạn chế tối thiểu là 03 năm so với nhà đầu tư kế hoạch và tối thiểu là 01 năm so với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành xong đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền giữa những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực thi theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài hoặc thừa kế theo pháp luật của pháp lý ;d ) Các đợt chào bán CP riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu quy đổi riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu kèm chứng quyền riêng không liên quan gì đến nhau phải cách nhau tối thiểu 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất ;đ ) Việc chào bán CP, quy đổi trái phiếu thành CP, thực thi chứng quyền phải cung ứng lao lý về tỷ suất chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của pháp lý .2. Điều kiện chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau của công ty đại chúng không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này gồm có :a ) Có quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trải qua giải pháp phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ; xác lập rõ tiêu chuẩn, số lượng nhà đầu tư ;b ) Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ gồm có nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;c ) Việc chuyển nhượng ủy quyền trái phiếu chào bán riêng không liên quan gì đến nhau chỉ được triển khai giữa những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực thi theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài hoặc thừa kế theo pháp luật của pháp lý ;d ) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã chào bán hoặc thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tục trước đợt chào bán trái phiếu ( nếu có ), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho những chủ nợ là tổ chức triển khai kinh tế tài chính được lựa chọn ;đ ) Có báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý ;e ) Đáp ứng những tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính, tỷ suất bảo vệ bảo đảm an toàn trong hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý ( nếu có ) .3. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán CP riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu quy đổi riêng không liên quan gì đến nhau, trái phiếu kèm chứng quyền riêng không liên quan gì đến nhau phải cung ứng lao lý tại khoản 1 Điều này .4. Điều kiện chào bán trái phiếu riêng không liên quan gì đến nhau của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng và không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này gồm có :a ) Có quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trải qua giải pháp phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ; xác lập rõ tiêu chuẩn, số lượng nhà đầu tư ;b ) Đáp ứng pháp luật tại những điểm b, c, đ và e khoản 2 Điều này .5. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng chào bán CP cho cổ đông hiện hữu theo tỷ suất chiếm hữu hiện có phải phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều này .6. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể việc chào bán chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán lao lý tại Điều này và những trường hợp chào bán, phát hành chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau khác của công ty đại chúng .

Chương III
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 32. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty CP thuộc một trong hai trường hợp sau đây :a ) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10 % số CP có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ ;b ) Công ty đã thực thi chào bán thành công xuất sắc CP lần đầu ra công chúng trải qua ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo lao lý tại khoản 1 Điều 16 của Luật này .2. Công ty CP pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ ĐK công ty đại chúng pháp luật tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành xong việc góp vốn và có cơ cấu tổ chức cổ đông cung ứng pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này .3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ ĐK công ty đại chúng không thiếu và hợp lệ của công ty CP theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này hoặc nhận được báo cáo giải trình hiệu quả hoàn thành xong đợt chào bán của công ty CP theo lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc ĐK công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh thương mại và những thông tin khác tương quan đến công ty đại chúng trên phương tiện đi lại công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .

Điều 33. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

1. Hồ sơ ĐK công ty đại chúng gồm có :a ) Giấy ĐK công ty đại chúng ;b ) Điều lệ công ty ;c ) Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;d ) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng gồm có thông tin tóm tắt về quy mô tổ chức triển khai cỗ máy, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, cỗ máy quản trị, cơ cấu tổ chức cổ đông, gia tài, tình hình kinh tế tài chính và những thông tin khác .đ ) Báo cáo kinh tế tài chính năm gần nhất của công ty CP được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời gian kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ trợ báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỳ gần nhất được truy thuế kiểm toán ;e ) Danh sách cổ đông .2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng và lao lý hồ sơ ĐK công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp .

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

1. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc ĐK công ty đại chúng, công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Công bố thông tin theo lao lý của Luật này ;b ) Tuân thủ pháp luật về quản trị công ty theo pháp luật của Luật này ;c ) Thực hiện ĐK CP tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta theo lao lý tại Điều 61 của Luật này ;d ) Công ty đại chúng lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này phải ĐK thanh toán giao dịch CP trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc ĐK công ty đại chúng. Sau 02 năm kể từ ngày thanh toán giao dịch tiên phong trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, công ty đại chúng có quyền nộp hồ sơ ĐK niêm yết khi cung ứng những điều kiện kèm theo niêm yết chứng khoán ;đ ) Công ty đại chúng lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này phải đưa CP vào niêm yết hoặc ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán ra công chúng .2. Ngoài những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 35. Chào mua công khai

1. Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai minh bạch và ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước :a ) Tổ chức, cá thể và người có tương quan theo lao lý tại những điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này dự kiến mua CP có quyền biểu quyết, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm hữu đạt từ 25 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng ;b ) Tổ chức, cá thể và người có tương quan theo lao lý tại những điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 25 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp chiếm hữu đạt hoặc vượt mức 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75 % số CP có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng ;c ) Trừ trường hợp việc chào mua đã được triển khai so với hàng loạt số CP có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng, sau khi thực thi chào mua công khai minh bạch, tổ chức triển khai, cá thể và người có tương quan theo pháp luật tại những điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 80 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng phải mua tiếp số CP, chứng từ quỹ đóng do những cổ đông, nhà đầu tư còn lại nắm giữ trong thời hạn 30 ngày theo những điều kiện kèm theo về giá chào mua và phương pháp giao dịch thanh toán tựa như với đợt chào mua công khai minh bạch .2. Các đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều này không phải chào mua công khai minh bạch nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Mua CP, chứng từ quỹ đóng mới phát hành dẫn đến việc sở hữu đạt những mức theo lao lý tại khoản 1 Điều này theo giải pháp phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện thay mặt quỹ đóng trải qua ;b ) Nhận chuyển nhượng ủy quyền CP có quyền biểu quyết, chứng từ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt những mức theo lao lý tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện thay mặt quỹ đóng trải qua. Trong những trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện thay mặt quỹ đóng phải xác lập rõ đối tượng người dùng chuyển nhượng ủy quyền, nhận chuyển nhượng ủy quyền ;c ) Chuyển nhượng CP giữa những công ty hoạt động giải trí theo nhóm công ty gồm có tập đoàn lớn kinh tế tài chính, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con và không dẫn đến trường hợp sở hữu chéo theo lao lý của Luật Doanh nghiệp ;d ) Tổ chức, cá thể chiếm hữu CP trong những đợt đấu giá chứng khoán chào bán ra công chúng, những đợt chào bán khi chuyển nhượng ủy quyền vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác ;đ ) Tổ chức, cá thể chiếm hữu CP từ hoạt động giải trí chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp ;e ) Tặng cho, thừa kế CP, chứng từ quỹ đóng ;g ) Chuyển nhượng CP, chứng từ quỹ đóng theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài .3. nhà nước lao lý cụ thể việc chào mua công khai minh bạch CP của công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng .

Điều 36. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình

1. Công ty đại chúng mua lại CP của chính mình phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông trải qua việc mua lại CP để giảm vốn điều lệ, giải pháp mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời hạn thực thi, nguyên tắc xác lập giá mua lại ;b ) Có đủ nguồn để mua lại CP từ những nguồn sau đây : thặng dư vốn CP, quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng, doanh thu sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ trợ vốn điều lệ theo pháp luật của pháp lý ;c ) Có công ty chứng khoán được chỉ định triển khai thanh toán giao dịch, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta mua lại CP của chính mình ;d ) Đáp ứng những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo ;đ ) Không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .2. Việc mua lại CP được miễn trừ điều kiện kèm theo lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này trong những trường hợp sau đây :a ) Mua lại CP theo nhu yếu của cổ đông theo lao lý của Luật Doanh nghiệp ;b ) Mua lại CP của người lao động theo quy định phát hành CP cho người lao động của công ty, mua lại CP lẻ theo giải pháp phát hành CP để trả cổ tức, phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu ;c ) Công ty chứng khoán mua lại CP của chính mình để sửa lỗi thanh toán giao dịch hoặc mua lại CP lô lẻ .3. Công ty đại chúng không được mua lại CP của chính mình trong những trường hợp sau đây :a ) Đang có nợ phải trả quá hạn địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất được truy thuế kiểm toán ; trường hợp thời gian dự kiến mua lại CP quá 06 tháng kể từ thời gian kết thúc năm kinh tế tài chính, việc xác lập nợ quá hạn được địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng gần nhất được truy thuế kiểm toán hoặc soát xét ; trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều này ;b ) Đang trong quy trình chào bán, phát hành CP để kêu gọi thêm vốn, trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều này ;c ) Cổ phiếu của công ty đang là đối tượng người tiêu dùng chào mua công khai minh bạch, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này ;d ) Đã thực thi việc mua lại CP của chính mình trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày báo cáo giải trình tác dụng mua lại hoặc vừa kết thúc đợt chào bán, phát hành CP để tăng vốn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .4. Trừ trường hợp mua lại CP tương ứng với tỷ suất chiếm hữu trong công ty hoặc mua lại CP theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, quyết định hành động của Trọng tài hoặc mua lại CP trải qua thanh toán giao dịch thực thi theo phương pháp khớp lệnh, công ty không được mua lại CP của những đối tượng người dùng sau đây :a ) Người nội bộ và người có tương quan của người nội bộ theo pháp luật của Luật này ;b ) Người chiếm hữu CP có hạn chế chuyển nhượng ủy quyền theo lao lý của pháp lý và Điều lệ công ty ;c ) Cổ đông lớn theo pháp luật của Luật này .5. Công ty đại chúng thực thi mua lại CP của chính mình theo pháp luật tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số CP được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành xong việc thanh toán giao dịch mua lại CP .6. Trường hợp công ty mua lại CP của người lao động theo quy định phát hành CP cho người lao động của công ty thì thực thi theo lao lý sau đây :a ) Tổng số lượng CP của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo giải trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ;b ) Công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số CP được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày báo cáo giải trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo pháp luật tại điểm a khoản này .7. Công ty chứng khoán, công ty đại chúng mua lại CP của chính mình được bán ra CP ngay sau khi mua lại trong những trường hợp sau đây :a ) Công ty chứng khoán mua lại CP của chính mình để sửa lỗi thanh toán giao dịch hoặc mua lại CP lô lẻ ;b ) Công ty đại chúng mua lại CP lẻ theo giải pháp phát hành CP để trả cổ tức, giải pháp phát hành CP từ nguồn vốn chủ sở hữu ;c ) Công ty đại chúng mua lại CP lô lẻ theo nhu yếu của cổ đông .8. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật chi tiết cụ thể việc mua lại CP của công ty đại chúng .

Điều 37. Báo cáo mua lại cổ phiếu, công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu

1. Công ty đại chúng theo pháp luật tại khoản 1 Điều 36 của Luật này trước khi mua lại CP của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban gồm :a ) Báo cáo về việc mua lại CP ;b ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trải qua việc mua lại CP, giải pháp mua lại ;c ) Văn bản xác nhận việc chỉ định triển khai thanh toán giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta mua lại CP của chính mình ;d ) Quyết định của Hội đồng quản trị trải qua giải pháp tiến hành mua lại CP ;đ ) Báo cáo kinh tế tài chính gần nhất được truy thuế kiểm toán ;e ) Tài liệu chứng tỏ công ty có đủ nguồn để mua lại CP ;g ) Tài liệu chứng tỏ cung ứng những điều kiện kèm theo để được mua lại CP của chính mình theo lao lý của pháp lý trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .2. Báo cáo về việc mua lại CP gồm có những nội dung sau đây :a ) Mục đích mua lại ;b ) Tổng số lượng CP ĐK mua lại ;c ) Nguồn vốn triển khai mua lại ;d ) Phương thức thanh toán giao dịch ;đ ) Thời gian dự kiến triển khai ;e ) Nguyên tắc xác định giá ( khoảng chừng giá ) .3. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo giải trình mua lại CP pháp luật tại khoản 1 Điều này rất đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản thông tin cho công ty đại chúng về việc nhận được vừa đủ tài liệu báo cáo giải trình mua lại CP ; trường hợp tài liệu chưa rất đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty đại chúng nêu rõ nội dung, nhu yếu sửa đổi, bổ trợ. Thời hạn sửa đổi, bổ trợ tài liệu báo cáo giải trình không tính vào thời hạn lao lý tại khoản này. Trường hợp phủ nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin, công ty đại chúng phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện đi lại công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta những nội dung theo lao lý tại khoản 2 Điều này. Công ty đại chúng được triển khai mua lại CP sau 07 ngày thao tác kể từ ngày công bố thông tin .5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thanh toán giao dịch mua lại CP, công ty đại chúng phải gửi báo cáo giải trình hiệu quả thanh toán giao dịch đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng. Trong trường hợp công ty đại chúng không triển khai hết số lượng CP dự kiến thanh toán giao dịch, công ty đại chúng phải báo cáo giải trình và công bố nguyên do không hoàn thành xong .6. Công ty đại chúng phải kết thúc việc mua lại CP theo thời hạn nêu trong bản công bố thông tin nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày khởi đầu triển khai thanh toán giao dịch .7. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại CP, công ty đại chúng không được chào bán CP để tăng vốn điều lệ, trừ trường hợp quy đổi trái phiếu thành CP theo cam kết khi thực thi chào bán trái phiếu quy đổi .

Điều 38. Hủy tư cách công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông tin kèm list cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta cung ứng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có vốn điều lệ đã góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính gần nhất được truy thuế kiểm toán hoặc có cơ cấu tổ chức cổ đông không phân phối điều kiện kèm theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này địa thế căn cứ theo xác nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .2. Sau 01 năm kể từ ngày không còn phân phối lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này mà công ty vẫn không phân phối được điều kiện kèm theo là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng .3. Công ty phải thực thi rất đầy đủ những pháp luật tương quan đến công ty đại chúng cho đến thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin hủy tư cách công ty đại chúng .4. Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện đi lại công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và triển khai thủ tục hủy niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch theo pháp luật của pháp lý .5. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật việc hủy tư cách công ty đại chúng so với trường hợp không phân phối điều kiện kèm theo là công ty đại chúng do tổ chức triển khai lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp .

Điều 39. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng
Công ty đại chúng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này phải nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm:

1. Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ;2. Văn bản thông tin về việc công ty đại chúng không còn cung ứng lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này ;3. Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta phân phối ;4. Báo cáo kinh tế tài chính năm gần nhất được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời gian kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ trợ báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỳ gần nhất được truy thuế kiểm toán .

Mục 2
QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 40. Nguyên tắc quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Việc quản trị công ty đối với công ty đại chúng phải tuân thủ quy định của Luật này, Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nguyên tắc sau đây:

1. Cơ cấu quản trị hài hòa và hợp lý, hiệu suất cao ;2. Bảo đảm hiệu suất cao hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị, Ban trấn áp ; nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị so với công ty và cổ đông ;3. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa những cổ đông ;4. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, kinh doanh thị trường chứng khoán và những tổ chức triển khai trung gian trong việc tương hỗ hoạt động giải trí quản trị công ty ;5. Tôn trọng và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những bên có quyền hạn tương quan trong quản trị công ty ;6. Công bố thông tin kịp thời, vừa đủ, đúng chuẩn và minh bạch hoạt động giải trí của công ty ; bảo vệ cổ đông được tiếp cận thông tin công minh .

Điều 41. Nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

1. Cổ đông công ty đại chúng có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Được đối xử bình đẳng ;b ) Được tiếp cận vừa đủ thông tin định kỳ và thông tin không bình thường do công ty công bố theo lao lý của pháp lý ;c ) Được bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của mình ; ý kiến đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp ;d ) Cổ đông lớn không được tận dụng lợi thế của mình gây ảnh hưởng tác động đến những quyền, quyền lợi của công ty, của những cổ đông khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ công ty ; có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố thông tin theo pháp luật của pháp lý ;đ ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty .2. Việc triệu tập, tổ chức triển khai họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ những lao lý sau đây :a ) Hội đồng quản trị, Ban trấn áp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ rất đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ; sắp xếp khu vực, thời hạn hài hòa và hợp lý để những cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông ;b ) Công ty đại chúng pháp luật tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc vận dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông hoàn toàn có thể tham gia và phát biểu quan điểm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trải qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty ;c ) Công ty đại chúng phải mời đại diện thay mặt tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý triển khai truy thuế kiểm toán Báo cáo kinh tế tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm của công ty có những khoản ngoại trừ trọng điểm ;d ) Tuân thủ những lao lý khác của pháp lý và Điều lệ công ty .3. Thành phần, cơ cấu tổ chức, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị bảo vệ tuân thủ những lao lý sau đây :a ) Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng bảo vệ sự cân đối giữa những thành viên Hội đồng quản trị quản lý và điều hành và không quản lý và điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo vệ tính độc lập của Hội đồng quản trị ;b ) Hội đồng quản trị phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giải trí của công ty ; bảo vệ hoạt động giải trí của công ty tuân thủ pháp luật của pháp lý, Điều lệ công ty và pháp luật nội bộ của công ty ; kiến thiết xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông trải qua ; chỉ định người đảm nhiệm quản trị công ty và những nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý, Điều lệ công ty ;c ) Hội đồng quản trị phải tổ chức triển khai họp tối thiểu mỗi quý 01 lần theo trình tự, thủ tục lao lý tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc tổ chức triển khai họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và những tài liệu tương quan được thông tin trước cho những thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty .4. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ lao lý của Luật Doanh nghiệp, pháp lý có tương quan và những lao lý sau đây :a ) Trường hợp đã xác lập được ứng viên Hội đồng quản trị, công ty đại chúng phải công bố thông tin tương quan đến những ứng viên tối thiểu là 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá về những ứng viên này trước khi bỏ phiếu ;b ) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị trải qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thiết yếu theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm hoàn toàn có thể trình làng thêm ứng viên hoặc tổ chức triển khai đề cử theo lao lý tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty .5. Thành viên Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Được cung ứng thông tin, tài liệu về tình hình kinh tế tài chính, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty và của những đơn vị chức năng trong công ty ;b ) Thực hiện những trách nhiệm của minh một cách trung thực, cận trọng vì quyền lợi cao nhất của cổ đông và của công ty ;c ) Tham dự khá đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng quản trị và có quan điểm về những yếu tố được đưa ra bàn luận ;d ) Báo cáo kịp thời, vừa đủ với Hội đồng quản trị những khoản thù lao nhận được từ những công ty con, công ty link và những tổ chức triển khai khác ;đ ) Báo cáo, công bố thông tin khi thực thi thanh toán giao dịch CP của công ty theo pháp luật của pháp lý ;e ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ công ty .6. Công ty đại chúng tuân thủ lao lý về ngăn ngừa xung đột quyền lợi và công bố thông tin minh bạch sau đây :a ) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ), Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và người quản trị khác của công ty đại chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm công khai minh bạch những quyền lợi tương quan, không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá thể hoặc Giao hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác ;b ) Công ty đại chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm vận dụng những giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ), Tổng giám đốc ( Giám đốc ), người quản trị khác của công ty, cổ đông và những người có tương quan can thiệp vào hoạt động giải trí của công ty, gây tổn hại cho quyền lợi của công ty ; tuân thủ những lao lý về thanh toán giao dịch với cổ đông, người quản trị doanh nghiệp và người có tương quan của những đối tượng người tiêu dùng này ; bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người có quyền hạn tương quan đến công ty ;c ) Công ty đại chúng có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình, công bố khá đầy đủ, đúng mực và kịp thời thông tin định kỳ, thông tin không bình thường về tình hình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính, tình hình quản trị công ty cho cổ đông, công chúng và những thông tin khác nếu thông tin đó có năng lực ảnh hưởng tác động đến giá chứng khoán, quyết định hành động của cổ đông và nhà đầu tư ;d ) Các thông tin phải công bố và phương pháp công bố thông tin được thực thi theo pháp luật của Luật này, Điều lệ công ty và Quy chế về công bố thông tin của công ty .7. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Chương IV
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 42. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con được tổ chức triển khai thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện kèm theo niêm yết ; chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ quy đổi thành công ty CP ; chứng khoán của những doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện kèm theo niêm yết ; chứng khoán của doanh nghiệp khởi nghiệp phát minh sáng tạo ; chứng khoán phái sinh và những loại chứng khoán khác theo pháp luật của nhà nước .2. Ngoài Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, không tổ chức triển khai, cá thể nào được phép tổ chức triển khai và quản lý và vận hành thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán .

Điều 43. Thành lập và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con

1. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết .2. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng, giải thể, quy mô hoạt động giải trí, hình thức chiếm hữu, công dụng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và việc xây dựng công ty con của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con chịu sự quản trị và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .

Điều 44. Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta theo lao lý của Luật này, Luật Doanh nghiệp và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Sở thanh toán giao dịch chứng khoán việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc chỉ định, không bổ nhiệm theo đề xuất của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và quan điểm của quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .3. Quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ) thực thi theo lao lý của pháp lý và Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .

Điều 45. Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc phát hành, sửa đổi, bổ trợ theo ý kiến đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và quan điểm của quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .2. Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta có những nội dung chính sau đây :a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, công ty con, Trụ sở ;b ) Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và những dịch vụ được cung ứng ;c ) Vốn điều lệ ; phương pháp tăng, giảm vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng ủy quyền vốn ;d ) Tên, địa chỉ và những thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu ;đ ) Phần vốn góp hoặc số CP và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu ;e ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý ;g ) Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị ;h ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;i ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông ;k ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ) ;l ) Thể thức trải qua quyết định hành động của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;m ) Thể thức sửa đổi, bổ trợ Điều lệ ;n ) Chế độ kế toán, truy thuế kiểm toán được vận dụng ;o ) Việc xây dựng những quỹ, chính sách sử dụng quỹ ; nguyên tắc sử dụng doanh thu, giải quyết và xử lý lỗ và chính sách kinh tế tài chính khác ;p ) Nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ .

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta có những quyền sau đây :a ) Ban hành những quy định về niêm yết chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và những quy định nhiệm vụ khác tương quan đến tổ chức triển khai và hoạt động giải trí thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận ;b ) Tổ chức, quản lý và vận hành thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán ;c ) Cảnh báo, trấn áp, hạn chế thanh toán giao dịch chứng khoán theo lao lý của pháp lý và quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;d ) Tạm ngừng, đình chỉ thanh toán giao dịch so với một hoặc 1 số ít chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng thanh toán giao dịch chứng khoán có dịch chuyển không bình thường, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch không có giải pháp khắc phục nguyên do dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo nhắc nhở, trấn áp, hạn chế thanh toán giao dịch hoặc trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và bảo vệ không thay đổi, bảo đảm an toàn của kinh doanh thị trường chứng khoán ;đ ) Chấp thuận, biến hóa, hủy bỏ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện kèm theo niêm yết chứng khoán của những tổ chức triển khai niêm yết ;e ) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;g ) Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu ; dịch vụ về thông tin thị trường và thông tin tương quan đến chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch ; dịch vụ tăng trưởng hạ tầng công nghệ tiên tiến cho kinh doanh thị trường chứng khoán và những dịch vụ tương quan khác theo lao lý tại Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;h ) Làm trung gian hòa giải theo nhu yếu của thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta khi phát sinh tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán ;i ) Kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm so với thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch theo quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;k ) Đề nghị cơ quan quản trị nhà nước cung ứng thông tin tương quan đến thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch để Giao hàng công bố thông tin theo lao lý của pháp lý ;l ) Quyền khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .2. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Bảo đảm hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán trên kinh doanh thị trường chứng khoán được triển khai công khai minh bạch, công minh, trật tự, bảo đảm an toàn và hiệu suất cao ;b ) Thực hiện chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, báo cáo giải trình, công bố thông tin theo lao lý của pháp lý ;c ) Giám sát hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán, việc tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta, hoạt động giải trí công bố thông tin của tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch và nhà đầu tư thuộc đối tượng người tiêu dùng công bố ” thông tin pháp luật tại Điều 118 của Luật này ;d ) Ban hành tiêu chuẩn giám sát thanh toán giao dịch, chỉ tiêu báo cáo giải trình giám sát thanh toán giao dịch vận dụng cho thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận ;đ ) Báo cáo, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước những giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, dịch chuyển ảnh hưởng tác động đến bảo đảm an toàn, không thay đổi và tính toàn vẹn của thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán ; vi phạm của nhà đầu tư, thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta, tổ chức triển khai niêm yết, tổ chức triển khai ĐK thanh toán giao dịch ;e ) Phối hợp triển khai công tác làm việc tuyên truyền, phổ cập kỹ năng và kiến thức về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán cho nhà đầu tư ;g ) Cung cấp thông tin và phối hợp với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong hoạt động giải trí nhiệm vụ chứng khoán và cơ quan có thẩm quyền trong công tác làm việc tìm hiểu, phòng, chống vi phạm pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;h ) Nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .3. Cán bộ, nhân viên cấp dưới, người lao động của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình phải tuân thủ pháp luật của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, lao lý về bảo mật thông tin thông tin và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .4. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động việc tổ chức triển khai, phân công triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con theo pháp luật của Luật này trên cơ sở ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 47. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1. Thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta gồm có :a ) Thành viên thanh toán giao dịch là công ty chứng khoán được Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta chấp thuận đồng ý trở thành thành viên thanh toán giao dịch ;b ) Thành viên thanh toán giao dịch đặc biệt quan trọng là ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế và những tổ chức triển khai khác được Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta đồng ý chấp thuận trở thành thành viên thanh toán giao dịch đặc biệt quan trọng .2. Thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta có những quyền sau đây :a ) Sử dụng mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán và những dịch vụ do Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con cung ứng ;b ) Nhận những thông tin về thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán từ Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con ;c ) Đề nghị Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta làm trung gian hòa giải khi có tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên thanh toán giao dịch ;d ) Đề xuất và đề xuất kiến nghị những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con ;đ ) Quyền khác theo pháp luật của pháp lý và quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .3. Thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chịu sự giám sát của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con so với hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán và hoạt động giải trí công bố thông tin theo lao lý tại quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;b ) Công bố thông tin theo lao lý của pháp lý và quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta ;c ) Hỗ trợ những thành viên thanh toán giao dịch khác theo nhu yếu của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con trong trường hợp thiết yếu ;d ) Nghĩa vụ khác theo pháp luật của pháp lý và quy định của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .4. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục trở thành thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .

Điều 48. Niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán

1. Chứng khoán đã chào bán ra công chúng, CP của công ty đại chúng, chứng từ quỹ đóng, chứng từ quỹ hoán đổi hạng mục, chứng quyền có bảo vệ, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận phải được niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán .2. Công cụ nợ của nhà nước, trái phiếu được nhà nước bảo lãnh và trái phiếu chính quyền sở tại địa phương được niêm yết trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán theo ý kiến đề nghị của tổ chức triển khai phát hành hoặc tổ chức triển khai được ủy quyền phát hành theo lao lý của pháp lý3. Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực, trung thực và rất đầy đủ của hồ sơ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch. Tổ chức tư vấn niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch, tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán, người ký báo cáo giải trình truy thuế kiểm toán và bất kể tổ chức triển khai, cá thể nào xác nhận hồ sơ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý trong khoanh vùng phạm vi tương quan đến hồ sơ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch .4. nhà nước lao lý những loại chứng khoán khác phải được niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch ; việc phân bảng niêm yết, điều kiện kèm theo niêm yết chứng khoán ; hồ sơ, thủ tục niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán ; đổi khác, hủy bỏ niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành Nước Ta, tổ chức triển khai phát hành quốc tế ; việc niêm yết chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành Nước Ta ở quốc tế .

Điều 49. Tạm ngừng, đình chỉ, khôi phục hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực thi tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con trong trường hợp sau đây :a ) Khi xảy ra cuộc chiến tranh, thảm họa tự nhiên, dịch chuyển lớn của nền kinh tế tài chính, sự cố mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch hoặc những sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí thanh toán giao dịch thông thường của thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán ;b ) Khi thị trường thanh toán giao dịch chứng khoán có dịch chuyển không bình thường hoặc trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và bảo vệ không thay đổi, bảo đảm an toàn, tính toàn vẹn của kinh doanh thị trường chứng khoán .2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai việc Phục hồi một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con khi những nguyên do dẫn đến việc tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con được khắc phục .

Điều 50. Giao dịch chứng khoán

1. Chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch được tổ chức triển khai thanh toán giao dịch theo phương pháp khớp lệnh tập trung chuyên sâu, phương pháp thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác và phương pháp thanh toán giao dịch khác pháp luật tại Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta .2. Chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch không được thanh toán giao dịch bên ngoài mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán do Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con tổ chức triển khai, trừ trường hợp thanh toán giao dịch không mang đặc thù mua và bán hoặc thanh toán giao dịch khác không hề triển khai được trải qua mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứngkhoán .3. Việc tổ chức triển khai thanh toán giao dịch loại chứng khoán mới, biến hóa và vận dụng phương pháp thanh toán giao dịch mới, đưa vào quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch mới phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật chi tiết cụ thể về thanh toán giao dịch chứng khoán, giám sát thanh toán giao dịch chứng khoán và những trường hợp thanh toán giao dịch không mang đặc thù mua và bán, thanh toán giao dịch chứng khoán không hề triển khai được trải qua mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán .5. Việc liên kết thanh toán giao dịch chứng khoán với Sở thanh toán giao dịch chứng khoán quốc tế do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 51. Tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế khi tham gia góp vốn đầu tư, hoạt động giải trí trên kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta tuân thủ lao lý về tỷ suất chiếm hữu quốc tế, điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán .2. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể tỷ suất chiếm hữu quốc tế, điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục góp vốn đầu tư, việc tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế trên đầu tư và chứng khoán Nước Ta .

Chương V
ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

Điều 52. Thành lập và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP có quyền biểu quyết2. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng, giải thể, quy mô hoạt động giải trí, hình thức chiếm hữu, tính năng, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta theo ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta chịu sự quản trị và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .

Điều 53. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta theo lao lý của Luật này, Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .2. quản trị Hội đồng thành viên hoặc quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc chỉ định, không bổ nhiệm theo đề xuất của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta và quan điểm của quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .3. Quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ) triển khai theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .

Điều 54. Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn hoặc phát hành, sửa đổi, bổ trợ theo đề xuất của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta và quan điểm của quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .2. Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta có những nội dung chính sau đây :a ) Tên, địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở ;b ) Mục tiêu, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và những dịch vụ được cung ứng ;c ) Vốn điều lệ ; phương pháp tăng, giảm vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng ủy quyền vốn ;d ) Tên, địa chỉ và những thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu ;đ ) Phần vốn góp hoặc số CP và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu ;e ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý ;g ) Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị ;h ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;i ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên góp vốn, chủ sở hữu hoặc cổ đông ;k ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và Ban trấn áp ( Kiểm soát viên ) ;l ) Thể thức trải qua quyết định hành động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;m ) Thể thức sửa đổi, bổ trợ Điều lệ ;n ) Chế độ kế toán, truy thuế kiểm toán được vận dụng ;o ) Việc xây dựng những quỹ, chính sách sử dụng quỹ ; nguyên tắc sử dụng doanh thu, giải quyết và xử lý lỗ và chính sách kinh tế tài chính khác ;p ) Nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ .

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta có những quyền sau đây :a ) Ban hành những quy định về ĐK, lưu ký, bù trừ và giao dịch thanh toán chứng khoán và những quy định nhiệm vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận ;b ) Cung cấp dịch vụ ĐK, lưu ký, bù trừ và giao dịch thanh toán chứng khoán ; ĐK giải pháp bảo vệ so với chứng khoán đã ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta theo nhu yếu của người mua ; phân phối dịch vụ khác pháp luật tại Điều lệ Tổng công tý lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;c ) Thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho những loại chứng khoán ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;d ) Chấp thuận, đổi khác, hủy bỏ ĐK chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;đ ) Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; đình chỉ hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký ;e ) Được sử dụng những nguồn tương hỗ thanh toán giao dịch trong trường hợp thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong thời điểm tạm thời mất năng lực thanh toán giao dịch theo pháp luật của pháp lý ;g ) Quyền khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật ship hàng cho những hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ;b ) Thực hiện chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; báo cáo giải trình, công bố thông tin theo lao lý của pháp lý ;c ) Giám sát hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ và giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán ; giám sát tỷ suất chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;d ) Xây dựng tiến trình hoạt động giải trí và quản trị rủi ro đáng tiếc cho từng nhiệm vụ ;đ ) Có giải pháp bảo vệ cơ Sở tài liệu và lưu giữ những chứng từ gốc về ĐK, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo lao lý của pháp lý về kế toán, thống kê ;e ) Cung cấp thông tin tương quan đến việc chiếm hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành theo nhu yếu của công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo tiến trình của phập luật ;g ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin tương quan đến chiếm hữu của người mua ; khước từ việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển gia tài, trích lục, sao chép thông tin chiếm hữu chứng khoán của người mua mà không có sự chấp thuận đồng ý của người mua, trừ trường hợp theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhu yếu phân phối thông tin của kiểm toán viên thực thi truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta, báo cáo giải trình kinh tế tài chính của thành viên lưu ký theo lao lý của pháp lý ;h ) Phối hợp thực thi công tác làm việc tuyên truyền, phổ cập kỹ năng và kiến thức về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán cho nhà đầu tư ;i ) Cung cấp thông tin và phối hợp với Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta trong hoạt động giải trí nhiệm vụ chứng khoán và cơ quan có thẩm quyền trong công tác làm việc tìm hiểu, phòng, chống vi phạm pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ;k ) Quản lý tách biệt gia tài của người mua, gia tài của người mua với gia tài của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; quản trị tách biệt gia tài của những quỹ tương hỗ giao dịch thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro đáng tiếc nhiệm vụ theo pháp luật của pháp lý ;l ) Bồi thường thiệt hại cho người mua trong trường hợp không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người mua, trừ trường hợp bất khả kháng ;m ) Hoạt động vì quyền lợi của người gửi chứng khoán, người Sở hữu chứng khoán ;n ) Nghĩa vụ khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Cán bộ, nhân viên cấp dưới, người lao động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong khi thực thi trách nhiệm, quyền hạn của mình phải tuân thủ pháp luật của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, lao lý về bảo mật thông tin thông tin và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 56. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta gồm có :a ) Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta chấp thuận đồng ý trở thành thành viên lưu ký ;b ) Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo phân phối dịch vụ bù trừ, giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta đồng ý chấp thuận trở thành thành viên bù trừ .2. Thành viên lưu ký có những quyền sau đây :a ) Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch chứng khoán cho người mua ;b ) Quyền khác theo lao lý của pháp lý và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Thành viên lưu ký có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những điểm b, d, đ, g, h, i, l và m khoản 2 Điều 55 của Luật này ;b ) Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật ship hàng cho những hoạt động giải trí lưu ký và giao dịch thanh toán chứng khoán ;c ) Đóng góp quỹ tương hỗ giao dịch thanh toán theo lao lý của pháp lý ;d ) Quản lý tách biệt gia tài của người mua, gia tài của người mua với gia tài của thành viên lưu ký ; ghi nhận đúng mực, kịp thời gia tài, những quyền gia tài và những quyền lợi có tương quan đến gia tài nhận lưu ký của người mua ;đ ) Duy trì những điều kiện kèm theo ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán ;e ) Tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .4. Thành viên bù trừ có những quyền sau đây :a ) Thực hiện bù trừ, giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và những chứng khoán khác. Thành viên bù trừ là ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế chỉ được thực thi bù trừ, thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế ;b ) Yêu cầu nhà đầu tư góp phần vừa đủ, kịp thời những khoản ký quỹ thanh toán giao dịch ; sử dụng gia tài ký quỹ của nhà đầu tư để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ký quỹ với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chúng khoán Nước Ta ;c ) Thực hiện việc đóng vị thế, thanh lý vị thế bắt buộc so với những vị thế mở của nhà đầu tư ; sử dụng gia tài ký quỹ của nhà đầu tư để thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán so với những vị thế mở của nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư mất năng lực giao dịch thanh toán ;d ) Quyền khác theo lao lý của pháp lý và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt Nam .5. Thành viên bù trừ có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Ký quỹ vừa đủ, kịp thời cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; góp phần vào quỹ bù trừ và trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro đáng tiếc nhiệm vụ theo lao lý của pháp lý ;b ) Thiết lập và duy trì mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc trong từng nhiệm vụ ; quản trị tách biệt tài sản, vị thế thanh toán giao dịch của nhà đầu tư ;c ) Nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp lý và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .6. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể việc phân phối dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta và thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ; điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục trở thành thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .

Điều 57. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1. Ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí tại Nước Ta, trong đó có hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán ;b ) Đáp ứng tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo pháp luật của pháp lý về ngân hàng nhà nước, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có lãi trong năm gần nhất ;c ) Có khu vực, trang bị, thiết bị ship hàng hoạt động giải trí lưu ký, giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán .2. Công ty chứng khoán được ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán khi được cấp phép thực thi nhiệm vụ môi giới chứng khoán .

Điều 58. Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán cho ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế gồm có :a ) Giấy đề xuất ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán ;b ) Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;c ) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo vệ thực thi hoạt động giải trí lưu ký, giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán ;d ) Tài liệu chứng tỏ phân phối điều kiện kèm theo về tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo pháp luật của pháp lý về ngân hàng nhà nước ;đ ) Báo cáo kinh tế tài chính năm gần nhất đã được truy thuế kiểm toán .2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán cho công ty chứng khoán gồm có những tài liệu pháp luật tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này .

Điều 59. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán. Trường hợp khước từ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .2. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng nhà nước thương mại, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế phải làm thủ tục ĐK thành viên lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta và thực thi hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán .

Điều 60. Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta đình chỉ hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký tối đa là 90 ngày trong những trường hợp sau dây :a ) Thường xuyên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên lưu ký theo lao lý của Luật này và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;b ) Để xảy ra thiếu sót gây thiệt hại nghiêm trọng cho người mua .

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

a ) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán mà không khắc phục được những vi phạm, thiếu sót lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Không thực thi hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán ;c ) Bị tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;d ) Bị chấm hết sống sót, quy đổi mô hình doanh nghiệp theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp ;đ ) Tự nguyện chấm hết hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận ;e ) Không cung ứng những điều kiện kèm theo ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán lao lý tại Điều 57 của Luật này .3. Khi bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký phải làm thủ tục tất toán thông tin tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .

Điều 61. Đăng ký chứng khoán

1. Chứng khoán của công ty đại chúng và chứng khoán của những tổ chức triển khai khác niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán phải được ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .2. Chứng khoán của tổ chức triển khai phát hành khác ủy quyền cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta làm đại lý chuyển nhượng ủy quyền được ĐK tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này triển khai ĐK thông tin về công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành, chứng khoán của công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành và người chiếm hữu chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta phải lập và lưu giữ Sổ ĐK người sở hữu chứng khoán so với những chứng khoán đã ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .5. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta triển khai lập list, thống kê giám sát và phân chia quyền cho người sở hữu chứng khoán theo tỷ suất do công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành thông tin. Chỉ những người có tên trên sổ ĐK người sở hữu chứng khoán lập tại ngày ĐK ở đầu cuối theo thông tin của công ty đại chúng, tổ chức triển khai phát hành mới được nhận những quyền phát sinh tương quan đến chứng khoán mà mình chiếm hữu .

Điều 62. Lưu ký chứng khoán

1. Chứng khoán của công ty đại chúng và chứng khoán của những tổ chức triển khai khác niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán phải được lưu ký tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trước khi thực thi thanh toán giao dịch, trừ trường hợp khác theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta thực thi quản trị chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau cho từng thành viên lưu ký .3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta triển khai ĐK giải pháp bảo vệ so với chứng khoán đã ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta theo pháp luật của nhà nước .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý cụ thể về hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán, việc chuyển giao chứng khoán lưu ký để phát hành chứng từ lưu ký và niêm yết chứng khoán tại đầu tư và chứng khoán quốc tế .

Điều 63. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

1. Hoạt động bù trừ, xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền và chứng khoán được triển khai trải qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .2. Thanh toán chứng khoán được triển khai trên mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt Nam, giao dịch thanh toán tiền thanh toán giao dịch chứng khoán được thực thi qua ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch và phải tuân thủ nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán giao dịch tiền .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật những giải pháp giải quyết và xử lý trong trường hợp thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong thời điểm tạm thời mất năng lực thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch chứng khoán .

Điều 64. Xác lập, chuyển quyền sở hữu và quyền khác đối với chứng khoán

1. Việc xác lập, chuyển quyền chiếm hữu, quyền khác so với chứng khoán đã ĐK tập trung chuyên sâu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta triển khai theo lao lý của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán .2. Đối với chứng khoán đã được lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực thực thi hiện hành vào ngày thực thi bút toán ghi sổ trên thông tin tài khoản lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Đối với chứng khoán pháp luật tại khoản 1 Điều 61 của Luật này nhưng chưa được lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt Nam, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực hiện hành vào ngày ghi sổ ĐK người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta quản trị .

Điều 65. Bảo vệ tài sản của khách hàng

1. Chứng khoán và những gia tài khác của người mua do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta hoặc thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta quản trị, tiền gửi giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán của những thành viên lưu ký tại ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch là gia tài của chủ sở hữu, không phải là gia tài của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta hoặc của thành viên hoặc của ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán .2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta, thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta, ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán không được sử dụng chứng khoán, những gia tài khác lao lý tại khoản 1 Điều này để giao dịch thanh toán những khoản nợ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta hoặc của thành viên hoặc của ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán .

Điều 66. Quỹ hỗ trợ thanh toán

1. Quỹ tương hỗ thanh toán giao dịch được hình thành từ sự góp phần của những thành viên lưu ký để thanh toán giao dịch thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký trong thời điểm tạm thời mất năng lực giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch chứng khoán .2. Quỹ tương hỗ giao dịch thanh toán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta quản trị và phải được tách biệt với gia tài của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Hình thức góp phần, mức góp phần, phương pháp quản trị và sử dụng quỹ bù trừ triển khai theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ kinh tế tài chính .

Điều 67. Quỹ bù trừ

1. Quỹ bù trừ được hình thành từ sự góp phần của những thành viên bù trừ với mục tiêu bồi thường thiệt hại và hoàn tất những thanh toán giao dịch chứng khoán thay mặt đứng tên thành viên bù trừ trong trường hợp thành viên bù trừ hoặc nhà đầu tư mất năng lực giao dịch thanh toán .2. Quỹ bù trừ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta quản trị và phải được tách biệt với gia tài của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta .3. Hình thức góp phần, mức góp phần, phương pháp quản trị và sử dụng quỹ bù trừ triển khai theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 68. Tạm ngừng, đình chỉ, khôi phục hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực thi tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong trường hợp sau đây :a ) Khi xảy ra cuộc chiến tranh, thảm họa tự nhiên, dịch chuyển lớn của nền kinh tế tài chính, sự cố mạng lưới hệ thống ĐK, lưu ký, bù trừ, giao dịch thanh toán chứng khoán hoặc những sự kiện bất khả kháng khác làm tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;b ) Trong trường hợp thiết yếu để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và bảo vệ không thay đổi, bảo đảm an toàn của mạng lưới hệ thống ĐK, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán .2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực thi việc Phục hồi một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi những nguyên do dẫn đến việc tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí ĐK, lưu ký, bù trừ, giao dịch thanh toán chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta được khắc phục .

Điều 69. Ngân hàng thanh toán

1. Ngân hàng giao dịch thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Nước Ta hoặc ngân hàng nhà nước thương mại thực thi phân phối dịch vụ thanh toán giao dịch tiền cho những thanh toán giao dịch chứng khoán trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán .2. Ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí tại Nước Ta theo pháp luật của pháp lý ;b ) Có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng ;c ) Hoạt động kinh doanh thương mại có lãi trong 02 năm gần nhất ;d ) Đáp ứng tỷ suất bảo đảm an toàn vốn tối thiểu theo lao lý của pháp lý về ngân hàng nhà nước ;đ ) Có mạng lưới hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo vệ triển khai giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch và liên kết với mạng lưới hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;e ) Có mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán, bù trừ liên kết với mạng lưới hệ thống giao dịch thanh toán, bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta ;g ) Có mạng lưới hệ thống cơ Sở vật chất, kỹ thuật để lưu giữ số liệu thông tin giao dịch thanh toán thanh toán giao dịch trong thời hạn tối thiểu 10 năm và cung ứng được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta trong thời hạn 48 giờ khi có nhu yếu .3. Ngân hàng giao dịch thanh toán có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau dây :a ) Tổ chức việc thanh toán giao dịch cho hoạt động giải trí thanh toán giao dịch chứng khoán trên mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán tách biệt với hoạt động giải trí thanh toán giao dịch khác của ngân hàng nhà nước và theo lao lý của pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ;b ) Tuần thủ chính sách báo cáo giải trình và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý ;c ) Ngân hàng thương mại được lựa chọn là ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch phải duy trì những điều kiện kèm theo theo pháp luật tại khoản 2 Điều này .4. nhà nước pháp luật hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐK làm ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch .

Chương VI
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Mục 1
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 70. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 71. Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh

1. Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải ĐK doanh nghiệp theo lao lý của Luật Doanh nghiệp, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải ĐK kinh doanh thương mại tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .2. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty CP theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp .3. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 72. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

1. Công ty chứng khoán được cấp phép thực thi một, 1 số ít hoặc hàng loạt nhiệm vụ kinh doanh thương mại sau đây :a ) Môi giới chứng khoán ;b ) Tự doanh chứng khoán ;c ) Bảo lãnh phát hành chứng khoán ;d ) Tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép triển khai nhiệm vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép triển khai nhiệm vụ môi giới chứng khoán .3. Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép triển khai nhiệm vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép triển khai nhiệm vụ tự doanh chứng khoán .

Điều 73. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được triển khai những nhiệm vụ kinh doanh thương mại sau đây :a ) Quản lý quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;b ) Quản lý hạng mục góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Các nhiệm vụ kinh doanh thương mại lao lý tại khoản 1 Điều này được cấp chung trong Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 74. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

1. Điều kiện về vốn gồm có : việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam ; vốn điều lệ tối thiểu cho từng nhiệm vụ kinh doanh thương mại của công ty chứng khoán tại Nước Ta theo pháp luật của nhà nước .2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn gồm có :a ) Cổ đông, thành viên góp vốn là cá thể không thuộc những trường hợp không được quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo lao lý của Luật Doanh nghiệp ;b ) Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức triển khai phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động giải trí hợp pháp ; hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có lãi trong 02 năm liền trước năm ý kiến đề nghị cấp giấy phép ; báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất phải được truy thuế kiểm toán với quan điểm gật đầu toàn phần ;c ) Cổ đông, thành viên góp vốn chiếm hữu từ 10 % trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có tương quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó ( nếu có ) không chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác ;d ) Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư quốc tế phải phân phối điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 77 của Luật này .3. Điều kiện về cơ cấu tổ chức cổ đông, thành viên góp vốn gồm có :a ) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức triển khai. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng nhà nước thương mại hoặc tổ chức triển khai quốc tế phân phối pháp luật tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ;b ) Tổng tỷ suất vốn góp của những tổ chức triển khai tối thiểu là 65 % vốn điều lệ, trong đó những tổ chức triển khai là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng nhà nước thương mại chiếm hữu tối thiểu là 30 % vốn điều lệ .4. Điều kiện về cơ sở vật chất gồm có :a ) Có trụ sở thao tác bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán ;b ) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến tương thích với quy trình tiến độ nhiệm vụ về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán .

5. Điều kiện về nhân sự bao gồm:
Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩ sau đây:

a ) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo pháp luật của pháp lý ;b ) Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tay nghề thao tác tại bộ phận nhiệm vụ của những tổ chức triển khai trong nghành kinh tế tài chính, chứng khoán, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm hoặc tại bộ phận kinh tế tài chính, kế toán, góp vốn đầu tư trong những doanh nghiệp khác ;c ) Có chứng từ hành nghề nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính hoặc chứng từ hành nghề quản trị quỹ ;

d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

6. Dự thảo Điều lệ tương thích với pháp luật tại khoản 1 Điều 80 của Luật này .

Điều 75. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Điều kiện về vốn gồm có : việc góp vốn điều lệ vào công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam ; vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tại Nước Ta theo pháp luật của nhà nước .2. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn gồm có :a ) Cổ đông, thành viên góp vốn cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này ;b ) Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư quốc tế cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 77 của Luật này ;c ) Cổ đông, thành viên góp vốn chiếm hữu từ 10 % trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và người có tương quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó ( nếu có ) không chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của 01 công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán khác .3. Điều kiện về cơ cấu tổ chức cổ đông, thành viên góp vồn gồm có :a ) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức triển khai. Trường hợp công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được tổ chức triển khai dưới hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng nhà nước thương mại hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức triển khai quốc tế phân phối lao lý tại khoản 2 Điều 77 của Luật này ;b ) Tổng tỷ suất vốn góp của những tổ chức triển khai tối thiểu là 65 % vốn điều lệ, trong đó những tổ chức triển khai là ngân hàng nhà nước thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán Sở hữu tối thiểu là 30 % vốn điều lệ .4. Điều kiện về cơ sở vật chất gồm có :a ) Có trụ sở thao tác bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán ;b ) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, mạng lưới hệ thống công nghệ tiên tiến tương thích với quy trình tiến độ nhiệm vụ về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán .

5. Điều kiện về nhân sự bao gồm:
Có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a ) Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo pháp luật của pháp lý ;b ) Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tay nghề tại bộ phận nhiệm vụ của những tổ chức triển khai hoạt động giải trí trong nghành kinh tế tài chính, chứng khoán, ngân hàng nhà nước, bảo hiểm hoặc tại bộ phận kinh tế tài chính, kế toán, góp vốn đầu tư trong những doanh nghiệp khác ;c ) Có chứng từ hành nghề quản trị quỹ hoặc chứng từ tương tự theo lao lý của nhà nước ;

d) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản này và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách.

6. Dự thảo Điều lệ tương thích với pháp luật tại khoản 1 Điều 80 của Luật này .

Điều 76. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán quốc tế được xây dựng Trụ sở tại Nước Ta khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Đáp ứng pháp luật tại khoản 2 Điều 77 của Luật này và chưa xây dựng, tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tại Nước Ta do công ty chứng khoán quốc tế Sở hữu trên 49 % vốn điều lệ ;b ) Vốn cấp cho Trụ sở tại Nước Ta cung ứng lao lý tại khoản 1 Điều 74 của Luật này ;c ) Bảo đảm điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất và nhân sự pháp luật tại khoản 4 và khoản 5 Điều 74 của Luật này so với Trụ sở dự kiến xây dựng tại Nước Ta .2. Công ty quản trị quỹ quốc tế được xây dựng Trụ sở tại Nước Ta khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Được cơ quan quản trị, giám sát trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán ở nước nguyên xứ cấp phép hoạt động giải trí quản trị quỹ đại chúng và được chấp thuận đồng ý xây dựng Trụ sở tại Nước Ta ;b ) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản trị, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ; thời hạn hoạt động giải trí còn lại ( nếu có ) tối thiểu là 05 năm ;c ) Không phải là cổ đông, thành viên góp vốn hoặc cùng vói người có tương quan chiếm hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua chuyển nhượng ủy quyền, ủy thác góp vốn đầu tư chiếm hữu trên 5 % vốn điều lệ của 01 công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tại Nước Ta ;d ) Vốn cấp cho Trụ sở tại Nước Ta phân phối lao lý tại khoản 1 Điều 75 của Luật này ;đ ) Bảo đảm điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất và nhân sự lao lý tại khoản 4 và khoản 5 Điều 75 của Luật này so với Trụ sở dự kiến xây dựng tại Nước Ta ;e ) Đáp ứng lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 77 của Luật này .3. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế chỉ được lập 01 Trụ sở tại Nước Ta .

Điều 77. Tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế được tham gia góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán theo nguyên tắc sau đây :a ) Nhà góp vốn đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai phân phối điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 2 Điều này và người có tương quan được chiếm hữu đến 100 % vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán. Trường hợp không phân phối lao lý tại khoản 2 Điều này, nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai và người có tương quan chỉ được Sở hữu đến 49 % vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;b ) Nhà góp vốn đầu tư quốc tế là cá thể và người có tương quan chỉ được chiếm hữu đến 49 % vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Tuân thủ lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 74 và điểm c khoản 2 Điều 75 của Luật này .2. Tổ chức quốc tế tham gia góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp để chiếm hữu 100 % vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Được cấp phép và có thời hạn hoạt động giải trí liên tục trong nghành ngân hàng nhà nước, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp ;b ) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản trị, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ;c ) Hoạt động kinh doanh thương mại có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp và báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất phải được truy thuế kiểm toán với quan điểm gật đầu toàn phần .3. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế được xây dựng Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt theo pháp luật tại Điều 76 và Điều 78 của Luật này .

Điều 78. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế được lập văn phòng đại diện thay mặt tại việt Nam khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Được cấp phép và đang hoạt động giải trí hợp pháp tại nước nguyên xứ ;b ) Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản trị, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán hoặc công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế đang quản trị những quỹ đang góp vốn đầu tư tại Nước Ta ; thời hạn hoạt động giải trí còn lại ( nếu có ) tối thiểu là 01 năm .2. Phạm vi hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta gồm có một, 1 số ít hoặc hàng loạt nội dung sau đây :a ) Thực hiện công dụng văn phòng liên lạc và nghiên cứu và điều tra thị trường ;b ) Xúc tiến thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản hợp tác trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán tại Nước Ta ;c ) Thúc đẩy, giám sát thực thi những hợp đồng thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính của Nước Ta ;d ) Thúc đẩy, giám sát thực thi những dự án Bất Động Sản do công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế hỗ trợ vốn tại Nước Ta .3. Văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta không được thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán .4. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí ; quản trị, giám sát hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta .

Điều 79. Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

1. nhà nước pháp luật hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta .2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hoặc khước từ cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán, Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí. Trường hợp phủ nhận, Ủy ban Chứng khoán nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .

Điều 80. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được trái với pháp luật của Luật này và Luật Doanh nghiệp .2. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải đăng tải hàng loạt Điều lệ trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 81. Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

1. Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán gồm có những nội dung sau đây :a ) Tên công ty ;b ) Địa chỉ trụ sở chính ;c ) Nghiệp vụ kinh doanh thương mại ;d ) Vốn điều lệ ;đ ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý .2. Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán của Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta gồm có những nội dung sau đây :a ) Tên Trụ sở, địa chỉ Trụ sở, nhiệm vụ kinh doanh thương mại của Trụ sở ;b ) Tên công ty mẹ ;c ) Địa chỉ trụ sở chính của công ty mẹ ;d ) Vốn cấp cho Trụ sở ;đ ) Giám đốc Trụ sở .3. Các đổi khác tương quan đến Giấy phép xây dựng và hoạt đông kinh doanh thương mại chứng khoán lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý chấp thuận trước khi biến hóa .4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý những biến hóa theo pháp luật tại khoản 3 Điều này, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta thực thi ĐK, thông tin đổi khác có tương quan đến Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .

Điều 82. Tên của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Tên của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ pháp luật của Luật Doanh nghiệp và pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều này .2. Tên của công ty chứng khoán gồm có những thành tố theo thứ tự sau đây :a ) Loại hình doanh nghiệp ;b ) Cụm từ “ chứng khoán ” ;c ) Tên riêng .3. Tên của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán gồm có những thành tố theo thứ tự sau đây :a ) Loại hình doanh nghiệp ;b ) Cụm từ “ quản trị quỹ ” ;c ) Tên riêng .4. Tổ chức không phải là công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được phép sử dụng cụm từ “ chứng khoán ”, “ quản trị quỹ ” trong tên của tổ chức triển khai ; không được sử dụng những cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức triển khai nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn cho người mua về việc tổ chức triển khai đó là công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 83. Công bố thông tin hoạt động
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động. Thông tin bao gồm:

1. Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán hoặc Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ;2. Ngày chính thức hoạt động giải trí .

Điều 84. Ngày chính thức hoạt động

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải chính thức hoạt động giải trí trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép .2. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta không được triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động giải trí .3. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động giải trí sau khi phân phối những pháp luật sau đây :a ) Thực hiện ĐK doanh nghiệp theo pháp luật tại Điều 71 của Luật này ;b ) Có quy trình tiến độ hoạt động giải trí, quản trị rủi ro đáng tiếc, trấn áp nội bộ ;c ) Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trải qua .4. Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta được chính thức hoạt động giải trí sau khi phân phối lao lý tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này .5. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta được cấp giấy phép phải thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cung ứng pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều này tối thiểu là 15 ngày trước ngày chính thức hoạt động giải trí. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ việc chính thức hoạt động giải trí khi công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta không cung ứng lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này .

Mục 2
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN,
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 85. Duy trì các điều kiệu cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

1. Việc duy trì những điều kiện kèm theo cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán được triển khai theo pháp luật sau đây :a ) Công ty chứng khoán phải duy trì và tuân thủ những điều kiện kèm theo cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 74 của Luật này ;b ) Chi nhánh công ty chứng khoán quốc tế tại Nước Ta phải duy trì và tuân thủ những điều kiện kèm theo cấp giấy phép theo pháp luật tại điểm h và điểm c khoản 1 Điều 76 của Luật nay ;c ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải duy trì và tuân thủ những điều kiện kèm theo cấp giấy phép theo lao lý tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 75 của Luật này ;d ) Chi nhánh công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải duy trì và tuân thủ những điều kiện kèm theo cấp giấy phép theo pháp luật tại những điểm c, d và đ khoản 2 Điều 76 của Luật này .2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này hoặc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải trải qua giải pháp khắc phục và báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian triển khai giải pháp khắc phục tối đa là 06 tháng so với điều kiện kèm theo về vốn chủ Sở hữu, tối đa là 03 tháng so với những điều kiện kèm theo khác kể từ ngày không phân phối điều kiện kèm theo .3. Trong thời hạn triển khai giải pháp khắc phục, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải thực thi những giải pháp hạn chế hoạt động giải trí sau đây :a ) Công ty chứng khoán không được lan rộng ra hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; không được chia doanh thu ; không được mua lại CP, trừ việc mua lại CP của người lao động theo quy định phát hành CP cho người lao động hoặc do sửa lỗi thanh toán giao dịch ;b ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được bổ trợ nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán ; không được chia doanh thu ; không được kêu gọi vốn lập quỹ, lập công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ; không được tăng vốn điều lệ cho quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đang quản trị ; không được ký mới những hợp đồng quản trị góp vốn đầu tư, ký lê dài thời hạn hoặc tiếp đón thêm vốn từ những người mua ủy thác hiện tại ; không được lập Trụ sở, lập văn phòng đại diện thay mặt, góp vốn đầu tư ra quốc tế ;c ) Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta không được chuyển doanh thu của Trụ sở ra quốc tế .

Điều 86. Hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và chi nhánh, văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán được cấp phép thực thi nhiệm vụ môi giới chứng khoán được phân phối những dịch vụ sau đây :a ) Nhận ủy thác quản lý tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá thể ; thực thi phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán ; quản lý tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán ; đáp ứng dịch vụ quản trị list người chiếm hữu chứng khoán cho những doanh nghiệp khác ;b ) Cung cấp dịch vụ thanh toán giao dịch chứng khoán trực tuyến ; phân phối hoặc phối hợp với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phân phối dịch vụ cho người mua vay tiền mua chứng khoán hoặc cung ứng dịch vụ cho vay chứng khoán ; cung ứng hoặc phối hợp với những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phân phối dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán ; lưu ký chứng khoán ; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán ; những dịch vụ trên đầu tư và chứng khoán phái sinh .2. Công ty chứng khoán được cấp phép triển khai nhiệm vụ tự doanh chứng khoán được thanh toán giao dịch chứng khoán trên thông tin tài khoản tự doanh chứng khoán và được góp vốn đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán những mẫu sản phẩm kinh tế tài chính .3. Công ty chứng khoán được cấp phép triển khai nhiệm vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán được phân phối dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, triển khai những thủ tục trước khi chào bán chứng khoán ; đại lý lưu ký, thanh toán giao dịch, chuyển nhượng ủy quyền chứng khoán ; tư vấn tái cơ cấu tổ chức, hợp nhất, sáp nhập, tổ chức triển khai lại, mua và bán doanh nghiệp ; tư vấn quản trị, tư vấn kế hoạch doanh nghiệp ; tư vấn chào bán, niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch chứng khoán ; tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp .4. Công ty chứng khoán được cấp phép triển khai nhiệm vụ tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán được ký hợp đồng phân phối dịch vụ cho người mua theo pháp luật tại khoản 32 Điều 4 của Luật này .5. Ngoài những dịch vụ lao lý tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, công ty chứng khoán chỉ được cung ứng dịch vụ kinh tế tài chính khác tương thích với pháp luật của pháp lý sau khi báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền tạm ngừng, đình chỉ việc cung ứng dịch vụ kinh tế tài chính khác của công ty chứng khoán nếu việc cung ứng dịch vụ đó trái với lao lý của pháp lý hoặc gây rủi ro đáng tiếc hệ thông kinh doanh thị trường chứng khoán .6. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được kêu gọi và quản trị những quỹ góp vốn đầu tư quốc tế có tiềm năng góp vốn đầu tư vào Nước Ta, quản trị quỹ hưu trí bổ trợ tự nguyện theo pháp luật của pháp lý có tương quan, phân phối dịch vụ thanh toán giao dịch chứng khoán trực tuyến .7. Chi nhánh công ty chứng khoán quốc tế tại Nước Ta chỉ được thực thi nhiệm vụ tư vấn góp vốn đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta chỉ được phân phối dịch vụ quản lý tài sản cho vốn kêu gọi tại quốc tế .8. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý chi tiết cụ thể về hoạt động giải trí của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở và văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta ; những dịch vụ được cung ứng, việc tạm ngừng, đình chỉ việc phân phối dịch vụ kinh tế tài chính khác của công ty chứng khoán lao lý tại những khoản 1,2,3,4 và 5 của Điều này .

Điều 87. Những hoạt động phải đuợc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước khi thực thi những hoạt động giải trí sau đây :a ) Tạm ngừng hoạt động giải trí, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên do bất khả kháng ;b ) Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tại quốc tế ;c ) Đầu tư gián tiếp ra quốc tế ;d ) Thành lập, ngừng hoạt động Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt trong nước và quốc tế ; xây dựng công ty con tại quốc tế ; đổi khác nhiệm vụ kinh doanh thương mại tại Trụ sở ; xây dựng, đóng cửa phòng thanh toán giao dịch ;đ ) Thay đổi tên, khu vực Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, phòng thanh toán giao dịch ;e ) Thực hiện dịch vụ lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 86 của Luật này .2. Chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta khi tạm ngừng hoạt động giải trí theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý bằng văn bản trước khi thực thi .3. nhà nước pháp luật cụ thể điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đồng ý những hoạt động giải trí lao lý tại Điều này .

Điều 88. Quản lý tài sản của khách hàng

1. Tài sản của người mua do công ty chứng khoán đảm nhiệm và quản trị gồm có tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và những quyền có tương quan là gia tài thuộc quyền sở hữu của người mua, không phải là gia tài của công ty chứng khoán .2. Tài sản của người mua ủy thác trên thông tin tài khoản lưu ký của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là gia tài thuộc quyền sở hữu của người mua ủy thác, không phải là gia tài của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .3. Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán giải thể hoặc bị phá sản, gia tài của người mua phải được hoàn trả cho người mua sau khi trừ đi nghĩa vụ và trách nhiệm nợ phải trả của người mua so với công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý chi tiết cụ thể việc quản lý tài sản của người mua tại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 89. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

1. Thiết lập mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc và giám sát, ngăn ngừa những xung đột quyền lợi trong nội bộ công ty và trong thanh toán giao dịch với người có tương quan .2. Bảo đảm nhân viên cấp dưới thao tác tại bộ phận nhiệm vụ phải có chứng từ hành nghề chứng khoán tương thích với nhiệm vụ triển khai .3. Thực hiện quản trị tách biệt gia tài của từng người mua, tách biệt gia tài của người mua với gia tài của công ty chứng khoán .4. Ký hợp đồng bằng văn bản với người mua khi cung ứng dịch vụ cho người mua ; phân phối vừa đủ, trung thực thông tin cho người mua .5. Ưu tiên triển khai lệnh của người mua trước lệnh của công ty chứng khoán .6. Thu thập, tìm hiểu và khám phá thông tin về tình hình kinh tế tài chính, tiềm năng góp vốn đầu tư, năng lực đồng ý rủi ro đáng tiếc của người mua ; bảo vệ những khuyến nghị, tư vấn góp vốn đầu tư của công ty cho người mua phải tương thích với tình hình kinh tế tài chính, tiềm năng góp vốn đầu tư và năng lực gật đầu rủi ro đáng tiếc của từng người mua, trừ trường hợp người mua không phân phối thông tin hoặc cung ứng thông tin nhưng không rất đầy đủ, đúng chuẩn .7. Cập nhật, lưu giữ khá đầy đủ hồ sơ thông tin người mua, chứng từ và phản ánh chi tiết cụ thể, đúng chuẩn những thanh toán giao dịch của người mua và của công ty chứng khoán .8. Thực hiện chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý .9. Thực hiện công bố thông tin và báo cáo giải trình kịp thời, không thiếu, đúng mực theo lao lý của pháp lý .10. Xây dựng mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở tài liệu dự trữ để bảo vệ hoạt động giải trí bảo đảm an toàn và liên tục .11. Thực hiện giám sát thanh toán giao dịch chứng khoán theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .12. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 90. Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Điều 89 của Luật này .2. Thực hiện hoạt động giải trí quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, quản trị hạng mục góp vốn đầu tư chứng khoán theo pháp luật của Luật này, Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, hợp đồng ký với người mua ủy thác góp vốn đầu tư và hợp đồng ký với ngân hàng nhà nước giám sát .3. Thực hiện việc xác lập giá trị gia tài ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán theo pháp luật tại Điều 106 của Luật này, Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và hợp đồng ký với người mua ủy thác góp vốn đầu tư .4. Khi quản lý tài sản ủy thác, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải lưu ký hàng loạt gia tài ủy thác, bảo vệ nguyên tắc độc lập và tách biệt tới từng người mua ủy thác, tách biệt tài sản ủy thác và gia tài của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 91. Hạn chế đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Không được đưa ra nhận định và đánh giá hoặc bảo vệ với người mua về mức thu nhập hoặc doanh thu đạt được trên khoản góp vốn đầu tư của mình hoặc bảo vệ người mua không bị thua lỗ, trừ trường hợp góp vốn đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định và thắt chặt .2. Không được bật mý thông tin về người mua, trừ trường hợp được người mua đồng ý chấp thuận hoặc theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền .3. Không được thực thi hành vi làm cho người mua và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán .4. Cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn khi xây dựng của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được chuyển nhượng ủy quyền CP hoặc phần vốn góp của mình trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền giữa những cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn khi xây dựng công ty .5. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ chứng khoán với danh nghĩa của chính mình ; không được sử dụng danh nghĩa tổ chức triển khai, cá thể khác hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng danh nghĩa của mình để kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ chứng khoán .6. Công ty chứng khoán không được góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp của 01 công ty chứng khoán khác tại Nước Ta, trừ những trường hợp sau đây :a ) Mua để thực thi hợp nhất, sáp nhập ;b ) Mua để chiếm hữu hoặc cùng với người có tương quan ( nếu có ) chiếm hữu không quá 5 % số CP có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch .7. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được góp vốn xây dựng, mua CP, phần vốn góp của 01 công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán khác tại Nước Ta, trừ những trường hợp sau đây :a ) Mua để triển khai hợp nhất, sáp nhập ;b ) Mua để chiếm hữu hoặc cùng với người có tương quan ( nếu có ) chiếm hữu không quá 5 % số CP có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch .

Điều 92. An toàn tài chính

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải bảo vệ những chỉ tiêu bảo đảm an toàn kinh tế tài chính .

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và áp dụng các biện pháp xử lý đối với trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Mục 3
TỔ CHỨC LẠI, ĐÌNH CHỈ VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 93. Tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Việc tổ chức triển khai lại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải được sự đồng ý chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nha nước trước khi thực thi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ không thiếu và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý việc tổ chức triển khai lại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán. Trường hợp phủ nhận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .2. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán triển khai việc tổ chức triển khai lại theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và phải bảo vệ những nguyên tắc sau đây :a ) Việc tổ chức triển khai lại không được ảnh hường đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người mua, bảo vệ việc thanh toán giao dịch liên tục, thông suốt và bảo đảm an toàn ;b ) Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán hình thành sau tổ chức triển khai lại thừa kế quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tham gia tổ chức triển khai lại theo pháp luật của pháp lý ;c ) Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thực thi việc tổ chức triển khai lại phải thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm công bố thông tin cho người mua .3. nhà nước pháp luật điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục đồng ý chấp thuận việc tổ chức triển khai lại công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .4. Công ty hình thành sau tổ chức triển khai lại phải thực thi thủ tục đề xuất cấp, kiểm soát và điều chỉnh Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán theo lao lý của Luật này .

Điều 94. Đình chỉ hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hành động đình chỉ một, một số ít hoặc hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta trong những trường hợp sau đây :a ) Hồ sơ đề xuất cấp, bổ trợ Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán có thông tin sai thực sự ;b ) Không khắc phục được thực trạng theo lao lý tại Điều 92 của Luật này ;c ) Hoạt động sai mục tiêu hoặc không đúng với nội dung lao lý trong giấy phép ;d ) Không cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều 85 của Luật này hoặc điều kiện kèm theo vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu sau thời hạn khắc phục lao lý tại khoản 2 Điều 85 của Luật này .2. Sau 06 tháng kể từ ngày quyết định hành động đình chỉ có hiệu lực hiện hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hành động rút nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán bị đình chỉ trong trường hợp công ty chứng khoán không khắc phục được thực trạng bị đình chỉ lao lý tại điểm b hoặc điểm d khoản 1 Điều này .3. Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động giải trí, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải thực thi những giải pháp khắc phục hoặc hạn chế hoạt động giải trí sau đây :a ) Không được ký mới, gia hạn những hợp đồng có tương quan đến những nhiệm vụ kinh doanh thương mại bị đình chỉ hoạt động giải trí ; phải triển khai tất toán, chuyển thông tin tài khoản theo nhu yếu của người mua ( nếu có ) ;b ) Có giải pháp khắc phục và báo cáo giải trình tình hình triển khai giải pháp theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;c ) Trường hợp bị đình chỉ nhiệm vụ tự doanh, công ty chứng khoán chỉ được bán, không được tăng thêm những khoản góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại, trừ trường hợp buộc mua để sửa lỗi thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch lô lẻ hoặc triển khai những. quyền có tương quan đến chứng khoán đang nắm giữ theo lao lý của pháp lý .

Điều 95. Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta bị tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán trong những trường hợp sau đây :a ) Không chính thức hoạt động giải trí trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép ; không Phục hồi được hoạt động giải trí sau khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí nhiệm vụ quản trị quỹ trong thời hạn 02 năm liên tục ;b ) Có văn bản đề xuất rút Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán ;c ) Công ty chứng khoán bị rút hàng loạt nhiệm vụ kinh doanh thương mại chứng khoán theo pháp luật tại khoản 2 Điều 94 của Luật này ; công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta không khắc phục được thực trạng bị đình chỉ hoạt động giải trí pháp luật tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 94 của Luật này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động giải trí ;d ) Không khắc phục được những vi phạm lao lý tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 94 của Luật này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động giải trí ;đ ) Giải thể, phá sản, hợp nhất, bị chia, bị sáp nhập .2. Đối với trường hợp tịch thu giấy phép lao lý tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền chỉ định công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán khác sửa chữa thay thế để hoàn tất những thanh toán giao dịch, hợp đồng của công ty bị tịch thu giấy phép ; trong trường hợp này, quan hệ ủy quyền mặc nhiên được xác lập giữa hai công ty .3. Khi bị tịch thu giấy phép, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải thực thi theo những pháp luật sau đây :a ) Chấm dứt ngay mọi hoạt động giải trí ghi trong giấy phép và thông tin liên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tục ;b ) Thực hiện việc tất toán gia tài của người mua do công ty chứng khoán đảm nhiệm và quản trị, gia tài của người mua ủy thác trên thông tin tài khoản lưu ký của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm tất toán gia tài của người mua .4. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm công bố thông tin về việc tịch thu giấy phép và thông tin cho Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại để tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 96. Giải thể, phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc giải thể công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta thực thi theo pháp luật của Luật này và Luật Doanh nghiệp .2. nhà nước pháp luật cụ thể việc tất toán gia tài của người mua pháp luật tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật này ; hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta .3. Việc phá sản công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán triển khai theo lao lý của pháp lý về phá sản .

Mục 4
HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm có những loại sau đây :a ) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán ;b ) Chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính ;c ) Chứng chỉ hành nghề quản trị quỹ .2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá thể cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có năng lượng hành vi dân sự không thiếu ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo lao lý của pháp lý ;b ) Có trình độ từ ĐH trở lên ;c ) Có trình độ trình độ về chứng khoán ;d ) Đạt nhu yếu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng từ hành nghề chứng khoán tương thích với loại chứng từ hành nghề chứng khoán ý kiến đề nghị cấp. Người quốc tế có chứng từ trình độ về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở quốc tế phải đạt nhu yếu trong kỳ thi sát hạch pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán của Nước Ta .3. Cá nhân được cấp chứng từ hành nghề chứng khoán bị tịch thu chứng từ hành nghề chứng khoán trong những trường hợp sau đây :a ) Không còn phân phối điều kiện kèm theo cấp chứng từ hành nghề chứng khoán pháp luật tại khoản 2 Điều này ;b ) Vi phạm lao lý tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật này ;c ) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục .4. Người bị tịch thu chứng từ hành nghề chứng khoán trong trường hợp lao lý tại điểm b khoản 3 Điều này không được cấp lại chứng từ hành nghề chứng khoán .5. nhà nước lao lý cụ thể điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, tịch thu chứng từ hành nghề chứng khoán và việc quản trị, giám sát người hành nghề chứng khoán .

Điều 98. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

1. Người được cấp chứng từ hành nghề chứng khoán chỉ được hành nghề chứng khoán với tư cách đại diện thay mặt cho công ty chứng khoán hoặc công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán hoặc Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta hoặc công ty góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Người hành nghề chứng khoán không được thực thi những hành vi sau đây :a ) Đồng thời thao tác cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán trở lên ;b ) Mở, quản lý tài khoản thanh toán giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không thao tác, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang thao tác không có nhiệm vụ môi giới chứng khoán ;c ) Thực hiện hành vi vượt quá khoanh vùng phạm vi chuyển nhượng ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán nơi mình đang thao tác .3. Người hành nghề chứng khoán phải tham gia những khóa tập huấn về pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán, mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta tổ chức triển khai .4. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí nhiệm vụ của người hành nghề chứng khoán .

Chương VII
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 99. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

1. Quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán gồm có quỹ đại chúng và quỹ thành viên .2. Quỹ đại chúng gồm có quỹ mở và quỹ đóng .

Điều 100. Thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

1. Việc xây dựng và chào bán chứng từ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thực thi theo lao lý tại Điều 108 của Luật này và phải ĐK với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .2. Việc xây dựng quỹ thành viên do công ty quán lý quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán triển khai theo pháp luật tại Điều 113 của Luật này và phải báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .3. nhà nước lao lý đơn cử điều kiện kèm theo, hồ sơ, trình tự, thủ tục về chào bán, xây dựng, tổ chức triển khai lại, giải thể những quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán lao lý tại Điều 99 và Điều 114 của Luật này .4. Hoạt động của những mô hình quỹ lao lý tại Điều 99 và Điều 114 của Luật này thực thi theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 101. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư

1. Nhà góp vốn đầu tư có những quyền sau đây :a ) Hưởng lợi từ hoạt động giải trí góp vốn đầu tư của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ suất vốn góp ;b ) Hưởng những quyền lợi và gia tài được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Yêu cầu công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán mua lại chứng từ quỹ mở ;d ) Khởi kiện công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát hoặc tổ chức triển khai tương quan nếu tổ chức triển khai này vi phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của mình ;đ ) Thực hiện quyền của mình trải qua Đại hội nhà đầu tư ;e ) Chuyển nhượng chứng từ quỹ theo lao lý tại Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;g ) Quyền khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Nhà góp vốn đầu tư có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Chấp hành quyết định hành động của Đại hội nhà đầu tư ;b ) Thanh toán đủ tiền mua chứng từ quỹ ;c ) Nghĩa vụ khác theo pháp luật của pháp lý và Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 102. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán

1. Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán gồm có toàn bộ những nhà đầu tư, là cơ quan quyết định hành động cao nhất của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tự chứng khoán có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm quản trị và thành viên Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;b ) Quyết định mức thù lao và ngân sách hoạt động giải trí của Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Quyết định những biến hóa cơ bản trong chủ trương góp vốn đầu tư, giải pháp phân phối doanh thu và tiềm năng góp vốn đầu tư của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; quyết định hành động đổi khác công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát ; đổi khác mức phí trả cho công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát ;d ) Quyết định sửa đổi, bổ trợ Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;đ ) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; biến hóa vốn điều lệ, biến hóa thời hạn hoạt động giải trí của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;e ) Yêu cầu công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát xuất trình sổ sách hoặc sách vở thanh toán giao dịch tại Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;g ) Thông qua những báo cáo giải trình về tình hình kinh tế tài chính, gia tài và hoạt động giải trí hằng năm của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; trải qua việc lựa chọn tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý để truy thuế kiểm toán báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, tổ chức triển khai định giá độc lập ( nếu có ) ;h ) Xử lý vi phạm của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát và Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán gây tổn thất cho quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;i ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .3. Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được triệu tập hằng năm hoặc không bình thường .4. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý việc triệu tập, thể thức thực thi và trải qua quyết định hành động của Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 103. Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán

1. Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán dự thảo và được Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán trải qua ,2. Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán có những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát ;b ) Ngày xây dựng quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Mục tiêu hoạt động giải trí ; nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư ; thời hạn hoạt động giải trí của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;d ) Vốn góp và pháp luật về biến hóa vốn điều lệ của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;đ ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát ; những trường hợp biến hóa công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát ; lao lý về việc chuyển nhượng ủy quyền cho công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ký hợp đồng giám sát với ngân hàng nhà nước giám sát ;e ) Quy định về Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;g ) Các hạn chế góp vốn đầu tư của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;h ) Quy định về việc ĐK chiếm hữu chứng từ quỹ và lưu giữ sổ ĐK nhà đầu tư của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;i ) Quy định về việc lựa chọn ngân hàng nhà nước giám sát ; lựa chọn và đổi khác tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý ;k ) Quy định về chuyển nhượng ủy quyền, phát hành, mua lại chứng từ quỹ mở ; pháp luật về việc niêm yết chứng từ quỹ đóng ;l ) Các loại ngân sách và thu nhập của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ; mức phí, thưởng so với công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát ; những trường hợp và giải pháp phân loại thu nhập của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư ;m ) Phương thức xác lập giá trị gia tài ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, giá trị gia tài ròng của mỗi chứng từ quỹ ;n ) Quy định về xử lý xung đột quyền lợi ;o ) Quy định về chính sách báo cáo giải trình ;p ) Quy định về giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;q ) Cam kết của ngân hàng nhà nước giám sát và công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán về việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm với quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư và tuân thủ Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;r ) Thể thức thực thi sửa đổi, bổ trợ Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành mẫu Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 104. Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

1. Quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán giải thể trong những trường hợp sau đây :a ) Kết thúc thời hạn hoạt động giải trí ghi trong Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;b ) Đại hội nhà đầu tư quyết định hành động giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động giải trí ghi trong Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán ;c ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán bị tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chứng khoán hoặc bị giải thể, phá sản mà Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không xác lập được công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán sửa chữa thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện ;d ) Ngân hàng giám sát bị thu hội Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán, bị giải thể, phá sản hoặc hợp đồng giám sát giữa ngân hàng nhà nước giám sát và công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán bị chấm hết mà công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không xác lập được ngân hàng nhà nước giám sát sửa chữa thay thế trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày phát sinh sự kiện ;đ ) Giá trị gia tài ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng ;e ) Trường hợp khác theo lao lý của Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Trong thời hạn 03 tháng trước ngày triển khai giải thể theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thuộc trường hợp giải thể theo lao lý tại những điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng nhà nước giám sát và Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán để trải qua giải pháp giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .3. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý tài sản quỹ và phân loại gia tài quỹ cho nhà đầu tư theo giải pháp được Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán trải qua .4. Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và những gia tài còn lại sau khi trừ ngân sách giải thể được giao dịch thanh toán theo thứ tự sau đây :a ) Nghĩa vụ kinh tế tài chính với Nhà nước ;b ) Các khoản phải trả cho công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, ngân hàng nhà nước giám sát, những khoản phải trả khác ;c ) Phần còn lại được dùng để giao dịch thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ suất góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .5. Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát phải báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hiệu quả giải thể quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 105. Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán
Quỹ đầu tư chứng khoán được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ khác cùng loại hình theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ thành viên hình thành sau hợp nhất, sáp nhập có số thành viên không vượt quá 99 thành viên.

Điều 106. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

1. Việc xác lập giá trị gia tài ròng trên một đơn vị chức năng quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thực thi và được ngân hàng nhà nước giám sát xác nhận ; việc xác nhận giả trị gia tài ròng so với quỹ thành viên do ngân hàng nhà nước giám sát hoặc ngân hàng nhà nước lưu ký thực thi .2. Việc xác lập giá trị gia tài ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây :a ) Đối với chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch, giá của những chứng khoán được xác lập là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày thanh toán giao dịch gần nhất trước ngày định giá ;b ) Đối với những gia tài là chứng khoán lao lý tại điểm a khoản này nhưng không có thanh toán giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá hoặc không phải là chứng khoán lao lý tại điểm a khoản này, việc xác lập giá trị gia tài phải dựa trên quy trình tiến độ và giải pháp xác lập giá trị gia tài được nêu rõ trong Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán. Quy trình và phương pháp định giá phải được ngân hàng nhà nước giám sát xác nhận và Ban đại diện thay mặt quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phê chuẩn. Các bên tham gia định giá gia tài phải độc lập với công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát hoặc ngân hàng nhà nước lưu ký ;c ) Các gia tài bằng tiền gồm có cổ tức, trái tức, tiền lãi được tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán tại thời gian xác lập .3. Giá trị gia tài ròng của quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai minh bạch định kỳ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 124 của Luật này .

Điều 107. Báo cáo về quỹ đầu tư chứng khoán
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định kỳ và bất thường về danh mục đầu tư, hoạt động đầu tư, tình hình tài chính của quỹ đầu tư chứng khoán.

Mục 2
QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ QUỸ THÀNH VIÊN

Điều 108. Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng

1. Việc kêu gọi vốn của quỹ đại chúng được công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thực thi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy ghi nhận chào bán chứng từ quỹ ra công chúng có hiệu lực hiện hành. Quỹ đại chúng được xây dựng khi cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Có tối thiểu 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng từ quỹ, trừ quỹ hoán đổi hạng mục ;b ) Tổng giá trị chứng từ quỹ đã bán đạt tối thiểu là 50 tỷ đồng .2. Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một thông tin tài khoản riêng đặt dưới sự trấn áp của ngân hàng nhà nước giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt kêu gọi vốn. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiệu quả kêu gọi vốn có xác nhận của ngân hàng nhà nước giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc kêu gọi vốn .3. Trường hợp việc kêu gọi vốn của quỹ đại chúng không cung ứng lao lý tại khoản 1 Điều này thì công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã góp phần trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kêu gọi vốn. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải chịu mọi ngân sách và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác phát sinh từ việc kêu gọi vốn .

Điều 109. Ban đại diện quỹ đại chúng

1. Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng đại diện thay mặt cho quyền hạn của nhà đầu tư, do Đại hội nhà đầu tư quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán bầu. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng được lao lý tại Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Quyết định của Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng được trải qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy quan điểm bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo pháp luật tại Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán. Mỗi thành viên Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng có 01 phiếu biểu quyết .3. Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng có từ 03 đến 11 thành viên, trong đó có tối thiểu hai phần ba số thành viên Ban đại diện thay mặt quỹ là thành viên độc lập, không phải là người có tương quan của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán và ngân hàng nhà nước giám sát .4. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng thành viên, việc chỉ định, không bổ nhiệm và bãi nhiệm, bổ trợ thành viên Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng, quản trị Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng, điều kiện kèm theo, thể thức họp và trải qua quyết định hành động của Ban đại diện thay mặt quỹ đại chúng được lao lý tại Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 110. Hạn chế đối với quỹ đại chúng

1. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được sử dụng vốn và gia tài của quỹ đại chúng để triển khai những hoạt động giải trí sau đây :a ) Đầu tư vào chứng từ quỹ của chính quỹ đại chúng đó ;b ) Đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức triển khai phát hành quá 10 % tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức triển khai đó, trừ trái phiếu nhà nước ;c ) Đầu tư quá 20 % tổng giá trị gia tài của quỹ đại chúng vào chứng khoán đang lưu hành của 01 tổ chức triển khai phát hành, trừ trái phiếu nhà nước ;d ) Đầu tư quá 10 % tổng giá trị gia tài của quỹ đóng vào , trừ trường hợp là quỹ góp vốn đầu tư ; góp vốn đầu tư vốn của quỹ mở vào ;đ ) Đầu tư quá 30 % tổng giá trị gia tài của quỹ đại chúng vào những công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ chiếm hữu với nhau thuộc những trường hợp sau đây : công ty mẹ, công ty con ; những công ty chiếm hữu trên 35 % CP, phần vốn góp của nhau ; nhóm công ty con có cùng một công ty mẹ ;e ) Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kể khoản vay nào ;g ) Các hạn chế góp vốn đầu tư vào quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán khác và so với từng mô hình quỹ đơn cử được thực thi theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .2. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không được phép vay để hỗ trợ vốn cho hoạt động giải trí của quỹ đại chứng, trừ trường hợp vay thời gian ngắn theo pháp luật của pháp lý về ngân hàng nhà nước để giàn trải những ngân sách thiết yếu cho quỹ đại chúng hoặc thực thi thanh toán giao dịch những thanh toán giao dịch chứng từ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị những khoản vay thời gian ngắn của quỹ đại chúng không được quá 5 % giá trị gia tài ròng của quỹ đại chúng tại mọi thời gian và thời hạn vay tối đa là 30 ngày .3. Cơ cấu góp vốn đầu tư của quỹ đại chứng từ được vượt mức so với hạn chế góp vốn đầu tư trong trường hợp lao lý tại những điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều này và chỉ do nguyên do sau đây :a ) Biến động giá trên thị trường của gia tài trong hạng mục góp vốn đầu tư của quỹ ;b ) Thực hiện những khoản thanh toán giao dịch của quỹ theo pháp luật của pháp lý ;c ) Hoạt động hợp nhất, sáp nhập những tổ chức triển khai phát hành ;d ) Quỹ mới được cấp phép xây dựng hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời hạn hoạt động giải trí chưa quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK lập quỹ ;đ ) Quỹ đang trong thời hạn giải thể .4. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về việc vượt mức những hạn chế góp vốn đầu tư pháp luật tại khoản 1 Điều này. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát sinh vượt mức hạn chế góp vốn đầu tư, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải kiểm soát và điều chỉnh lại hạng mục góp vốn đầu tư để bảo vệ những hạn mức góp vốn đầu tư pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 111. Quỹ mở

1. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán thay mặt đại diện quỹ mở triển khai mua lại chứng từ quỹ mở từ nhà đầu tư và phát hành thêm chứng từ quỹ mở trong khoanh vùng phạm vi vốn góp tối đa của quỹ theo tần suất và thời hạn đơn cử được lao lý trong Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không phải thay mặt đại diện quỹ mở triển khai việc mua lại chứng từ quỹ mở khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Không thể thực thi việc mua lại chứng từ quỹ mở do nguyên do bất khả kháng ;b ) Không thể xác lập giá trị gia tài ròng của quỹ mở vào ngày định giá mua lại do có quyết định hành động đình chỉ thanh toán giao dịch chứng khoán trong hạng mục góp vốn đầu tư của quỹ ;c ) Sự kiện khác do Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán lao lý .3. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong những sự kiện lao lý tại khoản 2 Điều này và phải liên tục thực thi việc mua lại chứng từ quỹ mở sau khi sự kiện này chấm hết .

Điều 112. Quỹ đóng

1. Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp thuận đồng ý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán có lao lý việc tăng vốn của quỹ ;b ) Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề xuất tăng vốn phải là số dương ;c ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán không bị xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán và đầu tư và chứng khoán trong thời hạn 02 năm, tính đến thời gian ý kiến đề nghị tăng vốn ;d ) Phương án phát hành thêm chứng từ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư trải qua .2. Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ trải qua phát hành quyền mua chứng từ quỹ đóng được chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp nhà đầu tư hiện hữu không mua hết quyền mua thì được phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài .3. Việc đổi khác thời hạn hoạt động giải trí của quỹ đóng phải được sự đồng ý chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Việc đổi khác thời hạn hoạt động giải trí của quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư trải qua ;b ) Trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động giải trí, giá trị gia tài ròng của quỹ tại kỳ định giá gần nhất trước thời gian nộp hồ sơ gia hạn không thấp hơn 50 tỷ đồng .

Điều 113. Thành lập quỹ thành viên

1. Quỹ thành viên do những thành viên góp vốn xây dựng trên cơ sở hợp đồng góp vốn .2. Việc xây dựng quỹ thành viên phải cung ứng những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Vốn góp tối thiểu là 50 tỷ đồng ;b ) Có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ gồm có thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ;c ) Do 01 công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán quản trị ;d ) Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại 01 ngân hàng nhà nước lưu ký độc lập với công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán .

Mục 3
CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 114. Công ty đầu tư chứng khoán

1. Công ty góp vốn đầu tư chứng khoán là quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán được tổ chức triển khai theo mô hình công ty CP để góp vốn đầu tư chứng khoán. Công ty góp vốn đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty góp vốn đầu tư chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau và công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng .2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán thực thi ĐK doanh nghiệp theo lao lý của Luật Doanh nghiệp .

Điều 115. Thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

1. Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán gồm có :a ) Có vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng ;b ) Tổng giám đốc ( Giám đốc ) và nhân viên cấp dưới thao tác tại bộ phận nhiệm vụ có chứng từ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty góp vốn đầu tư chứng khoán tự quản trị vốn góp vốn đầu tư .2. Công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng phải tuân thủ những lao lý sau đây :a ) Các hạn chế góp vốn đầu tư pháp luật tại Điều 110 của Luật này ;b ) Các nội dung tương quan đến định giá gia tài và chính sách báo cáo giải trình lao lý tại Điều 106 và Điều 107 của Luật này ;c ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty đại chúng lao lý tại những điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của Luật này ;d ) Tài sản của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại 01 ngân hàng nhà nước giám sát .

Mục 4
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều 116. Ngân hàng giám sát

1. Ngân hàng giám sát là ngân hàng nhà nước thương mại có Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thực thi những dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản trị quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán .2. Ngân hàng giám sát triển khai gỉám sát những hoạt động giải trí của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán trong khoanh vùng phạm vi tương quan tới quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán mà ngân hàng nhà nước cung ứng dịch vụ giám sát Ngân hàng giám sát có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại khoản 3 Điều 5 6 của Luật này ;b ) Thực hiện lưu ký gia tài của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ; quản trị tách biệt gia tài của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán và những gia tài khác của ngân hàng nhà nước giám sát ;c ) Giám sát để bảo vệ công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán quản trị quỹ đại chúng, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) công ty góp vốn đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán tuân thủ lao lý của Luật này và Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ;d ) Thực hiện hoạt động giải trí thu, chi, thanh toán giao dịch và chuyển giao gia tài tương quan đến hoạt động giải trí của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán theo nhu yếu hợp pháp của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán hoặc Tổng giám đốc ( Giám đốc ) công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ;đ ) Xác nhận báo cáo giải trình do công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán lập có tương quan đến quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ;e ) Giám sát việc tuân thủ chính sách báo cáo giải trình và công bố thông tin của công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán theo pháp luật của Luật này ;g ) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán và tổ chức triển khai, cá thể có tương quan vi phạm pháp lý hoặc Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ;h ) Định kỳ cùng công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán so sánh sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán ;i ) Nghĩa vụ khác theo lao lý của pháp lý và Điều lệ quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty góp vốn đầu tư chứng khoán .

Điều 117. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

1. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý và điều hành và nhân viên cấp dưới của ngân hàng nhà nước giám sát làm trách nhiệm giám sát hoạt động giải trí và dữ gìn và bảo vệ gia tài của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán không được là người có tương quan hoặc có quan hệ chiếm hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản trị quỹ, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán và ngược lại .2. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành quản lý và nhân viên cấp dưới của ngân hàng nhà nước giám sát làm trách nhiệm giám sát hoạt động giải trí và dữ gìn và bảo vệ gia tài của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán không được là đối tác chiến lược mua, bán trong thanh toán giao dịch mua, bán gia tài của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán .

Chương VIII CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 118. Đối tượng công bố thông tin

1. Các đối tượng người dùng công bố thông tin gồm có :a ) Công ty đại chúng ;b ) Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng ;c ) Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp ;d ) Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta ;đ ) Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;e ) Cổ đông lớn, nhóm người có tương quan chiếm hữu từ 5 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của công ty đại chúng ; nhà đầu tư, nhóm người có tương quan chiếm hữu từ 5 % trở lên chứng từ quỹ của quỹ đóng ;g ) Cổ đông sáng lập trong thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng ủy quyền của công ty đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng ;h ) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng theo pháp luật tại khoản 45 Điều 4 của Luật này và người có tương quan của người nội bộ ;i ) Nhóm nhà đầu tư quốc tế có tương quan chiếm hữu từ 5 % trở lên số CP có quyền biểu quyết của 01 tổ chức triển khai phát hành hoặc từ 5 % trở lên chứng từ quỹ của quỹ đóng ;k ) Đối tượng khác theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .2. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật cụ thể việc công bố thông tin của từng đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Đối với công ty đại chúng là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được trấn áp đặc biệt quan trọng, việc công bố thông tin thực thi theo nhu yếu của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta tương thích với tiềm năng bảo vệ bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .

Điều 119. Nguyên tắc công bố thông tin

1. Việc công bố thông tin phải rất đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời .2. Đối tượng công bố thông tin phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung thông tin công bố. Trường hợp có đổi khác nội dung thông tin đã công bố, đối tượng người dùng công bố thông tin phải công bố kịp thời, khá đầy đủ nội dung biến hóa và nguyên do biến hóa so với thông tin đã công bố trước đó .3. Đối tượng lao lý tại Điều 118 của Luật này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức triển khai nơi chứng khoán đó niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch ve nội dung thông tin công bố .4. Việc công bố thông tin của tổ chức triển khai phải do người đại diện thay mặt theo pháp lý hoặc người được ủy quyền công bố thông tin triển khai. Việc cống bố thông tin của cá thể do cá thể tự triển khai hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác triển khai .5. Đối tượng công bố thông tin có nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo giải trình theo lao lý của pháp lý

Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số ít nội dung sau đây :a ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận, báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý ;b ) Báo cáo thường niên ;c ) Báo cáo tình hình quản trị công ty ;d ) Nghị quyết Bại hội đồng cổ đông thường niên ;đ ) tin tức khác theo pháp luật của pháp lý2. Công ty đại chúng phải công bố thông tin không bình thường khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Tài khoản của công ty tại ngân hàng nhà nước, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế bị phong tỏa theo nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch phát hiện có tín hiệu gian lận, vi phạm pháp lý tương quan đến thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ; thông tin tài khoản được phép hoạt động giải trí trở lại sau khi bị phong tỏa trong những trường hợp lao lý tại điểm này ;b ) Tạm ngừng kinh doanh thương mại ; đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp ; tịch thu Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; sửa đổi, bổ trợ hoặc bị đình chỉ, tịch thu Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí hoặc Giấy phép hoạt động giải trí ;c ) Thông qua quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông không bình thường theo lao lý của pháp lý ;d ) Quyết định mua lại CP của công ty ; ngày thực thi quyền mua CP của người chiếm hữu trái phiếu kèm theo quyền mua CP hoặc ngày triển khai quy đổi trái phiếu quy đổi thành CP và những quyết định hành động tương quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán ;đ ) Quyết định về việc tổ chức triển khai lại doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp ; kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ; xây dựng, giải thể công ty con, công ty link, thanh toán giao dịch dẫn đến một công ty trở thành hoặc không còn là công ty con, công ty link ; xây dựng, ngừng hoạt động Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;e ) Quyết định biến hóa kỳ kế toán, chủ trương kế toán vận dụng ; hiệu quả kiểm soát và điều chỉnh hồi tố báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; quan điểm không phải là quan điểm đồng ý toàn phần của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính ; việc lựa chọn hoặc biến hóa công ty truy thuế kiểm toán ;g ) Thay đổi, chỉ định mới người nội bộ ;h ) Quyết định mua, bán gia tài hoặc triển khai những thanh toán giao dịch có giá trị lớn hơn 15 % tổng tài sản của công ty địa thế căn cứ vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm gần nhất được truy thuế kiểm toán hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét ;i ) Có quyết định hành động xử phạt vi phạm pháp lý về thuế, bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí của công ty ; thông tin của Tòa án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp ;k ) Có quyết định hành động khởi tố so với công ty, người nội bộ của công ty ;l ) Được chấp thuận đồng ý hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại Sở thanh toán giao dịch chứng khoán quốc tế ;m ) Sự kiện khác theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Công ty đại chúng phải công bố thông tin theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Sự kiện tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư ;b ) Có thông tin tương quan đến công ty ảnh hưởng tác động lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó .

Điều 121. Công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng

1. Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin định kỳ những nội dung sau đây :a ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý ;b ) Báo cáo thường niên ;c ) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên so với tổ chức triển khai phát hành là công ty CP ;d ) Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được truy thuế kiểm toán ;đ ) tin tức khác theo pháp luật của pháp lý .2. Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin không bình thường khi xảy ra một trong những sự kiện lao lý tại khoản 2 Điều 120 của Luật này .3. Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải công bố thông tin theo nhu yếu pháp luật tại khoản 3 Điều 120 của Luật này .

Điều 122. Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

1. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là công ty đại chúng thực thi công bố thông tin theo lao lý tại Điều 120 của Luật này .2. Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng người tiêu dùng lao lý tại khoản 1 Điều này triển khai công bố thông tin như sau :a ) Công bố định kỳ báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý và báo cáo giải trình thường niên ;b ) Công bố thông tin không bình thường theo pháp luật tại khoản 2 Điều 120 của Luật này ;c ) Công bố thông tin theo nhu yếu lao lý tại khoản 3 Điều 120 của Luật này .

Điều 123. Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta triển khai công bố thông tin định kỳ những nội dung sau đây :a ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận, báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý ;b ) Báo cáo tỷ suất bảo đảm an toàn kinh tế tài chính tại ngày 30 tháng 6 đã được soát xét và tại ngày 31 tháng 12 đã được truy thuế kiểm toán bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được đồng ý chấp thuận ;c ) Báo cáo thường niên ;d ) Báo cáo tình hình quản trị công ty ;đ ) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên so với công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán là công ty CP ;e ) tin tức khác theo lao lý của pháp lý .2. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta thực thi công bố thông tin không bình thường theo pháp luật tại khoản 2 Điều 120 của Luật này và khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Có quyết định hành động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán so với công ty, Trụ sở, người hành nghề chứng khoán của công ty, Trụ sở ; Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( Phó Giám đốc ) bị tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề chứng khoán có thời hạn, tịch thu chứng từ hành nghề chứng khoán ;b ) Có quyết định hành động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt công ty vào diện cảnh báo nhắc nhở, trấn áp, trấn áp đặc biệt quan trọng hoặc đưa ra khỏi diện cảnh báo nhắc nhở, trấn áp, trấn áp đặc biệt quan trọng ; đình chỉ hoạt động giải trí, tạm ngừng hoạt động giải trí hoặc chấm hết thực trạng đình chỉ hoạt động giải trí, tạm ngừng hoạt động giải trí ;c ) Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý việc xây dựng, ngừng hoạt động Trụ sở, phòng thanh toán giao dịch, văn phòng đại diện thay mặt ở trong nước hoặc quốc tế, việc góp vốn đầu tư gián tiếp ra quốc tế .3. Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, những Trụ sở và phòng thanh toán giao dịch về những nội dung tương quan đến phương pháp thanh toán giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ thanh toán giao dịch, thời hạn giao dịch thanh toán, phí thanh toán giao dịch, những dịch vụ cung ứng và list những người hành nghề chứng khoán của công ty. Trường hợp cung ứng dịch vụ thanh toán giao dịch ký quỹ, công ty chứng khoán phải thông tin những điều kiện kèm theo cung ứng dịch vụ gồm có nhu yếu về tỷ suất ký quỹ, lãi suất vay vay, thời hạn vay, phương pháp triển khai lệnh gọi ký quỹ bổ trợ, hạng mục chứng khoán triển khai thanh toán giao dịch ký quỹ .4. Công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta công bô thông tin theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con khi có thông tin tương quan đến công ty, Trụ sở tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư .

Điều 124. Công bố thông tin về quỹ đại chúng

1. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ về những nội dung sau đây của quỹ đại chúng :a ) Báo cáo kinh tế tài chính năm đã được truy thuế kiểm toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán được chấp thuận đồng ý, báo cáo giải trình kinh tế tài chính quý ;b ) Báo cáo đổi khác giá trị gia tài ròng ;c ) Báo cáo hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ;d ) Báo cáo tổng kết hoạt động giải trí quản trị quỹ .2. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin không bình thường về quỹ đại chúng khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Thông qua quyết định hành động của Đại hội nhà đầu tư ;b ) Quyết định đổi khác vốn điều lệ của quỹ đóng ;c ) Bị tịch thu Giấy ghi nhận chào bán chứng từ quỹ đại chúng ra công chúng ;d ) Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng từ quỹ đại chúng ; quỹ đại chúng chào bán không thành công xuất sắc ;đ ) Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch ;e ) Thay đổi, chỉ định mới người nội bộ của quỹ đại chúng ; có quyết định hành động khởi tố người nội bộ của quỹ đại chúng ;g ) Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi khác thời hạn hoạt động giải trí, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng ;h ) Sự kiện khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính .3. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin về quỹ đại chúng theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Nước Ta và công ty con khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Có thông tin tương quan tác động ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng từ quỹ đại chúng ;b ) Có đổi khác không bình thường về giá, khối lượng thanh toán giao dịch chứng từ quỹ đại chúng .

Điều 125. Công bố thông tin về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

1. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin định kỳ những nội dung sau đây về công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng :a ) Các nội dung lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 124 của Luật này ;b ) Báo cáo tổng kết hoạt động giải trí quản trị công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng ;c ) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên .2. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin không bình thường về công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng khi xảy ra một trong những sự kiện sau đây :a ) Bị đình chỉ, huỷ bỏ đợt chào bán CP của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng ;b ) Tạm ngừng thanh toán giao dịch CP của công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng ;c ) Sự kiện pháp luật tại những điểm a, c, e và m khoản 2 Điều 120 và những điểm đ, e và g khoản 2 Điều 124 của Luật này .3. Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán công bố thông tin về công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Vệt Nam và công ty con theo lao lý tại khoản 3 Điều 120 của Luật này .

Điều 126. Công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Vệt Nam và công ty con phải công bố những thông tin sau đây :a ) tin tức về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Vệt Nam và công ty con ;b ) tin tức về tổ chức triển khai có chứng khoán niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch ; thông tin về thành viên của Sở thanh toán giao dịch chứng khoán Vệt Nam và công ty con ;c ) tin tức về thanh toán giao dịch chứng khoán ;d ) tin tức khác theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .2. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Vệt Nam phải công bố những thông tin sau đây :a ) tin tức về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;b ) tin tức tương quan đến hoạt động giải trí quản trị, giám sát thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Nước Ta ;c ) tin tức về hoạt động giải trí ĐK, lưu ký chứng khoán ;d ) tin tức khác theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

Điều 127. Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sử hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng

1. Tổ chức, cá thể, nhóm người có tương quan, nhóm nhà đầu tư quốc tế có tương quan phải công bố thông tin khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng .2. Tổ chức, cá thể, nhóm người có tương quan, nhóm nhà đầu tư quốc tế có tương quan là cổ đông lớn phải công bố thông tin khi có đổi khác về số lượng CP chiếm hữu qua những ngưỡng 1 % số CP có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng .3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không vận dụng so với những trường hợp sau đây :a ) Thay đổi tỷ suất nắm giữ CP có quyền biểu quyết phát sinh do công ty đại chúng mua lại CP của chính mình hoặc phát hành thêm CP ;b ) Quỹ hoán đổi hạng mục triển khai thanh toán giao dịch hoán đổi ;c ) Trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .4. Nhà góp vốn đầu tư, nhóm người có tương quan, nhóm nhà đầu tư quốc tế có tương quan phải công bố thông tin khi chiếm hữu từ 5 % trở lên hoặc không còn chiếm hữu từ 5 % trở lên chứng từ quỹ của quỹ đóng .5. Nhà góp vốn đầu tư, nhóm người có tương quan, nhóm nhà đầu tư quốc tế có tương quan nắm giữ từ 5 % trở lên chứng từ quỹ của quỹ đóng phải công bố thông tin khi có biến hóa tỷ suất chiếm hữu qua những ngưỡng 1 % chứng từ quỹ của quỹ đóng .

Điều 128. Công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Người nội bộ của công ty đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng và người có tương quan của những đối tượng người tiêu dùng này phải công bố thông tin trước và sau thanh toán giao dịch hoặc khi có biến hóa chiếm hữu so với CP, quyền mua CP, trái phiếu quy đổi, quyền mua trái phiếu quy đổi, chứng từ quỹ, quyền mua chứng từ quỹ hoặc chứng quyền có bảo vệ dựa trên chứng khoán của công ty đại chúng, công ty góp vốn đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng .2. Quy định tại khoản 1 Điều này không vận dụng so với trường hợp quỹ hoán đổi hạng mục thực thi thanh toán giao dịch hoán đổi hoặc giá trị chứng khoán thanh toán giao dịch chưa đạt giá trị tối thiểu phải công bố thông tin và những trường hợp khác theo lao lý của pháp lý

Chương IX
THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 129. Thanh tra chứng khoán

1. Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .2. Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, những Phó Chánh thanh tra và những Thanh tra viên .3. Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ huy trực tiếp của quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hướng dẫn về nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Tài chính, hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý về thanh tra và lao lý của Luật này .4. Thanh tra chứng khoán có những trách nhiệm và quyền hạn sau đây :a ) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành lao lý của pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán ;b ) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc yêu cầu quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hành động việc xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính ;c ) Phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý hành vi vi phạm pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán ;d ) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 130. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Trong thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về chứng khoán và đầu tư và chứng khoán, ngoài những trách nhiệm, quyền hạn theo pháp luật của pháp lý về thanh tra, pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và lao lý khác của pháp lý có tương quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thông tin, tài liệu, tài liệu tương quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra cung ứng thông tin, tài liệu, tài liệu đó hoặc nhu yếu tổ chức triển khai, cá thể báo cáo giải trình, đến thao tác tương quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra ;b ) Yêu cầu tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chí nhánh ngân hảng quốc tế phân phối thông tin tương quan đến thanh toán giao dịch trên thông tin tài khoản của người mua so với những trường hợp có tín hiệu thực thi hành vi bị nghiêm cấm lao lý tại Điều 12 của Luật này. Trình tự, thủ tục nhu yếu và cung ứng thông tin thực thi theo lao lý của pháp lý về ngân hàng nhà nước ;c ) Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông phân phối tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, thời hạn gọi để xác định, giải quyết và xử lý hành vi bị nghiêm cấm lao lý tại Điều 12 của Luật này. Trình tự, thủ tục nhu yếu và cung ứng thông tin thực thi theo pháp luật của pháp lý về viễn thông .2. Việc nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phân phối thông tin, tài liệu, tài liệu, báo cáo giải trình, đến thao tác theo lao lý tại khoản 1 Điều này phải được quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt và được thực thi bằng văn bản, nêu rõ mục tiêu, địa thế căn cứ, nội dung, khoanh vùng phạm vi nhu yếu .3. Các thông tin, tài liệu, tài liệu do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, doanh nghiệp viễn thông phân phối theo pháp luật tại khoản 1 Điều này phải được bảo mật thông tin theo lao lý của pháp lý và chỉ được phép sử dụng cho mục tiêu thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý của tổ chức triển khai, cá thể tương quan .4. Trong giám sát, phát hiện, giải quyết và xử lý những vi phạm về chứng khoán mang tính xuyên biên giới có tương quan đến kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp thanh tra, tìm hiểu, xác định, tích lũy và san sẻ thông tin với cơ quan quản trị kinh doanh thị trường chứng khoán những nước .

Điều 131. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin, tài liệu, tài liệu, báo cáo giải trình, đến thao tác theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này .2. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng thông tin theo nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 130 của Luật này .3. Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp, gửi thông tin về ĐK doanh nghiệp, ĐK kinh doanh thương mại của công ty đại chứng, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta, doanh nghiệp có tương quan, thông tin khác theo ý kiến đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .4. Cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp phân phối thông tin của công ty đại chúng về ĐK thuế, đóng mã số thuế, mở lại mã số thuế, ngừng hoạt động giải trí, tạm ngừng kinh doanh thương mại có thời hạn, không hoạt động giải trí tại địa chỉ đã ĐK, tác dụng giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về thuế, quyết định hành động cưỡng chế nợ thuế, thông tin khác theo đề xuất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước .5. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ và đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin, tài liệu, tài liệu mà mình đang lưu giữ, quản trị khi có nhu yếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền phủ nhận cung ứng thông tin, tài liệu, tài liệu khi có địa thế căn cứ cho rằng việc nhu yếu phân phối là trái lao lý tại Điều 130 của Luật này hoặc thông tin, tài liệu, tài liệu được nhu yếu không tương quan đến đối tượng thanh tra, kiểm tra, đối tượng người dùng có tín hiệu vi phạm pháp lý. Trong trường hợp không phân phối được, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể phải thông tin bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước biết và nêu rõ nguyên do .

Điều 132. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan đến hoạt động giải trí chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .2. Việc xử phạt vi phạm hành chính triển khai theo pháp luật của Luật này và pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .3. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi vi phạm lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của Luật này là 10 lần khoản thu trái pháp lý có được từ hành vi vi phạm. Trường hợp không có khoản thu trái pháp lý hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp lý thấp hơn mức phạt tiền tối đa pháp luật tại khoản 4 Điều này thi vận dụng mức phạt tiền tối đa lao lý tại khoản 4 Điều này. Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý chiêu thức tính khoản thu trái pháp lý có được từ việc triển khai hành vi vi phạm pháp lý về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán .4. Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính so với những hành vi vi phạm khác trong nghành nghề dịch vụ chứng khoán là 03 tỷ đồng .5. Mức phạt tiền tối đa lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này được vận dụng so với tổ chức triển khai ; cá thể thực thi cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa so với tổ chức triển khai .6. quản trị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành chứng khoán có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán .7. nhà nước pháp luật thẩm quyền, mức phạt và hình thức xử phạt so với từng hành vi vi phạm hành chính trong nghành chứng khoán .

Điều 133. Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

1. Trường hợp quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trong hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán tại Nước Ta thì việc bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp hoặc xử lý tranh chấp được triển khai trải qua thương lượng, hoà giải hoặc nhu yếu Trọng tài hoặc Toà án Nước Ta xử lý theo lao lý của pháp lý .2. Chủ thể xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trong hoạt động giải trí về chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự khác theo thỏa thuận hợp tác, theo pháp luật của Bộ luật Dân sự và lao lý khác của pháp lý có tương quan .3. Thẩm quyền, thủ tục để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể hoặc xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán được thực thi theo lao lý của pháp lý .

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 134. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 .2. Luật Chứng khoán số 70/2006 / QH11 và Luật số 62/2010 / QH12 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật Chứng khoán hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Điều 135. Quy định chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán, Trụ sở công ty chứng khoán và công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành phải bảo vệ cung ứng những điều kiện kèm theo cấp phép theo pháp luật sau đây :a ) Công ty chứng khoán phải bảo vệ cung ứng những điều kiện kèm theo cấp phép theo pháp luật tại khoản 1, điểm c và điểm d khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 74 của Luật này ;b ) Công ty quản trị quỹ góp vốn đầu tư chứng khoán phải bảo vệ cung ứng những điều kiện kèm theo cấp phép theo lao lý tại khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 75 của Luật này ;c ) Chi nhánh công ty chứng khoán quốc tế tại Nước Ta phải bảo vệ phân phối những điều kiện kèm theo cấp phép theo pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 76 của Luật này ;d ) Chi nhánh công ty quản trị quỹ quốc tế tại Nước Ta phải bảo vệ phân phối những điều kiện kèm theo cấp phép theo lao lý tại những điểm c, d và đ khoản 2 Điều 76 của Luật này .

2. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đấ được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 71 của Luật này; không phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp có yêu cầu.
Sau 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thì hành mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép theo quy định của Luật này.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân khác đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp phép, chấp thuận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện thủ tục cấp phép, chấp thuận lại theo quy định của Luật này.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp phép, chấp thuận đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa được cấp phép hoặc chưa được chấp thuận thì phải thực hiện theo quy định của Luật này.

4. Công ty đại chúng có CP đã niêm yết hoặc ĐK giao địch trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành mà vẫn phân phối điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật Chứng khoán số 70/2006 / QH11 đã được sửa đổi, bổ trợ một số ít điều theo Luật số 62/2010 / QH12 và những văn bản pháp luật cụ thể thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, ĐK thanh toán giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định hành động khác .5. Công ty đại chứng có CP chưa niêm yết hoặc chưa ĐK thanh toán giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành mà không phân phối lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng .

6. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ly lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải hoạt động theo quy định của Luật này. Các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán đã thành lập và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 cho đến khi Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoạt động theo quy định của Luật này.

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

———————————————————–
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Đã ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM