Quy định xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và việc xác lập hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ? Xác định thời gian có hiệu lực, thời hạn hết hiệu lực của văn bản pháp luật ?

Khi phát hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan phát hành văn bản phải sửa đổi, bổ trợ, bãi bỏ văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã phát hành trái với lao lý của văn bản mới ngay trong văn bản mới đó ; trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ trợ ngay thì phải xác lập rõ trong văn bản mới hạng mục văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã phát hành trái với pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật mới và có nghĩa vụ và trách nhiệm sửa đổi, bổ trợ trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

Thứ nhất, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có quy định:

“ 1. Thời điểm có hiệu lực của hàng loạt hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được lao lý tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày trải qua hoặc ký phát hành so với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước TW ; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký phát hành so với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký phát hành so với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. 2. Văn bản quy phạm pháp luật được phát hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì hoàn toàn có thể có hiệu lực kể từ ngày trải qua hoặc ký phát hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan phát hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng ; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố thường trực TW chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký phát hành. ” Thứ hai, việc xác lập hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được hướng dẫn tại Điều 38 Nghị định 34/2016 / NĐ-CP như sau :

1. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành:

Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được pháp luật đơn cử ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo pháp luật tại Điều 151 và Điều 152 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến đơn cử ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo vệ đủ thời hạn để những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có Điều kiện tiếp cận văn bản, những đối tượng người dùng thi hành có Điều kiện sẵn sàng chuẩn bị thi hành văn bản.

2. Xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực:

a ) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật lao lý cụ thể thi hành những Điều, Khoản, điểm được giao lao lý cụ thể thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực ; b ) Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được pháp luật cụ thể hết hiệu lực một phần thì những nội dung lao lý chi tiết cụ thể phần hết hiệu lực của văn bản được pháp luật cụ thể sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được pháp luật cụ thể. Trường hợp không hề xác lập được nội dung hết hiệu lực của văn bản lao lý cụ thể thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực hàng loạt ; c ) Trường hợp một văn bản pháp luật cụ thể nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc 1 số ít văn bản được lao lý chi tiết cụ thể hết hiệu lực thì nội dung của văn bản lao lý chi tiết cụ thể thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc 1 số ít văn bản được pháp luật cụ thể hết hiệu lực. Trường hợp không hề xác lập được những nội dung hết hiệu lực của văn bản pháp luật chi tiết cụ thể thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực hàng loạt.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực:

Theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 154 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngoái có nghĩa vụ và trách nhiệm :

Xem thêm: Nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?

a ) Lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền công bố danh Mục những văn bản lao lý chi tiết cụ thể thi hành hết hiệu lực đồng thời với văn bản được lao lý chi tiết cụ thể theo lao lý tại Khoản 2 Điều này trước ngày văn bản được pháp luật chi tiết cụ thể hết hiệu lực ; b ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản để sửa chữa thay thế văn bản pháp luật cụ thể hết hiệu lực hàng loạt lao lý tại điểm b và c Khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan đã ban hành các văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực có trách nhiệm:

a ) Công bố danh Mục văn bản lao lý chi tiết cụ thể thi hành hết hiệu lực theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 154 của Luật trước ngày những văn bản đó hết hiệu lực ;

b) Quy định việc bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực tại Điều Khoản thi hành của văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy định chi tiết.

5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

a ) Lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp công bố danh Mục văn bản lao lý cụ thể thi hành hết hiệu lực hàng loạt hoặc một phần theo lao lý tại Khoản 2 Điều này do mình phát hành và do Hội đồng nhân dân cùng cấp phát hành trước ngày văn bản được pháp luật chi tiết cụ thể hết hiệu lực ; b ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc yêu cầu Hội đồng nhân dân cùng cấp phát hành văn bản để thay thế sửa chữa văn bản lao lý chi tiết cụ thể hết hiệu lực hàng loạt lao lý tại điểm b và c Khoản 2 Điều này.

xac-dinh-hieu-luc-cua-van-ban-quy-pham-phap-luat.

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài:1900.6568

Xem thêm: Các điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực pháp luật

6. Xác định hiệu lực của VBQPPL căn cứ vào các yếu tố:

– Ngày có hiệu lực của VBQPPL phải được lao lý ngay trong văn bản. – Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến đơn cử ngày có hiệu lực trong dự thảo văn bản. – VBQPPL hết hiệu lực thì văn bản QĐCT thi hành những điều, khoản, điểm được giao QĐCT thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực. – Trường hợp VBQPPL được QĐCT hết hiệu lực một phần thì những nội dung QĐCT phần hết hiệu lực sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được QĐCT. – Trường hợp một văn bản QĐCT nhiều VBQPPL, trong đó chỉ có một hoặc một số ít văn bản được QĐCT hết hiệu lực thì nội dung của văn bản QĐCT thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số ít văn bản được QĐCT hết hiệu lực. – Trường hợp không xác lập được nội dung hết hiệu lực của văn bản QĐCT thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực hàng loạt. Văn bản quy phạm pháp luật được vận dụng từ thời gian mở màn có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được vận dụng so với hành vi xảy ra tại thời gian mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp lao lý của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quay trở lại trước thì vận dụng theo pháp luật đó. Trong trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật có pháp luật khác nhau về cùng một yếu tố thì vận dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Xem thêm: Quy phạm hành chính là gì? Quy định về áp dụng quy phạm pháp luật hành chính?

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hoặc lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn so với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì vận dụng văn bản mới. Việc vận dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực thi điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác nhau về cùng một yếu tố thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Source: https://vvc.vn
Category: Pháp luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay