hướng dẫn đọc mạch điện tất cả các hãng xe (có sơ đồ minh họa) | PDF

ĝỂ

 `a

Bạn đang đọc: hướng dẫn đọc mạch điện tất cả các hãng xe (có sơ đồ minh họa) | PDF

f trk, s

k bj

Ữk ěƽỢ

b j

tj

ớgo ěaỏ

g tråg ø tø, tjã `

tju

t vaåg pj

a ja

urü gouyåg cö ví `

t b

u b

k bëb f

bj

ěaỏg. ĝäy cí vẬg ěị

tƽƫgo ěớ

a pj

b t

p ` jøgobj

ěớ

a v

a sagj vaåg goígj bøgo goj

ø tø fí b

ěớ

a v

a bëb `

 tju

t vaåg bò ` agjgoja

f. Xrngo cn

t día va

t sku

ěäy ,

tëb oa

xag oa

a tja

u t

a d

g

ěỆb pjƽƫgo pjëp

pjäg tæbj f

ẫbj ěaỏ

g b

k f

t s

jâgo xl ø tø, jy v

go s

bugo b

Ập tjåf bjn bëb ěố

boa

f

t bjõt ` a

g tj

ỡb ěỂ

s

h

go trngo j

b t

p ví bøgo tëb .

; .

Xåg ví fâ jòk b

k f

bj

ěaỏ

g .

Xåg ví fâ jòk b

k f

bj

ěaỏ

g

ěƽỢ

b oja tråg

ěắ

u trkgo b

k d

g v

ěỒ

f

bj

ěaỏ

g. Yæ h

Ử5 Rƫ ěỒ

f

ẫbj ěêg pjk5 JLKH CAOJX ‒

= 1 ; : –

; k. Xrngo ěò5 Rớ

= 1 ; : – ;

ěỂ

 bj

t

t b

bëb d

g v

v

f

bj

ěêg

pjk, bëb bj

k, d, b ,

h …

cí bj

bëb d

g v

tjígj pj

g trngo j

tj

ớgo ěêg

pjk .

Jãgj ;.;. X

åg ví fâ jòk b

k f

ẫbj ěaỏ

gG

u trngo f

t f

bj

ěaỏ

g bò caåg j

v

a f

t f

bj ` jëb s

ěƽỢ

b tj

 ja

g

gjƽ

jãgj hƽỐ

a.

Jãgj ;. 4. @ æ ja

u f

ẫbj ěaỏ

g caåg qukg.

] JƮƭGO ] JË ] ] JÄG XÆBJ Rƭ ĝỔ FậBJ ĝAỉG BứK FỚX Rờ JÂGO ZL Ø XØ

4 .

b tja

t d

ví ` æ ja

u trngo f

bj

ěaỏ

g .

@ æ ja

u Ha

g oa

a @æ ja

u Ha

g oa

a

b quy

ĝốgo bƫ ěaỏ

gBëb ` a

u g

a fë[email protected] a

u ; 5 G

a fëttjøgo quk dò hä[email protected] a

u 45 G

a fëttr

b ta

p rk tjägxl ( v

b

f da

g ,

duoa …. )

Dògo ěêg

B

u bjã

B

u bjã bj

uhôgo bkn .CnkXrkgsatnr cn

a G]G

ví cn

a ] G ]D

s

y

Bøgo t

Ắb tjƽỖ

gof

Bøgo t

Ắb tjƽỖ

go

ěògo

Bøgo t

b go

t t

ěố

go

@ jòk ěaỏ

g

Tƫ cl tjƽỖ

gof

Tƫ cl tjƽỖ

go

ěògo

ĝaỂ

f g

af

bj

ĝaỂ

f bjak häy

Dƫf

Bëb cn

a b

fda

g

X

u bjäf tju

b X

ěaỏ

g

b

Ắf ěaỏ

g bjnpj

` a

g goníaBu

g jõtBôa

ěaỏ

g Bëb cn

ẫa ěa ớ

t

ĝaỏ

g tr

Bëb ` a

u oa

Ắb ěẬ

u häy .

Source: https://vvc.vn
Category : Điện Tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay