Luật Thủ đô 2012, Luật số 25/2012/QH13 mới nhất 2021

QUỐC HỘI

———-Luật số : 25/2012 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

LUẬT

THỦ ĐÔ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Thủ đô.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Điều 2. Vị trí, vai trò của Thủ đô

1. Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Thành Phố Hà Nội .2. Thủ đô là TT chính trị – hành chính vương quốc, nơi đặt trụ sở của các cơ quan TW của Đảng, Nhà nước và các tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế ; là TT lớn về văn hóa truyền thống, giáo dục, khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh tế tài chính và thanh toán giao dịch quốc tế của cả nước .3. Trụ sở cơ quan TW Đảng, Quốc hội, quản trị nước, nhà nước đặt tại khu vực Ba Đình thành phố TP. Hà Nội .

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nội thành là khu vực gồm các Q. của thành phố Thành Phố Hà Nội .2. Ngoại thành là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Thành Phố Hà Nội .3. Vùng Thủ đô là khu vực link tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội gồm thành phố TP. Hà Nội và 1 số ít tỉnh, thành phố thường trực TW lân cận do nhà nước quyết định hành động .

Điều 4. Trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô

1. Xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Thủ đô là trách nhiệm tiếp tục, trực tiếp của các cấp chính quyền sở tại và nhân dân thành phố TP.HN ; là nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức triển khai, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước .2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức triển khai thành viên động viên mọi những tầng lớp nhân dân trong nước, người Nước Ta ở quốc tế tham gia thiết kế xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Thủ đô .3. Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư và có chủ trương lôi cuốn các nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, Vùng Thủ đô nhằm mục đích thiết kế xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Thủ đô .

Điều 5. Trách nhiệm của Thủ đô

1. Xây dựng, tăng trưởng Thủ đô văn minh, văn minh, tiêu biểu vượt trội cho cả nước .2. Bảo đảm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho hoạt động giải trí của các cơ quan TW của Đảng, Nhà nước và các tổ chức triển khai chính trị – xã hội, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế và cho việc tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện vương quốc, quốc tế trên địa phận Thủ đô .3. Chủ động phối hợp và tương hỗ các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô và cả nước trải qua việc lan rộng ra các hình thức link, hợp tác cùng tăng trưởng .4. Chủ động, tích cực lan rộng ra quan hệ, hợp tác hữu nghị với thủ đô các nước, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để kiến thiết xây dựng, tăng trưởng Thủ đô ; tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để các cơ quan, tổ chức triển khai, nhân dân Thủ đô tham gia các hoạt động giải trí giao lưu và hợp tác quốc tế trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống – xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ tiên tiến .

Điều 6. Biểu tượng của Thủ đô
Biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Điều 7. Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô

1. Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô được trao tặng cho người quốc tế có góp phần trong việc kiến thiết xây dựng, tăng trưởng Thủ đô hoặc trong việc lan rộng ra, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của Thủ đô .2. Hội đồng nhân dân thành phố TP.HN pháp luật thẩm quyền, điều kiện kèm theo, thủ tục Tặng Kèm thương hiệu Công dân danh dự Thủ đô .

CHƯƠNG II
CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THỦ ĐÔ

Điều 8. Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô

1. Việc xây dựng và phát triển Thủ đô phải được thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy định của pháp luật về xây dựng, về quy hoạch đô thị và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô phải bảo đảm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng Thủ đô và cả nước.

2. Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô và việc kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô do Thủ tướng nhà nước phê duyệt sau khi có quan điểm của Quốc hội .3. Quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể và các quy hoạch khác của Thủ đô phải bảo vệ tương thích với Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô .4. Quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cấp vương quốc tương quan trực tiếp đến Thủ đô phải được lấy quan điểm của Ủy ban nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội và bảo vệ tương thích với Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô .5. Việc lập và triển khai quy hoạch phải bảo vệ nguyên tắc công khai minh bạch, đồng điệu, không thay đổi, vĩnh viễn .

Điều 9. Biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch

1. Trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không có trụ sở chính ở nội thành thì không được đặt địa điểm đào tạo trong nội thành.
Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp và lộ trình di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội thành; di dời một số bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi nội thành hoặc xây dựng cơ sở khác của các bệnh viện, cơ sở này ở bên ngoài nội thành.

2. Khi lập quy hoạch chi tiết trục đường giao thông mới trên địa bàn Thủ đô phải bảo đảm phạm vi lập quy hoạch mở rộng mỗi bên kể từ phía ngoài chỉ giới đường đỏ của tuyến đường dự kiến theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.
Việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về việc lập quy hoạch trong trường hợp này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. Căn cứ vào yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô và kết quả lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc quy hoạch.

3. Khi triển khai dự án phát triển đường giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức thu hồi đất hai bên đường để sử dụng theo quy hoạch. Việc thu hồi đất trong trường hợp này được áp dụng như trường hợp thu hồi đất trong cùng dự án.
Trong trường hợp quy hoạch có xây dựng nhà ở tái định cư tại chỗ hoặc thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thì ưu tiên cho người có đất bị thu hồi được tái định cư hoặc tham gia dự án sản xuất, kinh doanh đó.

4. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trục đường giao thông mới quy định tại khoản 2 Điều này.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định ranh giới, mốc giới, diện tích đất hai bên đường cần phải thu hồi để xây dựng đường giao thông quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 10. Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị

1. Không gian, kiến trúc, cảnh sắc và kiến thiết xây dựng đô thị của Thủ đô phải được quản trị theo đồ án quy hoạch, bảo đảm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các hình thái kiến trúc có giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, tạo lập khoảng trống xanh của Thủ đô, khoảng trống cảnh sắc khu vực hai bên Sông Hồng .2. Việc tái tạo, chỉnh trang các đường giao thông vận tải quan trọng trong nội thành của thành phố phải được thực thi đồng điệu với việc tái tạo, chỉnh trang khu công trình hai bên đường, bảo vệ giữ gìn khoảng trống, kiến trúc đặc trưng của đô thị .

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị phù hợp với điều kiện thực tế để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt thiết kế đô thị riêng trong khu vực đã ổn định chức năng sử dụng đất để phục vụ cho việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và cấp giấy phép xây dựng.

Điều 11. Bảo tồn và phát triển văn hoá

1. Việc bảo tồn và phát triển văn hoá Thủ đô phải bảo đảm tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Thủ đô và của dân tộc, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Các nguồn lực văn hóa trên địa bàn Thủ đô phải được quản lý, khai thác, sử dụng đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát triển văn hóa Thủ đô và cả nước.

2. Các khu vực, di tích lịch sử và di sản văn hóa truyền thống sau đây phải được tập trung chuyên sâu nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống :a ) Khu vực Ba Đình ;b ) Di tích Phủ quản trị ; Lăng quản trị Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh ; Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Thành Cổ Loa ; Văn Miếu – Văn Miếu và các di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng khác trên địa phận Thủ đô ;c ) Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây ;d ) Phố cổ, làng cổ và làng nghề truyền thống lịch sử tiêu biểu vượt trội ;đ ) Biệt thự cũ và các khu công trình kiến trúc khác thiết kế xây dựng trước năm 1954 ;e ) Các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể trên địa phận Thủ đô .3. Hội đồng nhân dân thành phố TP.HN phát hành :a ) Chính sách khuyến khích góp vốn đầu tư, kêu gọi góp phần tự nguyện của tổ chức triển khai, cá thể vào việc thiết kế xây dựng khu công trình văn hóa truyền thống, khu vui chơi giải trí công viên, vườn hoa, khu đi dạo vui chơi và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trên địa phận Thủ đô ;b ) Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống cuội nguồn tiêu biểu vượt trội, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang cũ, khu công trình kiến trúc khác kiến thiết xây dựng trước năm 1954 và các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể pháp luật tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều này .

Điều 12. Phát triển giáo dục và đào tạo

1. Thực hiện phổ cập và tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông đạt chuẩn vương quốc ; khuyến khích các tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng các cơ sở giáo dục trên địa phận Thủ đô theo quy hoạch .2. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, trường cao đẳng nghề trên địa phận Thủ đô do Thủ tướng nhà nước phê duyệt theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước .3. Xây dựng 1 số ít cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa phận Thủ đô theo các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, chiêu thức giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện .4. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành lao lý về chính sách kinh tế tài chính vận dụng so với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao lao lý tại khoản 3 Điều này .5. Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội có nghĩa vụ và trách nhiệm sau :a ) Quy định đơn cử các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, chiêu thức giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao lao lý tại khoản 3 Điều này ;b ) Quy định bổ trợ chương trình giảng dạy nâng cao ngoài chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông để vận dụng so với các cơ sở giáo dục chất lượng cao pháp luật tại khoản 3 Điều này sau khi có quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Điều 13. Phát triển khoa học và công nghệ

1. Tập trung tăng trưởng đồng điệu khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ tiên tiến ; bảo vệ phát huy tiềm năng, trí tuệ của các nhà khoa học và công nghệ tiên tiến ; kêu gọi sự tham gia, phối hợp của các viện điều tra và nghiên cứu, trường ĐH và các tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến khác ; tăng trưởng các dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, đặc biệt quan trọng là công nghệ cao, công nghệ sạch trên địa phận Thủ đô .2. Hội đồng nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội được phát hành chủ trương trọng dụng nhân tài ; chủ trương khuyến mại để vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và các nhà khoa học và công nghệ tiên tiến tham gia triển khai chương trình khoa học và công nghệ tiên tiến trọng điểm của Thủ đô trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương để thực thi .

Điều 14. Quản lý và bảo vệ môi trường

1. Quản lý và bảo vệ thiên nhiên và môi trường Thủ đô được triển khai theo nguyên tắc tăng trưởng bền vững và kiên cố gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, văn hóa truyền thống và lịch sử vẻ vang ở Thủ đô ; bảo vệ tỷ suất khoảng trống xanh theo quy hoạch .

2. Trên địa bàn Thủ đô, nghiêm cấm san lấp, lấn chiếm, gây ô nhiễm sông, suối, hồ, công viên, vườn hoa, khu vực công cộng; chặt phá rừng, cây xanh; xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường; sử dụng diện tích công viên, vườn hoa công cộng sai chức năng, mục đích.
Việc cải tạo sông, suối, hồ bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt phải phù hợp với quy định về kiến trúc, cảnh quan, môi trường của Thủ đô.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành 1 số ít quy chuẩn môi trường tự nhiên về nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa phận Thủ đô khắt khe hơn so với quy chuẩn môi trường tự nhiên vương quốc theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội .

Điều 15. Quản lý đất đai

1. Đất đai trên địa phận Thủ đô được quản trị, khai thác, sử dụng tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, tương thích với Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và pháp lý về đất đai .2. Căn cứ lao lý của pháp lý, nhu yếu thực tiễn và bảo vệ hài hòa quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và của người có đất bị tịch thu, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành các giải pháp bảo vệ việc triển khai tịch thu đất, giải phóng mặt phẳng kịp thời, đúng quy trình tiến độ so với các dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư quan trọng trên địa phận Thủ đô .3. Uỷ ban nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội có nghĩa vụ và trách nhiệm sau :a ) Tổ chức kiến thiết xây dựng, công bố công khai minh bạch quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ; mạng lưới hệ thống thông tin địa lý, thông tin về địa chính ; giá quyền sử dụng đất, giá cho thuê đất ; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất trên địa phận Thủ đô ;b ) Bố trí quỹ đất cho các cơ quan TW, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập để di tán trụ sở theo quy hoạch. giá thành nhà nước sắp xếp kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư cho cơ quan, đơn vị chức năng di tán theo phân cấp .

4. Quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này và quỹ đất sau khi di dời cơ quan, đơn vị quy định tại điểm b khoản 3 Điều này được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch.
Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Điều 16. Phát triển và quản lý nhà ở

1. Quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng các khu đô thị, nhà ở phải tương thích với Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô và nhu yếu kiến thiết xây dựng Thủ đô văn minh, tân tiến ; ưu tiên góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng các khu đô thị, nhà ở văn minh, thuận tiện ở ngoài thành phố, đồng nhất với việc thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội .2. Các khu căn hộ cao cấp cũ, nhà cũ xuống cấp trầm trọng được tái tạo, kiến thiết xây dựng lại nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho người sử dụng và mỹ quan đô thị. Việc tái tạo, thiết kế xây dựng phải tuân thủ pháp luật về độ cao, tỷ lệ dân cư, tỷ lệ kiến thiết xây dựng theo quy hoạch .3. Việc tái tạo, phục sinh nhà cổ, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang cũ và các khu công trình kiến trúc khác thiết kế xây dựng trước năm 1954 phải bảo đảm bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc theo lao lý của pháp lý .4. Trong các dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại thương mại, khu đô thị mới phải dành tỷ suất diện tích quy hoạnh đất ở, nhà ở cao hơn để tăng trưởng nhà tại xã hội so với pháp luật chung của cả nước .5. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, phát hành giải pháp triển khai lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này ; lao lý đơn cử tỷ suất diện tích quy hoạnh đất ở, nhà ở để tăng trưởng nhà tại xã hội trong các dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà tại thương mại pháp luật tại khoản 4 Điều này .

Điều 17. Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của Thủ đô được thiết kế xây dựng, tăng trưởng đồng nhất, tân tiến, bảo vệ khuynh hướng vĩnh viễn và liên kết Thủ đô với các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô và cả nước .2. Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư và có chủ trương kêu gọi các nguồn lực để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tăng trưởng, bảo dưỡng, bảo trì các khu công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô lớn, quan trọng trên địa phận Thủ đô .3. Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN thực thi góp vốn đầu tư theo phân cấp ; tổ chức triển khai việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng đồng điệu mạng lưới hệ thống cấp, thoát nước, mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải, mạng lưới hệ thống quản trị và giải quyết và xử lý chất thải rắn, mạng lưới hệ thống cung ứng nguồn năng lượng và chiếu sáng đô thị, mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc và kiến trúc kỹ thuật khác trên địa phận Thủ đô .

Điều 18. Phát triển và quản lý giao thông vận tải

1. Hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ trên địa phận Thủ đô được quy hoạch, thiết kế xây dựng, tăng trưởng đồng điệu, văn minh, bảo vệ sự link giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô và cả nước, tương thích với nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh ; tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư và kêu gọi các nguồn lực góp vốn đầu tư tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải và mạng lưới hệ thống vận tải đường bộ hành khách công cộng trên địa phận Thủ đô .

2. Các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Thủ đô được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức quản lý, bảo trì theo quy hoạch, trừ đường cao tốc và một số tuyến quốc lộ đã được phê duyệt quy hoạch là đường cao tốc, Quốc lộ 1, Đường Hồ Chí Minh, đường vành đai ngoài cùng.
Nghiêm cấm lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định.

3. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành pháp luật ưu tiên tăng trưởng mạng lưới hệ thống vận tải đường bộ hành khách công cộng khối lượng lớn ; khuyến khích góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe xe hơi và các phương tiện đi lại cơ giới khác ; vận dụng công nghệ cao trong quản trị, quản lý mạng lưới hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ .

Điều 19. Quản lý dân cư

1. Dân cư trên địa phận Thủ đô được quản trị với quy mô, tỷ lệ, cơ cấu tổ chức theo Quy hoạch chung thiết kế xây dựng Thủ đô .2. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chủ trương ưu tiên góp vốn đầu tư và kêu gọi các nguồn lực góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng các khu đô thị, nhà tại, mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, tân tiến, thuận tiện ở ngoài thành phố ; phối hợp với các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và xử lý việc làm nhằm mục đích hạn chế thực trạng di dân tự phát vào nội thành của thành phố .

Điều 20. Bảo vệ Thủ đô và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

1. Xây dựng các khu vực phòng thủ bảo vệ Thủ đô, các giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn cho Thủ đô trong mọi trường hợp ; bảo vệ vững chãi an ninh chính trị, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa phận Thủ đô bằng các giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu suất cao ; mọi vi phạm pháp lý phải được phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh .2. Việc xử phạt vi phạm hành chính ở nội thành của thành phố được triển khai theo pháp luật của pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính và các lao lý sau đây :a ) Hội đồng nhân dân thành phố TP. Hà Nội được lao lý mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt tối đa do nhà nước pháp luật so với một số ít hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, đất đai và kiến thiết xây dựng ;b ) Các chức vụ có thẩm quyền phạt tiền so với các hành vi vi phạm hành chính do nhà nước lao lý trong các nghành pháp luật tại điểm a khoản này thì cũng có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt cao hơn so với các hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ đó .

Điều 21. Chính sách, cơ chế về tài chính

1. Thủ đô được kêu gọi vốn góp vốn đầu tư trong nước trải qua phát hành trái phiếu chính quyền sở tại địa phương, góp phần tự nguyện của các tổ chức triển khai, cá thể và các hình thức kêu gọi khác theo lao lý của pháp lý .

2. Dự toán chi ngân sách của Thủ đô được xác định trên cơ sở định mức phân bổ chi ngân sách cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác được áp dụng cho các thời kỳ ổn định từ 03 đến 05 năm.
Thủ đô được sử dụng các khoản thu ngân sách trung ương vượt dự toán, trừ các khoản sau:

a ) Khoản thu thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu ;b ) Khoản chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước ;c ) Khoản thu không giao Thủ đô quản trị thu, không phát sinh trên địa phận Thủ đô nhưng hạch toán nộp ở Thủ đô .3. Đối với 1 số ít khu công trình, dự án Bất Động Sản quan trọng có quy mô góp vốn đầu tư lớn thuộc nghành nghề dịch vụ thiên nhiên và môi trường, giao thông vận tải, thuỷ lợi do thành phố Thành Phố Hà Nội quản trị vượt quá năng lực cân đối của ngân sách địa phương thì nhà nước trình Quốc hội quyết định hành động tương hỗ ngân sách TW cho ngân sách Thủ đôaH để tiến hành triển khai cho từng dự án Bất Động Sản .4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cấp chính quyền sở tại thành phố TP.HN có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng đúng mục tiêu, hiệu suất cao nguồn ngân sách được Nhà nước phân chia, tương hỗ và các nguồn vốn kêu gọi khi triển khai các chương trình, dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng, tăng trưởng Thủ đô .

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ THỦ ĐÔ

Điều 22. Trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

1. Quốc hội quyết định ngân sách đặc thù cho Thủ đô quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 21 của Luật này; giám sát tối cao việc thi hành và định kỳ 03 năm xem xét Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô.
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hành Luật Thủ đô.

2. Trong trường hợp thiết yếu, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhu yếu Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN báo cáo giải trình về việc thi hành Luật Thủ đô .

Điều 23. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. nhà nước chỉ huy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội tiến hành triển khai các pháp luật của pháp lý về Thủ đô ; lao lý chính sách phối hợp giữa các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô để thi hành các pháp luật của pháp lý về Thủ đô .2. Hằng năm, Thủ tướng nhà nước thao tác với Ủy ban nhân dân thành phố TP.HN, các tỉnh, thành phố thường trực TW trong Vùng Thủ đô và các bộ, ngành có tương quan để nhìn nhận hiệu quả thi hành pháp lý về Thủ đô .

Điều 24. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

1. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch tăng trưởng ngành, quy hoạch ngành, kiến thiết xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung tương quan đến kiến thiết xây dựng, tăng trưởng và quản trị Thủ đô .2. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội khi tiến hành các chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trên địa phận Thủ đô để bảo vệ quản trị thống nhất theo quy hoạch .

Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân Thủ đô

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân các cấp chính quyền sở tại của thành phố TP.HN trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi các lao lý của pháp lý về Thủ đô và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những vi phạm, yếu kém xảy ra trong công tác làm việc thiết kế xây dựng, tăng trưởng, quản trị và bảo vệ Thủ đô .2. Hội đồng nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát việc thi hành Luật Thủ đô ; định kỳ xem xét báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực thi Luật Thủ đô .3. Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm :a ) Phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan bảo vệ cho hoạt động giải trí của các cơ quan TW, các hoạt động giải trí đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ;b ) Tạo điều kiện kèm theo để cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia có hiệu suất cao vào quy trình kiến thiết xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Thủ đô ;c ) Hằng năm, báo cáo giải trình nhà nước về việc triển khai Luật Thủ đô .4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Thành Phố Hà Nội có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp ngặt nghèo với các cấp chính quyền sở tại và kêu gọi sự tham gia của các cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận Thủ đô trong việc kiến thiết xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Thủ đô .5. Cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lượng phân phối nhu yếu trách nhiệm ; gương mẫu trong triển khai trách nhiệm, quyền hạn được giao ; hướng dẫn, tạo điều kiện kèm theo cho người dân triển khai đúng pháp luật của pháp lý .6. Người dân Thủ đô có nghĩa vụ và trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp lý, tích cực tham gia kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại, nếp sống văn minh, lịch sự, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa phận Thủ đô .

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 .2. Pháp lệnh Thủ đô Thành Phố Hà Nội số 29/2000 / PL-UBTVQH ngày 28 tháng 12 năm 2000 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 27. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Source: https://vvc.vn
Category : Tin Mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM